Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 598
 • Документ
  ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ
  (Полтавський інститут економіки і права, 2023-05-17) Кабусь, Н.; Стативка, А.
  У публікації досліджено формування здорового способу життя молодого покоління, що належить до найактуальніших завдань освіти й держави, адже стиль життя, який обирає молодь, в подальшому суттєво впливає на стан здоров’я у зрілому віці. Здоров’я населення є важливим показником сталого розвитку держави й обумовлює майбутнє нації. Рекомендовано проведення мотиваційних заходів з метою усвідомлення здоров’я як визначальної цінності й формування мотивації до здорового способу життя. Зазначено, що реалізація означених заходів сприятиме усвідомленню учнівською молоддю цінності здоров’я, його значення для досягнення життєвого успіху, формуванню стійкої мотивації до здорового способу життя, бажання займатися фізичною культурою і спортом, підвищенню рівня знань про здоров’я та причини захворювань, розумінню методів здоров’язбереження і здоров’язміцнення, формуванню вмінь і навичок протидії стресу, відмові від шкідливих звичок й узалежненої поведінки. The publication examines the formation of a healthy lifestyle of the young generation, which is one of the most urgent tasks of education and the state, because the lifestyle chosen by young people in the future significantly affects the state of health in adulthood. The health of the population is an important indicator of the sustainable development of the state and determines the future of the nation. It is recommended to conduct motivational activities with the aim of awareness of health as a defining value and formation of motivation for a healthy lifestyle. It is noted that the implementation of the specified measures will contribute to the awareness among students of the value of health, its importance for achieving success in life, the formation of sustainable motivation for a healthy lifestyle, the desire to engage in physical culture and sports, increasing the level of knowledge about health and the causes of diseases, understanding methods health preservation and health promotion, formation of skills and abilities to combat stress, rejection of harmful habits and addictive behavior.
 • Документ
  ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО СОЦІАЛЬНОГО ПЕДАГОГА ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ДІТЬМИ-СИРОТАМИ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ ШКОЛАХ-ІНТЕРНАТАХ
  (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2023-05-25) Макар, Л. М.
  В статті висвітлюються особливості підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з дітьми-сиротами в інтернатних закладах. Окреслюється реалізація охоронно-захисної функції соціальнопедагогічної діяльності в загальноосвітніх школах-інтернатах. Наголошується на необхідності здійснення спеціальної підготовки соціальних педагогів для роботи в інтернатних закладах з дітьмисиротами з метою формування і розвитку їх соціальних умінь і навичок, а також забезпечення успішної соціалізації дітей-сиріт. The article highlights the peculiarities of training future social pedagogues to work with orphans in residential institutions. The implementation of the protective and protective function of socio-pedagogical activities in boarding schools is outlined. It is emphasized the need for special training of social pedagogues to work in residential institutions with orphans in order to form and develop their social abilities and skills, as well as ensure the successful socialization of orphans.
 • Документ
  ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ФАХІВЦІВ ДО ПРОФІЛАКТИКИ СОЦІАЛЬНОЇ ДЕЗАДАПТАЦІЇ ОБДАРОВАНИХ СТАРШОКЛАСНИКІВ
  (Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка, 2023-05-25) Єсіна, Н. О.
  У статті проаналізовані різні підходи до визначення феномену «обдарованість»; на основі аналізу наукової літератури виявлені труднощі, з якими зіткаються обдаровані старшокласники у процесі їх соціалізації; розкрито поняття соціальної дезадаптації учнів; дано авторське визначення поняття «підготовка майбутніх соціальних фахівців до профілактики соціальної дезадаптації обдарованих старшокласників»; визначено готовність як результат процесу підготовки майбутніх соціальних фахівців до профілактики соціальної дезадаптації обдарованих старшокласників. The article analyzes various approaches to defining the phenomenon of "giftedness"; based on the analysis of scientific literature, the difficulties faced by gifted high school students in the process of their socialization were identified; the concept of social maladjustment of students is revealed; the author's definition of the concept "training of future social specialists to prevent social maladjustment of gifted high school students" is given; preparedness is determined as a result of the process of training future social specialists for the prevention of social maladjustment of gifted high school students.
 • Документ
  ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО РОБОТИ З БАТЬКАМИ З ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ
  (Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради, 2023-05-23) Костіна, В. В.; Павлишинець, А. М.
  У публікації досліджено зміст професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи з батьками з формування соціальної відповідальності дітей молодшого шкільного віку. Вимоги до професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів висуваються з урахуванням потреб громадськості, держави, навчального закладу, батьків і самих дітей і, на їх основі, формуються стандарти та зміст професійної підготовки фахівців. Зазначено, що співпраця закладів загальної середньої освіти з сім‘єю є надзвичайно важливою в соціальному вихованні дітей молодшого шкільного віку, тому одним із завдань професійної освіти є підготовка майбутніх соціальних педагогів до роботи з батьками дітей. The publication examines the content of future professional training social pedagogues to work with parents on the formation of social responsibility of children of primary school age. The requirements for the professional training of future social pedagogues are put forward taking into account the needs of the public, the state, the educational institution, parents and the children themselves, and, based on them, the standards and content of professional training are formed specialist training. It is noted that the cooperation of institutions of general secondary education with the family is extremely important in the social education of children of junior school age, therefore one of the tasks of professional education is to prepare future social teachers to work with parents of children.
 • Документ
  ВИКОРИСТАННЯ ЕТНОПЕДАГОГІЧНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНОЇ СТІЙКОСТІ У ПІДЛІТКІВ ІЗ ПРИЙОМНИХ СІМЕЙ В УМОВАХ ІНКЛЮЗІЇ
  (Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, 2023-05-04) Костіна, В. В.; Силиверст, Ю.
  У публікації досліджено використання етнопедагогічних засобів для розвитку соціальної стійкості у підлітків із прийомних сімей в умовах інклюзії як важливої умови їхньої успішної соціальної адаптації, що є одним з важливих процесів, завдяки якому підлітки залучаються до різних осередків мікро та макросередовища, набувають досвіду активної участі у праці та суспільному житті колективу, долучаються до соціального культурного життя суспільства, навчаються виявляти просоціальну поведінку, відповідно до норм та правил поширених в мікро та макроосередках суспільства. Зазначено, що використання етнопедагогічних засобів для розвитку соціальної стійкості у підлітків з прийомних сімей в умовах інклюзії є важливою умовою їхньої успішної соціальної адаптації як на рівні мікро так і на рівні макросередовища розвитку дитини та потребує додаткової підготовки фахівців до відповідного виду діяльності. The publication examines the use of ethno-pedagogical tools for the development of social stability in adolescents from foster families in conditions of inclusion as an important condition for their successful social adaptation, which is one of the important processes through which adolescents are involved in various centers of the micro and macro environment, gain experience of active participation in work and social life of the team, join the social and cultural life of society, learn to show prosocial behavior, in accordance with norms and rules common in micro and macro centers of society. It is noted that the use of ethno-pedagogical tools for the development of social stability in adolescents from foster families in conditions of inclusion is an important condition for their successful social adaptation both at the level of the micro and at the level of the macro environment of the child's development and requires additional training of specialists for the appropriate type of activity.