Кафедра теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 280
 • Документ
  Навчання складанню розповіді дітей дошкільного віку з загальним недорозвиненням мовлення
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-12-05) Суровцова, Є.
  У тезах проаналізовано навчання складанню розповіді дітей дошкільного віку з загальним недорозвиненням мовлення. Несформованість зв’язного мовлення у дошкільнят з ЗНМ може негативно позначитися на подальшій їх навчальній діяльності у школі, обмежувати їх комунікативні потреби та пізнавальні можливості. Зауважено, що складання розповіді вимагає від дитини оволодіння низкою навичок таких, як: будування розповіді відповідно до теми та основної думки; дотримуватись структури тексту; з’єднання речень та їх частин за допомогою різних типів зв’язків та різноманітних засобів; використання адекватних лексичних та граматичних засобів. In theses, the teaching of narrative composition of preschool children with general underdevelopment of speech is analyzed. Immaturity of coherent speech in preschoolers with SEN can negatively affect their further educational activities at school, limit their communicative needs and cognitive abilities. It is noted that composing a story requires the child to master a number of skills, such as: building a story according to the topic and main idea; adhere to the structure of the text; connecting sentences and their parts using different types of connections and various means; use of adequate lexical and grammatical means.
 • Документ
  Патріотичне виховання молодших школярів у змісті природничої, громадянської та історичної освітніх галузей
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-12-05) Строган, В.
  У публікації досліджено патріотичне виховання молодших школярів у змісті природничої, громадянської та історичної освітніх галузей. Навчальний курс «Я досліджую світ» як інтегруючий має особливе значення, бо інтегрує різні галузі знань: екологію, природознавство, суспільствознавство, краєзнавство, історію тощо. Зазначено, що вироблення патріотичних почуттів, поведінкових еталонів – це першорядні елементи змісту предмету «Я досліджую світ». Видатні постаті, успішні патріотично спрямовані люди, що уміють переборювати життєві труднощі і йдуть до власної мети, стають зразком для вироблення в учнів власних життєвих стратегій. The publication examines the patriotic upbringing of younger schoolchildren in the content of natural, civic and historical educational fields. The educational course "I explore the world" as an integrator is of particular importance, because it integrates different fields of knowledge: ecology, natural science, social science, local history, history, etc. It is noted that the development of patriotic feelings and behavioral standards are primary elements of the content of the subject "I explore the world". Prominent figures, successful patriotically oriented people who know how to overcome life's difficulties and go to their own goal, become a model for students to develop their own life strategies.
 • Документ
  Проблема готовності дітей старшого дошкільного віку з ЗНМ ІІІ рівня до засвоєння навичок письма у школі
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-12-05) Строган, В.
  У статті висвітлено готовность дітей старшого дошкільного віку з загальним недорозвиненням мовлення ІІІ рівня до засвоєння навичок письма у школі. Основна корекційна робота з дітьми старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення ведеться на спеціальних корекційних заняттях у логопедичних групах дошкільного закладу освіти. Учитель-логопед, психолог та вихователі тісно співпрацюють між собою, прагнучі до створення єдиного підходу в корекційній роботі. Зазначено, що основна корекційна робота із дітьми із загальним недорозвитком мовлення відбувається на фронтальних, підгрупових та індивідуальних корекційних заняттях, що забезпечує цілеспрямованість, планомірність та послідовність такої роботи. The article highlights the readiness of older preschool children with general underdevelopment of level III speech to learn writing skills at school. The main corrective work with children of older preschool age with general underdevelopment of speech is conducted in special corrective classes in the speech therapy groups of the preschool educational institution. The speech therapist, psychologist and educators closely cooperate with each other, striving to create a unified approach in correctional work. It is noted that the main corrective work with children with general underdevelopment of speech takes place in frontal, subgroup and individual corrective classes, which ensures purposefulness, planning and consistency of such work.
 • Документ
  ПРАКТИКУМ З ОСНОВ МАТЕМАТИКИ ІЗ СПЕЦМЕТОДИКАМИ ВИКЛАДАННЯ В УМОВАХ СПЕЦІАЛЬНОГО ТА ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ (модуль І)
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024) Іонова, О. М.; Титаренко, Л. І.; Масюк, О. М.; Сінопальнікова, Н. М.
  Навчально-методичний посібник призначений для здобувачів вищої освіти пepшoгo (бaкaлaвpcькoгo) piвня гaлузi знaнь 01 «Ocвiтa/Пeдaгoгiкa» спеціальності 016 “Спеціальна освіта” з метою організації самостійної роботи та підготовки до практичних занять з модуля «Теоретичні основи та методичні особливості формування основних математичних понять» курсу «Основи математики із спецметодиками викладання в умовах спеціального та інклюзивного навчання». Навчально-методичний посібник надає здобувачам вищої освіти можливість усвідомити сутність методики формування таких тем з початкового курсу математики, як формування кількісних уявлень та уявлень про цілі невід’ємні числа та дії з ними; формування уявлень про величини; формування геометричних та просторових уявлень в учнів з особливими освітніми потребами. Educational and The study guide is intended for applicants for higher education of the first (bachelor's) level of the field of knowledge 01 "Education/Pedagogy", speciality 016 "Special Education" in order to organise independent work and prepare for practical classes in the module "Theoretical foundations and methodological features of the formation of basic mathematical concepts" of the course "Fundamentals of Mathematics with special teaching methods in special and inclusive education". The study guide provides higher education students with the opportunity to understand the essence of the methodology of forming such topics in the elementary mathematics course as the formation of quantitative concepts and concepts of non-negative integers and actions with them; formation of concepts of quantities; formation of geometric and spatial concepts in students with special educational needs.
 • Документ
  ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МАТЕМАТИКИ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024) Іонова, О. М.; Титаренко, Л. І.; Масюк, О. М.; Сінопальнікова, Н. М.
  Навчальний посібник призначений для здобувачів вищої освіти пepшoгo (бaкaлaвpcькoгo) piвня гaлузi знaнь 01 «Ocвiтa/Пeдaгoгiкa» cпeцiaльнocтi 016 «Спеціальна ocвiтa». До посібника включено теоретичний матеріал п’яти розділів початкового курсу математики: «Множини та операції над ними», «Бінарні відповідності та відношення», «Числові вирази. Рівняння та нерівності», «Величини. Властивості величин», «Основи геометрії». Навчальний посібник надає здобувачам вищої педагогічної освіти можливість усвідомити сутність та практично опрацювати основні поняття теоретичних основ початкового курсу математики. The textbook is intended for applicants for higher education of the first (bachelor's) level of the field of knowledge 01 "Education/Pedagogy", speciality 016 "Special Education". The textbook includes theoretical material of five sections of the elementary mathematics course: "Sets and operations on them", "Binary correspondences and relations", "Numerical expressions. Equations and inequalities", "Values. Properties of quantities", "Fundamentals of geometry". The textbook provides applicants for higher pedagogical education with the opportunity to understand the essence and practically work out the basic concepts of the theoretical foundations of the primary course of mathematics.