Електронний архів Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

ISSN 2521-6961

EKhNPUIR– (Electronic Kharkiv National Pedagogical University Institutional Repository) – відкритий електронний архів (репозитарій) Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

В EKhNPUIR розміщено електронні повнотекстові документи наукового та навчально-методичного призначення, створені науковцями, викладачами, аспірантами, магістрантами, а також студентами університету.

Наповнення Репозитарію регламентується Положенням про електронний архів, затвердженим Вченою радою ХНПУ імені Г. С. Сковороди від 08.02.2021 року.

Положення про репозитарій ХНПУ імені Г. С. Сковороди

Авторський договір

Реєстрація нового користувача

Інструкція реєстраціі документів

Приклади бібліографічного опису документів

Для індексації публікацій світовими рейтингами радимо розміщувати електронні версії публікацій у форматах DOC або PDF з розпізнаванням, заповнювати поля "заголовок", "анотація" та "ключові слова" українською та англійською мовами.

Розміщення наукових робіт студентів здійснюється за умови наявності рекомендації наукового керівника.

Наукові публікації прохання передавати: repository@hnpu.edu.ua

За питаннями роботи з репозитарієм звертатись до бібліотеки
вул. Алчевських, 29 кім. 131, т. 717-10-34

 

Останні подання

Документ
ВИЗНАЧЕННЯ СТРУКТУРНО-МЕХАНІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ СПИРТІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕМИ «СПИРТИ» В ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ХІМІЇ
(Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024) Панащенко, Р. І.
У кваліфікаційній роботі розглянуто загальні фізико-хімічні характеристики хімічних речовин. Досліджено структурно-механічні властивості спиртів. Проаналізовано шкільні програми загальноосвітніх навчальних закладів. Розроблено план-конспект уроку на тему «Будова насичених одноатомних спиртів. Поняття про функціональну гідроксильну групу Гомологічний ряд спиртів, загальна формула». The general physico-chemical characteristics of chemicals are considered in the qualification work. The structural and mechanical properties of alcohols were studied. School programs of general educational institutions were analyzed. A plan-summary of the lesson on the topic "Structure of saturated monoatomic alcohols" was developed. Concept of functional hydroxyl group Homologous series of alcohols, general formula".
Документ
ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ГРАМОТНОСТІ УЧНІВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В 10-11 КЛАСАХ ЗАСОБАМИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
(Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024) Колотюк, О. І.
У роботі здійснено аналіз методик для формування економічної грамотності, використовуючи засоби дистанційного навчання. Основну увагу приділено вивченню та економічних компетенцій та принципів у шкільну математичну програму, що включає теми, як-от бюджетування, фінансове планування, основи інвестування та підприємництва. Розроблено стратегію і методику навчання, які дозволяють учням засвоїти не тільки математичні навички, а й формувати економічну грамотність. В роботі виконано логічний аналіз змістової лінії економічної грамотності у шкільному курсі математики, визначено цілі та навчальні задачі, а також встановлено зміст та об’єм необхідних знань для учнів. Розроблено ряд онлайн лекцій та практичних занять, які сприяють глибокому засвоєнню економічних концепцій. Експериментальна перевірка запропонованої методики показала її позитивний вплив на формування економічних компетенцій учнів та підвищення загального рівня їх навчальних можливостей. This work involves an analysis and development of methodologies for the formation of economic literacy using distance learning tools. The main focus is on the study of economic competencies and principles in the school mathematics program, which includes topics such as budgeting, financial planning, investment basics, and entrepreneurship. Strategies and teaching methods have been developed that allow students to assimilate not only mathematical skills but also to develop the ability to be economically literate. The work carries out a logical analysis of the content line of economic literacy in the school mathematics course, defines goals and educational tasks, and also establishes the content and volume of knowledge necessary for students. A series of online lectures and practical lessons have been developed, which contribute to the deep assimilation of economic concepts. Experimental verification of the proposed methodology has shown its positive impact on the formation of economic competencies of students and the increase in the overall level of their educational opportunities.
Документ
МЕТОДИ ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ПІЗНАВАЛЬНОГО ІНТЕРЕСУ УЧНІВ
(Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024) Кафтанова, О. В.
Магістерська робота розглядає теоретичні основи затосування проблемного навчання на уроках математики як засобу розвитку пізнавального інтересу учнів. У дослідженні аналізуються різні методи проблемного навчання: частково-пошуковий, дослідницький, метод програмованих дій, пояснювально-ілюстративний та пізнавальний інтерес учнів у процесі навчання математики. Розглянуто використання сучасних засобів навчання, які сприяють більш ефективній та цікавій організації проблемного навчання, дозволяючи учням активно залучатися до процесу навчання, а також розвивати критичне мислення та творчі навички. У роботі запропоновано цикл задач для використання на уроках математики щодо ефективної реалізації проблемного навчання за допомогою різних методів, а також надано методичні рекомендації щодо застосування проблемного навчання на уроках математики як засобу розвитку пізнавального інтересу учнів. Результати дослідження підтверджують, що проблемне навчання на уроках математики сприяє розвитку пізнавально інтересу учнів до предмета, сприяє залученню учнів до більш активної участі в процесі навчання та підштовхує їхнє прагнення засвоювати знання в даній області. The master's thesis examines the theoretical foundations of the application of problem-based learning in mathematics lessons as a means of developing students' cognitive interest. The study analyzes different methods of problem-based learning: partial-research, research, method of programmed actions, explanatory-illustrative and cognitive interest of students in the process of learning mathematics. The use of modern teaching aids is considered, which contribute to a more effective and interesting organization of problem-based learning, allowing students to be actively involved in the learning process, as well as to develop critical thinking and creative skills. The work offers a cycle of problems for use in mathematics lessons regarding the effective implementation of problem-based learning using various methods, as well as methodological recommendations for the use of problem-based learning in mathematics lessons as a means of developing students' cognitive interest. The results of the study confirm that problem-based learning in mathematics classes contributes to the development of students' cognitive interest in the subject, promotes the involvement of students in more active participation in the learning process, and encourages their desire to acquire knowledge in this area.
Документ
ДИФЕРЕНЦІЙОВАНИЙ ПІДХІД У ВИВЧЕННІ НЕРІВНОСТЕЙ В КУРСІ АЛГЕБРИ ТА ПОЧАТКІВ АНАЛІЗУ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ
(Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024) Карпенко, С. С.
У роботі науково обґрунтовано теоретичні основи здійснення диференціації навчання у вивченні нерівностей в профільній школі, а саме: визначено суть поняття «нерівності», доведено важливість вивчення теми «Нерівності» в шкільному курсі математики; проведено аналіз змісту вивчення теми «Нерівності» у поглибленому курсі математики та у шкільних підручниках; розроблено методичні рекомендації здійснення диференціації навчання у вивченні нерівностей в профільній школі. Установлено, що спостерігається позитивний вплив проведеної роботи на підвищення рівнів навчальних можливостей учнів у вивченні теми «Нерівності» при здійсненні диференціації навчання у профільній школі. The paper scientifically substantiates the theoretical foundations of learning to solve inequalities with a module in the in-depth course of mathematics in primary school, namely: the essence of the concept of "inequality with a module", proved the importance of studying the topic "Inequalities with a module" in school mathematics; the analysis of the content of studying the topic "Inequalities with the module" in the in-depth course of mathematics and school textbooks; methodical recommendations and a system of problems on the topic "Solving inequalities with the module" were developed. It is established that there is a positive impact of the work on improving the learning opportunities of students in the study of the topic "Solving inequalities with the module" in the in-depth course of mathematics in primary school.
Документ
ЗАДАЧІ НАОЧНОЇ ГЕОМЕТРІЇ ЯК ЗАСІБ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО РОЗВИТКУ УЧНІВ
(Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024) Колісник, А. С.
Наукова робота є теоретико-експериментальним дослідженням проблеми інтелектуального розвитку учнів в умовах Нової української школи засобами задач наочної геометрії. У роботі схарактеризовано основні питання проблеми інтелектуального розвитку учнів в умовах Нової української школи засобами задач наочної геометрії, обґрунтовано теоретико-практичні основи інтелектуального розвитку учнів в умовах Нової української школи засобами задач наочної геометрії, зокрема: проведено аналіз літератури з проблеми дослідження; проаналізовано та визначено суть поняття «інтелектуальний розвиток учнів»; розроблено елективний курс «Правильні багатокутники і багатогранники на папері в клітинку» для підвищення рівня інтелектуального розвитку учнів в умовах Нової української школи засобами задач наочної геометрії; проаналізовано результати і зроблено висновки. Scientific work is a theoretical and experimental study of the problem of intellectual development of students in the new Ukrainian school by means of problems of visual geometry. The paper characterizes the main issues of intellectual development of students in the new Ukrainian school by means of visual geometry, substantiates the theoretical and practical foundations of intellectual development of students in the new Ukrainian school by means of visual geometry, in particular: analysis of literature on research; analyzed and defined the essence of the concept of "intellectual development of students"; developed an elective course "Regular polygons and polyhedra on paper in a cell" to increase the level of intellectual development of students in the new Ukrainian school by means of visual geometry; the results are analyzed and conclusions are made.