Електронний архів Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

ISSN 2521-6961

EKhNPUIR– (Electronic Kharkiv National Pedagogical University Institutional Repository) – відкритий електронний архів (репозитарій) Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

В EKhNPUIR розміщено електронні повнотекстові документи наукового та навчально-методичного призначення, створені науковцями, викладачами, аспірантами, магістрантами, а також студентами університету.

Наповнення Репозитарію регламентується Положенням про електронний архів, затвердженим Вченою радою ХНПУ імені Г. С. Сковороди від 08.02.2021 року.

Положення про репозитарій ХНПУ імені Г. С. Сковороди

Авторський договір

Реєстрація нового користувача

Інструкція реєстраціі документів

Приклади бібліографічного опису документів

Для індексації публікацій світовими рейтингами радимо розміщувати електронні версії публікацій у форматах DOC або PDF з розпізнаванням, заповнювати поля "заголовок", "анотація" та "ключові слова" українською та англійською мовами.

Розміщення наукових робіт студентів здійснюється за умови наявності рекомендації наукового керівника.

Наукові публікації прохання передавати: repository@hnpu.edu.ua

За питаннями роботи з репозитарієм звертатись до бібліотеки
вул. Алчевських, 29 кім. 131, т. 717-10-34

 

Останні подання

Документ
Про шляхи діагностики освітніх втрат учнів (практичні приклади діагностування освітніх втрат інваріантної складової)
(Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Комунальний вищий навчальний заклад «Харківська академія неперервної освіти», 2023-10-18) Несен, О. О.
Доповідь присвячена діагностиці загальної фізичної підготовленості з огляду на дистанційну форму проведення уроків. Запропоновані рекомендації для складання діагностичного опитування учнів. The report is devoted to the diagnosis of general physical fitness in view of the remote form of conducting lessons. Suggested recommendations for making a diagnostic survey of students.
Документ
Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Траєкторії розвитку особистості вчителя початкової школи»
(Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024) Гриньова, В. М.; Небитова, І. А.
Методичні рекомендації до вивчення навчальної дисципліни «Траєкторії розвитку особистості вчителя початкової школи» містять: опис навчальної дисципліни, програму навчальної дисципліни, тематичний план лекційних і семінарських занять, рекомендації щодо підготовки до семінарських занять та виконання завдань для самостійної роботи, питання для підготовки до іспиту, тестові завдання для модульного контролю знань, список рекомендованої літератури, додатки. Методичні рекомендації призначені для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти другого року навчання зі спеціальності 013 – Початкова освіта. Methodological recommendations for the study of the educational discipline "Trajectory of the personality development of an elementary school teacher" contain: a description of the educational discipline, the program of the educational discipline, the thematic plan of lectures and seminars, recommendations for preparing for seminar classes and completing tasks for independent work, questions for preparing for the exam, test tasks for modular control of knowledge, list of recommended literature, appendices. Methodological recommendations are intended for applicants of the second (master's) level of higher education in the second year of study in specialty 013 - Primary education.
Документ
Запобігання освітніх втрат з досвіду викладання фізичного виховання на дистанційній платформі
(Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Комунальний вищий навчальний заклад «Харківська академія неперервної освіти», 2023-10-18) Кривенцова, І. В.
Доповідь присвячена досвіду роботи кафедри теорії, методики і практики фізичного виховання ХНПУ імені Г. С.Сковороди з викладання фізичного виховання на дистанційних платформах. The report is devoted to the work experience of the Department of Theory, Methodology and Practice of Physical Education of H. S. Skovoroda KhnPU in teaching physical education on remote platforms.
Документ
АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕНЬ У ГАЛУЗІ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
(Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024-05-23)
У збірнику представлено матеріали науково-практичної конференції «Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи», метою якої було обговорення здобувачами вищої освіти сучасних проблем соціальної галузі, набуття навичок апробації результатів соціальних досліджень, поширення досвіду професійної діяльності з вирішення актуальних проблем соціальної роботи і соціальної педагогіки. Для науковців, викладачів, аспірантів і здобувачів вищої освіти, фахівців соціальних інституцій. The collection presents the materials of the scientific and practical conference ‘Actual Problems of Research in the Field of Social Pedagogy and Social Work’, which was aimed at discussing modern problems of the social sphere by higher education students, acquiring skills in testing the results of social research, disseminating professional experience in solving urgent problems of social work and social pedagogy. For scientists, teachers, postgraduate students and applicants for higher education, specialists of social institutions.
Документ
СПІЛЬНЕ НА ПОГЛЯДИ ЩОДО РОЗВИТКУ ЖІНОЧОГО ПИТАННЯ У ЛІТЕРАТУРНИХ ДІЯЧІВ ХІХ СТОЛІТТЯ
(Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024-04-18) Кайгородцева, Б. О.
У роботі представлено погляди на розвиток жіночого руху в літературі 19 століття. На прикладі проаналізованих художніх та публіцистичних творів літературно-критичних діячів спостерігаємо спільні погляди на культурно-історичний досвід вирішення проблеми жіночої емансипації та його розвиток. Ми розглянули твори, в яких головними героїнями є жінки з різними характерами та долями. Красива і добра Меланія зі «Зрізаної квітки» Володимира Барвінського покінчила життя самогубством. Горду і чутливу Валентину з роману Зінаїди Гіппіус «Златоцвіт» убив письменник Звягін. Окремо ми зупинилися на жінках з творів Івана Франка та Панаса Мирного. Кожен жіночий образ Івана Франка репрезентує окремий феміністичний аспект. Целіна Журавська з «Маніпулянтки» зображена як емансипована жінка, Анеля Ангарович з повісті «Для домашнього вогнища» заперечує традиційний образ берегині в жінці, Регіна Стальська з «Перехресних стежок» вбиває свого жорстокого чоловіка. Ми спостерігаємо нещасливу долю героїні з оповідання Панаса Мирного «Повія», три різні погляди на жіноче щастя зі «Школярів» (Орися, Варя і Галя), освічену та інтелігентну вчительку Олександру Погрібну з «Учительки». Героїня роману Михайла Павлика «Ребенчукова Тетяна» проходить шлях від нелюба до коханого чоловіка. У творі представлені судження різних літературних і критичних діячів, які мають спільні (жіночо-центричні) погляди на провідні події свого часу. The work presents opinions on the development of the women's movement in the literature of the 19th century. On the example of the analyzed fiction and journalistic works of literary and critical figures, we observe common views on the cultural and historical experience in solving the problem of women's emancipation and its development. We considered works in which the main characters are women with different characters and destinies. The beautiful and kind Melania from Volodymyr Barvinskyi's «Cut Flower» committed suicide. The proud and sensitive Valentina from Zinaida Gippius' novel «Zlatotsvit» was killed by the writer Zvyagin. Separately, we focused on women from Ivan Franko’s and Panas Myrny’s works. Each Ivan Franko’s female image represents a separate feminist aspect. Celina Zhuravska from «The Manipuliantka» is depicted as an emancipated woman, Anelya Angarovych from the novel «For the Home Hearth» denies the traditional image of a guardian in a woman, Regina Stalska from «Crossroads» kills her cruel husband. We observe the unfortunate fate of a heroine from Panas Myrny’s story «The Prostitute», three different views on women's happiness from «Skolyhnuv» (Orisa, Varya and Galya), educated and intelligent teacher Oleksandra Pogribna from «Teacher». The heroine of Mykhailo Pavlyk's «Rebenschukova Tetyana» goes from an unloved husband to a beloved one. The work present’s the judgments of various literary and critical figures with common (female-centric) views on the leading events of their time.