Кафедра початкової і професійної освіти

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 618
 • Документ
  Реалізація ідей В. Сухомлинського щодо формування педагогічної майстерності вчителів у освітньому процесі ЗВО
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-12-05) Коробейник, Н.
  У тезах висвітлено реалізацію ідей В. Сухомлинського щодо формування педагогічної майстерності вчителів у освітньому процесі ЗВО. Педагогічна спадщина, життя, діяльність, система поглядів на навчання і виховання школярів В. Сухомлинського ґрунтовно вивчаються у закладах вищої освіти і спрямовані на формування у здобувачів наукового світогляду, високої громадянської позиції, педагогічної майстерності, а також на розвиток творчих здібностей і навичок застосування історико-педагогічних ідей у сучасній школі. Зауважено, що реалізація ідей В. Сухомлинського щодо формування педагогічної майстерності вчителя в освітньому процесі ЗВО сприяє розвитку у здобувачів навичок творчого осмислення історико-педагогічної спадщини та впровадженню цінних положень у практику роботи сучасних закладів освіти. The theses highlight the realization of V. Sukhomlynskyi's ideas regarding the formation of pedagogical skills of teachers in the educational process of higher education institutions. Pedagogical heritage, life, activity, system of views on education and upbringing of schoolchildren of V. Sukhomlynskyi are thoroughly studied in institutions of higher education and are aimed at forming in students a scientific worldview, a high civic position, pedagogical skill, as well as at the development of creative abilities and skills in the application of historical pedagogical ideas in the modern school. It was noted that the implementation of the ideas of V. Sukhomlynskyi regarding the formation of the teacher's pedagogical skill in the educational process of higher education contributes to the development of students' skills in creative understanding of the historical and pedagogical heritage and the introduction of valuable provisions into the practice of modern educational institutions.
 • Документ
  Основні орієнтири виховання та навчання у недільній школі Х. Алчевської
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-12-05) Ковальчук, І.
  У статті розглянуто виховання та навчання у недільній школі Х. Алчевської. На думку багатьох науковців, Христина Данилівна, була не тільки вчителькою, а також душею школи. Усі свої душевні пориви вона реалізовувала у процесі педагогічної роботи у створеній нею приватної жіночої недільної школи. Багато педагогів, які відвідували Харківську приватну жіночу недільну школу, відмічали «підйом, працюючих там вчительок, та їх натхнення», що сприятливо впливало на загальну викладацьку роботу в школі. Зазначено, що вся діяльність Христини Данилівни була зразком самовідданої служби своєму народові, а її школа була визнана організаційно-методичним центром недільних шкіл країни. The article examines education and training in the Sunday school of H. Alchevska. According to many scientists, Khrystyna Danylivna was not only a teacher, but also the soul of the school. She realized all her spiritual urges in the process of teaching work in the private women's Sunday school she created. Many teachers who visited the Kharkiv private women's Sunday school noted "the rise of the teachers working there and their inspiration", which had a positive effect on the general teaching work at the school. It is noted that all the activities of Khrystyna Danylivna were an example of selfless service to her people, and her school was recognized as the organizational and methodical center of Sunday schools in the country.
 • Документ
  Практичні аспекти формування патріотичних почуттів учнів молодшого шкільного віку засобами традицій українського козацтва
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-12-05) Карпінська, К.
  У публікації розглянуто формування патріотичних почуттів учнів молодшого шкільного віку засобами традицій українського козацтва. До навчальних предметів у початковій школі, на яких може реалізовуватися патріотичне виховання, належать уроки рідної мови, читання, природознавства, образотворчого мистецтва, музики, трудового навчання. Адже саме вони мають великий вплив на формування національної свідомості молодших школярів. Зазначено, що найефективнішими методичними інструментами реалізації патріотичного виховання на уроках у Новій українській школі є інструктаж, настанови, заохочення та розповіді вчителя; використання творів художньої літератури; демонстрація народних іграшок, виробів, предметів побуту, робота з ілюстративним матеріалом. The publication examines the formation of patriotic feelings of elementary school students by means of Ukrainian Cossack traditions. Educational subjects in primary school, where patriotic education can be implemented, include lessons in the native language, reading, natural science, visual arts, music, and labor training. After all, they have a great influence on the formation of the national consciousness of younger schoolchildren. It is noted that the most effective methodical tools for the implementation of patriotic education in the lessons of the New Ukrainian School are instruction, instructions, encouragement and teacher's stories; use of works of fiction; demonstration of folk toys, products, household items, work with illustrative material.
 • Документ
  Європейська система початкової освіти
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-12-05) Карпенко, С.
  У статті розглянуто європейську систему початкової освіти. Зміст початкової освіти в країнах ЄС та Великобританії орієнтовано на навчання учнів основам грамотності. Базові вміння розглядаються у ширшому діапазоні, вони включають мотиваційні, соціальні й особистісні характеристики. Визначено, що дослідження процесів, що відбуваються в освіті країн ЄС, вивчення та узагальнення їх досвіду реформ, загальноєвропейських тенденцій в освітній сфері є важливим для подальшого розвитку та реформування системи освіти України. The article examines the European system of primary education. The content of primary education in the EU and Great Britain is focused on teaching students the basics of literacy. Basic skills are considered in a broader range, they include motivational, social and personal characteristics. It was determined that the study of the processes taking place in the education of the EU countries, the study and generalization of their experience of reforms, pan-European trends in the field of education is important for the further development and reform of the education system of Ukraine.
 • Документ
  Використання технологій критичного мислення на уроках читання в початковій школі
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-12-05) Ігнатова, Т.
  У статті досліджено використання технологій критичного мислення на уроках читання в початковій школі. Технології критичного мислення можна використовувати для формування ключових компетентностей і особливо вони дієві на уроках мовно літературної галузі, оскільки постійна робота з текстами, створенням оригінального вербального контенту, розроблення нових сюжетів до загально відомих творів дає потужне підґрунтя для розвитку креативності й критичності. Зауважено, що саме навички критичного мислення сприяють розвитку допитливості молодших школярів, формують незалежність думки, уміння підтримувати діалог і проводити дискусію, бути терпимими до позицій інших людей, а значить соціально й комунікативно компетентними. The article examines the use of critical thinking technologies in reading lessons in elementary school. Technologies of critical thinking can be used to form key competencies and are especially effective in language and literature classes, as constant work with texts, creation of original verbal content, development of new plots for well-known works provides a powerful basis for the development of creativity and criticality. It is noted that the skills of critical thinking contribute to the development of the curiosity of younger schoolchildren, form independence of thought, the ability to maintain a dialogue and conduct a discussion, to be tolerant of other people's positions, which means socially and communicatively competent.