АКТУАЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА В СОЦІАЛЬНОМУ ВИХОВАННІ ПІДЛІТКІВ У ЦЕНТРАХ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ГО «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління», Київ
Анотація
У сучасних умовах актуальною суспільною потребою є підвищення ефективності соціально-виховної роботи в центрах соціально-психологічної реабілітації дітей з вихованцями підліткового віку з формування їхньої соціальності. Саме соціальне виховання є визначальним у процесі становлення та розвитку особистості, оскільки спрямоване на формування в дитини ієрархії соціальних цінностей, соціальних якостей, просоціальної поведінки. При цьому дієвими суб’єктами соціально-виховного процесу в зазначених соціальних інституціях, від професійних дій яких залежить його ефективність, є соціальні педагоги. Від використання фахівцями арсеналу методів, засобів організації соціально-виховної діяльності з підлітками, які перебувають у складних життєвих обставинах, залежить ефективність соціального виховання вихованців. У статті розкрито особливості дітей підліткового віку, що перебувають в центрах соціально-психологічної реабілітації дітей, їхні потреби; уточнено суть поняття «соціальне виховання підлітків у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей». Зважаючи на доведений потенціал засобів театрального мистецтва у соціальному вихованні особистості, що виражається в ігровій природі сценічної дії, синтезі багатьох видів мистецтв, колективному характері театральної творчості, схарактеризовано актуальність використання цихизасобів у роботі з підлітками в центрах соціально-психологічної реабілітації дітей. Розкрито форми роботи, спрямовані на активізацію соціальноготрозвитку вихованців з метою підвищення рівня їхньої соціальності. Основнітметоди, використані в дослідженні, – теоретичний аналіз, синтез, систематизація, узагальнення, порівняння. In modern conditions, the urgent social need is to increase the effectiveness of social and educational work in the centers of social and psychological rehabilitation of children with adolescents to form their sociality. It is social education that is decisive in the process of formation and development of personality, as it is aimed at forming in the child a hierarchy of social values, social qualities, prosocial behavior. At the same time, social educators are effective subjects of the social and educational process in these social institutions, on the professional actions of which its effectiveness depends. The effectiveness of social education of pupils depends on the use of specialists in the arsenal of methods, means of organizing social and educational activities with adolescents who are in difficult life circumstances. The article reveals the features of adolescent children in social and psychological rehabilitation centers for children, their needs; the essence of the concept «social education of adolescents in the centers of social and psychological rehabilitation of children» is specified. Given the proven potential of theatrical arts in the social education of the individual, which is expressed in the playful nature of stage action, synthesis of many arts, the collective nature of theatrical creativity, characterized the relevance of using these tools in working with adolescents in the centers of sociopsychological rehabilitation of children. Forms of work aimed at intensifying the social development of students in order to increase their level of sociality are revealed. The main methods used in the study - analysis, synthesis, systematization, generalization, comparison.
Опис
Ключові слова
соціальне виховання, соціальність, підліток, центр соціально-психологічної реабілітації дітей, театральне мистецтво, social education, sociality, adolescent, center of social and psychological rehabilitation of children, theatrical art
Цитування
Васильєва М. П. Актуальність використання засобів театрального мистецтва в соціальному вихованні підлітків у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей / М. П. Васильєва, І. А. Романова, І. О. Шеплякова // Перспективи та інновації науки. Сер.: Педагогіка, Сер.: Психологія, Сер.: Медицина. – 2022. – № 1(6). – С. 97–108.