Вивчення проблем розвитку лідерських soft skills компетенцій сучасних здобувачів ЗВО

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Державний вищий навчальний заклад «Ужгородський національний університет»
Анотація
Актуальність даної теми не викликає сумнівів, оскільки вона розкриває важливі аспекти забезпечення ефективності функціонування сучасної системи освіти, досліджує розвиток soft skills (м’яких навичок) учасників освітнього процесу, майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти. Сучасні виклики в освіті, такі як перехід до дистанційного навчання, вимагають гнучкості та високого рівня лідерських якостей від особистості. Оптимізація та вдосконалення управлінського процесу відбувається в контексті нової парадигми – лідерської, де акцент робиться на розвитку лідерів, здатних адаптуватися до змін та впроваджувати інноваційні підходи в освітню систему. Actuality of this theme is no doubt because it opens important aspects for providing effective functioning of modern educational system, research development of soft skills of participants of educational process, future educators of preschool education institutions. Modern challenges in education, such as transition to distance learning, demand flexibility and high level of leadership qualities from personality. Optimization and improvement of management process is taking place in context of new paradigm such as leadership, where accent on development of leaders who possible to adaptation to changes and improve innovation approach to educational system.
Опис
Ключові слова
освіта, студент, компетентність, м’які навички, лідер, education, competence, student, soft skills, leader
Цитування
Дорожко І. І. Вивчення проблем розвитку лідерських soft skills компетенцій сучасних здобувачів ЗВО / І. І. Дорожко, О. Є. Малихіна, Л. В. Туріщева // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер.: Психологія. – 2024. – Вип. 2. – С. 91–95.