Кафедра теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 242
 • Документ
  СЕРЕДОВИЩНИЙ ПІДХІД ДО ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
  (Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, 2023-05-23) Іонова, О. М.; Ма, Лі; Чень, Цюнцюн
  У публікації висвітлено особливості застосування середовищного підходу до підготовки майбутнього вчителя-музиканта. Засвідчено, що термін «середовище» у психолого-педагогічній науці з‘явився ще у 20-тих роках минулого століття, коли почали застосовуватися поняття «педагогіка середовища» (С. Шацький), «навколишнє середовище» (А. Макаренко). Зазначено, що середовищний підхід до підготовки майбутнього вчителя музичного мистецтва є технологічним інструментарієм опосередкованого (через середовище) управління процесами набуття здобувачем освіти професійної компетентності, формування та розвитку особистості фахівця-музиканта. Середовищний підхід доповнює й інтегрує інші методологічні підходи, які певним чином апелюють до поняття «освітнє середовище». The publication highlights the peculiarities of the application of the environmental approach to the training of a future teacher-musician. It is proven that the term "environment" in psychological and pedagogical science appeared as early as the 20s of the last century, when the concepts of "environmental pedagogy" (S. Shatskyi) and "environment" (A. Makarenko) began to be used. It is noted that the environmental approach to the training of the future music teacher is a technological toolkit of mediated (through the environment) management of the processes of acquiring professional competence by the student of education, formation and development of the personality of a professional musician. The environmental approach complements and integrates other methodological approaches that in a certain way appeal to the concept of "educational environment".
 • Документ
  ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ФАКУЛЬТЕТУ ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ В РЕАЛІЯХ СЬОГОДЕННЯ
  (Swiss Confederation: International Center of Scientific Research, 2023-11-03) Купіна, І. О.; Радченя, І. В.
  Сьогодні в суспільстві постала нагальна проблема в межах країни – патріотизм її громадян, тема не нова, але має інші відтінки – дієвий патріотизм в умовах воєнного стану. Тяжкі випробування випали на долю нашої країни, усього українського народу. Проблема патріотичного виховання громадян нашої держави стала пріоритетним напрямом державної політики на початку ХХІ ст. У цей період затверджено низку програм та нормативних актів у галузі патріотичного виховання громадян, у яких визначено комплекс цінностей та орієнтацій, найбільш актуальних для цього напряму виховання молоді, механізм інформаційної взаємодії всіх суб’єктів виховання. Today, society has an urgent problem within the borders of the country - patriotism of its citizens, the topic is not new, but it has other shades - effective patriotism in conditions of martial law. Difficult tests fell on the fate of our country, the entire Ukrainian people. The problem of patriotic education of citizens of our country became a priority direction of state policy at the beginning of the 21st century. During this period, a number of programs and normative acts in the field of patriotic education of citizens were approved, in which a set of values and orientations, the most relevant for this direction of youth education, and a mechanism for informational interaction of all subjects of education were defined.
 • Документ
  ПРО ФОРМУВАННЯ ОЦІНЮВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В. СУХОМЛИНСЬКОГО
  (Центральноукраїнський державний університет імені Володимира Винниченка, 2023-09-27) Масюк, О. М.; Титаренко, Л. І.
  Курс Нової української школи на формування компетентностей зумовлює творчий перегляд ідей В. Сухомлинського, який надавав особливу увагу дитиноцентризму, дотриманню глибокої поваги до особистості дитини, розвитку в неї високої духовної культури, необхідності самовиховання і саморозвитку впродовж усього життя. Серед важливих засобів саморегуляції навчання і поведінки учнів В. Сухомлинський відзначав виняткову роль оцінки навчальних досягнень учнів, взаємостосунків вчителя та його учнів. Зазначено, що до проблеми формування оцінювальної діяльності учнів В. Сухомлинський ставився з особливою психолого-педагогічною увагою, пильністю і наголошував на важливості та необхідності починати цей процес з початкової школи. Видатний педагог звертає увагу на те, що «маленька людина» має на власному досвіді переконатися, що уміння вимірювати результати власної навчальної діяльності різними мірами та з різних боків допомагає досягати успіхів у навчанні. The publication analyzes the formation of students' evaluation activity in the pedagogical heritage of V. Sukhomlynskyi. Course of the New Ukrainian School on the formation of competences causes a creative revision of the ideas of V. Sukhomlynskyi, who paid special attention to child-centrism, the observance of deep respect for the child's personality, the development of a high spiritual culture in him, the need for self-education and self-development throughout life. Among the important means of self-regulation of learning and behavior of students, V. Sukhomlynskyi noted the exceptional role of evaluating students' educational achievements, the relationship between the teacher and his students. It is noted that V. Sukhomlynskyi treated the problem of forming the evaluation activity of students with special psychological and pedagogical attention and vigilance and emphasized the importance and necessity of starting this process from elementary school. The outstanding teacher draws attention to the fact that the "little person" has to make sure on his own experience that the ability to measure the results of his own educational activity by different measures and from different angles helps to achieve success in education.
 • Документ
  ПРОБЛЕМА НЕГОТОВНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ ДО ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2020-05-14) Левацька, А. С.; Смолянюк, Н. М.
  У публікації розглянуто підготовку вчителів початкової школи до роботи в інклюзивному класі. Зазначено, що майбутній учитель початкових класів повинен бути компетентним у сфері міжнародного та національного законодавства про інклюзивну освіту, концептуальних засад інклюзивної освіти, психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному освітньому середовищі; знати закономірності та особливості розвитку дітей з особливими освітніми потребами; володіти спецметодиками навчання таких дітей тощо. The publication examines the preparation of primary school teachers to work in an inclusive classroom. It is noted that the future primary school teacher must be competent in the field of international and national legislation on inclusive education, conceptual foundations of inclusive education, psychological and pedagogical support of children with special educational needs in an inclusive educational environment; to know the patterns and peculiarities of the development of children with special educational needs; to have special teaching methods for such children, etc.
 • Документ
  Сутність поняття «екологічна освіта» як основа формування екологічної культури молодших школярів
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-05-16) Партола, Д.
  У публікації досліджено формування формування екологічної культури молодших школярів. Наведено принципи навчання, ная яких ґрунтується екологічна освіта молодших школярів. Зазначено, що шкільна «екологічна освіта» початкової ланки навчання – це процес навчання, виховання і розвитку дитини, спрямований на формування у неї системи екологічних знань, ціннісних орієнтацій і природо доцільної поведінки у навколишньому природньому середовищі. Екологічна освіта виступає основним компонентом екологічної культури учня початкової школи. The publication examines the formation of the ecological culture of younger schoolchildren. The principles of learning, on which the ecological education of younger schoolchildren is based, are given. It is noted that school "ecological education" of the primary level of education is a process of learning, upbringing and development of a child aimed at forming a system of ecological knowledge, value orientations and the nature of appropriate behavior in the surrounding natural environment. Environmental education acts as the main component of the environmental culture of a primary school student.