Монографії

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 144
 • Документ
  Теорія теолінгвістики: феномен біблійності в українській лінгвокультурі та омовлення релігійної картини світу (аналіз дискурсивної практики ХІХ ст.)
  (Майдан, 2019) Піддубна, Н. В.
  Уперше в українському мовознавстві репрезентовано теорію української теолінгвістики, етапи її становлення та розвитку, вплив на її формування методології зарубіжного мовознавства, схарактеризовано її термінологічний апарат з урахуванням проблемних питань, зокрема розглянуто її ключові одиниці (теонема, бібліїзм, релігіолект, біблієма та ін.). Продемонстровано дериваційний, стильовий і стилістичний потенціал бібліїзмів, описано такі лінгвістичні процеси, як сакралізація, десакралізація, ресакралізація та ін. Розкрито зміст понять релігійний текст, релігійна мова, релігійний дискурс. Інтерпретовано статус бібліїзму як прецедентної одиниці, класифіковано фразеологічні бібліїзми за ступенем семантичної злютованості компонентів та частиномовною співвіднесеністю, здійснено діахронічну класифікацію біблійних фразеологізмів, увага фокусується й на проблемі еквівалентності — безеквівалентності фразеологічних бібліїзмів, показано специфіку формування їхнього інтернаціонального фонду. Запропоновано модель польової структури бібліїзмів й описано системно-структурні зв’язки бібліїзмів, своєрідність реалізації їхнього аксіологічного потенціалу, а також особливості лексикогра фічної інтерпретації. Проаналізовано мовотворчість Т. Шевченка та С. Руданського з огляду на потенціал вербалізації релігійного складника в еgо-текстах та художніх текстах цих письменників. Рекомендується для мовознавців і релігієзнавців, усіх тих, хто досліджує проблему «Мова і релігія», — науковців, викладачів вищої школи, аспірантів, магістрів, студентів гуманітарних спеціальностей. The current work is the first attempt of representing the theory of Ukrainian theological linguistics, stages of its development, influence of the foreign linguistic methodology on its formation; terminology of theological linguistics is introduced with regard to the problematic issues, like its key notions (theoneme, biblical expression, regional dialect, biblieme and others). Th e treatise demonstrates derivational, stylistic and register potential of biblical expressions, describes such linguistic processes as sacralization, desacralization, resacralization and others; it reveals the content of the notions of religious text, religious language, religious discourse. Th e status of a biblical expression is interpreted as precedent unit; phraseological biblical expressions are classified according to the degree of their constituents semantic integrity and parts of speech correlation; diachronic classification of biblical phraseologisms is made; the attention concentrates on the problem of equivalence – non-equivalence of phraseological biblical expressions; the specificity of forming their international fund is enlightened. The model of field structure of biblical expressions is offered and their systemic-structural ties are described as well as the specificity of their axiological potential realization and peculiarity of their lexicographic interpretation. Language creativity of T. Shevchenko and S. Rudanskyi with regard to the potential of verbalizing the religious component in their ego-texts and literary works is analyzed. For linguists, religious scholars, all involved in studying the problem “Language and Religion”, — scientists, lecturers, PhD and Doctoral students, Bachelor students of humanitarian departments.
 • Документ
  Соціально-психологічні засади розвитку особистості в освітньому процесі
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди ; Видавництво ФОП Іванченко І. С., 2024)
  Колективна монографія присвячена сучасним проблемам розвитку особистості в освітньому процесі. У роботі висвітлюються теоретичні та прикладні аспекти дослідження розвитку особистості на різних рівнях здобуття освіти, зокрема в дошкільному, шкільному та студентському віці. Адресується фахівцям у галузі психології та педагогіки, здобувачам, аспірантам, широкому загалу освіти. The collective monograph is devoted to modern problems of personality development in the educational process. The work highlights theoretical and applied aspects of the study of personality development at different levels of education, in particular in preschool, school and student age. It is addressed to specialists in the field of psychology and pedagogy, applicants, postgraduate students, and the general public.
 • Документ
  THE SOUND IMAGE OF BUTTON ACCORDION IN THE MODERN NATIONAL ART SPACE
  (LAP LAMBERT Academic Publishing, 2024) Kalashnyk, M. P.; Loshkov, Yu. I.
  The monograph examines the specifics of the theoretical (scientific and pedagogical-methodical) and artistic (presentational-representative creativity) understanding in the modern Ukrainian artistic space of the sound of author's music, focused on the timbreacoustic, technical and expressive possibilities of the accordion. The materials that make up the content of the monograph reveal various aspects of musical creativity focused on the sound image of the accordion, from the standpoint of musicological understanding, which reveals and significantly enriches the researched topic. The monograph is intended for musicologists, practicing musicians, teachers and students of art educational institutions. У монографії розглядається специфіка теоретичного (наукового і педагогічно-методичного) та мистецького (презентативно-репрезентативна творчість) осмислення в сучасному українському художньому просторі звучання авторської музики, орієнтованої на темброво-акустичні, технічні та виразні можливості баяна. Матеріали, що становлять зміст монографії, розкривають різні аспекти музичної творчості, орієнтованої на звукообраз баяна, з позиції музикознавчого осягнення, що розкриває і значно збагачує досліджувану тему. Монографія призначена музикознавцям, музикантам-практикам, педагогам та студентів мистецьких закладів освіти.
 • Документ
  СУЧАСНА УКРАЇНСЬКА ЛІНГВОДИДАКТИКА: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ МОВИ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство, 2024)
  У колективній монографії представлено методичний досвід навчання мови в закладах освіти різного статусу (загальна середня й вища освіта). Увагу зосереджено на актуальних стратегіях і тактиках теоретико-практичної лінгводидактики, основним спрямуванням якої є формування мовних, мовленнєвих і комунікативних компетентностей у здобувачів освіти. Автори монографії пропонують матеріали про реалізацію проєктивного навчання в мовній освіті, про розвиток мовленнєвих умінь учнів з особливими потребами в умовах інклюзії; про формування україноцентричного світогляду здобувачів освіти. У зоні уваги вищої освіти є вивчення української мови іноземними студентами, адаптація їхньої лінгвосвідомості до суспільних потреб комунікації українською мовою як державною. Важливим є формування в здобувачів освіти комунікативних гнучких навичок, здатних забезпечити успішність у професійній діяльності. Пропоновані матеріали із сучасної української лінгводидактики подано в практично-рекомендаційному аспекті, вони стануть у нагоді вчителям і викладачам у процесі викладання української мови в закладах загальної середньої, фахової передвищої, вищої освіти. The collective monograph presents the methodological experience of language teaching in educational institutions of different status (general secondary and higher education). Attention is focused on current strategies and tactics of theoretical and practical linguodidactics, the main focus of which is the formation of language, speech and communication competences in students. The authors of the monograph offer materials on the implementation of project-based learning in language education, on the development of the speech skills of students with special needs in inclusive settings, and on the formation of a Ukrainian-centric worldview of students. The focus of higher education is on learning Ukrainian by foreign students, adapting their linguistic consciousness to the social needs of communication in Ukrainian as the state language. It is important to develop flexible communication skills in students that can ensure their success in professional activities. The proposed materials on modern Ukrainian linguodidactics are presented in a practical and recommendatory aspect and will be useful for teachers and lecturers in the process of teaching the Ukrainian language in general secondary, vocational pre-university and higher education institutions.
 • Документ
  ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ПРОЕКТУВАННЯ ДИДАКТИЧНИХ ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2014) Олефіренко, Н. В.
  У монографії викладено теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх учителів до проектування дидактичних електронних ресурсів. Запропоновано класифікацію засобів навчання з урахуванням їх сучасного стану. Визначено, розкрито та систематизовано дидактичні функції електронних ресурсів у навчанні молодших школярів. Розроблено технологію проектування дидактичних електронних ресурсів, розкрито сутність і завдання кожного з її етапів. Розкрито теоретичні й методологічні засади моделі підготовки майбутнього вчителя початкової школи до проектування дидактичних електронних ресурсів Монографія може бути корисною для педагогів-науковців, викладачів, вчителів початкової школи, студентів – майбутніх педагогів. The monograph presents the theoretical and methodological foundations of training future teachers to design didactic electronic resources. A classification of teaching aids is proposed, taking into account their current state. The didactic functions of electronic resources in teaching junior schoolchildren are defined, revealed and systematised. The technology of designing didactic e-resources is developed, the essence and tasks of each of its stages are revealed. The theoretical and methodological foundations of the model of training a future primary school teacher to design didactic electronic resources are revealed. The monograph may be useful for teacher-scientists, teachers, primary school teachers, students - future teachers.