Кафедра початкової і професійної освіти

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 525
 • Документ
  PRESENT-DAY CHALLENGES IN HOMESCHOOLING SPECIALISTS’ TRAINING IN CANADA
  (H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, 2021) Svyrydova, T.
  The article deals with the results of the recent scientific research concerning training of experts for homeschooling in general and its today’s challenges in particular. Canada has been chosen as a target country due to its specific attitude towards homeschooling and its significant experience in specialist and/or teacher training for homeschooling. The urgency of the problem has recently aggravated because of the present-day situation with covid-19 worldwide restrictions in education and subsequent increase in the number of homeschooling families that need expert advice from certified specialists. The purpose of the article is to highlight the actual state of homeschooling specialist training in Canada in order to decide on a possibility to apply the experience of Canada in those counties which face similar challenges. To conduct the scientific results such methods as a continuous sampling method and a data classification method were used. The present research resulted into revealing current challenges in the realm of teacher training for homeschooling in Canada along with possible ways of overcoming of all the revealed difficulties with the help of various institutions that provide pedagogical education or practical support within the process of specialist training for homeschooling. The article considers acquiring skills and knowledge necessary for organizing family (home) education from colleges, institutes, universities, teacher training courses, associations, homeschooling support groups, etc. Some relevant educational programs provided by these establishments are under consideration as well. Thus, the following conclusions were inferred from the results of the research: the system of Homeschooling Specialists’ Training in Canada is highly-developed and well-prepared to cope with the difficulties connected with the Present-day Challenges. У статті розглядаються результати нещодавніх наукових досліджень, що стосуються підготовки фахівців для домашнього навчання в цілому, та особливості сучасних проблем. Для проведення дослідження було обрано саме Канаду через її специфічне ставлення до домашнього навчання та значний досвід у підготовці спеціалістів та/або вчителів для домашнього навчання. Актуальність проблеми загострюється через сучасну ситуацію зі світовими обмеженнями через Covid-19 в освіті та подальше збільшення кількості сімей, що навчають дітей вдома та потребують консультації експертів і сертифікованих фахівців. Мета статті – висвітлити фактичний стан підготовки спеціалістів з домашнього навчання в Канаді, щоб визначити можливість застосування досвіду Канади в тих країнах, які стикаються з подібними проблемами. Для проведення наукових результатів використовувались такі методи, як метод суцільної вибірки та метод класифікації даних. Результатом цього дослідження стало виявлення сучасних проблем у галузі підготовки вчителів для домашнього навчання в Канаді, а також можливих шляхів подолання всіх виявлених труднощів за допомогою різних установ, що надають педагогічну освіту або практичну підтримку в процесі підготовки спеціалістів для домашнього навчання. У статті розглядається набуття навичок та знань, необхідних для організації сімейного (домашнього) навчання в коледжах, інститутах, університетах, асоціаціях, групах підтримки домашнього виховання, курсах підвищення кваліфікації вчителів тощо. Також було проаналізовано деякі відповідні освітні програми, що надаються цими закладами. Таким чином, результати дослідження дозволили сформулювати наступні висновки: система підготовки спеціалістів для домашнього навчання в Канаді є високорозвиненою та добре підготовленою для подолання труднощів, пов’язаних із сучасними проблемами.
 • Документ
  SCIENTIFIC AND PEDAGOGICAL SUPPORT FOR FUTURE PRIMARY SCHOOL TEACHERS DURING TEACHING PRACTICE
  (H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, 2022) Nebytova, I.
  Considering the current reality, when the state needs highly qualified and creative specialists, the problem of scientific and pedagogical support for future primary school teachers’ professional growth during teaching practice is becoming increasingly important. The purpose of the research is to substantiate theoretically the scientific and pedagogical support for future primary school teachers’ professional growth during teaching practice. Methodology. A retrospective analysis of the process of future primary school teachers’ professional growth has been used. We have found that the process of professional growth becomes more effective if certain pedagogical conditions of students’ teaching practice are created and implemented. They facilitate the development of future specialists’ desire and readiness for faithful implementation of their professional duties, professional competence and important personal qualities development, the ability to self-educate, etc. The basis for our research was scientific and pedagogical studies relevant to future primary school teachers’ professional growth during teaching practice. Results. The essence of the concepts “scientific and pedagogical support”, “professional potential” has been defined. The main tasks of future teachers’ preparation for future pedagogical activity with orientation on their professional growth as well as professional potential components and the factors having an impact on their formation and realization have been characterized. It has been determined that teaching practice creates ample opportunities for future teachers’ personal abilities purposeful development, the desire for creativity through their systematic involvement in the various activities of a modern primary school teacher. The directions in which scientific and pedagogical support for future primary school teachers is implemented during the experimental teaching practice “A Day at School” have been stated. It has been defined that the system of creative scientific and pedagogical support for future teachers’ practical training deals with an introduction to pedagogical activities, adaptation to the professional skill requirements since the 1st year of study, professional self-realization, and pedagogical credo approval in the final year of study. Conclusions. Future primary school teachers’ scientific and pedagogical support during teaching practice deals with preparation for practical pedagogical activities, providing scientific and methodological assistance (both University and school teachers). Teaching practice ensures future specialists deepen and expand professional knowledge and skills, revealing their professional potential and facilitating professional growth in general. З огляду на сучасні реалії, коли держава потребує висококваліфікованих та креативних фахівців, проблема науковопедагогічного супроводу професійного зростання майбутніх учителів початкових класів у процесі педагогічної практики для розкриття їхнього професійного потенціалу набуває дедалі більшої актуальності. Мета дослідження – теоретично обґрунтувати науково-педагогічний супровід професійного зростання майбутніх учителів початкових класів у процесі педагогічної практики. Методологія. Було використано ретроспективний аналіз процесу професійного зростання майбутнього вчителя початкових класів; з’ясовано, що процес професійного зростання стає більш ефективним, якщо створюються й реалізуються певні педагогічні умови, які забезпечують таку організацію освітньої діяльності та педагогічної практики студентів, що сприяє формуванню бажання й готовності майбутніх фахівців до сумлінного виконання в майбутньому їхніх професійних обов’язків, розвитку професійної компетентності і важливих особистісних якостей, здатності до самоосвітньої діяльності тощо. Матеріалом дослідження стали науково-педагогічні праці, що вказують на необхідність професійного зростання майбутніх учителів початкових класів у процесі пелагічної практики. Результати. Визначено сутність понять «науково-педагогічний супровід», «професійний потенціал». Охарактеризовано основні завдання підготовки майбутніх вчителів до майбутньої педагогічної діяльності з орієнтацією на їхнє професійне зростання. Охарактеризовано складники професійного потенціалу та чинники, що впливають на його формування і реалізацію. Визначено, що педагогічна практика створює широкі можливості для цілеспрямованого розвитку особистих здібностей, професійного потенціалу студентів, прагнення до творчості через систематичне включення їх у різноманітну діяльність сучасного вчителя початкових класів. Зазначено напрями, за якими здійснюється науково-педагогічний супровід майбутніх учителів початкових класів під час експериментального виду педагогічної практики «День у школі». Визначено, що система творчого науково-педагогічного супроводу практичної підготовки майбутнього педагога передбачає наступність: від введення в педагогічну діяльність, адаптації до вимог професії ще на 1 курсі навчання до професійної самореалізації та утвердження свого педагогічного кредо на випускному курсі. Висновки. Науково-педагогічний супровід майбутніх учителів початкових класів у процесі педагогічної практики передбачає їх підготовку до практичної педагогічної діяльності, надання науково-методичної допомоги (як викладачами ЗВО, так і шкільними вчителями) під час проходження педагогічної практики, що забезпечує поглиблення та розширення професійних знань, умінь та навичок майбутніх фахівців, розкриває їхній професійний потенціал, а отже, сприяє процесу професійного зростання, у цілому.
 • Документ
  INCLUSIVE EDUCATION IMPLEMENTATION: THE EXPERIENCE OF THE FACULTY OF PRIMARY EDUCATION
  (H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, 2022) Dovzhenko, T.
  Considering the current reality, there are new requirements for the organization of the educational process in higher education institutions of Ukraine. Thus, the problems and ways of the implementation of inclusive education for students with special educational needs are becoming increasingly important. The purpose of the study is to substantiate theoretically the problems and ways of implementing inclusive education in Ukraine based on the experience of the Faculty of Primary Education of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. Methodology. A retrospective analysis of the development of inclusive higher education in Ukraine has been used; it has been found that it is necessary to organize an inclusive environment and implement training for students with special educational needs in higher education institutions. The study was based on the Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of July 10, 2019 № 635 “On approval of the Procedure for the organization of inclusive education in higher education institutions”, educational programs on 013 Primary Education, and scientific and pedagogical works on conceptual approaches to the implementation of inclusive education; organization of training of persons with special educational needs; principles and functions of inclusive education, which indicated the need for inclusive education in higher education institutions. Results. The essence of the concept "inclusive education" has been defined. Problems of higher education of people with special needs have been described. The system of education of students with special needs has been determined. It is noted that art HUB for students and university teachers with special educational needs in H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University has been opened. It has been determined that there are elective subjects “Fundamentals of inclusive education” (for the 3rd year students) and “Features of working with an inclusive child” (for the 4th year students) in the educational program “Primary Education” at the Faculty of Primary Education of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. The educational program "Primary education with methods of special education" for applicants for the first (bachelor's) level of higher education has been described. The examples of students’ working with an inclusive child are described. Conclusions. The process of successful integration of people with special needs in a higher education institution requires a systematic solution of many tasks. Creating an environment accessible to people with special needs is becoming an unconditional requirement for the development of higher education institutions and significantly affects the competitiveness of a modern IHE. Реалії сьогодення диктують нові вимоги до організації освітнього процесу в закладах вищої освіти України. З огляду на це проблеми і шляхи реалізації інклюзивного навчання для студентів, що мають особливі освітні потреби, набувають дедалі більшої актуальності. Мета дослідження – теоретично обґрунтувати проблеми і шляхи реалізації інклюзивного навчання, спираючись на досвід факультету початкового навчання ХНПУ Г. С. Сковороди. Методологія. Було використано ретроспективний аналіз розвитку вищої інклюзивної освіти в Україні; з’ясовано, що у закладах вищої освіти необхідною є організація інклюзивного середовища та реалізація навчання студентів, що мають особливі освітні проблеми. Матеріалом дослідження стали Конвенція про права осіб з інвалідністю, Постанова Кабінету Міністрів України від 10 липня 2019 р. № 635 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у закладах вищої освіти», освітні програми зі спеціальності 013 Початкова освіта, а також науковопедагогічні праці щодо концептуальних підходів до впровадження інклюзивної освіти у ЗВО; організації навчання осіб з особливими освітніми потребами; принципів та функцій інклюзивної освіти, що вказують на необхідність організації інклюзивного навчання у закладах вищої освіти. Результати. Визначено сутність понять «інклюзивна освіта». Охарактеризовано проблеми вищої освіти осіб з особливими потребами. Визначено систему навчання студентів з особливими потребами. Зазначено, що у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди відкрито художньо-мистецький ХАБ для здобувачів освіти та викладачів університету з особливими освітніми потребами. Визначено, що на факультеті початкового навчання ХНПУ імені Г. С. Сковороди у складі освітньої програми «Початкова освіта» є вибіркові дисципліни «Основи інклюзивної освіти» (для студентів 3 курсу) та «Особливості роботи з інклюзивною дитиною» (для студентів 4 курсу). Охарактеризовано освітню програму «Початкова освіта з методиками спеціальної освіти» для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Надано приклади залучення студентів до роботи з інклюзивною дитиною. Висновки. Процес успішної інтеграції осіб з особливими потребами в закладі вищої освіти вимагає системного вирішення багатьох завдань. Створення середовища, доступного для осіб з особливими потребами, стає безумовною вимогою до розвитку закладів вищої освіти та істотно впливає на конкурентоспроможність сучасного ЗВО.
 • Документ
  СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОГО САМОВДОСКОНАЛЕННЯ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-02-28) Сімакова, С. І.
  У публікації досліджено зміст самостійної роботи в системі професійного самовдосконалення майбутніх фахівців музичного мистецтва. Наведено основні завдання здійснення самостійної роботи у закладі вищої освіти, схарактеризовано її функції. Зазначено, що систематичне здійснення самостійної роботи в процесі професійної підготовки визначає успішність процесу професійного самовдосконалення майбутніх фахівців музичного мистецтва, оскільки систематичне самостійне опрацювання навчального матеріалу, здійснення пошуково-аналітичної діяльності, виконання творчих завдань з навчальних дисциплін сприяє підвищенню пізнавальної активності, ініціативності та самостійності здобувача вищої освіти в навчальному процесі, формуванню самоосвітніх умінь та навичок, розвитку навичок самоорганізації і самоуправління, детермінує самосвідомість у здійсненні професійних завдань та таким чином стає підґрунтям ефективності процесу професійного самовдосконалення. The publication examines the content of independent work in the system of professional self-improvement of future music specialists. The main tasks of independent work in a higher education institution are given, and its functions are characterized. It is noted that the systematic implementation of independent work in the process of professional training determines the success of the process of professional self-improvement of future music specialists, since the systematic independent processing of educational material, the implementation of search and analytical activities, the performance of creative tasks from educational disciplines contributes to the increase of cognitive activity, initiative and independence of the student of higher education of education in the educational process, the formation of self-education skills and abilities, the development of self-organization and self-management skills, determines self-awareness in the implementation of professional tasks and thus becomes the basis for the effectiveness of the process of professional self-improvement. ​
 • Документ
  Фізичний стан здобувачів вищої освіти в умовах дистанційного навчання
  (Харкiвський національний унiверситет радiоелектронiки, Харкiвський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Приватна фірма «Колегіум», 2023) Мкртічян, О. А.
  Розкрито питання фізичної активності у здобувачів вищої освіти в умовах дистанційної освіти. Вчені спостерігають зниження рівня фізичного здоров’я, фізичної підготовленості, підвищення захворюваності студентської молоді, зниження рівня рухової активності. Автор експериментально досліджує фізичний стан студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця. Проаналізовано та узагальнено наукові досягнення за проблемою дослідження у різних авторів. Доведено, що зазначена проблема в період дистанційного навчання є недостатньо вивченою та такою, що потребує подальшого наукового дослідження. Визначено та проаналізовано методи (методики) оцінки деяких показників фізичного стану, необхідних та коректних для вирішення завдань дослідження. Було доведено, що такими є: індекс А. Кетле (визначення індексу маси тіла); проба Д. Руф’є (визначення показників функціонального стану серцево-судинної системи), САН (визначення оперативного функціонального стану). За результатами застосування математичних методів в констатуючому експериментальному дослідженні було встановлено, що росто-вагові показники переважної кількості здобувачів вищої освіти знаходяться в межах норми, достовірних відмінностей в показниках між хлопцями та дівчатами не виявлено; за результатами визначення показників функціонального стану серцево-судинної системи встановлено, що 18,27 % здобувачів вищої освіти мають серцеву недостатність, що може свідчити при низку причин різного походження, в тому числі брак загальної та спеціальної рухової активності; за результатами визначення оперативного функціонального стану здобувачів вищої освіти встановлено, що він знаходиться в межах норми. Також ми вважаємо за необхідне набуття студентами компетентності самодіагностики функціонального стану. The article discusses the issue of physical activity among students of higher education in the conditions of distance education. Recently, many scientists have observed a decrease in the level of physical health, physical fitness, an increase in the incidence of student youth, a decrease in the level of physical activity. S. Kuznetsa. Scientific achievements on the research problem of various authors are analyzed and summarized. It has been proven that the specified problem in the period of distance learning is insufficiently studied and requires further scientific research. The methods (methodology) of assessing some indicators of physical condition, which are necessary and correct for solving research tasks, have been defined and analyzed. It has been proven that these are: Quetelet index (determination of body mass index); Rufier's test (determination of indicators of the functional state of the cardiovascular system), SAN (determination of operative functional state). According to the results of the application of mathematical methods in the confirmatory experimental study, it was established that the height and weight indicators of the majority of students are within the norm, no significant differences in the indicators between boys and girls were found; based on the results of determining the indicators of the functional state of the cardiovascular system, it was established that 18,27 % of students have heart failure, which may indicate a number of reasons of various origins, including a lack of general and special motor activity; according to the results of determining the operational functional state of students, it was established that it is within the norm. We also consider it necessary for students to acquire the competence of self-diagnosis of the functional state.