Електронний архів Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

ISSN 2521-6961

EKhNPUIR– (Electronic Kharkiv National Pedagogical University Institutional Repository) – відкритий електронний архів (репозитарій) Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

В EKhNPUIR розміщено електронні повнотекстові документи наукового та навчально-методичного призначення, створені науковцями, викладачами, аспірантами, магістрантами, а також студентами університету.

Наповнення Репозитарію регламентується Положенням про електронний архів, затвердженим Вченою радою ХНПУ імені Г. С. Сковороди від 08.02.2021 року.

Положення про репозитарій ХНПУ імені Г. С. Сковороди

Авторський договір

Реєстрація нового користувача

Інструкція реєстраціі документів

Приклади бібліографічного опису документів

Для індексації публікацій світовими рейтингами радимо розміщувати електронні версії публікацій у форматах DOC або PDF з розпізнаванням, заповнювати поля "заголовок", "анотація" та "ключові слова" українською та англійською мовами.

Розміщення наукових робіт студентів здійснюється за умови наявності рекомендації наукового керівника.

Наукові публікації прохання передавати: repository@hnpu.edu.ua

За питаннями роботи з репозитарієм звертатись до бібліотеки
вул. Алчевських, 29 кім. 131, т. 717-10-34

 

Останні подання

Документ
Практична підготовка майбутніх фахівців соціальної галузі до формування гендерної культури у дітей з особливими освітніми потребами в умовах воєнного стану
(Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2024-05-09) Костіна, В.; Терещенко, В.; Гавричкова, В.
Мета дослідження полягає у визначенні ефективних шляхів і засобів у практичній підготовці майбутніх фахівців соціальної галузі до формування гендерної культури у дітей з особливими освітніми потребами в умовах воєнного стану. Зазначено, що ефективними шляхами професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної галузі до розвитку гендерної культури здобувачів загальної середньої та спеціальної освіти на засадах інклюзії є використання у процесі їхньої практичної підготовки проєктного методу у поєднанні з менторською взаємодією з соціальним педагогом-методистом бази практики, класними керівниками та педагогами-методистами з питань гендерно-чутливого соціального виховання у шкільному середовищі. The purpose of the research is to determine effective ways and means in the practical training of future specialists in the social field for the formation of gender culture in children with special educational needs in the conditions of martial law. It is noted that effective ways of professional training of future specialists in the social sector to develop the gender culture of students of general secondary and special education on the basis of inclusion are the use of the project method in the process of their practical training in combination with mentoring interaction with a social pedagogue-methodologist of the practice base, class leaders and teachers - Methodists on issues of gender-sensitive social education in the school environment.
Документ
Досвід соціально-реабілітаційної та паліативної допомоги Харківського обласного благодійного фонду «Соціальна служба допомоги» людям літнього віку в умовах воєнного стану
(Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2024-05-09) Щербакова, В.; Рагозіна, Т.; Костіна, В.
Метою роботи є узагальнення досвіду соціально-реабілітаційної та паліативної допомоги людям літнього віку та особам з інвалідністю у Харківському обласному благодійному фонді «Соціальна служба допомоги» за часів війни. На основі аналізу та узагальнення наукової літератури та власного досвіду роботи фахівців Харківського обласного благодійного фонду «Соціальна служба допомоги» нами розроблено та реалізовано низку соціальних проєктів з надання комплексної допомоги людям літнього віку та особами з інвалідністю, що є отримувачами соціальних послуг «Догляд вдома» та «Паліативний догляд». Зазначено, що аналіз та узагальнення досвіду соціально-реабілітаційної та паліативної допомоги людям літнього віку та особам з інвалідністю, що надається ХОБФ «Соціальна служба допомоги» за часів війни, дозволяє стверджувати про її успішність в межах реалізованих грантових соціальних проєктів. The purpose of the work is to generalize the experience of social rehabilitation and palliative care for the elderly and persons with disabilities in the Kharkiv Regional Charitable Fund "Social Assistance Service" during the war. Based on the analysis and generalization of the scientific literature and the personal experience of specialists of the Kharkiv Regional Charitable Fund "Social Assistance Service, we have developed and implemented a number of social projects to provide comprehensive assistance to the elderly and persons with disabilities who are recipients of the social services "Home Care" and " Palliative care". It is noted that the analysis and generalization of the experience of social rehabilitation and palliative care for the elderly and persons with disabilities, which was provided by the "Social Assistance Service" during the war, allows us to assert its success within the scope of implemented grant social projects.
Документ
РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ РЕЗИЛЬЄНТНОСТІ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ НА ЗАСАДАХ СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА
(Харківський національний автомобільно-дорожній університет, 2023-11-24) Костіна, В. В.; Потіхеньська, О. В.
У статті проаналізовано становлення та розвиток соціального підприємництва. Зазначено, що соціальне підприємництво на рівні громади це цілеспрямована комплексна діяльність, що сприяє зміцненню резилієнтності громади вцілому шляхом вирішення соціальних проблем дітей, їхніх батьків та молоді, забезпечує їхнє працевлаштування, розвиток соціальної активності та соціальну адаптацію в умовах складного економічного становища та воєнного стану в Україні. The article analyzes the formation and development of social entrepreneurship. It is noted that social entrepreneurship at the community level is a purposeful complex activity that contributes to strengthening the resilience of the community as a whole by solving social problems of children, their parents and youth, ensures their employment, development of social activity and social adaptation in the conditions of a difficult economic situation and martial law in Ukraine.
Документ
РОЗВИТОК РЕЗИЛЬЄНТНОСТІ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ В УМОВАХ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОГО СОЦІАЛЬНО-ПІДТРИМУЮЧОГО ПРОСТОРУ
(Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка, 2023-11-01) Костіна, В. В.; Потьомкіна, А. І.
Метою роботи є визначення суті і особливостей розвитку резильєнтності дітей та молоді в умовах здоров’язбережувального соціально-підтримуючого простору. В умовах воєнного стану фахівці психологічної служби закладів освіти мають забезпечувати своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку здобувачів освіти та сприяти створенню безпечного здоров’язбережувального простору для розвитку резильєнтності всіх учасників освітнього процесу, що дає можливість нормалізації діяльності закладів освіти та покращенню показників здоров’я дітей та молоді. The purpose of the work is to determine the essence and features of the development of resilience of children and youth in the conditions of a health-preserving social and supportive space. In the conditions of martial law, the specialists of the psychological service of educational institutions should provide timely and systematic study of the psychophysical development of education seekers and contribute to the creation of a safe health-preserving space for the development of resilience of all participants in the educational process, which makes it possible to normalize the activities of educational institutions and improve the health indicators of children and young people.
Документ
ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ДО РОБОТИ З ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ
(Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024-05-23) Крохмальова, Н. О.; Костіна, В. В.
У статті проаналізовано наукові здобутки та сучасну практику підготовки соціальних працівників до роботи з людьми похилого віку та обґрунтовано актуальність проблеми професійної підготовки майбутніх соціальних працівників роботи з людьми похилого віку. Визначено важливі професійні характеристики, що мають бути сформовано у майбутніх фахівців соціальної галузі для ефективної роботи в зазначеному напрямі. The article analyzes the scientific achievements and modern practice of training social workers to work with the elderly and substantiates the relevance of the problem of professional training of future social workers to work with the elderly. Important professional characteristics that must be formed in future specialists of the social sector for effective work in the specified direction are defined.