Електронний архів Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

ISSN 2521-6961

EKhNPUIR– (Electronic Kharkiv National Pedagogical University Institutional Repository) – відкритий електронний архів (репозитарій) Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

В EKhNPUIR розміщено електронні повнотекстові документи наукового та навчально-методичного призначення, створені науковцями, викладачами, аспірантами, магістрантами, а також студентами університету.

Наповнення Репозитарію регламентується Положенням про електронний архів, затвердженим Вченою радою ХНПУ імені Г. С. Сковороди від 08.02.2021 року.

Положення про репозитарій ХНПУ імені Г. С. Сковороди

Авторський договір

Реєстрація нового користувача

Інструкція реєстраціі документів

Приклади бібліографічного опису документів

Для індексації публікацій світовими рейтингами радимо розміщувати електронні версії публікацій у форматах DOC або PDF з розпізнаванням, заповнювати поля "заголовок", "анотація" та "ключові слова" українською, російською та англійською мовами.

Розміщення наукових робіт студентів здійснюється за умови наявності рекомендації наукового керівника.

Наукові публікації прохання передавати: repository@hnpu.edu.ua

За питаннями роботи з репозитарієм звертатись до бібліотеки
вул. Алчевських, 29 кім. 131, т. 717-10-34

 

Останні подання

Документ
ВИХОВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ СУЧАСНИХ ПІДРУЧНИКІВ З ЛІТЕРАТУРНОГО ЧИТАННЯ ДЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
(Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2020-05-14) Сєдих, Є. С.; Ємець, А. А.
У публікації досліджено процес формування в людини морально-етичних якостей за допомогою неоціненного потенціалу літературного надбання. На уроках літературного читання відбувається усвідомлення того, що художній твір відображає пережиті письменником моменти життя, його думки, світогляд, факти чи явища природи. Зазначено, що сучасні підручники з літературного читання для початкової школи містять достатню кількість творів для формування в учнів моральних цінностей. Це, у свою чергу, сприяє вихованню в дітей почуття відповідальності, любові до Батьківщини, співчутливості, наполегливості, щирості, доброти, дружелюбності тощо. The publication examines the process of formation in a person moral and ethical qualities with the help of the invaluable potential of literary heritage. In literary lessons reading, there is an awareness that the work of art reflects the moments of life experienced by the writer, his thoughts, worldview, facts or natural phenomena. It is noted that modern textbooks on literary reading for primary school contain a sufficient number of works for the formation of moral values in students. This, in turn, helps children to develop a sense of responsibility, love for the Motherland, compassion, perseverance, sincerity, kindness, friendliness, etc.
Документ
ХАРКІВСЬКИЙ ПЕРІОД ЖИТТЯ АНТОНІЯ БОНІФАЦІЯ ПШЕБОРСЬКОГО
(Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2020-05-14) Сергієнко, В. С.; Сєряков, С. О.
У публікації досліджено харківський період життя Антонія Боніфація Пшеборського. Знаний науковець, доктор фізико-математичних наук, професор Антоній Боніфацій Пшеборський народився 14 травня 1871 р. в с. Хороше (Липовецький повіт Київської губернії). Його батьки – лікар Павло Пшеборський та Марія Меленевська – походили зі збіднілих шляхетських родин. Закінчивши із золотою медаллю гімназію у Миколаєві (1890 р.), А. Пшеборський вступає на математичне відділення фізико-математичного факультету Київського університету Св. Володимира. За клопотанням професора П. М. Покровського, свого наукового «хрещеного батька», Антоній 23 листопада 1898 р. отримав посаду штатного доцента механіки в Харківському технологічному інституті. Власне з цього й починається харківський етап його життя (1898-1921 рр.). Зазначено, що Антоній Боніфацій Пшеборський був прекрасним ученим, який зробив чималий внесок у розвиток математичної науки в місті Харкові. The publication examines the Kharkiv period of Antony Boniface Psheborskyi's life. The well-known scientist, Doctor of Physical and Mathematical Sciences, Professor Antony Bonifatsy Psheborskyi was born on May 14, 1871 in the village of Good (Lipovetskyi district of Kyiv province). His parents - doctor Pavlo Psheborskyi and Maria Melenevska - came from impoverished noble families. After graduating with a gold medal from the gymnasium in Mykolaiv (1890), A. Psheborskyi entered the mathematics department of the Kyiv Faculty of Physics and Mathematics University of St. Volodymyr. At the request of Professor P. M. Pokrovsky, his scientific "godfather", on November 23, 1898, Antony received the position of full-time associate professor of mechanics at the Kharkiv Institute of Technology. Actually, this is where the Kharkiv stage of his life (1898-1921) begins. It is noted that Antony Boniface Psheborskyi was a great scientist who made a significant contribution to the development of mathematical science in the city of Kharkiv.
Документ
ЗАЙМЕННИК ЯК ЗАСІБ ІНТИМІЗАЦІЇ В ЗБІРЦІ «САД НЕТАНУЧИХ СКУЛЬПТУР» ЛІНИ КОСТЕНКО
(Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2020-05-14) Сергієнко, К. Є.; Лебеденко, Ю. М.
У публікації досліджено займенникові форми мовних засобів інтимізації на матеріалі збірки «Сад нетанучих скульптур» Ліни Костенко. Зазначено, що у системі мови займенникам відводиться місце периферійної частини мови, оскільки вони виконують не номінативну, а дейктичну функцію, мають інтимізуюче, підсилювальне, оцінювальне значення. Їхня роль у поетичному тексті спрямована на формування довірливої, інтимної атмосфери «прямої бесіди через текст». The publication examines pronominal forms of linguistic means of intimation based on the material of the collection "Garden of Non-melting Sculptures" Lina Kostenko. It is noted that in the language system, pronouns are assigned the place of the peripheral part of the language, since they perform not a nominative, but a deictic function, have intimate, reinforcing, evaluative value. Their role in the poetic text is aimed at forming a trusting, intimate atmosphere of "direct conversation through the text."
Документ
МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ СТЕРЕОТИПІВ ПРО СПОРТСМЕНІВ В АМЕРИКАНСЬКІЙ ЛІНГВОКУЛЬТУРІ
(Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2020-05-14) Семенченко, Ю. К.; Подуфалова, Т. В.
У публікації досліджено професійні стереотипи про спортсменів в американській лінгвокультурі. Зазначено, що модель дослідження вербалізації професійних стереотипів про спортсменів в американській лінгвокультурі на матеріалі інтерв’ю зі спортсменами та тренерами на YouTube каналах складається з трьох основних етапів: 1) ознайомлення з літературними джерелами, визначення ключових понять «стереотип», «професійний стереотип» та моделювання структури професійного стереотипу про спортсменів; 2) підготовка матеріалів для визначення мовної реалізації професійних стереотипів про американських спортсменів; 3) комплексний аналіз дібраного матеріалу за розробленою моделлю та підведення підсумків. The publication examines professional stereotypes about athletes in American linguistic culture. It is noted that the research model of verbalization of professional stereotypes about athletes in American linguistic culture based on interviews with athletes and coaches on YouTube channels consists of three main stages: 1) familiarization with literary sources, definition of the key concepts "stereotype", "professional stereotype" and modeling of the structure of the professional stereotype about athletes; 2) preparation of materials to determine the linguistic implementation of professional stereotypes about American athletes; 3) complex analysis of the selected material according to the developed model and summing up.
Документ
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАННЯ ДІТЕЙ ШАХАМ У ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
(Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2020-05-14) Сарнавський, М. О.
У публікації розглянуто організацію навчання дітей шахам у закладах загальної середньої освіти. Шахи - це гра, яка належить до переліку найскладніших та водночас найцікавіших інтелектуальних ігор. Гра, яка має великі педагогічні можливості. Зазначено, що навчання дітей шахам не потребує від закладу загальної середньої освіти значних матеріальних і фінансових витрат. Для повноцінного початку навчальних занять буде достатньо декількох комплектів шахів (їх кількість залежить від кількості учнів) та настінної шахової дошки. Позитивним є також те, що для проведення занять немає потреби у спеціальному приміщенні (як то спортзал чи компʼютерний клас). Ці та низка інших факторів свідчать про наявність реальних можливостей для введення шахів в освітній процес кожного вітчизняного закладу загальної середньої освіти. The publication examines the organization of children's chess training in general secondary education institutions. Chess is a game that belongs to the list of the most difficult and at the same time the most interesting intellectual games. A game that has great pedagogical opportunities It is noted that teaching children chess does not require significant material and financial costs from the institution of general secondary education. A few sets of chess (their number depends on the number of students) and a wall chessboard will be enough for a full-fledged start of training. It is also positive that there is no need for a special room (such as a gym or a computer room) for classes. These and a number of other factors testify to the existence of real opportunities for the introduction of chess into the educational process of every domestic institution of general secondary education.