Електронний архів Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

ISSN 2521-6961

EKhNPUIR– (Electronic Kharkiv National Pedagogical University Institutional Repository) – відкритий електронний архів (репозитарій) Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

В EKhNPUIR розміщено електронні повнотекстові документи наукового та навчально-методичного призначення, створені науковцями, викладачами, аспірантами, магістрантами, а також студентами університету.

Наповнення Репозитарію регламентується Положенням про електронний архів, затвердженим Вченою радою ХНПУ імені Г. С. Сковороди від 08.02.2021 року.

Положення про репозитарій ХНПУ імені Г. С. Сковороди

Авторський договір

Реєстрація нового користувача

Інструкція реєстраціі документів

Приклади бібліографічного опису документів

Для індексації публікацій світовими рейтингами радимо розміщувати електронні версії публікацій у форматах DOC або PDF з розпізнаванням, заповнювати поля "заголовок", "анотація" та "ключові слова" українською та англійською мовами.

Розміщення наукових робіт студентів здійснюється за умови наявності рекомендації наукового керівника.

Наукові публікації прохання передавати: repository@hnpu.edu.ua

За питаннями роботи з репозитарієм звертатись до бібліотеки
вул. Алчевських, 29 кім. 131, т. 717-10-34

 

Останні подання

Документ
Comparative characteristics of the young football players of different game roles technical and physical fitness at the specialized basic training stage
(H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, 2023) Kozina, Zh.; Protas, M.; Siryi, O.; Hresko, O.; Zavada, V.; Ovdiienko, P.; Semenov, O.
Rationale and purpose: to reveal the peculiarities of the technical and physical fitness of young football players of 15 years of age in various playing roles. Material and Methods: 51 young football players were examined according to the level of physical and technical preparation, including 9 goalkeepers, 12 defenders, 15 midfielders and 15 attackers. The following indicators were measured: body length, body weight, running time for 15 m, 30 m, 60 m, shuttle running time 5X20 m, heart rate at rest, heart rate after shuttle running, ball juggling (number of kicks with the ball before losing it), time of the ball in a certain area of the goal. For the comparative analysis of the indicators of football players of different playing roles, the dispersion analysis of the comparison of several unrelated samples according to Duncan’s multiple comparisons criterion was used. Results: Based on the results of variance analysis using Duncan’s multiple comparisons criterion, it was established that goalkeepers have the smallest body length (p<0.05) and the highest indicator of technical readiness “Ball hit per range, m” (p<0.05). Defenders and midfielders showed the best indicators of speed endurance according to the indicators of the test “Time of execution of the shuttle run 5X20 m, s” (p<0.05). At the same time, their heart rate after performing this test is significantly lower than that of attackers (p<0.001). Also, attackers and defenders have significantly higher indicators of speed abilities compared to representatives of other playing roles according to the results of the “30 m, s” test (p<0.001). In addition, defenders and midfielders and forwards have significantly higher speed abilities according to the results of the “Run 15 m, s” and “Run 60 m, s” tests compared to goalkeepers (p<0.001). Defenders can keep the ball on their feet the longest (p<0.001) and forwards can perform the most kicks (juggling the ball) (p<0.01). Attackers and midfielders have the highest quality of shots on goal compared to goalkeepers and defenders (p<0.05). Conclusions: As a result of the cluster analysis, the functions of volleyball players were clarified and the players most similar to each other in terms of their preparation structure were identified, which sometimes causes some difficulties for coaches when working with athletes with implicitly expressed game functions. Individual profiles of players were compiled and individual recommendations for training volleyball players were developed based on the individual values of readiness factors and the results of cluster analysis. Обгрунтування і мета: виявити особливості технічної та фізичної підготовленості юних футболістів 15 років різних ігрових амплуа. Матеріал і методи: 51 юних футболістів було обстежено за рівнем фізичної та технічної підготовленості, з них 9 воротарів, 12 захисників, 15 півзахисників та 15 нападників. Вимірювалися наступні показники: довжина тіла, маса тіла, час бігу на 15 м, 30 м, 60 м, час човникового бігу 5Х20 м, ЧСС в стані спокою, ЧСС після човникового бігу, жонглювання м’яча (кількість набивань ногою м’яча до втрати), час м’яча у певну ділянку воріт. Для порівняльного аналізу показників футболістів різного ігрового амплуа використовувався дисперсійний аналіз порівняння кількох незв’язаних вибірок за критерієм множинних порівнянь Дункан. Результати: За результатами дисперсійного аналізу за критерієм множинних порівнянь Дункана встановлено, що у воротарів достовірно найменша довжина тіла (p<0,05) і достовірно найвищий показник технічної підготовленості «Удар м’яча на дальність, м» (p<0,05). У захисників і напівзахисників виявлено найкращі показники швидкісної витривалості за показниками тесту «Час виконання човникового бігу 5Х20 м, с» (p<0,05). При цьому їхні показники ЧСС після виконання даного тесту достовірно нижчі, ніж у нападників (p<0,001). Також у нападників і захисників достовірно вищі показники швидкісних здібностей у порівнянні з представниками інших ігрових амплуа за результатами тесту «Біг на 30 м, с» (p<0,001). Крім того, у захисників і напівзахисників та у нападників достовірно вищі показники швидкісних здібностей за результатами тестів «Біг на 15 м, с» і «Біг на 60 м, с» у порівнянні з воротарями (p<0,001). Захисники найдовше можуть утримувати м’яч на стопі (p<0,001), а нападники можуть виконувати найбільшу кількість набивань м’яча ногою (жонглювання м’яча) (p<0,01). У нападників і напівзахисників найбільша якість ударів м’ячом по воротах у порівнянні з воротарями і захисниками (p<0,05). Висновки: На етапі спеціалізованої базової підготовки у футболістів 15 років вже спостерігаються достовірні розходження за результатами тестування за показниками спеціальної фізичної і технічної підготовленості. Це свідчить про необхідність диференційованого підходу до тренувального процесу юних футболістів 15 років різних ігрових амплуа.
Документ
Effective, accessible and easy-to-use technologies for the integral development of motor and cognitive abilities of young football players in the modern realities of Ukraine: a review article
(H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, 2023) Kozina, Zh.; Vasyutin, O.; Ganin, V.; Martynenko, R.; Orobchenko, D.; Borodin, B.; Zhylin, M.
Background and purpose: The current level of football development requires the combined development of physical fitness and various cognitive aspects. That is why the development and application of technologies that combine the development of motor skills and various aspects of cognition are needed. Purpose: on the basis of the analysis of modern scientific literature, to determine the most effective, accessible, easy-to-use technologies for the integral development of motor and cognitive abilities of young football players in the modern realities of Ukraine. Material and methods: Internet platforms Scopus, Web of Science, PubMed were used to select articles for analysis of the effectiveness of various technologies for the combined development of motor and cognitive abilities of young football players. The benefits were for issues of categories Q1-Q3 for 2020-2023. Also, preference was given to randomized control studies in which a reliable effect of the applied technologies on both motor and cognitive abilities was found at a significance level of less than 0.05. Based on the articles selected in this way, an analysis of the technologies of integral development of cognitive and motor skills of young football players was carried out. The technologies had to meet the following criteria: efficiency, integrality of impact, accessibility. Results: As a result of the search for literary sources on the topic of the integral influence on the motor and cognitive abilities of young football players, 4360 sources were selected using the keyword "football", from which, after clarification, the keywords "physical fitness", "motor abilities", "psychophysiological capabilities" were selected. "nervous system", "cognitive abilities", "intelligence" 143 sources were selected, from which 30 sources were identified for analysis. Of these sources, 6 reflect the relationship between psychophysiological and intellectual aspects of cognitive abilities and motor readiness, 4 sources reflect the development of the aspect of movement perception, and 20 articles are devoted to technologies and methods for the development of motor readiness with a combined effect on various aspects of cognitive abilities. Conclusions: The analysis of literary sources according to the parameters of effectiveness, accessibility and ease of application of technologies for the integral development of motor and cognitive abilities allowed us to highlight the following: 1 – the technology of using balls of different sizes to develop the accuracy of movements in combination with performing exercises with balls from various sports and by exercises with balls to develop attention, speed of mental processes, reaction and ability to concentrate; 2 – the technology of developing "feeling of the ball" to combine the impact on the aspect of perception in cognitive abilities and accuracy of movements; 3 - the technology of using plyometric exercises in water for the integral development of the ability to control the body in space and speed-power abilities. The use of football as a means of integral influence on the development of cognitive and motor abilities was also highlighted separately. Обґрунтування і мета: Сучасний рівень розвитку футболу передбачає необхідність поєднаного розвитку фізичної підготовленості і різних аспектів когнітивності. Саме тому потрібна розробка і застосування технологій, які поєднують в собі розвиток і рухових здібностей, і різних аспектів когнітивності. Мета: на основі аналізу сучасної наукової літератури визначити найбільш ефективні, доступні, прості у застосуванні технології інтегрального розвитку рухових і когнітивних здібностей юних футболістів в сучасних реаліях України. Матеріал і методи: Для відбору статей для проведення аналізу щодо ефективності різних технологій поєднаного розвитку рухових і когнітивних здібностей юних футболістів було застосовано інтернет – платформи Scopus, Web of Science, PubMed. Переваги були для видань категорій Q1-Q3 за 2020-2023 роки. Також переваги надавались рандомізованим контрольним дослідженням, в яких було виявлено достовірний вплив застосованих технологій і на рухові, і на когнітивні здібності, на рівні значимості менше 0,05. За відібраними таким чином статтями проводився аналіз технологій інтегрального розвитку когнітивних і рухових здібностей юних футболістів. Технології повинні були відповідати наступним критеріям: ефективність, інтегральність впливу, доступність. Результати: В результаті пошуку літературних джерел на тему інтегрального впливу на рухові і когнітивні здібності юних футболістів було відібрано за ключовим словом «футбол» 4360 джерел, з яких потім за уточненнями за ключовими словами «фізична підготовленість», «рухові здібності», «психофізіологічні можливості», «нервова система», «когнітивні можливості», «інтелект» було відібрано 143 джерела, з яких для аналізу було виявлено 30 джерел. З цих джерел 6 відображують взаємозв’язок між психофізіологічним та інтелектуальним аспектами когнітивних здібностей і руховою підготовленістю, 4 джерела відображують розвиток аспекту сприйняття рухів, і 20 статей присвячено технологіям та методикам розвитку рухової підготовленості з поєднаним впливом на різні аспекти когнітивних здібностей. Висновки: Аналіз літературних джерел за параметрами ефективності, доступності та простоти в застосуванні технологій інтегрального розвитку рухових і когнітивних можливостей дозволив виділити наступні: 1 – технологія застосування м’ячів різного розміру для розвитку точності рухів у поєднанні з виконанням вправ з м’ячами з різних видів спорту та за вправами з м’ячами на розвиток уваги, швидкості розумових процесів, реакції та здатності до концентрації; 2 – технологія розвитку «почуття м’яча» для поєднання впливу на аспект сприйняття в когнітивних здібностях і точності рухів; 3 – технологія застосування пліометричних вправ у воді для інтегрального розвитку вміння керувати тілом в просторі та швидкісно-силових здібностей. Також окремо було виділено застосування футболу як засобу інтегрального впливу на розвиток когнітивних і рухових здібностей.
Документ
Integral testing indicators individual features of various playing roles volleyball players at the specialized basic training stage
(H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, 2023) Kozina, Zh.; Polishchuk, D.; Polishchuk, S.
Rationale and purpose: Volleyball has a unique feature of combining both tall attackers and small, fast liberos in one team. The purpose of the study was to develop individual programs of the educational and training process of volleyball players at the stage of specialized basic training based on factor models of their readiness. Material and Methods: The women's volleyball team of the Children's League of Ukraine of sports boarding school No. 1 in the city of Kharkiv took part in the study, in the number of 12 players aged 15-16 years. The testing was carried out on 10 tests of physical fitness. From the methods of statistical analysis, the method of descriptive statistics, factor analysis by the method of principal components with the determination of the individual manifestation of each factor in female athletes, and cluster analysis were used. Results: On the basis of the factor analysis, the structure of the preparedness of volleyball players at the stage of specialized basic training was determined, in which four pronounced factors were revealed. The model of the existing or possible belonging of the players to the role according to the determined factor structure is determined: in the forwards of the first tempo, the factors "speed-power readiness" and "power endurance" come to the fore, in the attackers of the second pace - "speed-power readiness" and "speed endurance", in "communication" - "speed endurance" and "special (aerobic-anaerobic) endurance", in libero - "power endurance" and "special (aerobic-anaerobic) endurance". Using this scheme, you can determine the individual potential opportunities of different players to play in different roles. Conclusions: As a result of the cluster analysis, the functions of volleyball players were clarified and the players most similar to each other in terms of their preparation structure were identified, which sometimes causes some difficulties for coaches when working with athletes with implicitly expressed game functions. Individual profiles of players were compiled and individual recommendations for training volleyball players were developed based on the individual values of readiness factors and the results of cluster analysis. Обгрунтування і мета: Волейбол відрізняється унікальною особливістю поєднувати в одній команді як високорослих нападників, так і маленьких швидких ліберо. Мета дослідження полягала у розробці індивідуальних програм навчально-тренувального процесу волейболісток на етапі спеціалізованої базової підготовки на основі факторних моделей їх підготовленості. Матеріал і методи: У дослідженні взяли участь жіноча волейбольна команда дитячої ліги України спортивного інтернату № 1 міста Харкова у кількості 12 гравців віком 15-16 років Тестування проводилося по 10 тестам з фізичної підготовленості. З методів статистичного аналізу застосовувались метод описової статистики, факторний аналіз методом головних компонет з визначенням індивідуального прояву кожного фактора у спортсменок та кластерний аналіз. Результати: На підставі факторного аналізу була визначена структура підготовленості волейболісток на етапі спеціалізованої базової підготовки, у якій виявилося чотири виражених фактори. Визначено модель наявної чи можливої належності гравців до амплуа згідно до визначеної факторної структури: у нападників першого темпу на перший план виступають фактори «швидкісно-силова підготовленість» та «силова витривалість», у нападників другого темпу – «швидкісно-силова підготовленість» та «швидкісна витривалість», у «зв'язок» – «швидкісна витривалість» та «спеціальна (аеробно-анаеробна) витривалість», у ліберо – «силова витривалість» та «спеціальна (аеробно-анаеробна) витривалість». Користуючись даною схемою, можна визначити індивідуальні потенціальні можливості різних гравців до гри в різних амплуа. Висновки: У результаті кластерного аналізу уточнено функції волейболісток та виявлені найбільш схожі між собою гравці за своєю структурою підготовленості, що викликає іноді деякі труднощі в тренерів при роботі зі спортсменами з неявно вираженими ігровими функціями. Складено індивідуальні профілі гравців та розроблено індивідуальні рекомендації щодо тренування волейболісток на основі індивідуальних значень факторів підготовленості і результатів кластерного аналізу.
Документ
Technology of combination of physical exercises and poems about nature for integral development physical fitness and cognitive possibilities children of preschool age
(H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, 2023) Kozina, Zh.; Kozin, O.; Grygorieva, S.; Khvorost, V.; Kaparchuk, P.
Purpose: of this work is to highlight the features of the author's systems of integral development of preschool children. Material and Methods: The formative experiment was conducted on the basis of a kindergarten in Kharkov, Ukraine. Children from one of the older groups (n=20) were the experimental group; children of the other older group (n=21) were the control group. Before and after the formative experiment, testing was carried out, which was a control experiment. Before the formative experiment, the groups were identical in terms of physical fitness. Physical culture classes were combined with watching specially prepared drawings (Fig. 2) on the theme of poems accompanying the exercises.A system of lessons with newborns and infants with the help of dynamic exercises has been developed, as well as an author's system of lessons with children from 1 to 7 years old. The exercises are performed with verses about nature. Results: The use of dynamic gymnastics for newborns and infants "Nature Miracle" helps to strengthen the musculoskeletal system and all body systems; development of strength, flexibility, agility, endurance, and later - speed; prevention or reduction of child injuries during the subsequent development of walking, running, jumping, etc.; increasing resistance to adverse environmental influences; formation of a base for the tolerance of intellectual workloads associated with studies; creating a solid foundation for subsequent practice of any sport. Conclusions: It is shown that performing exercises not counting, but under poetic images, which is most acceptable for children from 1 year old, promotes integral development, reduces the feeling of fatigue, saturates emotionally classes, making gymnastics very attractive for children and adults. Мета: освітити особливості авторських систем інтегрального розвитку дітей дошкільного віку. Матеріал і методи: Формуючий експеримент проводився на базі дитячого садка м. Харкова, Україна. Експериментальною групою були діти однієї зі старших груп (n=20); контрольною групою були діти іншої старшої групи (n=21). До і після формувального експерименту проводилося тестування, яке було контрольним. До формувального експерименту групи були ідентичними за рівнем фізичної підготовленості. Заняття з фізичної культури поєднувалися з переглядом спеціально підготовлених малюнків (рис. 2) на тему віршів, що супроводжують вправи. Розроблено систему занять з новонародженими та грудними дітьми за допомогою динамічних вправ, а також авторську систему занять з дітьми від 1 до 7 років. Вправи виконуються з віршами про природу. Результати: Застосування динамічної гімнастики для новонароджених і грудних дітей «Чудо природи» сприяє зміцненню опорно-рухового апарату і усіх систем організму; розвиток сили. Гнучкості, спритності, витривалості, а пізніше – швидкості; відвертанню або зменшенню дитячого травматизму при подальшому освоєнні ходьби, бігу, стрибків і так далі; підвищення стійкості до несприятливих дій довкілля; формуванню бази для переносимості інтелектуальних навантажень, пов´язаних з навчанням; створенню надійної основи для подальшого зайняття будь-якими видами спорту. Висновки: Показано, що виконання вправ не під рахунок, а під віршовані образи, що найприйнятніше для дітей від 1 року, сприяє інтегральному розвитку, знижує почуття втоми, насичує емоційно зайняття, роблячи гімнастику дуже привабливою для дітей і дорослих.
Документ
Training program in the lowlands for amateur mountaineers for climbing to the peaks
(H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, 2023) Ryepko, O.; Skaliy, A.; Tymko, Ye.; Kozin, S.; Kozina, Zh.; Feshchenko, A.
Purpose: We develop and experimentally substantiate the use of a method of training amateur mountaineers in conditions of flat terrain to high altitude and ascent to the top. Material and methods: The study involved 12 men (age 20-25 years old) who have 1 year experience in mountaineering. The participants were divided into two groups, control and experimental, 6 people each. The study was conducted from March to August 2021. The intervention program lasted 9 weeks. All participants gave their consent to participate in the experiment. Methods: Physical fitness was measured by the 20 squat test. The resting heart rate was measured while standing. Psychophysiological condition was determined with the "International Reaction Test", the test shows the reaction time to a stimulus. Altitude was chosen as an influence factor on reaction time and HR in different test modes: initial testing (plain), testing at an altitude of 1900 m and at an altitude of 3200 m. Results: The altitude factor had no significant effect on preload reaction time in both control and experimental groups (p>0.05). However, a significant influence of altitude on post-load reaction time was found in both control and experimental groups (p<0,05). HR was significantly influenced by altitude in both control and experimental groups. However, the effect is stronger in the control group than in the experimental group. Conclusions. The method increasing tolerance in hypoxia has a positive effect on the organism recovery after the stress in conditions of natural hypoxia, observed during climbing in the mountains. Мета: розробити та експериментально обґрунтувати використання авторської методики підготовки альпіністіваматорів в умовах рівнинної місцевості до високогір'я і сходження на вершину Матеріал і методи: у дослідженні взяли участь 12 чоловіків (вік 20-25 років), які мають досвід занять альпінізмом 1 рік. Учасники були поділені на дві групи: контрольну та експериментальну по 6 осіб. Дослідження проводилося з березня по серпень 2021 року. Програма втручання тривала 9 тижнів. Усі учасники дали свою згоду на участь в експерименті. Методи: Фізичну підготовленість визначали за допомогою тесту "20 присідань". Вимірюється ЧСС у стані спокою стоячи. Психофізіологічний стан визначали за допомогою тесту "Тест на реакцію міжнародний", тестування показує час реакції на подразник. Як фактор впливу на показники час реакції та ЧСС у різних режимах тестування було обрано висоту над рівнем моря: початкове тестування (рівнина), тестування на висоті 1900 м і на висоті 3200 м. Результати: було виявлено, що фактор висоти над рівнем моря впливає не достовірно на час реакції до навантаження і в контрольній, і в експериментальній групах (p>0,05). Однак виявлено достовірний вплив висоти над рівнем моря на час реакції і в контрольній, і в експериментальній групах після навантаження (p<0,05). На показники ЧСС висота над рівнем моря впливає достовірно в обох групах, і в контрольній, і в експериментальній. Однак у контрольній групі цей вплив виражений сильніше порівняно з експериментальною групою. Висновки: методика, що підвищує стійкість у гіпоксії, позитивно впливає на відновлення організму після навантаження в умовах природної гіпоксії, що спостерігається під час підйому в гори.