Електронний архів Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

ISSN 2521-6961

EKhNPUIR– (Electronic Kharkiv National Pedagogical University Institutional Repository) – відкритий електронний архів (репозитарій) Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

В EKhNPUIR розміщено електронні повнотекстові документи наукового та навчально-методичного призначення, створені науковцями, викладачами, аспірантами, магістрантами, а також студентами університету.

Наповнення Репозитарію регламентується Положенням про електронний архів, затвердженим Вченою радою ХНПУ імені Г. С. Сковороди від 08.02.2021 року.

Положення про репозитарій ХНПУ імені Г. С. Сковороди

Авторський договір

Реєстрація нового користувача

Інструкція реєстраціі документів

Приклади бібліографічного опису документів

Для індексації публікацій світовими рейтингами радимо розміщувати електронні версії публікацій у форматах DOC або PDF з розпізнаванням, заповнювати поля "заголовок", "анотація" та "ключові слова" українською та англійською мовами.

Розміщення наукових робіт студентів здійснюється за умови наявності рекомендації наукового керівника.

Наукові публікації прохання передавати: repository@hnpu.edu.ua

За питаннями роботи з репозитарієм звертатись до бібліотеки
вул. Алчевських, 29 кім. 131, т. 717-10-34

 

Останні подання

Документ
Філософія Григорія Сковороди, і ми – українці
(Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023) Бойчук, Ю. Д.; Култаєва, М. Д.
В статті сформовані напрямки, якими рухаються думки авторів цієї монографії, які є відкритими до діалогу, як щодо місця і значення Сковороди у європейській культурі, так і щодо перспектив подальшої розвитку сковородинівської традиції у реаліях постіндустріальної культури зі збереженням її українського профілю. 300 років з дня народження Григорія Сковороди і 30-річчя незалежності України – це дати, які не повністю збігаються за календарем, але змушують повірити у магію чисел, бо упродовж вже кількох століть нас, українців, оберігає дух і слово Сковороди, його мудрість і серце. The article outlines the directions in which the thoughts of the authors of this monograph are moving, which are open to dialogue, both regarding the place and significance of Skovoroda in European culture, and regarding the prospects for the further development of the Skovoroda tradition in the realities of post-industrial culture while preserving its Ukrainian profile. 300 years since the birth of Hryhoriy Skovoroda and the 30th anniversary of the independence of Ukraine are dates that do not completely coincide according to the calendar, but make us believe in the magic of numbers, because for several centuries we, Ukrainians, have been protected by the spirit and words of Skovoroda, his wisdom and heart .
Документ
ГРИГОРІЙ СКОВОРОДА: ВІЧНЕ У СЬОГОДЕННІ
(Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023) Пономарьова, Г. Ф.
У публікації розглянуто феномен постаті Григорія Савича Сковороди, який особливо яскраво й актуально розкривається в уявленні про особистість, громадянина, трудівника, духовну людину в її вічному русі до пізнання, самовдосконалення, добра справедливості, моральності. Заявляючи про принципи самопізнання і внутрішню відповідність волі Божій, Григорій Сковорода вчить нинішні покоління жити за законами гармонії із собою і світом. Окреслені питання висвітлювались Григорієм Савичем в контексті тогочасної європейської соціально-політичної, етичної та філософсько-освітньої проблематики. Наведено підходи філософа до формування особистості і педагогічної майстерності педагога як учителя-вихователя. Зазначено, що філософ є типовим представником українського духу, а сформовані ним пріоритети, зокрема природовідповідності у вихованні, виборі свого шляху у професійній діяльності тощо, сьогодні стали освітніми постулатами. Вповні актуально звучать для нинішніх українських громадян і його поради тим, хто мріє про щастя. The publication examines the phenomenon of the figure of Hryhoriy Savich Skovoroda, which is particularly vividly and topically revealed in the idea of a person, a citizen, a worker, a spiritual person in his eternal movement towards knowledge, self-improvement, goodness, justice, morality. Proclaiming the principles of self-knowledge and inner conformity to the will of God, Hryhoriy Skovoroda teaches current generations to live according to the laws of harmony with yourself and the world. The outlined issues were highlighted by Hryhoriy Savych in the context of contemporary European socio-political, ethical and philosophical-educational problems. Philosopher's approaches to personality formation are presented and pedagogical skills of the teacher as a teacher-educator. It is noted that the philosopher is a typical representative of the Ukrainian spirit, and the priorities formed by him, in particular, conformity to nature in upbringing, choosing one's path in professional activity, etc., have become educational postulates today. His advice to those who dream of happiness is completely relevant for current Ukrainian citizens.
Документ
ВШАНУВАННЯ ПАМ’ЯТІ ГРИГОРІЯ САВИЧА СКОВОРОДИ В УКРАЇНІ
(Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023) Гончарова, О. С.
У публікації розглянуто питання збереження та увічнення пам’яті про славетного українця Г. С. Сковороди. Формування національної свідомості українців сьогодні є актуальним завданням. Не останню роль в його реалізації відіграє постійне звернення до пам’яті про визначних суспільно-політичних та культурних діячів. Зазначено, що Григорій Савич Сковорода посідає унікальне місце в історії української і світової культури. Зрозуміло, що однією з найбільш дієвих форм вшанування пам’яті видатних людей інтелектуальної сфери є публікація і поширення їх творів та наукових розвідок про них та їх життя. Поряд з цим, важливу роль у збереженні минулого, формуванні історичної пам’яті і національної свідомості народу відіграє й популяризація історико-культурної спадщини. Традиції вшанування пам’яті про Григорія Савича Сковороду в Україні започатковані були ще у ХІХ столітті. Пройшовши нелегкі випробування часом та змінами політики пам’яті за різних політичних режимів, в роки незалежності України вони набули нового розвитку. Іменем філософа по всій Україні названо не тільки величезну кількість вулиць, а й цілі населені пункти. Багатьом науковим та освітнім установам присвоєно ім’я великого мислителя. Образ видатного мислителя увіковічений через встановлення меморіальних дошок на місцях, пов’язаних з його життям та діяльністю. The publication deals with the issue of preserving and perpetuating the memory of the famous Ukrainian H. S. Skovoroda. The formation of the national consciousness of Ukrainians is an urgent task today. Not the last role in its implementation is played by the constant appeal to the memory of outstanding socio-political and cultural figures. It is noted that Hryhoriy Savych Skovoroda occupies a unique place in the history of Ukrainian and world culture. It is clear that one of the most effective forms of commemorating outstanding people in the intellectual sphere is publication and dissemination of their writings and scholarly research about them and their lives. Along with this, the popularization of the historical and cultural heritage plays an important role in preserving the past, forming the historical memory and national consciousness of the people. The traditions of commemorating Hryhoriy Savich Skovoroda in Ukraine were started as early as the 19th century. Having passed difficult tested by time and changes in the politics of memory under different political regimes, they acquired a new development during the years of Ukraine's independence. Not only a huge number of streets, but also entire settlements are named after the philosopher throughout Ukraine. Many scientific and educational institutions are named after the great thinker. The image of the outstanding thinker is immortalized through the installation of memorial plaques in places related to his life and activities.
Документ
СЛАВЕТНЕ ІМ’Я Г. С. СКОВОРОДИ В ІСТОРІЇ ОСВІТИ ХАРКІВЩИНИ У 20-х рр. ХХ ст.
(Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023) Степанець, І. О.; Руднік, Д. Г.; Хряпін, Е. О.
У публікації досліджено становлення середньої й вищої освіти та музейної справи на Харківщині періоду революції та перших років радянської влади, яке є важливим етапом в історії України. Український національний рух почав створювати систему освіти вже на перших етапах національної революції. Освітнє питання було надзвичайно нагальним, адже тривала історія заборон, переслідувань та цензури гальмувала національно-культурний розвиток цілого народу. Зазначено, що ім’я Григорія Савича Сковороди було увічнено в освітній топоніміці Харківщини, що свідчить про його вагомий внесок до культурної та педагогічної спадщини українського народу та велику повагу до нього серед освітянської спільноти та широкого загалу. The publication examines the formation of secondary and higher education and museum affairs in the Kharkiv region during the revolution and the first years of Soviet rule, which is an important stage in the history of Ukraine. The Ukrainian national movement began to create an education system already at the first stages of the national revolution. The educational issue was extremely urgent, because the long history of prohibitions, persecutions and censorship inhibited the national and cultural development of the entire people. It is noted that the name of Hryhoriy Savich Skovoroda was immortalized in the educational toponymy of the Kharkiv region, which testifies to his significant contribution to the cultural and pedagogical heritage of the Ukrainian people and great respect for him among educational community and the general public.
Документ
SKOVORODINISCHE TRADITION DER PÄDAGOGISCHEN ANTHROPOLOGIE UND IMPULSE VOM DEUTSCHEN IDEALISMUS
(Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023) Grigorova, N.; Panchenko, L.
Die anthropologische und funktionalistisch orientierte systemtheoretische Betrachtungsweise der pädagogischen Liebe, wenn sie komplementär angewendet werden, erlauben diesen Phänomenon auch perspektivisch aufzufassen, was Skovoroda besonders betont hatte. Sein Beitrag zur pädagogischen Kommunikationstheorie ist groß und entspricht den Bedürfnissen der Ukrainer, bei denen die Freiheit immer existentiell wichtig war- Von allen anderen Medien, die in den systemischen pädagogischen Kommunikationen ihr Autopoiesis in Bewegung setzen, unterscheidet sie sich durch ihre latente Mobilisierungund Motivationsstärke. Das bedeutet, dass neben dem psychologischen und ethischem Einwirkungspotenzial, übt die pädagogische Liebe auch die Funktion der Systems Erhaltung aus, indem sie an der Reduktion der Komplexität in den Bildungs- und Erziehungssystemen teilnimmt, die allgemeinmenschlichen Werte als systemische Invarianten aufbewahrt und Risiken der beschleunigten Erneuerungen minimisiert, was in den postindustriellen Kontexten besonders wichtig ist. Die anthropologischen Invarianten der funktionalistisch strukturierten Kommunikationen haben die transtemporale Bedeutung und werden in den Semantiken der pädagogischen Liebe ihren festen Platz erhalten. Ihrerseits üben diese Invarianten eine Filterfunktion aus, um diese Semantiken von den zufälligen Sinnschattierungen zu befreien, die wechselnde soziale und kulturelle Kontexte ständig produzieren, insbesondere mit der fortschreitenden Digitalisierung. Антропологічний та функціоналістично орієнтований системно-теоретичний підхід до педагогіки серця, застосовуючись взаємодоповнюючим чином дозволяють зрозуміти цей феномен у перспективі, на чому особливо наголошував Сковорода. Його внесок у педагогічну теорію спілкування є великим і відповідає потребам українців, для яких свобода завжди була екзистенційно важливою. Від усіх інших медіа вона відрізняється тим, що в системній педагогічній комунікації приводить у рух автопоезіс завдяки своїй латентній мобілізаційній та мотиваційній силі. Це означає, що крім свого психологічного та етичного потенціалу впливу, педагогіка серця виконує також функцію збереження освітніх систем, зберігаючи загальнолюдські цінності як системні інваріанти та мінімізуючи ризики прискореного оновлення, що особливо важливо в постіндустріальному контексті. Антропологічні інваріанти функціоналістично структурованих комунікацій мають транстемпоральне значення і займуть міцне місце в семантиці педагогіки серця. Зі свого боку ці інваріанти виконують фільтруючу функцію, щоб звільнити цю семантику від відтінків значення, які постійно продукують мінливі соціальні та культурні контексти, особливо з розвитком цифровізації.