Професор Іван Панасович Соколянський: харківський період життя і діяльності

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-09-27
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Чернігівський національний технологічний університет, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто харківський період життя і діяльності І. П. Соколянського. Іван Панасович Соколянський – «геніальний новатор, що вмів навчити сліпого розпізнавати кольори, глухого – розпізнавати гаму, німого – передавати свої думки іншим». Це був час, коли відбувалося становлення української радянської системи освіти і багато уваги приділялося визначенню ключових завдань педагогіки в суспільстві, він почав розробляти теоретичні проблеми педагогічної системи. Його концепція, цілком відповідно до духу того часу, відрізнялась певною політизацією та прагматичністю. В статье рассмотрен харьковский период жизни и деятельности И. А. Соколянского. Иван Афанасьевич Соколянский – «гениальный новатор, умел научить слепого распознавать цвета, глухого – распознавать гамму, немого – передавать свои мысли другим». Это было время, когда происходило становление украинской советской системы образования и много внимания уделялось определению ключевых задач педагогики в обществе, он начал разрабатывать теоретические проблемы педагогической системы. Его концепция, в полном соответствии с духом того времени, отличалась определенной политизацией и прагматичностью. The article deals with the Kharkov period of I. Sokolyansky's life and activity. I. Sokolyansky was "a brilliant innovator, able to teach a blind man to recognize colours, a deaf man to recognize a scale, a dumb man to communicate his thoughts to others". At a time when the Ukrainian Soviet education system was being formed and much attention was given to defining key tasks for pedagogy in society, he began to develop theoretical problems of the pedagogical system. His concept, in full accordance with the spirit of the time, was characterised by a certain politicisation and pragmatism.
Опис
Ключові слова
Соколянський І. П., біографія, педагог-експериментатор, сліпоглухонімі, Соколянский И. А., биография, педагог-экспериментатор, слепоглухонемые, Sokolyansky Ivan, biography, teacher-experimenter, deaf-blind-mute
Цитування
Професор Іван Панасович Соколянський: харківський період життя і діяльності / І. Ф. Прокопенко [та ін.] // Педагогіка здоров’я : зб. наук. пр. ІХ Всеукр. наук.-практ. конф., Чернігів, 27–28 верес. 2019 р. / ДНУ "Ін-т модернізації змісту освіти" [та ін.]. – Чернігів, 2019. – С. 298–307.