Електронний архів Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

ISSN 2521-6961

EKhNPUIR– (Electronic Kharkiv National Pedagogical University Institutional Repository) – відкритий електронний архів (репозитарій) Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

В EKhNPUIR розміщено електронні повнотекстові документи наукового та навчально-методичного призначення, створені науковцями, викладачами, аспірантами, магістрантами, а також студентами університету.

Наповнення Репозитарію регламентується Положенням про електронний архів, затвердженим Вченою радою ХНПУ імені Г. С. Сковороди від 08.02.2021 року.

Положення про репозитарій ХНПУ імені Г. С. Сковороди

Авторський договір

Реєстрація нового користувача

Інструкція реєстраціі документів

Приклади бібліографічного опису документів

Для індексації публікацій світовими рейтингами радимо розміщувати електронні версії публікацій у форматах DOC або PDF з розпізнаванням, заповнювати поля "заголовок", "анотація" та "ключові слова" українською та англійською мовами.

Розміщення наукових робіт студентів здійснюється за умови наявності рекомендації наукового керівника.

Наукові публікації прохання передавати: repository@hnpu.edu.ua

За питаннями роботи з репозитарієм звертатись до бібліотеки
вул. Алчевських, 29 кім. 131, т. 717-10-34

 

Останні подання

Документ
ПРОЦЕС ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ ІНКРЕМЕНТАЛІЗМУ Ч. ЛІНДБЛОМА
(Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-01-31) Абсалямов, К. Ю.
У публікації досліджено питання стосовно прийняття рішень. В цьому аспекті вельми цікавою видається концепція інкременталізму Чарльза Ліндблома. Дослідник пропонує альтернативу раціональному прийняттю рішень – інкрементальний підхід: застосовувати неповний аналіз обстановки для розробки та прийняття оперативних рішень. Зазначено, що інкрементальна концепція прийняття рішень потребує додаткової уваги та переосмислення в сучасних умовах, оскільки може слугувати підґрунтям для підвищення ефективності функціонування системи управління. The issue of decision-making is investigated in the publication. In this aspect, Charles Lindblom's concept of incrementalism seems very interesting. The researcher offers an alternative to rational decision-making - an incremental approach: to use an incomplete analysis of the situation for the development and adoption of operational decisions. It is noted that the incremental decision-making concept needs additional attention and rethinking in modern conditions, as it can serve as a basis for increasing the efficiency of the management system.
Документ
СОЦІАЛІЗАЦІЯ ТА ІНФОРМАЦІЙНА БЕЗПЕКА ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ ТА СТРАТЕГІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
(Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024-01-31) Фомін, І. О.
У статті розглянуто соціалізацію та інформаційну безпеку підприємств. Соціалізація на підприємстві включає процес адаптації нових працівників, взаємодію команд та встановлення соціальних норм і цінностей в колективі. Умови воєнного стану можуть впливати на соціальні динаміки в організації, підвищуючи напругу та створюючи нові виклики для співпраці. Інформаційна безпека, з іншого боку, охоплює заходи, спрямовані на захист конфіденційності та цілісності інформації. У воєнний період підприємства можуть стати об’єктом кібератак, спрямованих на отримання важливої інформації або паралізування бізнес-процесів. The article deals with socialization and information security of enterprises. Socialization at the enterprise includes the process of adaptation of new employees, team interaction and establishment of social norms and values ​​in the team. Martial law conditions can affect social dynamics within an organization, raising tensions and creating new challenges for collaboration. Information security, on the other hand, encompasses measures aimed at protecting the confidentiality and integrity of information. In wartime, enterprises can become the object of cyber attacks aimed at obtaining important information or paralyzing business processes.
Документ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ БЕЗПЕКИ В КОНТЕКСТІ ВРАЗЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ
(Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-01-31) Ушкало, К. Ю.
У статті проаналізовано забезпечення громадської безпеки в контексті вразливості інформаційного простору. В сучасному світі вразливість інформаційного простору стала неодмінною частиною загального поняття громадської безпеки. Одним із ключових завдань у цьому контексті є постійне удосконалення технологічних заходів та систем захисту інформаційних ресурсів. Зазначено, що у сучасному цифровому суспільстві, де інформаційна вразливість стала неодмінною частиною нашого повсякденного життя, ефективне забезпечення громадської безпеки вимагає інтегрованого та комплексного підходу. Ретельний аналіз технічних, соціальних, правових та управлінських аспектів є необхідним для розуміння суті інформаційної вразливості та розробки стратегій, спрямованих на ефективний захист суспільства. Лише комплексний підхід до забезпечення інформаційної безпеки, заснований на глибокому розумінні сучасних викликів та можливостей, забезпечить стійкість та захист суспільства у цифровому столітті. The article analyzes the provision of public safety in the context of the vulnerability of the information space. In the modern world, the vulnerability of the information space has become an integral part of the general concept of public security. One of the key tasks in this context is the constant improvement of technological measures and systems for the protection of information resources. It is noted that in the modern digital society, where information vulnerability has become an integral part of our everyday life, effective provision of public safety requires an integrated and comprehensive approach. A thorough analysis of technical, social, legal and managerial aspects is necessary to understand the essence of information vulnerability and to develop strategies aimed at effective protection of society. Only a comprehensive approach to ensuring information security, based on a deep understanding of modern challenges and opportunities, will ensure the stability and protection of society in the digital age.
Документ
СУЧАСНЕ УКРАЇНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: ВІЙСЬКОВЕ ВТОРГНЕННЯ ЯК ПРОЯВ ТЕРОРИЗМУ
(Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024-01-31) Стрельнікова, О. О.; Єсіна, Н. О.
У публікації розглянуто сучасний стан українського суспільства, який можна охарактеризувати як кризовий. Криза стає характерною для усіх підсистем суспільства, соціальної, політичної, економічної, культурної тощо, вона унеможливлює подальший розвиток та існування соціальної системи. Цілісність соціуму перебуває під загрозою, його діяльність, спрямована на задоволення суспільних потреб, ускладнюється, а подекуди й унеможливлюється. Стан сучасного українського суспільства, що перебуває під впливом військового вторгнення з боку Російської Федерації, яке можна визначити як форму прояву терористичної діяльності, обумовлює необхідність підтримувати безпеку суспільства та держави збройними засобами, вдаватися до вирішальних способів ведення війни, з метою забезпечити принцип суверенності та гарантувати суверенітет національної держави. The publication examines the current state of Ukrainian society, which can be characterized as a crisis. The crisis becomes characteristic of all subsystems of society, social, political, economic, cultural, etc., it makes further development and existence of the social system impossible. The integrity of society is under threat, its activities aimed at satisfying public needs are complicated, and in some cases impossible. The state of modern Ukrainian society, which is under the influence of a military invasion by the Russian Federation, which can be defined as a form of manifestation of terrorist activity, determines the need to maintain the security of society and the state by armed means, to resort to decisive methods of waging war, in order to ensure the principle of sovereignty and guarantee sovereignty nation state.
Документ
РЕАЛІЗАЦІЯ ТЕОРІЇ ЄДИНОГО ПОЛЯ П’ЄРА БУРДЬЄ НА ПРИКЛАДІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
(Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024-01-31) Сокол, М. С.
У статті проаналізовано інтеграцію України до Європейського простору, що є однією із найбільш висвітлених у засобах масової інформації подій сьогодення. Причиною такої підвищеної уваги безперечно є стан активних бойових дій, який триває в Україні з лютого 2022 року, а також велика кількість українських громадян, які через війну перебувають у країнах Європейського Союзу на правах тимчасового захисту. Процес перебування спільноти українців на території європейської спільноти являє собою приклад взаємодії гравців у соціальному просторі, про що говорив П’єр Бурдьє, розвиваючи теорію єдиного поля. Такому полю властиві певні ознаки: автономність; «гравці», якими він називає учасників; визначення «ставок» гри і специфічні інтереси «гравців», не притаманні іншим полям; боротьба між «гравцями» за більш вдалі позиції в полі. Положення теорії французького політолога П’єра Бурдьє реалізуються із властивими йому закономірностями і рисами. The article analyzes the integration of Ukraine into the European space, which is one of the most widely covered events in the mass media today. The reason for such heightened attention is undoubtedly the state of active hostilities that have been ongoing in Ukraine since February 2022, as well as the large number of Ukrainian citizens who, due to the war, are in the countries of the European Union on temporary protection rights. The process of the stay of the community of Ukrainians on the territory of the European community is an example of the interaction of players in the social space, as Pierre Bourdieu spoke about when developing the theory of a single field. Such a field is characterized by certain features: autonomy; "players," as he calls the participants; determination of the "rates" of the game and the specific interests of the "players", not inherent in other fields; struggle between "players" for more successful positions in the field. The position of the theory of the French political scientist Pierre Bourdieu are realized with his characteristic patterns and features.