Кафедра технологій дистанційного навчання та цифрової дидактики в дошкільній освіті

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 208
 • Документ
  Імплементація штучного інтелекту в наукове середовище закладів вищої освіти України
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024) Доценко, С. О.; Собченко, Т. М.
  Актуальність теми статті зумовлена стрімким розвитком машинного навчання (ML) та штучного інтелекту (AI), що стали ключовими факторами зростання та інновацій у всіх галузях та секторах освіти. Метою статті є аналіз сучасного розвитку штучного інтелекту в Україні та визначення шляхів впровадження штучного інтелекту в наукове та освітнє середовище закладів вищої освіти. Визначено, що історія штучного інтелекту розвивалася паралельно зі зростанням обчислювальної техніки та технологій баз даних. Представлено аналіз стану сучасного розвитку штучного інтелекту в Україні на законодавчому державному рівні, зокрема проаналізовано Концепцію розвитку штучного інтелекту в Україні (розпорядження Кабінету Міністрів України від 02 грудня 2020 р. № 1556-р.), Національну стратегію розвитку штучного інтелекту в Україні 2021–2030 (ред. 2021) тощо. Розкрито суть поняття штучного інтелекту як набору технологій, які швидко розвиваються та можуть забезпечити нові форми взаємодії між викладачами та здобувачами освіти, допомогти викладачам усунути проблеми у навчанні, збільшити цикли зворотного зв’язку та підтримати викладачів. На основі визначення основних методів штучного інтелекту (класичний штучний інтелект, машинне навчання, штучна нейронна мережа, глибоке навчання) детально схарактеризовано популярні технології штучного інтелекту (обробка природної мови (НЛП), розпізнавання мови, розпізнавання та обробка зображень, автономні посередники, аналіз поведінки людини, інтелектуальний аналіз даних для прогнозування, машинна творчість). Визначено виклики, що пов’язані із впровадженням штучного інтелекту в наукове та освітнє середовище. Зроблено висновок про те, що штучний інтелект є одним з найефективніших інструментів, які освітяни та науковці можуть мати у своєму розпорядженні за умови професійного використання. Перспективами подальших досліджень є вивчення можливостей штучного інтелекту та його використання в освітньому середовищі закладів вищої освіти. The relevance of the article’s topic is due to the rapid development of machine learning (ML) and artificial intelligence (AI), which have become key factors of growth and innovation in all industries and sectors of education. The purpose of the article is to analyze the current development of artificial intelligence in Ukraine and to identify ways to introduce artificial intelligence into the scientific and educational environment of higher education institutions. It is determined that the history of artificial intelligence has developed in parallel with the growth of computing and database technologies. An analysis of the state of modern development of artificial intelligence in Ukraine at the legislative state level is presented, in particular, the Concept of Artificial Intelligence Development in Ukraine (Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine of December 02, 2020, No. 1556-p), the National Strategy for the Development of Artificial Intelligence in Ukraine 2021-2030 (ed. 2021), etc. The article reveals the essence of the concept of artificial intelligence as a set of rapidly developing technologies that can provide new forms of interaction between teachers and students, help teachers eliminate learning problems, increase feedback cycles, and support teachers Based on the definition of the main methods of artificial intelligence (classical artificial intelligence, machine learning, artificial neural network, deep learning), the popular artificial intelligence technologies (natural language processing (NLP), speech recognition, image recognition and processing, autonomous intermediaries, human behavior analysis, data mining for forecasting, machine creativity) are described in detail. The challenges associated with the introduction of artificial intelligence in the scientific and educational environment are identified. It is concluded that artificial intelligence is one of the most effective tools that educators and scientists can have at their disposal in case of professional use. Prospects for further research are to study the possibilities of artificial intelligence and its use in the educational environment of higher education institutions.
 • Документ
  ОПТИМІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ ЗАСОБАМИ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ
  (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2024-02) Доценко, С.; Собченко, Т.
  У статті розглянуто актуальну проблему оптимізації освітнього процесу закладів вищої освіти України засобами штучного інтелекту. Представлено законодавчу базу України щодо розвитку й імплементації штучного інтелекту в усі сфери, зокрема у сферу освіти. Схарактеризовано та узагальнено звʼязок основних методів штучного інтелекту та популярних технологій ШІ: класичний ШІ, машинне навчання (контрольоване навчання, неконтрольоване навчання, навчання з підкріпленням), штучні нейронні мережі, глибоке навчання. Визначено, що використання ШІ у вищій освіті здійснюється за трьома напрямами: інституційним, підтримки студентів, методичним. Зроблено висновок, що штучний інтелект швидко зростає в секторі освіти, чим обумовлена його здатністю трансформувати багато аспектів процесів викладання та навчання. Окреслено перспективи подальших досліджень, що полягають у вивченні етичних проблем у використанні ШІ в освіті. The article deals with the topical issue of optimizing the educational process of Ukrainian higher education institutions by means of artificial intelligence. The purpose of the article is to determine, based on the analysis of artificial intelligence methods and technologies, the main directions of their use in the educational process of Ukrainian higher education institutions. The author examines the legislative framework of Ukraine (“Concept of Artificial Intelligence Development in Ukraine”, “National Strategy for the Development of Artificial Intelligence in Ukraine 2021–2030”, the program of the great transformation “Education 4.0: Ukrainian Dawn”, etc.) regarding the development and implementation of artificial intelligence in all areas, including education. The main methods of artificial intelligence and popular AI technologies are characterized and summarized: classical AI, machine learning (supervised learning, unsupervised learning, reinforcement learning), artificial neural networks, deep learning. The author outlines the areas of AI use in the educational process of higher education institutions, in particular, the following are highlighted: institutional (marketing, admission/enrollment, educational programs and curricula, resources and planning); student support (counseling, warning of failure, etc.); methodological (tracking progress, personalized learning, pedagogical improvement, etc.). It was concluded that artificial intelligence is growing rapidly in the education sector and is becoming a multi-billion dollar global market. This rapid growth is driven by its ability to transform many aspects of teaching and learning processes. Artificial intelligence can create immersive virtual learning environments, create “smart content”, ease language barriers, fill gaps between learning and teaching, create specialized plans for each student, and much more. It is determined that the prospects for further research are to study ethical issues in the use of AI in education.
 • Документ
  ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ (MOODLE): ІНТЕРАКТИВНІ ВПРАВИ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024) Доценко, С.; Москаленко, В.; Лебедєва, В.; Алієв, Х.
  У посібнику подається опис методик та технологій створення інтерактивних вправ на платформі Moodle. Опис має практичну спрямованість на організацію інтерактиву за допомогою H5P (HTML5 Package). Це дозволяє викладачам створювати такий контент, як інтерактивні відео, вікторини та презентації. Акцентовано увагу на тому, що контент H5P можна створити як саме на платформі, так і на зовнішніх ресурсах. The manual describes methods and technologies for creating interactive exercises on the Moodle platform. The description has a practical focus on the organisation of interactive activities using H5P (HTML5 Package). This allows teachers to create content such as interactive videos, quizzes and presentations. It is emphasised that H5P content can be created both on the platform and on external resources.
 • Документ
  ШТУЧНИЙ ІНТЕЛЕКТ В ОСВІТНІХ ГАЛУЗЯХ (мистецька освітня галузь)
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024) Собченко, Т. М.; Доценко, С. О.; Боярська-Хоменко, А. В.
  Популярність та доступність штучного інтелекту для вчителів та учнів постійно зростає. Це відкриває нові можливості для викладання та навчання. Штучний інтелект стає персональним помічником як для вчителя, так і для учня. Створюється нові підходи до розробки та вивчення освітнього контенту, що потребує модернізації педагогічних технологій навчання. Навчально-методичний посібник містить мету, завдання, ідеї впровадження штучного інтелекту в мистецькій освітній галузі, приклади та лайфхаки створення освітнього контенту за допомогою нейронних мереж стануть у нагоді здобувачам закладів вищої педагогічної освіти під час навчання, проходження практики, написання бакалаврських та магістерських робіт тощо. Навчально-методичний посібник призначено для здобувачів першого (бакалаврського), другого (магістерського) рівнів вищої педагогічної освіти, науково-педагогічних працівників закладів вищої педагогічної освіти та педагогічних кадрів закладів загальної середньої освіти). The popularity and accessibility of artificial intelligence for teachers and students is constantly growing. This opens up new opportunities for teaching and learning. Artificial intelligence is becoming a personal assistant for both teachers and students. New approaches to the development and study of educational content are being created, which requires the modernisation of pedagogical teaching technologies. The study guide contains the goal, objectives, and ideas for implementing artificial intelligence in the artistic education sector, examples and life hacks of creating educational content using neural networks will be useful for students of higher pedagogical education institutions during their studies, internships, writing bachelor's and master's theses, etc. The study guide is intended for students of the first (bachelor's) and second (master's) levels of higher pedagogical education, research and teaching staff of higher pedagogical education institutions and pedagogical staff of general secondary education institutions.)
 • Документ
  ВИКОРИСТАННЯ ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-04-21) Холтобіна, О. У.; Лебедєва, В. В.
  У роботі розглянуто використання цифрових технологій у закладах дошкільної освіти в умовах воєнного стану. Освітній процес здійснюється з використанням дистанційної, змішаної, очної та індивідуальної форм. Розуміючи важливість цифровізації дошкільної освіти, у базовому компоненті дошкільної освіти визначається необхідність формування комп’ютерної грамоти у дітей. Зауважено, що освітні та суспільні виклики потребують своєрідного контролю щодо забезпечення якісного освітнього процесу на ланці дошкілля, систематичного моніторингу організації освітнього процесу в закладах дошкільної освіти. The paper examines the use of digital technologies in preschool education institutions under martial law. The educational process is carried out using distance, mixed, face-to-face and individual forms. Understanding the importance of digitalization of preschool education, the basic component of preschool education determines the need for the formation of computer literacy in children. It was noted that educational and social challenges require a kind of control to ensure a high-quality educational process at the preschool level, systematic monitoring of the organization of the educational process in preschool education institutions.