Please use this identifier to cite or link to this item: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2454
Title: Практики родинного виховання у суспільстві ризику : філософсько-освітній аспект
Other Titles: Практики семейного воспитания в обществе риска : философско-образовательный аспект
Practices of family education in a society of risk : the philosophical and educational aspect
Authors: Дорожко, І. І.
Прокопенко, І. Ф.
Дорожко, И. И.
Прокопенко, И. Ф.
Dorozhko, I. I.
Prokopenko, I. F.
Keywords: філософія виховання
батьки
діти
родинне виховання
философия воспитания
родители
дети
семейное воспитание
philosophy of education
parents
children
family education
Issue Date: 30-May-2014
Publisher: Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, друкарня ФОП Андреєв К. В.
Citation: Дорожко І. І. Практики родинного виховання у суспільстві ризику : філософсько-освітній аспект / І. І. Дорожко, І. Ф. Прокопенко // Суспільне покликання філософії освіти у сучасних соціокультурних контекстах : монографія / кол. авторів ; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; [редкол. : М. Д. Култаєва (голов. ред.) та ін.]. – Xарків : ХНПУ, 2014. – Розд. 4.8. – С. 368–381.
Abstract: Розглядається родинне виховання у контекстах життєвого світу, зростання ролі освіти та її суспільних і культурних інституцій. Обґрунтовується суспільна значущість філософії освіти, розглядаються її актуальні проблеми у сучасних соціокультурних контекстах. Рассматривается семейное воспитание в контекстах жизненного мира, возрастание роли образования и его общественных и культурных учреждений. Обосновывается общественная значимость философии образования, рассматриваются ее актуальные проблемы в современных социокультурных контекстах. We consider family education in contexts of the life world, the increasing role of education and its social and cultural institutions. The social significance of the philosophy of education is substantiated, its current problems in modern sociocultural contexts are considered.
URI: http://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2454
ISBN: 978-617-7188-89-5
Appears in Collections:Кафедра інформаційних технологій
МонографіїItems in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.