Кафедра психологічної та педагогічної антропології

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 128
 • Документ
  Соціально-психологічні засади розвитку особистості в освітньому процесі
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024-05-16)
  Збірка включає матеріали викладачів, здобувачів вищої освіти та аспірантів, вчителів шкіл, учнів, вихователів ЗДО, які подано до участі у науково-практичній інтернет-конференції 16 травня 2024 р. The collection includes report materials of lecturers, students of higher education and postgraduates, school teachers, pupils, teachers of a preschool educatuion institutions, which were given to participate in university scientific and practical on-line conference 16 May 2024.
 • Документ
  Методичні рекомендації до семінарських занять і завдання для самостійної роботи з дисципліни «Психологія іміджу»
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024) Дорожко, І. І.; Діомідова, Н. Ю.
  Методичні рекомендації складені відповідно до навчальної дисципліни «Психологія іміджу» і містять тематику практичних занять, тести, завдання для розв’язування в аудиторії, завдання для самостійної роботи студентів, питання для підсумкового контролю знань студентів і список рекомендованої літератури. The methodological recommendations are compiled in accordance with the academic discipline "Psychology of Image" and include topics for practical classes, tests, tasks for solving in the classroom, assignments for independent student work, questions for final knowledge assessment, and a list of recommended literature.
 • Документ
  Методичні рекомендації до семінарських занять та завдання для самостійної роботи з дисципліни «Дитяча та педагогічна психологія»
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024) Довженко, О. О.
  Методичні рекомендації розроблені відповідно до навчальної програми дисципліни «Дитяча та педагогічна психологія» та містять перелік основних теоретичних питань, питань для самостійного вивчення, практичних завдань, питань для самоконтролю знань студентів з тем дисципліни та рекомендовану літературу. Methodological recommendations are designed in accordance with the program of the discipline «Child and pedagogical psychology» and contain a list of basic theoretical issues, questions for independent study, practical assignments, questions for self-monitoring of students’ knowledge on the topics of the discipline and recommended literature.
 • Документ
  РОЗВИТОК ФАХОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-04-21) Ходикіна, Ю. Ю.
  У публікації висвітлено розвиток фахової компетентності майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. Під фаховою компетентністю вихователя розуміється поєднання певних властивостей особистості з високим рівнем професійної підготовки до педагогічної діяльності та ефективної взаємодії з дітьми в освітньому процесі. Визначено, що компетентність майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти ефективно збагачується завдяки цілісній системі освітніх заходів і дій, спрямованих на: поглиблення професійних, педагогічних і психологічних умінь та навичок; розвиток творчого потенціалу особистості майбутнього вихователя; створення власних підходів до розв’язання психолого-педагогічних проблем освітньої діяльності. The publication highlights the development of professional competence of future teachers of preschool education institutions. Professional competence of an educator means a combination of certain personality traits with a high level of professional training for pedagogical activities and effective interaction with children in the educational process. It was determined that the competence of future educators of preschool education institutions is effectively enriched thanks to a holistic system of educational activities and actions aimed at: deepening professional, pedagogical and psychological abilities and skills; development of the creative potential of the personality of the future educator; creation of own approaches to solving psychological and pedagogical problems of educational activity.
 • Документ
  ВПЛИВ ГРИ НА ЕМОЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ДОШКІЛЬНИКА
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-04-21) Малихіна, О. Є.
  У статті проаналізовано емоційний розвиток дошкільників. За думкою багатьох вчених, розвитку емоційної сфери дошкільника сприяє гра як провідна діяльність у даному віці, що є джерелом збагачення дитячих уявлень про життя людини, її переживання, взаємини з іншими. Зауважено, що гра виконує багато функцій у розвитку емоційної сфери дошкільника. The article analyses the emotional development of preschoolers. According to many scientists, the development of the emotional sphere of preschool children is facilitated by play as the leading activity at this age, which is a source of enrichment of children's ideas about human life, their experiences, and relationships with others. It is noted that the game performs many functions in the development of the preschooler's emotional sphere.