Електронний архів Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

ISSN 2521-6961

EKhNPUIR– (Electronic Kharkiv National Pedagogical University Institutional Repository) – відкритий електронний архів (репозитарій) Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

В EKhNPUIR розміщено електронні повнотекстові документи наукового та навчально-методичного призначення, створені науковцями, викладачами, аспірантами, магістрантами, а також студентами університету.

Наповнення Репозитарію регламентується Положенням про електронний архів, затвердженим Вченою радою ХНПУ імені Г. С. Сковороди від 08.02.2021 року.

Положення про репозитарій ХНПУ імені Г. С. Сковороди

Авторський договір

Реєстрація нового користувача

Інструкція реєстраціі документів

Приклади бібліографічного опису документів

Для індексації публікацій світовими рейтингами радимо розміщувати електронні версії публікацій у форматах DOC або PDF з розпізнаванням, заповнювати поля "заголовок", "анотація" та "ключові слова" українською та англійською мовами.

Розміщення наукових робіт студентів здійснюється за умови наявності рекомендації наукового керівника.

Наукові публікації прохання передавати: repository@hnpu.edu.ua

За питаннями роботи з репозитарієм звертатись до бібліотеки
вул. Алчевських, 29 кім. 131, т. 717-10-34

 

Останні подання

Документ
ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ УЧНІВ, ЩО ПЕРЕХВОРІЛИ НА КОРОНОВІРУСНУ ХВОРОБУ
(ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», 2023-12-06) Коваленко, Л. П.; Осинський, М. І.; Рева, Н. В.
У публікації визначено функціональний стан серцево-судинної системи юнаків та дівчат, що перенесли короновірусну хворобу. Дослідження проведено серед учнів Селидівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Селидівської міської ради Покровського району Донецької області. Учасниками дослідження стали 59 практично здорових учнів віком від 15 до 16 років. Обстеження проводилися з добровільної згоди учнів та їх батьків і відповідали загальним нормам біоетики. Визначення функціонального стану серцево-судинної системи здійснювали за допомогою тесту Мартіне-Кушелевського. За даними аналізу тесту Мартіне-Кушелевського виявлено, що серед учнів, які перехворіли на COVID-19 частіше траплялися несприятливі типи реакції, що є результатом зниження функціональної здатності серцево-судинної системи, яка відображає адаптаційні можливості організму. Проте, слід зазначити, що, у цілому, для більшості учнів характерне переважання нормотонічного типу реакції серцево-судинної системи, що свідчить про належний її функціональний стан. The publication defines the functional state of the cardiovascular system of boys and girls who have had coronavirus disease. The study was conducted among students of the Selydiv secondary school of the Selydiv City Council of the Pokrovsky district of Donetsk region. The study involved 59 healthy pupils aged 15 to 16 years. The examinations were carried out with the voluntary consent of the pupils and their parents and complied with the general standards of bioethics. The functional state of the cardiovascular system was assessed using the Martinet-Kushelevsky test. According to the analysis of the Martine-Kushelevsky test, it was found that among students who had COVID-19, unfavourable types of reaction were more common, which is the result of a decrease in the functional capacity of the cardiovascular system, which reflects the adaptive capacity of the body. However, it should be noted that, in general, the majority of students are characterised by the prevalence of a normotonic type of cardiovascular response, which indicates its proper functional state.
Документ
ПЕДАГОГІЧНА ПРАКТИКА
(Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024) Лавренко, С. О.
У методичних рекомендаціях розкриті питання організації та проведення практики, її програма, вимоги до оформлення звітної документації, що проілюстровано у додатках до методичних рекомендацій. The guidelines cover the issues of organising and conducting the internship, its programme, and the requirements for reporting documentation, which are illustrated in the appendices to the guidelines.
Документ
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА. МОДУЛЬ ОСВІТА І ВИХОВАННЯ В МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
(Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024) Білик, В. М.; Ялліна, В. Л.
У методичних рекомендаціях розроблені та викладені матеріали до курсу лекцій модуля «Освіта і виховання в мультикультурному середовищі» (1 кредит) дисципліни «Загальна педагогіка», яка вивчається здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 «Середня освіта» в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди. Методичні рекомендації складаються з викладення змісту семи лекцій у вигляді схем та таблиць. Рекомендовано для використання здобувачами освіти та викладачами під час вивчення дисциплін з загальної педагогіки, при написанні наукових робіт, кваліфікаційних робіт на здобуття ступеня бакалавра, під час проходження педагогічної практики в закладах середньої освіти. In the methodical the materials for the course of lectures of the module "Education and upbringing in a multicultural environment" (1 credit) of the discipline "General pedagogy" which are studied by students of the first (bachelor's) level of higher education in the first year of study in the speciality 014 "Secondary education" at H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. The synopsis of the lectures is a presentation of the content of seven theme with schemes and tables, recommended literature. Recommended for use by students and teachers during the study of pedagogic disciplines, when writing scientific papers, qualifying papers for obtaining a bachelor's degree, during the course of pedagogical practice in institutions of education.
Документ
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ»
(Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024) Білик, В. М.; Ялліна, В. Л.
У методичних рекомендаціях подано роз’яснення щодо складання кваліфікаційного іспиту з «Історії педагогіки» відповідно до вимог професійної підготовки спеціаліста першого (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальностями 014 «Середня освіта» ХНПУ імені Г. С. Сковороди». Методичні рекомендації містять: опис курсу, програму курсу, рекомендації щодо підготовки до іспиту, список рекомендованої літератури, а також схеми і таблиці, глосарій. The methodological recommendations provide explanations for writing a qualification exam of "Hystory of pedagogy" in accordance with the requirements of professional training of a specialist of the first (educational and scientific) level of higher education in the specialties 014 "Secondary Education" of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. Methodical recommendations include: a description of the course, the program of the course, recommendations for preparing for the exam, a list of recommended literature, schemes and tables, glossary.
Документ
Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти
(Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024-04-09)
Збірник містить матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (із міжнародною участю), що відбулась 9–10 квітня 2024 року в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди до 220-ї річниці з дня заснування університету. Наукові статті присвячено висвітленню теоретичних і практичних результатів наукових досліджень молодих науковців, викладачів закладів вищої освіти, аспірантів, магістрантів, студентів з актуальних питань формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти. The collection contains the materials of the II All-Ukrainian Scientific and Practical Conference (with international participation), held on 9-10 April 2024 at H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University on the occasion of the 220th anniversary of the university's foundation. The scientific articles are devoted to the coverage of theoretical and practical results of scientific research of young scientists, teachers of higher education institutions, postgraduate students, undergraduates, students on topical issues of forming the life competence of people with special educational needs in the system of out-of-school, special and inclusive education.