Кафедра початкової і професійної освіти

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 575
 • Документ
  ЗАПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС ЗАДЛЯ РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОГО МИСЛЕННЯ ТА ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
  (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Видавничий дім «Гельветика», 2023) Філатова, Л. С.; Ковальова, М.
  У статті розглянуто інтерактивні технології навчання як засіб розвитку творчої особистості молодшого школяра, розглянуто суть творчої особистості школяра. З’ясовано сутність поняття «інтерактивне навчання» – навчання, побудоване на взаємодії учнів з навчальним оточенням, навчальним середовищем, що служить сферою засвоєння знань. Було розглянуто класифікацію інтерактивних технологій навчання (О. Пометун та Л. Пироженко): інтерактивні технології кооперативного навчання (учні працюють на уроці в парах та групах); інтерактивні технології колективно-групового навчання (активізується весь класу при вирішенні різних завдань, які потребують колективного розуму); технології ситуативного моделювання (учні мають свободу у вираження власних думок, розвиток уяви та фантазії); технології опрацювання дискусійних питань (учні формулюють аргументи, чітко висловлюють свою думку та переконують інших). Також розкрито зміст кожної групи технологій та їхній вплив на учнів початкової школи. Схарактеризовано умови успішного використання інтерактивних технологій, їх впровадження в освітній процес. У роботі висвітлюються різноманітні форми втілення новітніх технологій в уроки початкової школи, які допомагають розвивати творчі здібності дитини, її уяву, мислення та креативність. Накреслені фактори творчого розвитку учнів, що сприяють формуванню їх творчих здібностей (необхідне середовище; удосконалення навичок учнів, оцінювання їхніх досягнень; врахування індивідуальних здібностей кожного з учнів). Описано, що важливими умовами творчої діяльності дитини є: підбір вчителем завдань, що потребують творчої переробки; максимальна індивідуалізація й диференціація освітнього процесу; навчання дітей без примусу; розвиток стійкої зацікавленості до знань і потреби в їхньому самостійному пошуку; розв’язування творчих завдань. The article considers interactive learning technologies as a means of developing the creative personality of a primary school student, considers the essence of the creative personality of a student. The essence of the concept of "interactive learning" is clarified – learning based on the interaction of students with the learning environment, the learning environment that serves as the sphere of assimilation of knowledge. The classification of interactive learning technologies (O. Pometun and L. Pirozhenko) was considered: interactive technologies of cooperative learning (students work in the classroom in pairs and groups); interactive technologies of collective-group learning (the entire class is activated when solving various tasks that require a collective mind); situational modeling technologies (students have freedom to express their own thoughts, develop imagination and Imagination); Technologies for working out discussion issues (students formulate arguments, clearly express their opinions and convince others). The content of each group of technologies and their impact on primary school students are also disclosed. The article describes the conditions for successful use of interactive technologies and their implementation in the educational process. The paper highlights various forms of implementing the latest technologies in primary school lessons that help develop the child’s creative abilities, imagination, thinking and creativity. Factors of creative development of students that contribute to the formation of their creative abilities are outlined (the necessary environment; improving students’ skills, evaluating their achievements; taking into account the individual abilities of each of the students). It is described that important conditions for a child’s creative activity are: the teacher’s selection of tasks that require creative processing; maximum individualization and differentiation of the educational process; teaching children without compulsion; the development of a stable interest in knowledge and the need for their independent search; solving creative tasks.
 • Документ
  Підготовка майбутніх учителів до використання арт-технологій при роботі з молодшими школярами
  (Східноукраїнська організація «Центр педагогічних досліджень», 2020-02-07) Канівець, Н. Г.; Шишенко, В. О.
  Однією з провідних цілей, є всебічний, гармонійний розвиток особистості. З цього випливає, що вчитель, як носій духовної культури, повинен сприяти формуванню гуманного, демократичного, естетично розвиненого школяра, здатного до самопізнання та самореалізації своїх інтересів. Педагогічна діяльність учителя повинна бути спрямована на постійний пошук нових технологій, які допоможуть у досягненні поставленої мети. На сьогодні, значний інтерес викликають арт-технології, сутність яких полягає в застосуванні різноманітних видів мистецтва для досягнення навчальних, розвивальних та виховних цілей. За допомогою таких технологій учні налаштовуються на потрібний лад, заспокоюють свої емоції, розвивають естетичний смак, пізнають довкілля через мистецтво. Завдяки великій кількості видів арт-техно-логій, її можна застосовувати на будь-якому уроці, в будь-який час. One of the leading goals is the comprehensive, harmonious development of the personality. It follows from this that the teacher, as a bearer of spiritual culture, must contribute to the formation of a humane, democratic, aesthetically developed schoolchild capable of self-discovery and self-realization of his interests. The teacher's pedagogical activity should be aimed at the constant search for new technologies that will help in achieving the set goal. Today, art technologies are of great interest, the essence of which is the application of various types of art to achieve educational, developmental and educational goals. With the help of such technologies, students adjust to the right mood, calm their emotions, develop aesthetic taste, and learn about the environment through art. Thanks to a large number of types of art technologies, it can be used in any lesson, at any time.
 • Документ
  ДОСВІД ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ХНПУ ІМЕНІ Г. С. СКОВОРОДИ
  (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2022-10-27) Агаркова, Н. О.
  Сучасні мережеві технології дозволяють використовувати інформаційний простір, що швидко розвивається, для отримання додаткової інформації і зробити його частиною освітнього процесу. Нинішні студенти мають досить гарні навички по роботі з сучасною технікою, програмним забезпеченням та роботі в мережі Інтернет, що сприяло швидкому переходу до дистанційної форми навчання як в умовах пандемії COVID-19, так й в умовах введення воєнного стану. Modern network technologies make it possible to use the rapidly developing information space to obtain additional information and make it part of the educational process. Current students have quite good skills in working with modern technology, software and working on the Internet, which contributed to the rapid transition to distance education both in the conditions of the COVID-19 pandemic and in the conditions of the introduction of martial law.
 • Документ
  Системно-цінністний підхід у вихованні зростаючої особистості
  (Міністерство освіти і науки України, 2021) Рудічєва, Н. К.
  У статті розглянуто проблему формування стійкої системи глибоких цінностей людини. Розкрито поняття «цінність», «система цінностей», «системно-ціннісний підхід». Доведено необхідність формування базових цінностей, починаючи з раннього дитинства, у закладах дошкільної освіти та загальної середньої освіти, з урахуванням індивідуальних і вікових особливостей учнів. Репрезентовано основні завдання і класифікацію цінностей. Визначено основні базові цінності: «Я» – людина, її життя і здоров’я, які становлять основу ціннісного виховання. Представлено розуміння цінностей в контексті життя як усього суспільства, так і окремої людини. Вказано шляхи успішної інтеріоризації суспільних цінностей в особистісні. Найбільш дієвими є: зараження, наслідування, настанова, особистий приклад, навіювання, віра, переконання при зниженому рівні критичності суб’єкта. Повага і віра в учня, його авторитет є однією з умов перетворення цінностей авторитетної людини і цінностей суспільства у цінність особистості. Вказано, що певний результат у формуванні цінностей зростаючого покоління можливий лише за умови системно-цінісного підходу до цієї проблеми: вміння робити особистісний вибір і бути готовим нести за це відповідальність; залучення до діяльності, яка підтримується позитивними емоціями тощо. Зазначено важливість здійснення системно-ціннісного підходу у формуванні базових цінностей «Я» – людина, життя і здоров’я через позитивне мислення і розвинений емоційний інтелект. Наголошено: залучення учнів у ЗЗСО до творчості через мистецтво буде сприяти усуненню перешкод і труднощів в процесі здійснення ціннісного виховання молоді. The article deals with the problem of forming a stable system of deep human values. The concept of "value", "system of values", "system-value approach" is revealed. The need for the formation of basic values, starting from early childhood, in preschool and general secondary education institutions, taking into account the individual and age characteristics of students, has been proven. The main tasks and classification of values are represented. The main basic values are defined: "I" is a person, his life and health, which form the basis of value education. The understanding of values in the context of the life of both society as a whole and an individual person is presented. Ways of successful internalization of social values in personal ones are indicated. The most effective are: infection, imitation, instruction, personal example, suggestion, faith, conviction with a reduced level of criticality of the subject. Respect and faith in the student, his authority is one of the conditions for transforming the values of an authoritative person and the values of society into the value of an individual. It is indicated that a certain result in the formation of the values of the growing generation is possible only under the condition of a system-value approach to this problem: the ability to make a personal choice and be ready to bear responsibility for it; involvement in activities supported by positive emotions, etc. The importance of implementing a system-value approach in the formation of the basic values of "I" - a person, life and health through positive thinking and developed emotional intelligence is indicated. It is emphasized: the involvement of students in ZZSO in creativity through art will contribute to the elimination of obstacles and difficulties in the process of value education of young people.
 • Документ
  СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД У ФОРМУВАННІ АКСІОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-04-21) Рудічєва, Н. К.
  У тезах розкрито важливість і перспективність впровадження синергетичного підходу для розв’язання наукових проблем в галузі педагогіки. Висвітлено, що змін, які постійно відбуваються у суспільстві, впливають на зміни у формування цінностей, смислів, стилів. Відповідно до синергетичної парадигми представлено принципи інноваційної освіти. Підкрелено важливість формування в учнів молодшого шкільного віку нелінійного, синергійного типу мислення. The theses revealed the importance and perspective of implementing a synergistic approach to solving scientific problems in the field of pedagogy. It is highlighted that changes that are constantly occurring in society affect changes in the formation of values, meanings, and styles. In accordance with the synergistic paradigm, the principles of innovative education are presented. The importance of forming a non-linear, synergistic type of thinking in primary school students is underlined.