Кафедра психологічної та педагогічної антропології

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 86
 • Документ
  Моделі життєтворчості у сучасних соціокультурних контекстах
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-11-10)
  Збірка включає матеріали викладачів, студентів та аспірантів, вчителів шкіл, учнів, вихователів ЗДО, які подано до участі у науково-практичній on-line конференції 10 листопада 2023 р. Матеріали рекомендовано до друку: редакційно-видавничою радою (протокол № 10 від 18.10.2023) Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. The collection includes report materials of lecturers, students and postgraduates, school teachers, pupils, teachers of a preschool educatuion institutions, which were given to participate in university scientific and practical on-line conference 10 November 2023.
 • Документ
  Дослідження інтуїції як феномену творчої діяльності
  (International Science Group, 2021-10-19) Дорожко, І. І.; Малихіна, О. Є.; Туріщева, Л. В.
  У статті проаналізовано два підходи до дослідження інтуїції: філософський та психологічний. Визначено характерні риси прояву інтуїції у творчій діяльності та механізми, що лежать в її основі, виокремлено деякі шляхи її розвитку. The article analyzes two approaches to the study of intuition: philosophical and psychological ones. The characteristic features of the manifestation of intuition in creative activity and the mechanisms underlying it are determined, and some ways of its development are highlighted.
 • Документ
  Розвиток психологічної готовності педагогів до навчання дітей з особливими потребами
  (International Science Group, 2022-04-19) Дорожко, І. І.; Малихіна, О. Є.; Туріщева, Л. В.
  У статті проблема формування психологічної готовності педагогів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами розглядається як найголовніша умова успішності запровадження інклюзивного процесу в освіті. Проаналізовано сутність поняття психологічна готовність вчителів до роботи з дітьми, що мають особливі освітні потреби, визначено її складові та деякі умови її розвитку. The article considers the problem of forming the psychological readiness of teachers to work with children with special educational needs as the most important condition for the success of implementing an inclusive process in education. The essence of the concept of psychological readiness of teachers to work with children with special educational needs is analyzed, its components and some conditions for its development and determined.
 • Документ
  Пандемія COVID-19 та ризики в умовах POST-COVID-19: сучасні аспекти психології лідерства та управлінського менеджменту
  (International Science Group, 2022-02-15) Дорожко, І. І.; Малихіна, О. Є.; Туріщева, Л. В.
  Наукова стаття присвячена проблемі сучасних аспектів психології лідерства та управлінського менеджменту в умовах POST-COVID-19 як фактору підвищення конкурентноспроможності сучасного фахівця. Предаставлено результати емпіричного дослідження розвитку лідерських якостей у сучасних студентів. The scientific article is devoted to the problem of modern aspects of the psychology of leadership and administrative management in the context of POST-COVID-19 as a factor in increasing the competitiveness of a modern specialist. It presents the results of an empirical study of the development of leadership qualities in modern students.
 • Документ
  Психологія лідерства в умовах POSTCOVID-19: сучасні соціокультурні контексти
  (Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., Publishing Group "Vědecká perspektiva", 2022) Дорожко, І. І.; Туріщева, Л. В.; Малихіна, О. Є.
  У роботі обгрунтовано актуальність розвитку лідерського потенціалу сучасних студетнів як фактору успішності в майбутній професійній діяльності й адаптації до умов суспільства, що змінюється. The paper substantiates the relevance of developing the leadership potential of modern students as a factor of success in future professional activities and adaptation to the conditions of a changing society.