Електронний архів Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

ISSN 2521-6961

EKhNPUIR– (Electronic Kharkiv National Pedagogical University Institutional Repository) – відкритий електронний архів (репозитарій) Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

В EKhNPUIR розміщено електронні повнотекстові документи наукового та навчально-методичного призначення, створені науковцями, викладачами, аспірантами, магістрантами, а також студентами університету.

Наповнення Репозитарію регламентується Положенням про електронний архів, затвердженим Вченою радою ХНПУ імені Г. С. Сковороди від 08.02.2021 року.

Положення про репозитарій ХНПУ імені Г. С. Сковороди

Авторський договір

Реєстрація нового користувача

Інструкція реєстраціі документів

Приклади бібліографічного опису документів

Для індексації публікацій світовими рейтингами радимо розміщувати електронні версії публікацій у форматах DOC або PDF з розпізнаванням, заповнювати поля "заголовок", "анотація" та "ключові слова" українською, російською та англійською мовами.

Розміщення наукових робіт студентів здійснюється за умови наявності рекомендації наукового керівника.

Наукові публікації прохання передавати: repository@hnpu.edu.ua

За питаннями роботи з репозитарієм звертатись до бібліотеки
вул. Алчевських, 29 кім. 131, т. 717-10-34

 

Останні подання

Документ
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ МОТИВАЦІЙНОГО КОМПОНЕНТА МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ В ЗДОБУВАЧІВ ПЕДАГОГІЧНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
(Громадська наукова організація «Всеукраїнська Асамблея докторів наук з державного управління», Громадська організація «Асоціація науковців України», 2023-05) Дорожко, І. І.; Малихіна, О. Є.; Туріщева, Л. В.
У статті проаналізовано стан розробленості проблеми розвитку мовної особистості студентів. Метою дослідження стало експериментальне вивчення особливостей сформованості мотиваційного компонента мовної особистості в здобувачів бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти педагогічного вишу. The article analyzes the state of development of the problem of the development of linguistic personality of students. The purpose of the study was an experimental study of the peculiarities of the formation of the motivational component of the linguistic personality in bachelor's and master's degree holders of higher education at a pedagogical university.
Документ
ОСОБЛИВОСТІ ПУБЛІЦИСТИЧНОЇ ПРАЦІ ІВАНА БАГРЯНОГО «ЧОМУ Я НЕ ХОЧУ ВЕРТАТИСЬ В СРСР?»
(Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2020-05-14) Дубина, Л. І.; Рябченко, О. Л.
У публікації проаналізовано публіцистичну працю Івана Багряного «Чому я не хочу вертатись в СРСР?». Іван Багряний – поет, прозаїк, драматург, художник, публіцист, видавець, журналіст і політичний діяч. Справжнє прізвище митця Лозов’яга. Під впливом творів Миколи Хвильового, який любив уживати епітет «багряний», обрав собі псевдонім – Багряний. Вступив у боротьбу із тоталітарною системою і вижив, довівши правоту своєї позиції й силу української людини. Зазначено, що памфлет «Чому я не хочу вертатись в СРСР?» перекладався багатьма мовами, мав велике поширення та визнання серед українських емігрантів у світі. Це – один із шедеврів багатогранної і темпераментної публіцистики Івана Багряного, яка стала частиною історії української політичної думки та визвольного руху українського народу. Памфлет був віддзеркаленням на декларативні заклики радянської пропаганди та на несправедливі дії західних урядів, щодо насильницької репатріації біженців до радянських концтаборів. Це була відповідь патріота України, який використав становище емігранта для боротьби за її свободу та справедливість. The publication analyzes the journalistic work of Ivan Bagryany "Why I don't want to return to the USSR?". Ivan Bagryany - poet, novelist, playwright, artist, publicist, publisher, journalist and political activist. The artist's real name is Lozovyag. Under the influence of the works of Mykola Khvylovy, who liked to use the epithet "crimson", he chose the pseudonym - Crimson. He joined the fight against the totalitarian system and survived, proving the rightness of his position and the strength of the Ukrainian people. It is noted that the pamphlet "Why I don't want to return to the USSR?" was translated into many languages, was widely distributed and recognized among Ukrainian emigrants in the world. This is one of the masterpieces of Ivan's multifaceted and temperamental journalism Bagryany, which became part of the history of Ukrainian political thought and the liberation movement of the Ukrainian people. The pamphlet was a reflection of the declarative calls of Soviet propaganda and the unjust actions of Western governments regarding the forcible repatriation of refugees to Soviet concentration camps. This was the answer of a patriot of Ukraine, who used the position of an emigrant to fight for its freedom and justice.
Документ
ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ У СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬО-НАУКОВОМУ ПРОСТОРІ
(Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2020-05-14) Дорожко, А. О.
У публікації проаналізовано формування культури академічної доброчесності у сучасному освітньо-науковому просторі. Академічна доброчесність є відносно новим поняттям, але є досить актуальним не тільки для системи вищої освіти, а й для України взагалі. Невід’ємним складником академічної доброчесності є академічна культура. Зазначено, що дотримання таких цінностей, як чесність, довіра, справедливість, повага та відповідальність сприятиме доброякісному формуванню культури академічної доброчесності та підвищенню якості освіти в цілому. The publication analyzes the formation of a culture of academic integrity in the modern educational and scientific space. Academic integrity is a relatively new concept, but it is quite relevant not only for the higher education system, but also for Ukraine in general. An integral component of academic integrity is academic culture. It is noted that the observance of such values as honesty, trust, justice, respect and responsibility will contribute to the formation of a culture of academic integrity and the improvement of the quality of education in general.
Документ
ЗАСОБИ ВИРАЖЕННЯ КІЛЬКОСТІ У ПОЕТИЧНИХ ТЕКСТАХ ЛЕСЯ ТАНЮКА
(Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2020-05-14) Дечко, А. О.; Павлова, І. А.
У публікації проаналізовано засоби вираження кількості у поетичних текстах Леся Танюка. Поняття кількості є невід’ємною частиною життя. Усе, що нас оточує, ми звикли підраховувати, упорядковувати, вимірювати, нумерувати, тобто формувати певну систему. Засобами вираження кількості в українській мові можуть бути різні частини мови: іменник, прикметник, прислівник, дієслово, займенник, але основне значення кількості виражає числівник. Зазначено, що основним засобом вираження кількості у поетичних текстах Л. Танюка є числівник, який наповнений різноманітними значеннями. Також у поезії шістдесятника наявні відчислівникові утворення, які репрезентовані іменниками, прикметниками та займенниками. The publication analyzes the means of expressing quantity in Les Tanyuk's poetic texts. The concept of quantity is an integral part of life. Everything that surrounds us is us used to count, arrange, measure, number, i.e. form a certain system. Means of expressing quantity in the Ukrainian language can be different parts of speech: noun, adjective, adverb, verb, pronoun, but the main meaning of quantity is expressed by a numeral. It is noted that the main means of expressing the amount of in the poetic texts of L. Tanyuk there is a numeral that is filled with various meanings. Also, in the poetry of the 1960s, there are numeral formations, which are represented by nouns, adjectives and pronouns.
Документ
ОСМАНСЬКА ІМПЕРІЯ У ПЕРІОД ТАНЗИМАТУ
(Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2020-05-14) Дадашева, О. О.; Беззубенко, А. В.
У публікації проаналізовано Османську імперію у період Танзимату. Період 1839–1876 рр. в історії Османської імперії отримав назву «Танзимат», що в перекладі з турецької означає «упорядкування». Цей етап османської історії був позначений спробами модернізації економіки та державного устрою. Зазначено, що реформи періоду Танзимата ознаменували та зумовили найважливіші економічні, політичні, соціальні, культурні перетворення в житті османського суспільства. Вони стали вагомим результатом нехай повільного, але поступального соціально-економічного та політичного розвитку Туреччини на поворотному етапі її історії та одночасно активним джерелом протиборства «старого» і «нового». The publication analyzes the Ottoman Empire during the Tanzimat period. The period of 1839–1876 in the history of the Ottoman Empire was called "Tanzimat", which means "ordering" in Turkish. This stage of Ottoman history was marked by attempts to modernize the economy and the state system. It is noted that the reforms of the Tanzimat period marked and determined the most important economic, political, social, and cultural transformations in the life of Ottoman society. They became a significant result of albeit slow, but progressive socio-economic and political development of Turkey at a turning point in its history and at the same time an active source of confrontation between the "old" and the "new".