Кафедра всесвітньої історії

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 324
 • Документ
  «ДОГОВІР ПРО ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ» (1992 Р.) У КОНТЕКСТІ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ: МІЖ ГЛОБАЛІЗМОМ, РЕГІОНАЛІЗМОМ І НАЦІОНАЛЬНИМ СУВЕРЕНІТЕТОМ
  (Видавничий дім "Гельветика", 2023-06-30) Ямпольська, Л. М.
  Досвід участі національних держав у процесах глобалізації та регіональної інтеграції, які визначають характер сучасних міжнародних відносин, є актуальною темою, що потребує ґрунтовного вивчення. Стаття присвячена дослідженню ролі Великої Британії в інтеграційних процесах Європи на початку 90-х рр. ХХ ст. через дилему: «Британська Європа чи Європейська Британія?» Метою статті є аналіз «Договору про Європейський Союз» (1992 р.) у контексті зовнішньої політики держави: між глобалізмом, європейським регіоналізмом і захистом національного суверенітету. Автором використані загальнонаукові та спеціально-історичні методи дослідження. З’ясовано основні положення Маастрихтського договору та особливості його ратифікації Сполученим Королівством. Проаналізовано «європейське питання» в політиці провідних британських партій ‒ Консервативної, Лейбористської, Партії ліберальних демократів. Визначено здобутки і втрати, які принесли державі підписання та ратифікація Договору. Визначено основні цінності британської політичної еліти на зламі ХХ‒ХХІ ст.: глобалізм (витоки імперської спадщини), європейський регіоналізм (прагнення бути в «серці Європи») та національний суверенітет. У результаті дослідження зроблено висновки про те, що проєвропейська політика консервативного уряду Джона Мейджора (1990-1997 рр.) дала можливість Сполученому Королівству активно долучитися до інтеграційних процесів, пов’язаних із формуванням Єдиного внутрішнього ринку, Економічного та валютного союзу, контролюючи їх «зсередини». Проте підписання «Договору про Європейський Союз», який трансформувався в наднаціональне федеративне об’єднання, мало для Великої Британії і негативні наслідки: подальшу інституціоналізацію ЄС, обмеження національного суверенітету у фінансовій, податковій, правовій, зовнішньополітичній, безпековій сферах. The experience of national states’ participation in the processes of globalization and regional integration, which determine the nature of modern international relations is an actual topic that requires thorough study. The article is devoted to the study of Great Britain’s role in the European integration processes in the early 90s of the XXth century through the dilemma «British Europe or European Britain?» The purpose of the article is to analyze the Treaty on European Union (1992) in the context of the state’s foreign policy: between globalism, European regionalism and the protection of national sovereignty. General scientific and special historical methods of research have been used by the author. The main provisions of the Maastricht Treaty and the peculiarities of its ratification by the United Kingdom have been clarified. The «European question» in the politics of the leading British parties such as the Conservative Party, the Labor Party and the Liberal Democrat Party have been analyzed. The achievements and losses witch brought to the state by the signing and ratification of the Treaty have been determined. The main values of the British political elite at the turn of the ХХth ‒ ХХІst centuries have been define, such as globalism (origins of the imperial heritage), European regionalism (the desire to be in the «heart of Europe») and national sovereignty. As a result of the study, it was concluded that the pro-European policy of the conservative government led by John Major (1990-1997) enabled the United Kingdom to actively participate in the integration processes associated with the formation of the Single Internal Market, the Economic and Monetary Union, controlling them «from the inside». However, the signing of the Treaty on European Union, which was transformed into a supranational federal union, also had negative consequences for Great Britain: further institutionalization of the EU, restrictions on national sovereignty in the financial, tax, legal, foreign policy and security spheres.
 • Документ
  ВІЙСЬКОВІ ФОРМУВАННЯ ПЕШМЕРГА В КУРДСЬКО-ІРАКСЬКОМУ КОНФЛІКТІ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ ‒ ПОЧАТОК ХХІ СТ.)
  (Видавничий дім "Гельветика", 2023-08-30) Ямпольська, Л. М.
  Внутрішня суперечливість курдського національного руху, його зовнішньополітична різновекторність представлені у діяльності збройних формувань Іракського Курдистану другої половини ХХ ‒ початку ХХІ ст. Розвиток структур Пешмерга, їхні військові традиції розвивалися в контексті державотворчих процесів курдського народу, тому потребують ґрунтовного вивчення, з огляду на недостатнє висвітлення в сучасній орієнталістиці. Основні завдання статті: проаналізувати історію виникнення та становлення, склад, визначити основні вектори діяльності Пешмерга в курдсько-іракському конфлікті другої половини ХХ ‒ початку ХХІ ст., приділити увагу ґендерному фактору, окреслити мирні ініціативи щодо припинення конфронтації та інтеграції іракських курдів у військово-політичні структури Республіки Ірак. У результаті дослідження зроблено висновки про те, що становлення Пешмерга проходило у боротьбі Іракського Курдистану за автономію та «проти ворогів Курдистану». У процесах кланового протистояння та боротьби з Ісламською Державою Іраку і Леванту в 2014‒2019 рр. Пешмерга трансформувалися з військового ополчення в складну систему безпеки Курдського автономного району. Їхня військово-політична діяльність визначається підтримкою республіканського уряду (Багдад), Регіонального уряду Курдистану (Ербіль), провідних політичних сил ‒ Демократичної партії Курдистану (ДПК) та Патріотичного союзу Курдистану (ПСК) на чолі з кланами Барзані і Талабані. Незважаючи на ідейно-патріотичну спрямованість, на військово-політичну діяльність Пешмерга впливають партикуляризм, клановість, комерціалізація війн «четвертого покоління», етноконфесійні конфлікти, зовнішній фактор, унеможливлюючи реалізацію основного завдання курдизму ‒ власного державотворення. Автором зроблено оцінку останніх ініціатив Республіканського уряду Іраку і Регіонального уряду Курдистану, спрямованих на подолання конфронтації між Багдадом і Ербілем, вироблення стратегій співробітництва, деполітизацію Пешмерга та їх подальшу інтеграцію у військово-політичні структури Іраку. The internal contradictions of the Kurdish national movement, its different foreign policy vectoriality are presented in the activities of the armed formations of Iraqi Kurdistan in the second half of the XXth ‒ early XXIst centuries. The development of the Peshmerga structures, their military traditions developed in the context of the state-building processes of the Kurdish people, therefore they need a thorough study, given the insufficient coverage in modern oriental studies. The main tasks of the article are to analyze the history of its origin and formation, its composition, to determine the main vectors of the Peshmerga activity in the Kurdish-Iraqi conflict of the second half of the XXth ‒ early XXIst centuries, to pay attention to the gender factor, to outline peaceful initiatives to end the confrontation and integrate the Iraqi Kurds into the military and political structures of the Republic of Iraq. As a result of the study, it was concluded that the formation of the Peshmerga took place in the struggle of Iraqi Kurdistan for autonomy and «against the enemies of Kurdistan». In the processes of clan confrontation and fighting with the Islamic State of Iraq and the Levant in 2014‒2019, the Peshmerga have been transformed from a military guard into a complex security system of the Kurdish Autonomous Region. Their military and political activities are determined by the support of the Republican government (Baghdad), the Kurdistan Regional Government (Erbil), the leading political forces ‒ the Democratic Party of Kurdistan (KDP) and the Patriotic Union of Kurdistan (PUK) led by the Barzani and Talabani clans. Despite the ideological and patriotic orientation, the military and political activities of the Peshmerga are influenced by particularism, clannishness, the commercialization of «fourth generation wars», ethno-confessional conflicts, and external factors, making it impossible to fulfill the main task of Kurdism ‒ achieving its own statehood. The assessments of the latest initiatives of the Republican Government of Iraq and the Kurdistan Regional Government which are aimed at overcoming the confrontation between Baghdad and Erbil, developing cooperation strategies, depoliticizing of the Peshmerga and their further integration into the military and political structures of Iraq have been made by the author.
 • Документ
  Історико-краєзнавча діяльність Олександра Дмитровича Твердохлібова
  (Культурологічний альманах, 2023-08-25) Місостов, Т. Ю.
  Стаття присвячена вивченню історико-краєзнавчої діяльності видатного дослідника Охтирщини Олександра Дмитровича Твердохлібова. Автором надано коротку характеристику розвитку історико-краєзнавчого руху на Лівобережній Україні наприкінці ХІХ - початку ХХ століть. Розглянуто плеяду дослідників, які вивчали історію Сумщини, при цьому виокремлено значення дослідницької роботи місцевих «провінційних» краєзнавців. Наведено короткі біографічні дані О. Д. Твердохлібова, зокрема висвітлено початковий шлях його становлення як історика і краєзнавця. Прослідковано наукові зв’язки видатного дослідника Охтирщини з Харківським університетом: його діяльність у складі Харківського історико-філологічного товариства при університеті, а також плідна співпраця і дружба з відомим харківським істориком-етнографом М. Ф. Сумцовим. Проаналізовано різні напрями історико-краєзнавчої діяльності О. Д. Твердохлібова, а також складено перелік його найбільш відомих праць. The article is devoted to the study of the historical and local history activities of the outstanding researcher of Okhtyr region Oleksandr Dmytrovych Tverdokhlibov. The author provides a brief description of the development of the historical and local history movement in Left Bank Ukraine at the end of the 19th and the beginning of the 20th centuries. The galaxy of researchers who studied the history of Sumy Oblast is considered, while the importance of the research work of local "provincial" local historians is highlighted. Brief biographical data of O. D. Tverdokhlibov, in particular, the initial path of his development as a historian and local historian is highlighted. The scientific connections of the outstanding researcher of Okhtyr region with Kharkiv University were traced: his activities as part of the Kharkiv Historical and Philological Society at the university, as well as fruitful cooperation and friendship with the famous Kharkiv historian-ethnographer M. F. Sumtsov. Various areas of historical and local history activity of O. D. have been analyzed. Tverdokhlibov, and a list of his most famous works is also compiled.
 • Документ
  Педагогічна практика в закладах загальної середньої освіти (в середніх класах)
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024-05-15) Місостов, Т. Ю.
  У методичних вказівках розкриваються мета й основні завдання педагогічної практики в закладах загальної середньої освіти для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня освітніх програм «Історія в закладах освіти» та «Історія, правознавство та суспільствознавчі дисципліни» факультету історії і права. Детально висвітлено схему організації та керівництва практикою. Розглядаються основні компоненти та умови програми практики, завдання практичної роботи практикантів. Детально розглянуті основні критерії оцінювання роботи практикантів під час поточного та підсумкового контролю. Рекомендовано перелік базової та допоміжної літератури для теоретичної і методичної підготовки практикантів. В додатках надані шаблони оформлення документів звітньої документації практиканта. The methodological guidelines reveal the purpose and main tasks of pedagogical practice in institutions of general secondary education for students of higher education of the first (bachelor) level of the educational programs "History in Educational Institutions" and "History, Law and Social Science Disciplines" of the Faculty of History and Law. The scheme of organization and management of the practice is covered in detail.The main components and conditions of the practice program, tasks of practical work of interns are considered. The main criteria for evaluating the work of interns during the current and final control are considered in detail. A list of basic and auxiliary literature for theoretical and methodical training of interns is recommended. In the appendices, templates for the preparation of documents for the intern's reporting documentation are provided.
 • Документ
  ІСТОРІЯ СТАРОДАВНЬОГО СВІТУ. СХІД, ГРЕЦІЯ, РИМ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024) Ісхакова, А. В.; Мірошніченко, С. В.
  У навчальному посібнику розглядаються основні етапи становлення та розвитку людського суспільства з моменту його виникнення до створення стратифікованих суспільств, розвиток цивілізацій Сходу, античних Греції і Риму. Посібник містить тексти лекцій, плани семінарських занять з методичними рекомендаціями, рекомендовану навчальну та спеціальну літературу. Розрахований для здобувачів історичних спеціальностей. The textbook examines the main stages of formation and development of human society from the moment of its emergence to the creation of stratified societies, the development of civilisations of the East, ancient Greece and Rome. The textbook contains texts of lectures, plans of seminars with methodological recommendations, recommended educational and specialised literature. It is intended for students of history.