Наукові публікації І. Ф. Прокопенко

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 35
 • Документ
  СТАРІ ВЧИТЕЛІ Й НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2018-04-10) Прокопенко, І. Ф.
  У тезах підкреслюється доцільність нової стратегії освіти і виховання як запоруки формування основ майбутнього розвитку України. Доводиться єдність освіти і виховання як інтегрованого процесу, констатується на особливі ролі принципу історичної і соціальної пам’яті. Визначається місце видатного філософа, педагога Г. С. Сковороди, його поглядів та ідей у системі формування особистості вчителя для нової школи. The feasibility of a new strategy of education as a pledge of formation of foundations for future development of Ukraine has been emphasized in the paper. The unity of education and upbringing as an integrated process has been proved. The peculiar role of the principle of historical and social memory has been stated. The significance of an outstanding philosopher and pedagogue H. S. Skovoroda, his views and ideas in the system of formation of teacher’s personality for a new school has been revealed.
 • Документ
  СВОБОДА, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І ВДЯЧНІСТЬ – КАТЕГОРІЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ В. О. СУХОМЛИНСЬКОГО
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2019-09-27) Прокопенко, І. Ф.
  У доповіді окреслюються основні етапи становлення новаторської гуманістичної педагогічної системи В. О. Сухомлинського та місце в ній категорій свободи, відповідальності і вдячності. Розкриваються шляхи морального становлення особистості учня, запропоновані та реалізовані В. О. Сухомлинським у діяльності Павлиської школи: утвердження позитивних перспектив розвитку особистості школяра; забезпечення повноцінного духовного життя учнів; встановлення гуманних взаємовідносин суб'єктів навчально-виховного процесу; опора у навчальновиховній роботі на гуманістичну спрямованість особистості вчителя. The report outlines the main stages of development of innovative pedagogical systemdevised by V. O. Sukhomlynsky and the place of such categories as freedom, responsibility and gratitude within the system. The major ways of moral human being development of a student suggested and implemented by V. O. Sukhomlynskyin the work of Pavlyska School are revealed: promotion of positive perspectives of student development; provision of complete spiritual life of a student; establishment of humane interrelations among the subjects of educational process; reliance on humanistic approach of a teacher's personality in educational work.
 • Документ
  Аналітична економіка та макроекономічна політика
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2019)
  У навчальному посібнику міститься системний та цілісний виклад концептуальних положень теоретичної економіки у контексті сучасних вимог економічної освіти. Особливу увагу приділено взаємозв’язкам економіки і макроекономічної політики. До теоретичної частини кожної теми з метою кращого засвоєння викладеного навчального матеріалу, сприяння формуванню практичних навичок застосування базових теоретичних положень і розвитку логічного економічного мислення додаються короткі висновки, перелік ключових понять, питання для самостійного контролю знань, завдання економічного практикуму. The textbook contains a systematic and comprehensive presentation of the conceptual provisions of theoretical economics in the context of modern requirements of economic education. Special attention is paid to the interrelationships of the economy and macroeconomic policy. Short conclusions, a list of key concepts are added to the theoretical part of each topic, questions for self-control of knowledge, tasks of an economic workshop.
 • Документ
  Під знаком Сковороди: традиція і сьогодення української педагогічної освіти
  (КЗВО Дніпровська академія неперервної освіти, 2019-12-17) Прокопенко, І. Ф.
  Автор статті вважає, що освітні заклади, особливо педагогічні університети, виконують місію продовження сковородинівської традиції. Можна без перебільшення сказати, що упродовж усієї 215-літньої історії Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди ця традиція попри історичні складності та тоталітарні ідеологічні упередження ніколи не переривалась. Під знаком Сковороди в незалежній Україні сформована нова генерація вчителів-сковородинівців, вірних ідеалам свого видатного наставника. Автор статьи считает, что образовательные учреждения, особенно педагогические университеты, выполняют миссию продолжения и развития сковородиновской традиции. Можно без преувеличения сказать, что на протяжении всей 215-летней истории Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды эта традиция несмотря на исторические сложности и тоталитарные идеологические предубеждения никогда не прерывалась. Под знаком Сковороды в независимой Украине сформирована новая генерация учителей-сковородиновцев, верных идеалам своего выдающегося наставника. The author of the article believes that educational institutions, especially pedagogical universities, fulfill the mission of continuing the Skovorodyn tradition. It is no exaggeration to say that throughout the 215-year history of the Kharkiv National Pedagogical University named after GS Skovoroda, this tradition, despite its historical complexities and totalitarian ideological prejudices, has never been interrupted. Under the sign of Skovoroda, a new generation of Skovorodyn teachers, faithful to the ideals of their outstanding mentor, was formed in independent Ukraine.
 • Документ
  Професор Іван Панасович Соколянський: харківський період життя і діяльності
  (ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», Чернігівський національний технологічний університет, Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2019-09-27) Прокопенко, І. Ф.; Рябченко, О. Л.; Бойчук, Ю. Д.; Мірошниченко, О. М.
  В статті розглянуто харківський період життя і діяльності І. П. Соколянського. Іван Панасович Соколянський – «геніальний новатор, що вмів навчити сліпого розпізнавати кольори, глухого – розпізнавати гаму, німого – передавати свої думки іншим». Це був час, коли відбувалося становлення української радянської системи освіти і багато уваги приділялося визначенню ключових завдань педагогіки в суспільстві, він почав розробляти теоретичні проблеми педагогічної системи. Його концепція, цілком відповідно до духу того часу, відрізнялась певною політизацією та прагматичністю. В статье рассмотрен харьковский период жизни и деятельности И. А. Соколянского. Иван Афанасьевич Соколянский – «гениальный новатор, умел научить слепого распознавать цвета, глухого – распознавать гамму, немого – передавать свои мысли другим». Это было время, когда происходило становление украинской советской системы образования и много внимания уделялось определению ключевых задач педагогики в обществе, он начал разрабатывать теоретические проблемы педагогической системы. Его концепция, в полном соответствии с духом того времени, отличалась определенной политизацией и прагматичностью. The article deals with the Kharkov period of I. Sokolyansky's life and activity. I. Sokolyansky was "a brilliant innovator, able to teach a blind man to recognize colours, a deaf man to recognize a scale, a dumb man to communicate his thoughts to others". At a time when the Ukrainian Soviet education system was being formed and much attention was given to defining key tasks for pedagogy in society, he began to develop theoretical problems of the pedagogical system. His concept, in full accordance with the spirit of the time, was characterised by a certain politicisation and pragmatism.