Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 649
 • Документ
  АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕНЬ У ГАЛУЗІ СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024-05-23)
  У збірнику представлено матеріали науково-практичної конференції «Актуальні проблеми досліджень у галузі соціальної педагогіки і соціальної роботи», метою якої було обговорення здобувачами вищої освіти сучасних проблем соціальної галузі, набуття навичок апробації результатів соціальних досліджень, поширення досвіду професійної діяльності з вирішення актуальних проблем соціальної роботи і соціальної педагогіки. Для науковців, викладачів, аспірантів і здобувачів вищої освіти, фахівців соціальних інституцій. The collection presents the materials of the scientific and practical conference ‘Actual Problems of Research in the Field of Social Pedagogy and Social Work’, which was aimed at discussing modern problems of the social sphere by higher education students, acquiring skills in testing the results of social research, disseminating professional experience in solving urgent problems of social work and social pedagogy. For scientists, teachers, postgraduate students and applicants for higher education, specialists of social institutions.
 • Документ
  Професійна підготовка майбутніх фахівців соціальної галузі до профілактики дезадаптації учнів у різних соціальних інституціях
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2018) Костіна, В. В.
  У монографії охарактеризовано значення різних соціальних інституцій у профілактиці дезадаптації учнів та визначено роль соціальних педагогів та соціальних працівників у її здійсненні, з’ясовано суть і особливості соціальної та соціально-педагогічної роботи з профілактики дезадаптації учнів у різних соціальних інституціях. Обґрунтовано концептуальні засади системи професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів і соціальних працівників до відповідного виду професійної діяльності та розроблено її модель і науково-методичне забезпечення. Для науковців, аспірантів і студентів педагогічних університетів, соціальних педагогів, соціальних працівників, фахівців, які працюють у сфері соціальної роботи з учнівською молоддю. The monograph characterizes the importance of various social institutions in the prevention of student maladjustment and defines the role of social pedagogues and social workers in its implementation, the essence and features of social and socio-pedagogical work on the prevention of student maladjustment in various social institutions are clarified. The conceptual principles of the system of professional training of future social pedagogues and social workers for the appropriate type of professional activity were substantiated, and its model and scientific and methodological support were developed. For scientists, graduate students and students of pedagogical universities, social teachers, social workers, specialists who work in the field of social work with school youth.
 • Документ
  ДОСВІД УПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З СОЦІАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ПІДЛІТКІВ ЗАСОБАМИ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА В ЦЕНТРАХ СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-10-27) Якимович, Д. Д.; Шеплякова, І. О.
  У статті проаналізовано досвід упровадження програми соціально-педагогічної діяльності з соціального виховання підлітків засобами театрального мистецтва у центрах соціально-психологічної реабілітації дітей. Розкрито організацію, етапи та результати експериментальної перевірки ефективності впровадження зазначеної програми. The article analyzes the experience of implementing a program of social and pedagogical activities for the social education of teenagers by means of theatrical art in the centers of social and psychological rehabilitation of children. The organization, stages, and results of the experimental verification of the effectiveness of the implementation of the specified program are disclosed.
 • Документ
  СОЦІАЛЬНА РОБОТА З ПРОФОРІЄНТАЦІЇ З ЛЮДЬМИ, ЩО ВТРАТИЛИ РОБОТУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-10-27) Шрамко, Г. К.
  У публікації розглянуто соціальну роботу з профорієнтації з людьми, що втратили роботу в умовах воєнного стану. Проблема безробіття в Україні, що загострилася через повномасштабне воєнне вторгнення Росії в Україну, залишається актуальною і на другому році війни. Роботу втратили мільйони людей: їхні підприємства були знищені, збанкротували, зник попит на їхню працю або ж довелося евакуюватися з районів ведення бойових дій у більш безпечні, без можливості працювати дистанційно. Зазначено, що здійснення профорієнтаційної роботи у центрах зайнятості є важливим напрямом професійної діяльності соціального працівника. Основними напрямами профорієнтаційної діяльності спеціалізованих соціальних інституцій в умовах воєнного стану є: допомога у визначенні нових професійних цілей та виборі напряму для подальшої роботи, забезпечення можливостей для навчання новим навичкам, які відповідають потребам на ринку праці. The publication examines social work on career guidance with people who have lost their jobs under martial law. The problem of unemployment in Ukraine, exacerbated by Russia's full-scale military invasion of Ukraine, remains relevant even in the second year of the war. Millions of people lost their jobs: their businesses were destroyed, went bankrupt, the demand for their labor disappeared, or they had to evacuate from the war zones to safer ones, without the possibility of working remotely. It is noted that career guidance work in employment centers is an important direction of the social worker's professional activity. The main directions of career guidance activities of specialized social institutions in the conditions of martial law are: assistance in defining new professional goals and choosing a direction for further work, providing opportunities for learning new skills that meet the needs of the labor market.
 • Документ
  ДО ПРОБЛЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-10-27) Шеплякова, І. О.
  У публікації розглянуто фінансування інноваційної діяльності в соціальній сфері. Упровадження інновацій в усі сфери суспільного життя, зокрема й у соціальну, є однією з насущних потреб, яка в умовах воєнного стану набула особливої актуальності. Адже соціальні інновації – це рух вперед, пошук нових, більш ефективних і оптимальних шляхів вирішення проблем на основі раціонального використання вкрай обмежених ресурсів, у тому числі фінансових. Зазначено, що для інноваційної діяльності в соціальній сфері здебільшого характерні інновації ефективності (інновації, що підтримують). Останні спрямовані на розширення переліку, а також удосконалення наявних практик і механізмів надання соціальних послуг, модифікацію соціальних програм. Фінансування інновацій є однією з найважливіших умов для того, щоб інноваційна діяльність соціальних установ здійснювалася на високому рівні. Водночас ефективна реалізація інноваційної діяльності потребує як належної фінансової підтримки, так і розуміння потенційно можливих джерел її отримання. The publication considers the financing of innovative activities in the social sphere. The introduction of innovations in all spheres of public life, in particular in the social sphere, is one of the urgent needs, which has become particularly relevant in the conditions of martial law. After all, social innovation is a movement forward, a search for new, more effective and optimal ways to solve problems based on the rational use of extremely limited resources, including financial ones. It is noted that innovative activity in the social sphere is mostly characterized by efficiency innovations (supporting innovations). The latter are aimed at expanding the list, as well as improving existing practices and mechanisms for providing social services, modifying social programs. Innovation financing is one of the most important conditions for the innovative activity of social institutions to be carried out at a high level. At the same time, the effective implementation of innovative activities requires both adequate financial support and an understanding of the potential possible sources of its receipt.