Електронний архів Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

ISSN 2521-6961

EKhNPUIR– (Electronic Kharkiv National Pedagogical University Institutional Repository) – відкритий електронний архів (репозитарій) Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

В EKhNPUIR розміщено електронні повнотекстові документи наукового та навчально-методичного призначення, створені науковцями, викладачами, аспірантами, магістрантами, а також студентами університету.

Наповнення Репозитарію регламентується Положенням про електронний архів, затвердженим Вченою радою ХНПУ імені Г. С. Сковороди від 08.02.2021 року.

Положення про репозитарій ХНПУ імені Г. С. Сковороди

Авторський договір

Реєстрація нового користувача

Інструкція реєстраціі документів

Приклади бібліографічного опису документів

Для індексації публікацій світовими рейтингами радимо розміщувати електронні версії публікацій у форматах DOC або PDF з розпізнаванням, заповнювати поля "заголовок", "анотація" та "ключові слова" українською та англійською мовами.

Розміщення наукових робіт студентів здійснюється за умови наявності рекомендації наукового керівника.

Наукові публікації прохання передавати: repository@hnpu.edu.ua

За питаннями роботи з репозитарієм звертатись до бібліотеки
вул. Алчевських, 29 кім. 131, т. 717-10-34

 

Останні подання

Документ
УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІ МІЖДЕРЖАВНІ ВІДНОСИНИ 1991-2014 рр.: ІСТОРІЯ ПРОТИСТОЯННЯ
(Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024) Балобанова, О. О.
У роботі досліджуються відносини України з Російською Федерацією 1991 – 2014 рр. Авторкою розкрито умови налагодження двосторонніх відносин між Україною та Російською Федерацією на початковому етапі та на етапі переходу до стратегічного партнерства; проаналізовано причини погіршення відносин між країнами після помаранчевої революції; з’ясовано основні риси двосторонніх відносин у період президентства В. Януковича та визначено причини застосування Російською Федерацією сили проти України у 2014 р. The work examines Ukraine's relations with the Russian Federation from 1991 to 2014. The author reveals the conditions for establishing bilateral relations between Ukraine and the Russian Federation at the initial stage and at the stage of transition to a strategic partnership; analyzed the reasons for the deterioration of relations between the countries after the Orange Revolution; the main features of bilateral relations during the presidency of V. Yanukovych are clarified and the reasons for the use of force by the Russian Federation against Ukraine in 2014 are determined.
Документ
ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УСТРОЮ ТА ПРАВА ЗАПОРІЗЬКОЇ СІЧІ У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ XVI - ПЕРША ПОЛОВИНА XIX СТ.
(Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024) Антоненко, М. С.
Дослідження присвячено розгляду державного і правового устрою Запорозької і Задунайської Січей в ХVІ – перш. пол. ХІХ ст. Залучено і проаналізовано широке коло джерел і літератури з даної проблеми. Охарактеризовано умови і етапи виникнення і становлення козацтва. Розглянуто основні ознаки державності Запорозької Січі – систему управління і взаємодію різнорівневих владних органів, правовий устрій, судочинство, адміністративний поділ зазначено відмінності між військовою і паланковою організаціями. З’ясовано проблему суб’єктності Запорізької Січі в тогочасній системі міжнародних відносин. Здійснено порівняльний аналіз устрою Запорозької і Задунайської Січей. Розкрито державотворчий потенціал січового козацтва і його значення для сучасного державотворчого процесу. Значну увагу приділено демократичним основам козацького самоврядування, що дало підстави багатьом дослідникам визначати це державне утворення як одну з перших демократичних республік в Європі. Доведено визначальну політичну роль козацтва у подальшому розвитку українського державотворення. Research is sanctified to consideration of the political and legal system of Zaporozhian Sich and Danubian Sich in ХVІ – second half ХІХ of century. The wide circle of sources and literature is attracted and analysed on this issue. Terms and stages of origin and becoming of the Cossacks are described. The basic signs of the state system of Zaporozhian Sich – control system and cooperation of various levels imperious organs, legal mode, rulemaking are considered, an administrative divisions marked to the difference between military and palanka organizations. The problem of subject of Zaporozhian Sich is found out in the of that time system of international relations. The comparative analysis of the mode of Zaporozhian Sich is carried out and Danubian Sich. State-creative potential of the Cossacks and his value is exposed for a modern state-creative process. Considerable attention is spared to democratic bases of Cossack self-government that grounded to many researchers to determine this state formation as one of the first democratic republics in Europe. The qualificatory political role of the Cossacks is well-proven in further development of Ukrainian creation of the state.
Документ
ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ВІРТУАЛЬНОГО ХІМІЧНОГО ЕКСПЕРИМЕНТУ
(Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024) Цікало, Д. А.
Кваліфікаційна робота розглядає актуальні проблеми формування інформаційно-цифрової компетенції учнів під час хімічного експерименту. Проаналізовано різноманітні віртуальні лабораторії та способи їх використання під час хімічного експерименту. Також висвітлено ефективні способи формування компетентності у навчальному процесі. Розроблено дидактичні матеріали з використанням віртуальних лабораторій. Дидактичні матеріали та результати дослідження можуть бути корисні для педагогів які викладають предмети природничо-математичного циклу. The qualification work considers topical problems of students’ information and digital competence formation during a chemical experiment. Various virtual laboratories and ways of using them during a chemical experiment are analyzed. Effective ways of forming competency in the educational process are also highlighted. Didactic materials using virtual laboratories have been developed. Didactic materials and research results can be useful for educators teaching subjects of the natural and mathematical cycle.
Документ
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ХІМІЧНИХ ЧИННИКІВ НА СТРУКТУРУ БІЛКІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕМИ «БІЛКИ» У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ХІМІЇ
(Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024) Устинова, Д. С.
У кваліфікаційній роботі розглянуто загальну структуру та властивості білків, вплив хімічних чинників на структуру білків. Проаналізовано якісні та кількісні методи аналізу білків. Проведено кількісне визначення білків біуретовим методом у шкільних умовах. The qualification work considers the general structure and properties of proteins, the influence of chemical factors on the proteins’ structure. Qualitative and quantitative methods of protein analysis are analyzed. Quantitative determination of proteins with biuret method in school conditions was carried out.
Документ
Вивчення каталітичної активності ферментів в умовах шкільної хімічної лабораторії
(Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024) Сухіцька, А. Р.
Кваліфікаційна робота присвячена вивченню каталітичної активності ферментів в умовах шкільної хімічної лабораторії. Проаналізовано концепцію розвитку природничо-математичної освіти в Україні, встановлено місце фізико-хімічного експерименту в системі природничо-математичної та STEM-освіти. Розроблено приставку для комп’ютера – кінетичний семиканальний термостатуємий нефелометр із магнітними мішалками для визначення активності ферментів. Вивчено візуальні ефекти що виникають при ферментативному гідролізі крохмалю. Виявлено два перегини на кривих час-яскравість конусу Тиндаля. Показано, що збільшення концентрації амілази в розчині прямопропорційне швидкості утворення першого та другого перегину. Зроблено висновок, що за часом появи перегинів можна визначати ферментативну активність амілази. Розроблена методика може бути використана при розробці автоматизованих систем вивчення властивостей ферментів. Визначено ферментативну активність препарату «Alphamil» 2019 року виробництва йодометричним методом, встановлено, що активність ферменту зменшилася в незначній мірі. Показано, що вивчення візуальних ефектів що супроводжують ферментативні реакції може бути основою для цікавих STEM - проєктів. Розроблено ряд методичних рекомендації, що до вивчення властивостей ферментів в умовах шкільної хімічної лабораторії. Результати дослідження можуть бути корисні для педагогів, які працюють у галузі природничо-наукової освіти та вчителям що розробляють STEM - освітні проєкти. The qualification work is devoted to the investigation of catalytic activity of enzymes at conditions of school chemical laboratory. The paper analyzes the development concept of nature-mathematics science and education in Ukraine, and establishes the place of the physical and chemical experiments in the system of nature-mathematics and STEM education. A computer attachment was developed, that was a kinetic seven-channel thermostatically controlled nephelometer with magnetic stirrers for determining the activity of enzymes. The visual effects that occur during the enzymatic hydrolysis of starch were investigated. Two inflections in the time-brightness curves of the Tyndall cone were detected. The results showed the increase in amylase concentration in the solution to be directly proportional to the rate of formation of the first and second inflections. The author concluded the enzymatic activity of amylase could be determined by the time of appearance of inflections. The developed technique may be used in the elaboration of automated systems for studying the properties of enzymes. The enzymatic activity of the medicine "Alphamil" produced in 2019 was determined by the iodometric method, and the results displayed the activity of the enzyme to be decreased slightly. The work manifests the investigation of visual effects accompanying enzymatic reactions to be the basis for interesting STEM projects. The author also proposed several methodological recommendations for studying the properties of enzymes at conditions of school chemical laboratory. The results of the research can be useful for teachers working in the field of natural science education and teachers developing STEM-educational projects.