Кафедра теорії і методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 194
 • Документ
  Організація мовного середовища в початковій школі в контексті вимог сьогодення
  (Волинський національний університет імені Лесі Українки, ФОП Мажула Ю. М., 2022-11-17) Ткаченко, Л. П.
  У доповіді йдуться про шляхи організації мовного середовища в початковій школі в контексті вимог сьогодення. Окрему увагу приділено розвитку читання. The report discusses ways of organizing the language environment in primary school in the context of today's requirements. Special attention is paid to the development of reading.
 • Документ
  Актуальні питання сучасної освіти в умовах війни (український досвід)
  (Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій, 2022) Ткаченко, Л. П.; Калашник, Д. С.; Коваленко, Н. Д.
  У пропонованій статті представлено аналіз основних векторів вдосконалення освітнього процесу в умовах воєнних дій. Зокрема, розкрито сутність змін освіти сьогодення. Засвідчено, що суттєві трансформації, що наразі відбуваються в суспільстві значним чином впливають на процес надання освітніх послуг, формуючи ряд нових обмежень та ускладнюючи процес якісної підготовки освітян. Висвітлено основні обмеження, що наразі модифікують означнеий процес. Сформовано узагальнення щодо даних обмежень та наведено три основні категорії, що їх об’єднують: фінансові, професійні та гігієнічні. Відповідно, кожна із них відображає окремий аспект освітнього процесу, що постраждав унаслідок дій російських військових. Окрім того, представлено результати аналізу цифрового аспекту освітнього процесу сучасности, зважаючи на зростаючий попит серед освітян до використання інформаційно-технологічного забезпечення для збереження, продовження та удосконалення навчального процесу. The proposed article presents an analysis of the main vectors of improving the educational process in the conditions of military operations. In particular, the essence of changes in today's education is revealed. It is proven that significant transformations currently taking place in society significantly affect the process of providing educational services, forming a number of new restrictions and complicating the process of quality training of educators. The main limitations that currently modify the specified process are highlighted. A generalization of these restrictions is formed and three main categories that unite them are given: financial, professional and hygienic. Accordingly, each of them reflects a separate aspect of the educational process that suffered as a result of the actions of the Russian military. In addition, the results of the analysis of the digital aspect of the modern educational process are presented, taking into account the growing demand among educators for the use of information and technological support to preserve, continue and improve the educational process.
 • Документ
  Analysis of professional competencies in the characterization of the teacher of the future: global challenges of the present
  (Futurity Education, 2023-06-25) Tkachenko, L.; Kushevska, N.; Kabysh, M.
  A highly qualified teacher of the future should demonstrate to students the highest performance and expected results of their activities after completing the proposed tasks and activities. At the same time, the professional teacher of the future should take care of the adaptation of students and the fact of their diversity by changing teaching strategies and learning materials that are appropriate to the age, prior learning, cultural values, and individual needs of the educational program. The role of the teacher in the future is to ensure the formation and education of the personalities of new generations and their professional training within educational institutions, closely related to life, social and professional, moral, and civic activities. Therefore, the purpose of the article is to analyze the problems of forming the skills and personality traits of a teacher that would cause reverberations in students for many years after graduation. The work uses general scientific and special scientific research methods, adheres to the principles of objectivity, scientificity, specificity, and systematicity to argue for the normative reason, of updating the system of professional competencies in an increasingly globalized, multicultural, diverse, and complex environment marked by digital technologies and transformations. It is about the need to change the system of acquiring thorough knowledge to mobilize the professional achievements of teachers. Висококваліфікований учитель майбутнього має продемонструвати студентам найвищі показники та очікувані результати своєї діяльності після виконання запропонованих завдань і заходів. Водночас професійний учитель майбутнього повинен дбати про адаптацію учнів та факт їхньої різноманітності, змінюючи стратегії навчання та навчальні матеріали відповідно до віку, попереднього навчання, культурних цінностей та індивідуальних потреб учнів. освітня програма. Роль педагога в майбутньому полягає у забезпеченні формування та виховання особистості нових поколінь та її професійної підготовки в закладах освіти, тісно пов’язаних із життям, соціально-професійною, моральною та громадянською діяльністю. Метою статті є аналіз проблем формування якостей особистості вчителя, які б викликали резонанс у студентів протягом багатьох років після закінчення школи. У роботі використовуються загальнонаукові та спеціально-наукові методи дослідження, дотримується принципів об’єктивності, науковості, конкретності та системності для аргументації нормативності, оновлення системи професійних компетентностей у все більш глобалізованому, полікультурному, різноманітному та складному середовищі. Йдеться про необхідність зміни системи здобуття ґрунтовних знань для мобілізації професійних досягнень педагогів.
 • Документ
  ПАТРІОТИЧНЕ ВИХОВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ФАКУЛЬТЕТУ ПОЧАТКОВОГО НАВЧАННЯ В РЕАЛІЯХ СЬОГОДЕННЯ
  (Swiss Confederation: International Center of Scientific Research, 2023-11-03) Купіна, І. О.; Радченя, І. В.
  Сьогодні в суспільстві постала нагальна проблема в межах країни – патріотизм її громадян, тема не нова, але має інші відтінки – дієвий патріотизм в умовах воєнного стану. Тяжкі випробування випали на долю нашої країни, усього українського народу. Проблема патріотичного виховання громадян нашої держави стала пріоритетним напрямом державної політики на початку ХХІ ст. У цей період затверджено низку програм та нормативних актів у галузі патріотичного виховання громадян, у яких визначено комплекс цінностей та орієнтацій, найбільш актуальних для цього напряму виховання молоді, механізм інформаційної взаємодії всіх суб’єктів виховання. Today, society has an urgent problem within the borders of the country - patriotism of its citizens, the topic is not new, but it has other shades - effective patriotism in conditions of martial law. Difficult tests fell on the fate of our country, the entire Ukrainian people. The problem of patriotic education of citizens of our country became a priority direction of state policy at the beginning of the 21st century. During this period, a number of programs and normative acts in the field of patriotic education of citizens were approved, in which a set of values and orientations, the most relevant for this direction of youth education, and a mechanism for informational interaction of all subjects of education were defined.
 • Документ
  РОЗВИТОК ЧИТАЦЬКОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ЗОРОВИХ ОПОР
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2020-05-14) Сінчук, Ю. В.; Ємець, А. А.
  У публікації розглянуто розвиток читацької компетентності учнів початкової школи шляхом використання зорових опор. Використання зорових опор дозволяють візуалізувати зміст навчального матеріалу. Зазначено, що цей процес допомагає учням краще запам’ятати нову для них інформацію і сприяє розвитку читацької компетентності. The publication examines the development of reading competence of primary school students through the use of visual supports. The use of visual supports allows you to visualize the content of the educational material. It is noted that this process helps students better remember information new to them and contributes to the development of reading competence.