Кафедра теорії і методики викладання філологічних дисциплін у дошкільній, початковій і спеціальній освіті

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 236
 • Документ
  The role of online debate in building future specialists’ (philologists’) professional competencies
  (Journal of the Graduate Program in Education from the State University of Ceará (UECE), 2023) Sydorenko, O.; Voshkolup, H.; Kupina, І.; Kovalenko, B.; Kovalenko, N.
  The pedagogical science has always been interested in the problem of identifying effective mechanisms for building future specialists’ professional competencies. Methods: surveys and questionnaires, remote collection and processing of information, reduced version of the Multifactor Personal Questionnaire B5-10; Academic Motivation Scale; Short Self-Control Scale; Diagnostics of the Dominant Perceptual Modality; Raven’s Progressive Matrices. Statistical analysis was carried out using the Kolmogorov-Smirnov test, Spearman’s Rank correlation coefficient, and the Mann–Whitney U test was used to assess the reliability of differences between contrasting groups. According to the research findings, students are convinced that participation in debates can contribute to the professional competence development. Students’ diligence was indicated as the main component of motivation for building professional competencies. Further research should be aimed at studying the role of debates in building professional competencies among students of narrow majors. It is also necessary to develop a detailed methodology of introducing the student debate. Педагогічна наука завжди цікавилася проблемою виявлення ефективних механізмів формування професійних компетентностей майбутніх фахівців. Методи дослідження: опитування та анкетування, дистанційний збір та обробка інформації, скорочена версія багатофакторного особистісного опитувальника В5-10; шкала навчальної мотивації; коротка шкала самоконтролю; діагностика домінуючої перцептивної модальності; прогресивні матриці Равена. Статистичний аналіз проводився за допомогою критерію Колмогорова-Смірнова, коефіцієнта рангової кореляції Спірмена, а для оцінки достовірності відмінностей між контрастними групами використовувався U-критерій Манна-Уітні. Згідно з результатами дослідження, студенти переконані, що участь у дебатах може сприяти розвитку професійної компетентності. Основним компонентом мотивації до розвитку професійних компетентностей студенти назвали старанність. Подальші дослідження мають бути спрямовані на вивчення ролі дебатів у формуванні професійних компетентностей серед студентів вузьких спеціальностей. Також необхідно розробити детальну методику впровадження студентських дебатів.
 • Документ
  Шляхи активізації комунікативної діяльності молодших школярів
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-12-05) Цікало, О.
  У статті розглянуто шляхи активізації комунікативної діяльності молодших школярів. Засобом розвитку комунікативного потенціалу є продуктивне читання, тобто таке, що передбачає обговорення прочитаного з однокласниками, переказування сюжету, анонс улюблених книг, написання есеїв за матеріалами прочитаного. Потужним арсеналом до розвитку комунікативної компетентності учнів є історико-культурна спадщина українського народу, а саме вивчення історичних подій, упорядкування переказів, збір фольклорних матеріалів, створення музейних осередків у школі. Зазначено, що на сучасному етапі молодших школярів доцільно активно залучати до комунікативної діяльності, що тісно пов’язана з усвідомленням необхідності боротьби за незалежність Батьківщини, формуванням активної громадянської позиції, вивченням історичного минулого та аналізом реалій сьогодення, залученням до комунікативних процесів, що сприяють інтелектуальному зростанню. The article examines ways to activate the communicative activity of younger schoolchildren. A means of developing communicative potential is productive reading, that is, one that involves discussing what has been read with classmates, retelling the story, announcing favorite books, writing essays based on the materials read. A powerful arsenal for the development of students' communicative competence is the historical and cultural heritage of the Ukrainian people, namely the study of historical events, the arrangement of narratives, the collection of folklore materials, and the creation of museum centers at school. It is noted that at the current stage, it is advisable to actively involve young schoolchildren in communicative activities, which is closely related to the awareness of the need to fight for the independence of the Motherland, the formation of an active civic position, the study of the historical past and the analysis of the realities of the present, involvement in communicative processes that contribute to intellectual growth.
 • Документ
  Формування читацьких інтересів учнів початкової школи в умовах змішаного навчання
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-12-05) Тижненко, К.
  У публікації розглянуто формування читацьких інтересів учнів початкової школи в умовах змішаного навчання. Розвиток читацьких інтересів у початковій школі під супроводом дорослих може трансформуватись у наступну, більш зрілу стадію сформованого читацького інтересу – самостійного читання. Зазначено, що формування читацьких інтересів учнів початкової школи в ситуації змішаного навчання може бути позитивним за умов активного залучення до навчального процесу батьків (і відповідна їхня просвіта) та активного використання новітніх технологій як на етапі повідомлення нових знань, так і під час осмислення художніх творів. The publication examines the formation of reading interests of primary school students in conditions of mixed education. The development of reading interests in primary school under the guidance of adults can transform into the next, more mature stage of the formed reading interest - independent reading. It is noted that the formation of reading interests of primary school students in a situation of mixed learning can be positive under the conditions of active involvement of parents in the educational process (and their corresponding education) and active use of the latest technologies both at the stage of communicating new knowledge and during the comprehension of artistic works.
 • Документ
  Формування у молодших школярів позитивного ставлення до навчання в дистанційному форматі в умовах війни
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-12-05) Тільна, К.
  У роботі досліджено формування у молодших школярів позитивного ставлення до навчання в дистанційному форматі в умовах війни. Під час війни в учнів виникає страх, паніка, тривога, стрес тощо, вчителі повинні допомогти учням пережити їхні емоції. Батьки також відіграють важливу роль, коли знаходяться поруч зі своїми дітьми. До ефективних засобів формування позитивного ставлення до онлайн навчання відносять мультимедійні засоби такі як відео, зображення, аудіо, також електронні підручники та онлайн ресурси. Мультимедійні засоби проявляють зацікавленість дітей до уроку, допомагають краще зрозуміти матеріал. Під час уроку педагог включає презентації, що є зручним способом проведення уроку, аудіо записи, що допомагають дітям швидше запам’ятати необхідну інформацію. The paper examines the formation of a positive attitude to learning in a distance format in the conditions of war among younger schoolchildren. During the war, students experience fear, panic, anxiety, stress, etc., and teachers must help students overcome their emotions. Parents also play an important role when they are close to their children. Multimedia tools such as video, images, audio, as well as electronic textbooks and online resources are effective means of forming a positive attitude towards online learning. Multimedia tools show children's interest in the lesson, help to better understand the material. During the lesson, the teacher includes presentations, which are a convenient way of conducting the lesson, audio recordings that help children remember the necessary information faster.
 • Документ
  Використання сучасних форм співпраці школи і сім’ї в контексті ідей педагогіки партнерства
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-12-05) Ситник, Л.
  У роботі розглянуто використання сучасних форм співпраці школи і сім’ї в контексті ідей педагогіки партнерства. Соціальне партнерство класного керівника та батьків молодших школярів можливе виключно на основі системи співробітництва, яка спирається на зацікавленість обох сторін у вивченні учня, розкритті та розвитку в ньому кращих якостей та властивостей. Зазначено, що сучасному класному керівнику початкової школи важливо удосконалювати не тільки наявні форми взаємодії з батьками, а й викликати в батьків інтерес до виховання своїх дітей, бажання відвідувати школу і взаємодіяти один з одним. The paper examines the use of modern forms of school-family cooperation in the context of ideas of partnership pedagogy. The social partnership of the class teacher and parents of younger students is possible only on the basis of a system of cooperation based on the interest of both parties in studying the student, revealing and developing the best qualities and properties in him. It is noted that it is important for a modern primary school teacher to improve not only the existing forms of interaction with parents, but also to arouse parents' interest in raising their children, the desire to attend school and interact with each other.