Theory and Practice of Future Teacher’s Training for Work in New Ukrainian School

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2020
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
OKTAN PRINT s.r.o.
Анотація
The monograph is dedicated to substantiation of future teacher’s training for work in New Ukrainian school, which is an important problem of reforms in modern education in Ukraine. The study of the authors presents the theory, methods and generalized experience in teacher’s training on a new basis. The authors have generalized the new approaches to teacher’s training, ways, conditions and methods of introduction of them into practice of higher pedagogical education. They have revealed the new concepts, which are important for updating the content and methods of future teacher’s training, the new and improved methods of organizing the educational process on a new basis. The new experience in teacher’s training, which was experimentally verified and tested in theprocess of future teachers’ training, has been broadly generalized. The monograph is based on the Concept of the New Ukrainian School, current legislation on education, higher and general secondary education in Ukraine. It can be recommended for training teachers, students and applicants for bachelor’s and master’s degrees, post-graduate students, research and teaching staff of institutions of higher pedagogical education and for a wide range of scholars and teachers. Монографія присвячена обґрунтуванню підготовки майбутніх учителів до роботи в новій українській школі, що є важливою проблемою реформ сучасної освіти в Україні. У дослідженні авторів на новій основі представлена ​​теорія, методи та узагальнений досвід підготовки вчителів. Автори узагальнили нові підходи до навчання вчителів, шляхи, умови та методи впровадження їх у практику вищої педагогічної освіти. Вони розкрили нові концепції, важливі для оновлення змісту та методів навчання майбутнього вчителя, нові та вдосконалені методи організації навчального процесу на нових засадах. Новий досвід підготовки вчителів, який був експериментально перевірений та перевірений у процесі підготовки майбутніх учителів, широко узагальнений. Монографія базується на Концепції Нової української школи, чинному законодавстві про освіту, вищу та загальну середню освіту в Україні. Це може бути рекомендовано для підготовки викладачів, студентів та здобувачів ступеня бакалавра та магістра, аспірантів, науково-викладацького складу вищих педагогічних навчальних закладів, а також для широкого кола науковців та викладачів. Монография посвящена обоснованию подготовки будущих учителей к работе в Новой украинской школе, что является важной проблемой реформ современного образования в Украине. В исследовании авторов на новой основе представлена ​​теория, методы и обобщенный опыт подготовки учителей. Авторы обобщили новые подходы к обучению учителей, пути, условия и методы внедрения их в практику высшего педагогического образования. Они раскрыли новые концепции, важные для обновления содержания и методов обучения будущего учителя, новые и усовершенствованные методы организации учебного процесса на новых принципах. Новый опыт подготовки учителей, который был экспериментально проверенный и проверенный в процессе подготовки будущих учителей, широко обобщенный. Монография базируется на Концепции новой украинской школы, действующем законодательстве об образовании, высшее и среднее образование в Украине. Это может быть рекомендовано для подготовки преподавателей, студентов и соискателей степени бакалавра и магистра, аспирантов, научно-преподавательского состава высших педагогических учебных заведений, а также для широкого круга ученых и преподавателей.
Опис
Ключові слова
future teacher’s training, New Ukrainian school, reforms, modern education in Ukraine, Concept of the New Ukrainian School, higher pedagogical education, experience in teacher’s training, навчання майбутнього вчителя, Нова українська школа, реформи, сучасна освіта в Україні, концепція Нової української школи, вища педагогічна освіта, досвід підготовки вчителів, обучение будущего учителя, Новая украинская школа, реформы, современное образование в Украине, концепция Новой украинской школы, высшее педагогическое образование, опыт подготовки учителей
Цитування
Theory and Practice of Future Teacher’s Training for Work in New Ukrainian School l : monograph / edit. I. F. Prokopenko, I. M. Trubavina. – Prague : OKTAN PRINT s.r.o., 2020. – 674 p.