Практики родинного виховання у суспільстві ризику : філософсько-освітній аспект

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2014-05-30
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, друкарня ФОП Андреєв К. В.
Анотація
Розглядається родинне виховання у контекстах життєвого світу, зростання ролі освіти та її суспільних і культурних інституцій. Обґрунтовується суспільна значущість філософії освіти, розглядаються її актуальні проблеми у сучасних соціокультурних контекстах. Рассматривается семейное воспитание в контекстах жизненного мира, возрастание роли образования и его общественных и культурных учреждений. Обосновывается общественная значимость философии образования, рассматриваются ее актуальные проблемы в современных социокультурных контекстах. We consider family education in contexts of the life world, the increasing role of education and its social and cultural institutions. The social significance of the philosophy of education is substantiated, its current problems in modern sociocultural contexts are considered.
Опис
Ключові слова
філософія виховання, батьки, діти, родинне виховання, философия воспитания, родители, дети, семейное воспитание, philosophy of education, parents, children, family education
Цитування
Дорожко І. І. Практики родинного виховання у суспільстві ризику: філософсько-освітній аспект / І. І. Дорожко, І. Ф. Прокопенко // Суспільне покликання філософії освіти у сучасних соціокультурних контекстах : монографія / кол. авторів ; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : М. Д. Култаєва (голов. ред.) та ін.]. – Xарків : ХНПУ, 2014. – Розд. 4.8. – С. 368–381.