Кафедра теорії і методики викладання природничо-математичних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 238
 • Документ
  Сутність поняття «екологічна освіта» як основа формування екологічної культури молодших школярів
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-05-16) Партола, Д.
  У публікації досліджено формування формування екологічної культури молодших школярів. Наведено принципи навчання, ная яких ґрунтується екологічна освіта молодших школярів. Зазначено, що шкільна «екологічна освіта» початкової ланки навчання – це процес навчання, виховання і розвитку дитини, спрямований на формування у неї системи екологічних знань, ціннісних орієнтацій і природо доцільної поведінки у навколишньому природньому середовищі. Екологічна освіта виступає основним компонентом екологічної культури учня початкової школи. The publication examines the formation of the ecological culture of younger schoolchildren. The principles of learning, on which the ecological education of younger schoolchildren is based, are given. It is noted that school "ecological education" of the primary level of education is a process of learning, upbringing and development of a child aimed at forming a system of ecological knowledge, value orientations and the nature of appropriate behavior in the surrounding natural environment. Environmental education acts as the main component of the environmental culture of a primary school student.
 • Документ
  Формування екологічної свідомості молодших школярів
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-05-16) Максимова, Г.
  У публікації досліджено формування екологічної свідомості молодших школярів, яке відноситься до основних завдань екологічної освіти. Зазначено, що в системі екологічної освіти молодших школярів необхідно первинно займатися формуванням у учнів норм поведінки в природі, умінь не тільки бачити проблеми екологічного характеру, а і знаходити шляхи їх усунення і на цій основі просуватися далі шляхом формування екологічної свідомості та екологічної поведінки молодших школярів. The publication examines the formation of the environmental consciousness of younger schoolchildren, which is one of the main tasks of environmental education. It is noted that in the system of environmental education of younger schoolchildren, it is necessary to primarily deal with the formation of norms of behavior in nature among students, the ability not only to see problems of an ecological nature, but also to find ways to eliminate them and, on this basis, to advance further by forming environmental awareness and ecological behavior of younger schoolchildren.
 • Документ
  Сутність поняття «ціннісного ставлення до природи» як компоненту екологічної культури молодшого школяра
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-05-16) Лисак, А.
  У публікації досліджено поняття «ціннісного ставлення до природи» як компоненту екологічної культури молодшого школяра. Зазначено, що під ціннісним ставлення молодших школярів до природи розуміють такий стан особистості, при якому дитина виявляє бажання взаємодіяти з природою вдосконалювати та зберігати довкілля, ціннісне ставлення до природи є складовою екологічної культури молодших школярів і формується в процесі екологічного виховання, шляхом розвитку у дітей співчуття та співпереживання до живої природи. The publication examines the concept of "valuable attitude to nature" as a component of the ecological culture of a junior high school student. It is noted that the value attitude of younger schoolchildren to nature is understood as such a state of personality in which the child shows a desire to interact with nature to improve and preserve the environment, the value attitude to nature is a component of the ecological culture of younger schoolchildren and is formed in the process of environmental education, through the development of compassion in children and empathy for living nature.
 • Документ
  Контрольно-оцінювальні уміння як компонент ключової компетентності навчання протягом життя
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-05-16) Артюх, М.
  У публікації досліджено контрольно-оцінювальні уміння, які розглядаються науковцями і як система умінь і навичок, що дозволяють критично оцінювати результати власної навчальної діяльності, і як підсистема загальних навчальних умінь, що спрямована на здійснення контрольно-оцінювальної діяльності. Виділено шляхи формування контрольно-оцінювальних умінь. Зазначено, що цілеспрямована і систематична робота сприяє формуванню у молодших школярів повноцінних контрольно-оцінювальних умінь. The publication examines control and evaluation skills, which are considered by scientists both as a system of abilities and skills that allow to critically evaluate the results of one's own educational activities, and as a subsystem of general educational skills aimed at carrying out control and evaluation activities. Ways of forming control and assessment skills are highlighted. It is noted that purposeful and systematic work contributes to the formation of full-fledged control and evaluation skills in younger schoolchildren.
 • Документ
  Сутність поняття писемне та усне мовлення
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-05-16) Строган, В.
  У публікації розглянуто поняття писемне та усне мовлення. Писемне мовлення – одна із форм існування мовлення, яка протиставляється усному мовленню. Це вторинна, більш пізня за часом виникнення форма існування мовлення. Писемне мовлення формується на базі усного мовлення і являє собою більш високий етап мовленнєвого розвитку. Усне мовлення завжди є основою писемного мовлення, що, у свою чергу, найбільшою мірою формується через усне мовлення і є наслідком навчання, зорієнтованого на формування вмінь фіксувати одиниці усного мовлення за допомогою літер. The publication examines the concept of written and oral communication. Written speech is one of the forms of existence of speech, which contrasted with oral speech. This is a secondary, more recent form of existence of speech. Written speech is formed on the basis of oral speech and represents a higher stage of speech development. Oral speech is always the basis of written speech, which, in turn, to the greatest extent, it is formed through oral speech and is the result of training focused on the formation of the ability to record units of oral speech using letters.