Кафедра технологій дистанційного навчання та цифрової дидактики в дошкільній освіті

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 201
 • Документ
  ЦИФРОВА ОСВІТА
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2022) Доценко, С. О.; Лебедєва, В. В.; Москаленко, В. В.
  Методичні рекомендації містять інформаційно-дорадчі матеріали про використання цифрових технологій у процесі підготовки вчителів початкових класів. Методичні матеріали, запропоновані укладачами, будуть корисними в організації самостійної, навчальної, науководослідної роботи, опануванні циклу професійної (спеціальної) підготовки, вибіркових компонентів ОНП, практичній підготовці здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти. Methodological recommendations contain informational and advisory materials on the use of digital technologies in the process of training primary school teachers. Methodical materials, proposed by the compilers, will be useful in organizing independent, educational, research work, mastering the cycle of professional (special) training, selective components of ONP, practical training of applicants of the second (master's) level of higher education.
 • Документ
  Мультимедійні технології в музичному вихованні дітей дошкільного віку
  (Харкiвський національний унiверситет радiоелектронiки, Харкiвський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Приватна фірма «Колегіум», 2023) Доценко, С. О.; Чжан, Ітін
  Динамічна цифровізація національної системи освіти зумовлює трансформацію усіх її ланок, а саме дошкільної освіти. Одними з перспективних та стратегічних напрямків цифровізації дошкільної освіти є використання мультимедійних технології, які розширюють можливості організації освітнього процесу. Вітчизняні та закордонні науковці у своїх дослідженнях зазначають особливу роль мультимедійних технологій для розвитку інтелекту та особистості дитини. Поняття мультимедіа пов’язане з комп’ютерним опрацюванням та представленням різнотипної інформації та з варіабельністю подання образів та сценаріями. Впровадження у сферу освіти засобів мультимедіа призводить до появи нових програмних засобів і потребує їх змістовного наповнення під час розроблення нових методів навчання. Акцентується увага на мультимедійних презентаціях як потужних дидактичних засобах для проведення музичних занять. Під час використання мультимедійних презентацій зростає інтерес дітей до освітньої діяльності, підвищується рівень їхніх пізнавальних можливостей, більш ефективно розвиваються здібності дошкільнят. Використання нових різноманітних та нетрадиційних прийомів пояснення та закріплення матеріалу в ігровій формі підвищує мимовільну увагу дітей у процесі пізнання, допомагає активізувати їхню довільну увагу, сприяти розвитку всіх психічних процесів. На основі аналізу теоретичних досліджень визначено особливість сприйняття інформації засобами мультимедіа, враховуючи типи людей: кінестетики, аудіали та візуали. Підкреслено, що ці типи сприйняття потрібно враховувати, оскільки від якості сприйняття інформації безпосередньо залежить успішність навчання. The dynamic digitalization of the national education system leads to the transformation of all its links, including preschool education. One of the promising and strategic directions of digitalization of preschool education is the use of multimedia technologies that expand the possibilities of organizing the educational process. Domestic and foreign scholars in their studies point out the special role of multimedia technologies for the development of a child's intelligence and personality. The concept of multimedia is associated with computer processing and presentation of various types of information, as well as with the variability of images and scenarios. The introduction of multimedia into the field of education leads to the emergence of new software tools and requires their content in the development of new teaching methods. The article focuses on multimedia presentations as powerful didactic tools for music lessons. When using multimedia presentations, children's interest in educational activities increases, the level of their cognitive abilities increases, and preschoolers' abilities develop more effectively. The use of new diverse and non-traditional methods of explaining and consolidating material playfully increases children's involuntary attention in the process of cognition, helps to activate their voluntary attention, and promotes the development of all mental processes. Based on the analysis of theoretical studies, the peculiarity of information perception by means of multimedia is determined considering the types of people: kinesthetic, audial, and visual. It is emphasized that these types of perception should be considered because the quality of information perception directly affects the success of learning.
 • Документ
  КУЛЬТУРНА СПАДЩИНА ЯК ШЛЯХ ІНТЕГРАЦІЇ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-02-23) Олійник, Т.; Пудло, В.
  Політика Європейської комісії спрямована на термінове переосмислення викладання та підготовки вчителів, суттєві зміни педагогічної освіти, у відповідності до четвертої цілі сталого розвитку. Вагомого значення набуває позитивне та проактивне залучення педагогічних спільнот до розбудови інноваційної якісної співпраці, що демонструють стратегічне лідерство й дослідження трансформаційних змін. Мета нашого дослідження полягає в аналізі особливостей розвитку європейського освітнього простору, що пов’язано з відкритими ресурсами цифрової культурної спадщини Europeana. The policy of the European Commission is aimed at urgent rethinking of teaching and teacher training, significant changes in teacher education, in accordance with the fourth goal of sustainable development. The positive and proactive involvement of the pedagogical communities in the development of innovative qualitative collaboration that demonstrate strategic leadership and research on transformational changes is of great importance. The purpose of our research is to analyze the features of the development of the European educational space, which is related to the open resources of the digital cultural heritage of Europeana.
 • Документ
  МОЖЛИВОСТІ МОБІЛЬНОГО НАВЧАННЯ У ЗВО
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-03-16) Клименко, Б. В.
  У публікації проаналізовано можливості мобільного навчання у закладах вищої освіти. Інформація та знання стають сьогодні головною перетворювальною силою, а інформаційні ресурси – стратегічними ресурсами. Майбутнє кожної людини залежить від здатності вчасно знаходити, отримувати, адекватно сприймати та продуктивно використовувати нову інформацію, що є важливою вимогою для мобільного навчання (m-learning). The publication analyses the possibilities of mobile learning in higher education institutions. Information and knowledge are becoming the main transformative and information resources are becoming strategic resources. The future of every person depends on the ability to find, receive, adequately and productively use new information, which is an important requirement for mobile learning.
 • Документ
  КІБЕРБЕЗПЕКА УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-03-16) Доценко, С. О.
  У публікації проаналізовано кібербезпеку учасників освітнього процесу в умовах дистанційного навчання. Наведено рекомендації Міжнародного союзу електрозв’язку для закладів освіти задля безпеки дистанційного навчання. Одним із шляхів розв’язання проблеми кібербезпеки освітнього середовища є проведення для вчителів, вихователів, викладачів та співробітників освітніх закладів вебінарів, тренінгів, гостьових лекцій, онлайн-конференцій, воркшопів, майстер-класів із цифрової компетентності. The publication analyses the cybersecurity of participants in the educational process in the context of distance learning. The article presents the recommendations of the International Telecommunication Union for educational institutions to ensure the safety of distance learning. One of the ways to solve the problem of cybersecurity of the educational environment is to hold webinars, trainings, guest lectures, online conferences, workshops, and master classes on digital competence for teachers, educators, lecturers, and staff of educational institutions.