Електронний архів Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

ISSN 2521-6961

EKhNPUIR– (Electronic Kharkiv National Pedagogical University Institutional Repository) – відкритий електронний архів (репозитарій) Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

В EKhNPUIR розміщено електронні повнотекстові документи наукового та навчально-методичного призначення, створені науковцями, викладачами, аспірантами, магістрантами, а також студентами університету.

Наповнення Репозитарію регламентується Положенням про електронний архів, затвердженим Вченою радою ХНПУ імені Г. С. Сковороди від 08.02.2021 року.

Положення про репозитарій ХНПУ імені Г. С. Сковороди

Авторський договір

Реєстрація нового користувача

Інструкція реєстраціі документів

Приклади бібліографічного опису документів

Для індексації публікацій світовими рейтингами радимо розміщувати електронні версії публікацій у форматах DOC або PDF з розпізнаванням, заповнювати поля "заголовок", "анотація" та "ключові слова" українською та англійською мовами.

Розміщення наукових робіт студентів здійснюється за умови наявності рекомендації наукового керівника.

Наукові публікації прохання передавати: repository@hnpu.edu.ua

За питаннями роботи з репозитарієм звертатись до бібліотеки
вул. Алчевських, 29 кім. 131, т. 717-10-34

 

Останні подання

Документ
Внесок О. П. Бородіна в розвиток залізничного транспорту кінця ХІХ - початку ХХ ст.
(Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024-03-29) Останін, В. О.
У статті проведено аналіз наукового внеску О. П. Бородіна в розвиток залізничного транспорту кінця ХІХ – початку ХХ ст. В процесі дослідження було зроблено висновок, що О. П. Бородін вирішив багато складних завдань в галузі теплотехнічних випробувань парової машини-паровоза. Ним було доведено, що паровоз є тяговим агрегатом, а не лише теплосиловим. Зазначене відкриття обумовило перехід його досліджень від теплотехнічних до тягових. Окрім того ним було створено систему компаунд. The article analyzes the scientific contribution of O. P. Borodin to the development of railway transport at the end of the 19th and the beginning of the 20th centuries. In the course of the research, it was concluded that O. P. Borodin solved many difficult tasks in the field of thermal engineering tests of a steam enginesteam locomotive. He proved that the steam locomotive is a traction unit, and not only a thermal power unit. This discovery led to the transition of his research from heat engineering to traction. In addition, he created a system of compounds.
Документ
Внесок українських сходознавців у дослідження історії турецько-курдських відносин
(Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024-03-29) Новіков, І. А.
Проблеми регіональних конфліктів є нагальним питанням у міжнародних відносинах. Турецько-курдські стосунки є довготривалими і час від часу відбуваються нові виклики та загострюються існуючи відносини. Цими питаннями займаються дослідники, сходознавці по всьому світу. В тому числі до них можна додати і наших, українських дослідників. Робота має на меті показати внесок вітчизняних досліджень в широке коло питань турецько-курдських відносин. Problems of regional conflicts are an urgent issue in international relations. Turkish-Kurdish relations are long-standing and from time to time new challenges arise and existing relations become strained. Researchers, Orientalists all over the world deal with these questions. Among them, we can add our Ukrainian researchers. The work aims to show the contribution of domestic research to a wide range of issues of Turkish-Kurdish relations.
Документ
Участь жіноцтва у Харківському товаристві поширення в народі грамотності
(Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024-03-29) Ніколаєнко, О. О.
В статті розкрито участь жінок у Харківському товаристві поширення грамотності в народі (1869-1914 рр). Зазначено, що жінки виступали активними діячками різноманітних відділів Товариства – шкіл, бібліотек, читалень, ініціювали й організовували різноманітні заходи - читання, вистави, лекції тощо. Своєю працею вони сприяли підвищенню культурно-освітнього рівня містян, в тому числі й жінок, формуванню громадської свідомості. Така діяльність надавала досвід громадського активізму самим жінкам, багато з яких пізніше стали організаторками товариств, що боролись за права жінок. The article reveals the participation of women in the Kharkiv Society for the Spread of Literacy among the People (1869-1914). It is noted that women were active in various departments of the Society - schools, libraries, reading rooms, initiated and organized various events - readings, performances, lectures, etc. Through their work, they contributed to raising the cultural and educational level of the townspeople, including women, and shaping public consciousness. Such activities provided experience in civic activism to the women themselves, many of whom later became organizers of societies that fought for women's rights.
Документ
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ З УРАХУВАННЯМ НОВИХ ВИМОГ ДО НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ
(Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024-03-29) Микитюк, С. О.; Микитюк, В. О.
У публікації досліджено проблеми формування в учнів ідей національно-патріотичного виховання. Метою національно-патріотичного виховання є формування у громадян почуття патріотизму, поваги до Конституції і законів України, соціальної активності та відповідальності за доручені державні та громадські справи. Важливим аспектом є готовність до захисту незалежності та територіальної цілісності України, а також сповідування європейських цінностей. Зазначено, що в Україні, де актуальність національно-патріотичного виховання зростає, підготовка вчителя набуває нового значення, а засвоєння сучасних підходів до виховання стає критично важливим, оскільки вони дозволяють ефективно набувати досвід громадянської свідомості та національної ідентичності. Інноваційні методи навчання сприяють вдосконаленню підготовки майбутніх учителів, здатних впроваджувати цінності патріотизму, любові до Вітчизни та поваги до історії країни. The publication examines the problems of forming the ideas of national and patriotic education in students. The purpose of national-patriotic education is to develop in citizens a sense of patriotism, respect for the Constitution and laws of Ukraine, social activity and responsibility for the state and public affairs entrusted to them. An important aspect is the readiness to defend the independence and territorial integrity of Ukraine, as well as the practice of European values. It is noted that in Ukraine, where the relevance of national-patriotic education is growing, teacher training is gaining new importance, and the adoption of modern approaches to education is becoming critically important, as they allow for effective acquisition of experience of civic consciousness and national identity. Innovative teaching methods help to improve the training of future teachers who are able to implement the values of patriotism, love for the Motherland and respect for the country's history.
Документ
Внесок української наукової еліти в зародження ІТ галузі в Україні
(Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024-03-29) Мартинова, І. С.; Климик, Ю. І.
В статті вивчається внесок українських вчених в процес становлення інформаційних технологій, зокрема у зародження і розвиток програмування ще за радянських часів. Зосереджено увагу на родині відомих українських вчених Рвачових – Ющенків. Проаналізовано внесок К. Л. Ющенко у становлення наукової школи теоретичного програмування. З’ясовано головні напрямки досліджень соратників і учнів вченої. The article examines the contribution of Ukrainian scientists to the formation of information technology, in particular, to the emergence and development of programming in Soviet times. The attention is focused on the family of famous Ukrainian scientists Rvachovs - Yushchenko. The contribution of K. L. Yushchenko to the formation of the scientific school of theoretical programming is analyzed. The main directions of research of the scientist's associates and students are identified.