Електронний архів Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

ISSN 2521-6961

EKhNPUIR– (Electronic Kharkiv National Pedagogical University Institutional Repository) – відкритий електронний архів (репозитарій) Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди.

В EKhNPUIR розміщено електронні повнотекстові документи наукового та навчально-методичного призначення, створені науковцями, викладачами, аспірантами, магістрантами, а також студентами університету.

Наповнення Репозитарію регламентується Положенням про електронний архів, затвердженим Вченою радою ХНПУ імені Г. С. Сковороди від 08.02.2021 року.

Положення про репозитарій ХНПУ імені Г. С. Сковороди

Авторський договір

Реєстрація нового користувача

Інструкція реєстраціі документів

Приклади бібліографічного опису документів

Для індексації публікацій світовими рейтингами радимо розміщувати електронні версії публікацій у форматах DOC або PDF з розпізнаванням, заповнювати поля "заголовок", "анотація" та "ключові слова" українською та англійською мовами.

Розміщення наукових робіт студентів здійснюється за умови наявності рекомендації наукового керівника.

Наукові публікації прохання передавати: repository@hnpu.edu.ua

За питаннями роботи з репозитарієм звертатись до бібліотеки
вул. Алчевських, 29 кім. 131, т. 717-10-34

 

Останні подання

Документ
Педагогічні умови формування моральної вихованості дітей старшого дошкільного віку
(Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024) Оліферчук, О. А.
У магістерській роботі розглянуто процес формування моральної вихованості у дітей старшого дошкільного віку. Здійснено аналіз психолого-педагогічної літератури для визначення особливостей цього процесу та встановлення педагогічних умов, які сприяють успішному формуванню моральної вихованості у дітей. Обґрунтовано вимоги до методів роботи з педагогічним персоналом, необхідного обладнання та форм організації діяльності в дошкільних закладах для ефективного розвитку моральної вихованості старших дошкільників. Розроблено та перевірено на практиці методику, спрямовану на покращення розуміння вихователями процесів формування моральної вихованості у старших дошкільників. Досліджено важливість відповідності змісту освітнього середовища моральним потребам педагогічних працівників для стимулювання їхньої зацікавленості у даній темі. The master's thesis examines the process of forming moral education in children of older preschool age. An analysis of psychological and pedagogical literature was carried out to determine the features of this process and establish pedagogical conditions that contribute to the successful formation of moral education in children. The requirements for methods of working with pedagogical staff, necessary equipment and forms of organization of activities in preschool institutions for the effective development of moral education of older preschoolers are substantiated. A methodology aimed at improving educators' understanding of the processes of forming moral education in older preschoolers has been developed and tested in practice. The importance of matching the content of the educational environment to the moral needs of pedagogical workers in order to stimulate their interest in this topic was investigated.
Документ
Формування психологічної готовності майбутніх вихователів до роботи з обдарованими дошкільниками
(Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024) Нестерцова, Г. Ю.
У кваліфікаційній роботі здійснений теоретичний аналіз поняття «психологічна готовність майбутнього вихователя до роботи з обдарованими дітьми», уточнено структурні її компоненти: когнітивний, операційно-діяльнісний, мотиваційно-особистісний, а також описано критерії їх сформованості. Визначено рівні сформованості психологічної готовності до роботи з обдарованими дошкільниками у здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти. Розроблено та апробовано експериментальну програму з формування психологічної готовності майбутніх вихователів до роботи з обдарованими дошкільниками засобам інтерактивних методів навчання. На основі апробації експериментальної програми визначено її ефективність у формуванні даного виду готовності. The qualification work carries out a theoretical analysis of the concept of “psychological readiness of the future educator to work with gifted children”, clarifies its structural components: cognitive, operational-active, motivational-personal, and also describes the criteria for their formation. Levels of formation of psychological readiness to work with gifted preschoolers among bachelor’s degree holders of higher education were determined. An experimental program for the formation of psychological readiness of future educators to work with gifted preschoolers using interactive learning methods was developed and tested. Based on the approval of the experimental program, its effectiveness in forming this type of readiness was determined.
Документ
Сучасні підходи до формування основ моральної поведінки дітей старшого дошкільного віку
(Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024) Насєдкіна, О. Г.
У магістерській роботі досліджено сучасні підходи до формування основ моральної поведінки у дітей старшого дошкільного віку. Проведено аналіз психолого-педагогічної літератури для визначення особливостей цього процесу та встановлення умов, які сприяють успішному формуванню моральної поведінки у дітей. Обґрунтовано вимоги до методів роботи з педагогічним персоналом, необхідного обладнання та форм організації діяльності в дошкільних закладах для ефективного розвитку основ моральної поведінки старших дошкільників. Розроблено та перевірено на практиці методику, спрямовану на покращення розуміння вихователями процесів формування моральної поведінки у старших дошкільників. Досліджено важливість відповідності змісту освітнього середовища моральним потребам педагогічних працівників для стимулювання їхньої зацікавленості у даній темі. In the master's work, modern approaches to the formation of the foundations of moral behavior in children of older preschool age were investigated. An analysis of psychological and pedagogical literature was carried out to determine the features of this process and to establish the conditions that contribute to the successful formation of moral behavior in children. The requirements for methods of working with teaching staff, necessary equipment and forms of organization of activities in preschool institutions for the effective development of the foundations of moral behavior of older preschoolers are substantiated. A methodology aimed at improving educators' understanding of the processes of moral behavior formation in older preschoolers has been developed and tested in practice. The importance of matching the content of the educational environment to the moral needs of pedagogical workers in order to stimulate their interest in this topic was studied.
Документ
Розвиток математичних здібностей у дітей старшого дошкільного віку засобами сюжетно-рольових ігор
(Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024) Мятига, С. В.
У магістерській роботі проведено дослідження розвитку логіко-математичної компетентності у дітей дошкільного віку. Ефективно організована взаємодія педагогічного працівника та вихованців забезпечує високий рівень розвитку математичних здібностей останніх. Саме тому у процесі логіко-математичного розвитку дітей слід враховувати рівень оволодіння дітьми логічними та математичними операціями. Розроблено та експериментально перевірено методику підвищення рівня математичних здібностей у дошкільників за допомогою сюжетно-рольових ігор. Дослідження проводилось на базі комунального закладу "дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 354 комбінованого типу Харківської міської ради". In the master's thesis, a study of the development of logical and mathematical competence in preschool children was conducted. Effectively organised interaction between a teacher and pupils ensures a high level of development of mathematical abilities of the latter. That is why in the process of logical and mathematical development of children it is necessary to take into account the level of children's mastery of logical and mathematical operations. The article develops and experimentally tests a methodology for improving the level of mathematical abilities of preschoolers through role-playing games. The study was conducted on the basis of the municipal institution "preschool educational institution (nursery school) № 354 of the combined type of Kharkiv City Council".
Документ
Мовленнєвий етикет як важлива складова культури поведінки дітей старшого дошкільного віку
(Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024) Мордань, І. С.
У магістерській роботі досліджено процес формування мовленнєвого етикету у дітей старшого дошкільного віку. Здійснено аналіз психолого-педагогічної літератури для визначення особливостей цього процесу та установлення умов, які сприяють успішному формуванню мовленнєвого етикету у дітей. Обґрунтовано вимоги до методів роботи з педагогічним персоналом, необхідного обладнання та форм організації діяльності в дошкільних закладах для ефективного розвитку мовленнєвого етикету дітей старшого дошкільного віку. Розроблено та перевірено на практиці методику, спрямовану на покращення розуміння вихователями процесів формування мовленнєвого етикету у старших дошкільників. Досліджено важливість відповідності змісту освітнього середовища мовленнєвим потребам педагогічних працівників для стимулювання їхньої зацікавленості у даній темі. In the master's thesis, the process of formation of speech etiquette in children of older preschool age was investigated. An analysis of the psychological and pedagogical literature was carried out to determine the features of this process and establish the conditions that contribute to the successful formation of speech etiquette in children. The requirements for methods of working with teaching staff, necessary equipment and forms of organization of activities in preschool institutions for the effective development of speech etiquette of older preschool children are substantiated. A methodology aimed at improving educators' understanding of the processes of speech etiquette formation in older preschoolers has been developed and tested in practice. The importance of matching the content of the educational environment to the speech needs of pedagogical workers in order to stimulate their interest in this topic was studied.