Кафедра початкової і професійної освіти

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 707
 • Документ
  Формування толерантності як засобу профілактики булінгу у початковій школі
  (ГО «Інститут стратегій інноваційного розвитку і трансферу знань», Ізмаїльський державний гуманітарний університет, 2024) Філатова, Л. С.; Виходцева, Д. С.
  Ця стаття досліджує важливу проблему булінгу в початковій школі та пропонує підхід до її вирішення через формування толерантності у молодших школярів. З’ясовано, сутність поняття «булінгу», який визначається як систематичне, навмисне, агресивне переслідування однієї дитини (або групи дітей) іншою дитиною (або групою). Розглянуто його форми (фізичний; вербальний; соціальний) та негативні наслідки для дітей: психологічні, фізичні, академічні, соціальні та довгострокові. Особлива увага приділяється специфіці цього явища саме в початковій школі. У статті аналізується концепція толерантності як ключового фактора у запобіганні булінгу. Розкривається зміст поняття «толерантіость», її компоненти та значення для гармонійних міжособистісних стосунків. Основна частина статті присвячена методам і прийомам формування толерантності у дітей молодшого шкільного віку. Запропоновано комплексний підхід, що включає: 1. Інтеграцію елементів толерантності у навчальний процес. 2. Позакласні заходи, спрямовані на розвиток емпатії та взаєморозуміння. 3. Роботу з батьками щодо виховання толерантності в сім'ї. 4. Створення толерантного освітнього середовища в школі. У статті наведено конкретні приклади вправ, ігор та активностей, які можуть використовувати вчителі для формування толерантності учнів. Окремо розглянуто роль вчителя у цьому процесі та необхідність підвищення його компетентності у питаннях толерантності та профілактики булінгу. Підкреслено важливість системного підходу та співпраці всіх учасників освітнього процесу для ефективного формування толерантності та запобігання булінгу. У висновках підсумовується значення толерантності як ключового фактору у створенні безпечного та дружнього освітнього середовища в початковій школі. Стаття буде корисною для вчителів початкових класів, шкільних психологів, адміністрації шкіл та батьків, зацікавлених у профілактиці булінгу та вихованні толерантності у дітей. This article examines the important problem of bullying in elementary school and proposes an approach to its solution through the formation of tolerance in younger students. The essence of the concept of "bullying" is clarified - it is defined as systematic, deliberate, aggressive harassment of one child (or group of children) by another child (or group). Its forms (physical; verbal; social) and negative consequences for children were considered: psychological, physical, academic, social and long-term. Special attention is paid to the specificity of this phenomenon in primary school. The paper analyzes the concept of tolerance as a key factor in preventing bullying. The meaning of the concept of tolerance, its components and significance for harmonious interpersonal relations are revealed. The main part of the article is devoted to methods and techniques of tolerance formation in children of primary school age. We offer a comprehensive approach that includes: 1. Integration of elements of tolerance into the educational process. 2. Extracurricular activities aimed at developing empathy and mutual understanding. 3. Working with parents to foster tolerance in the family. 4. Creating a tolerant educational environment at school. The article provides specific examples of exercises, games, and activities that teachers can use to build tolerance in students. The role of the teacher in this process and the need to increase his competence in matters of tolerance and prevention of bullying are considered separately. We emphasize the importance of a systematic approach and the cooperation of all participants in the educational process for the effective formation of tolerance and prevention of bullying. The conclusions summarize the importance of tolerance as a key factor in creating a safe and friendly educational environment in primary school. The article will be useful for primary school teachers, school psychologists, school administrators and parents interested in the prevention of bullying and education of tolerance in children.
 • Документ
  Удосконалення змісту підготовки фахівців із графічного дизайну в закладах вищої освіти КНР (на прикладі міжнародних освітніх програм)
  (Харківська гуманітарно-педагогічна академія, 2022-11-29) Вітчинкіна, K. O.
  Нові виклики та вимоги, поставлені розвитком промисловості, індустрії реклами, медіа, IT технологій, спровокували більше уваги приділяти іміджу продукту та візуальним комунікаціям, що й є сферою діяльності фахівця із графічного дизайну. Характер професійної зазначених фахівців набуває глобальних рис. Звідси гостро постає проблема організації освіти фахівців із графічного дизайну на засадах міжкультурності. Розв‘язання означених питань вимагає звернення до досягнень зарубіжної освіти зокрема до освіти КНР де накопичено досвід організації міжнародних освітніх програм у ЗВО, впроваджуючи у рамках таких програм також навчання за напрямом освіти «Мистецтво», спеціальності «Графічний дизайн». Мета розглянути досвід КНР в організації освіти на засадах міжкультурності, на прикладі освіти майбутніх фахівців із графічного дизайну. New challenges and requirements posed by the development of industry, advertising, media, and IT technologies have provoked more attention to product image and visual communications, which is the field of activity of a graphic design specialist. The nature of the professionalism of these specialists is becoming global. Hence, the problem of organising the education of graphic design specialists on the basis of interculturalism is acute. The solution of these issues requires reference to the achievements of foreign education, in particular to the education of the People's Republic of China, which has accumulated experience in organising international educational programmes in higher education institutions, introducing training in the field of education "Art", speciality "Graphic Design". The purpose is to consider the experience of China in organising education on the basis of interculturality, on the example of the education of future graphic design specialists.
 • Документ
  ФОРМИ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ІЗ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ В КНР: АНАЛІЗ МІЖНАРОДНИХ ТА НАЦІОНАЛЬНИХ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-03-16) Вітчинкіна, К. О.
  Практика реалізації міжнародних освітніх програм у ЗВО КНР налічує вже майже 30 років. Вона відіграє важливу роль у вдосконаленні вищої освіти КНР, залученні зарубіжних освітніх ресурсів, адаптації міжнародного досвіду, просуванні реформ системи освіти. Підсумовуючи досвід організації міжнародних освітніх програм у КНР науковці вдаються до порівняння національних та міжнародних програм. Порівняльний аналіз форм освітнього процесу національної та міжнародної програми підготовки означених фахівців. Ми зосередили увагу на бакалаврських освітньо-професійних програмах напряму «Графічний дизайн»: 1) спільній міжнародній освітній програмі Уханьського технологічного університету (КНР) та Університету Уєльсу Трініті Сент Девід (Великобританія), 2) національній освітньо-професійній програмі Коледжу Мистецтв та Дизайну Уханьського технологічного університету (КНР). The practice of implementing international educational programmes in Chinese higher education institutions has been going on for almost 30 years. It plays an important role in improving higher education in China, attracting foreign educational resources, adapting international experience, and promoting education system reforms. Summing up the experience of organising international educational programmes in China, scholars compare national and international programmes. Comparative analysis of the forms of educational process of national and international training programmes for these specialists. We focused on bachelor's degree programmes in Graphic Design: 1) the joint international educational programme of Wuhan University of Technology (PRC) and the University of Wales Trinity Saint David (UK), 2) the national educational and professional programme of the College of Arts and Design of Wuhan University of Technology (PRC).
 • Документ
  МІЖНАРОДНІ ОСВІТНІ ПРОГРАМИ У ЗВО КНР У ГАЛУЗІ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ, ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ ІНСТРУМЕНТ ПОБУДОВИ ОСВІТИ НА ЗАСАДАХ МУЛЬТИКУЛЬТУРНОСТІ
  (Поліський національний університет, 2023-02-01) Вітчинкіна, K. O.
  Нові виклики та вимоги, поставлені розвитком промисловості, індустрії реклами, медіа, видавнитства, IT технологій, спровокували більше уваги приділяти іміджу продукту та візуальним комунікаціям, що й є сферою діяльності фахівця з графічного дизайну. Мультикультурність у дизайнерській діяльності – це актуальна тенденція сьогодення, яка ставить вимоги до фахівців дизайнерів та дизайнерської освіти. Мета розглянути взаємозалежність розвитку ринку графічного дизайну у КНР та схвалень міжнародних освітніх програм, як інноваційного інструменту побудови освіти на засадах мультикультурності. Вивчення стану ринку графічного дизайну показує, що з року в рік у КНР можна спостерігати стрімке зростання об’єму ринку даної галузі, що також актуалізує зростаючу потребу у даних фахівцях. New challenges and requirements set by the development of industry, advertising, media, publishing, and IT technologies have provoked more attention to product image and visual communications, which is the field of activity of a graphic design specialist. Multiculturalism in design activity is a current trend that places demands on designers and design education. The purpose is to consider the interdependence of the development of the graphic design market in China and the approval of international educational programmes as an innovative tool for building education on the basis of multiculturalism. The study of the graphic design market shows that from year to year in China, we can observe a rapid growth in the market volume of this industry, which also actualises the growing need for these specialists.
 • Документ
  Особливості взаємодії школи та сім'ї в умовах інклюзивної освіти
  (Класичний приватний університет; Видавничий дім «Гельветика», 2024) Лавренко, С. О.
  Адаптації дитини з особливими освітніми потребами до умов існування в навколишньому середовищі значною мірою вирішується через організацію взаємодії школи та сім’ї в умовах інклюзивної освіти, яка спрямована на забезпечення рівних можливостей навчання та участі у ньому для всіх учнів, і тих, хто має особливі освітні потреби або інші особливості. Взаємодія – це процес обміну та впливу між двома або більше об’єктами, який може призводити до взаємних впливів, змін або спільних результатів. Основними ознаками взаємодія між школою та сім’єю є співпраця і комунікація, індивідуальний підхід, підтримка і ресурси, діагностика та оцінка, розвиток інклюзивної культури, доступ до інформації. Основними напрямами взаємодії школи та сім’ї в умовах інклюзивної освіти визначено залучення батьків до життя школи, досягнення узгодженості у підходах до дитини, надання кваліфікованої допомоги та підтримки батькам і дитині у складних педагогічних та життєвих ситуаціях, інформування батьків про шкільне життя, освітній процес, про ресурси, які сім’я може використовувати для освіти своєї дитини, справедливого вирішення конфліктів між дітьми та батьками. Виокремлено загальну, типову та індивідуальну форми співпраці між школою та сім’єю в контексті інклюзивної освіти. До основних аспектів загальної співпраці належать залучення батьків до освітнього процесу, розробка інклюзивного навчального середовища, спільне навчання, індивідуальна підтримка, заходи з підтримки, інформаційний обмін. Пріоритетними питаннями типової співпраці між школою та сім’єю в інклюзивній освіті є забезпечення доступності освітнього процесу, регулярний звіт, індивідуалізація підходу, підтримка прийняття сімейної ролі, співпраця в команді. Ключовими моментами індивідуальної співпраці між школою та сім’єю в контексті інклюзивної освіти є адаптація навчального середовища, професійний розвиток вчителів, індивідуальна психологічна та соціальна підтримка, залучення до прийняття рішень, постійна комунікація, активна участь батьків. Встановлено, що у ході співпраці між школою та родинами дітей з особливостями розвитку використовують ігрову терапію, сімейну терапію та психорегулювальні тренування. Adaptation of a child with special educational needs to the conditions of existence in the environment is largely solved through the organization of interaction between the school and the family in the conditions of inclusive education, which is aimed at ensuring equal opportunities for learning and participation in it for all students, and those with special educational needs needs or other features. Interaction is a process of exchange and influence between two or more entities that can lead to mutual effects, changes or joint outcomes. The main features of the interaction between the school and the family are cooperation and communication, an individual approach, support and resources, diagnosis and assessment, the development of an inclusive culture, access to information. The main areas of interaction between the school and the family in the conditions of inclusive education are the involvement of parents in the life of the school, the achievement of consistency in approaches to the child, the provision of qualified assistance and support to parents and the child in difficult pedagogical and life situations, informing parents about school life, the educational process, about the resources that the family can use for the education of their child, fair resolution of conflicts between children and parents. General, typical and individual forms of cooperation between school and family in the context of inclusive education are distinguished. The main aspects of general cooperation include the involvement of parents in the educational process, the development of an inclusive learning environment, joint learning, individual support, support measures, and information exchange. The priority issues of typical cooperation between the school and the family in inclusive education are ensuring the accessibility of the educational process, regular reporting, individualization of the approach, support for the acceptance of the family role, cooperation in a team. The key points of individual cooperation between school and family in the context of inclusive education are adaptation of the learning environment, professional development of teachers, individual psychological and social support, involvement in decision-making, constant communication, active participation of parents. It was established that in the course of cooperation between the school and the families of children with developmental disabilities, play therapy, family therapy, and psychoregulatory training are used.