Кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 579
 • Документ
  ОПІКА ТА ПІКЛУВАННЯ З ПРАКТИКУМОМ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023) Костіна, В. В.
  Методичні рекомендації «Опіка та піклування з практикумом» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання спеціальності «Соціальна робота» укладені для сприяння більш повному розкриттю можливостей та самовдосконаленню здобувачів вищої освіти у процесі самостійної роботи. Дане видання складається з п’яти розділів. У першому наведено програму дисципліни «Опіка та піклування з практикумом», що допоможе здобувачам вищої освіти у мотивуванні власної самостійної роботи, розкритті логічної структури курсу. Матеріал другого розділу надасть студентам можливості більш свідомого засвоєння основних питань лекційного курсу за допомогою самостійного опрацювання літератури за певними тематичними блоками, а також допоможе у підготовці реферативних робіт. У третьому розділі містяться методичні вказівки щодо семінарсько-практичних занять, плану семінарського заняття у вигляді переліку питань для самостійної підготовки, а також практичних завдань для поповнення власних методичних знань і умінь. Четвертий розділ методичних рекомендацій присвячено підготовці індивідуальних науково-дослідних завдань дисципліни. Враховуючи специфіку даного виду діяльності, і труднощі, які виникають у здобувачів вищої освіти, тут подано методичні матеріали, за допомогою яких здобувачі вищої освіти більш ефективно зможуть виконати всі етапи роботи над рефератом та навчальним проєктом, починаючи від вибору теми і закінчуючи аналізом результатів індивідуального науково-дослідного завдання. Зміст п’ятого розділу методичних рекомендацій сприятиме формуванню вмінь здобувачів вищої освіти здійснювати самоконтроль й самооцінювання в процесі навчання, оскільки містить критерії оцінювання різних видів роботи, а також пояснення щодо самостійної роботи. У додатковій частині можна знайти інформацію щодо змісту основних термінів, підручників і посібників, які рекомендовано для засвоєння курсу. Methodological recommendations "Care and care with practicum" for students of the second (master's) level of higher education full-time and part-time forms of education in the specialty "Social work" are concluded to promote the fuller disclosure of opportunities and self-improvement of students of higher education in the process of independent work. This edition consists of five chapters. In the first one, the program of the discipline "Care and care with a practicum" is given, which will help students of higher education in motivating their own independent work, revealing the logical structure of the course. The material of the second section will provide students with the opportunity to more consciously learn the main issues of the lecture course with the help of independent study of the literature according to certain thematic blocks, and will also help in the preparation of abstract works. The third section contains methodical instructions for seminar-practical classes, the plan of a seminar class in the form of a list of questions for independent preparation, as well as practical tasks for replenishing one's own methodical knowledge and skills. The fourth section of methodological recommendations is devoted to the preparation of individual research tasks of the discipline. Taking into account the specifics of this type of activity and the difficulties that students of higher education face, methodological materials are presented here, with the help of which students of higher education will be able to more effectively perform all stages of work on an essay and an educational project, starting from the choice of a topic and ending with the analysis of the results of an individual scientific - a research task. The content of the fifth section of methodological recommendations will contribute to the formation of the skills of higher education applicants to carry out self-control and self-evaluation in the learning process, as it contains criteria for evaluating various types of independent work, as well as explanations about independent work. In the additional part, you can find information about the content of the main terms, textbooks and manuals that are recommended for mastering the course.
 • Документ
  СОЦІАЛЬНЕ ПРОЄКТУВАННЯ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023) Костіна, В. В.
  Методичні рекомендації «Соціальне проєктування» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання спеціальності «Соціальна робота» укладені для сприяння більш повному розкриттю можливостей та самовдосконаленню здобувачів вищої освіти у процесі самостійної роботи. Дане видання складається з п’яти розділів. У першому наведено програму дисципліни «Соціальне проєктування», що допоможе здобувачам вищої освіти у мотивуванні власної самостійної роботи, розкритті логічної структури курсу. Матеріал другого розділу надасть студентам можливості більш свідомого засвоєння основних питань лекційного курсу за допомогою самостійного опрацювання літератури за певними тематичними блоками, а також допоможе у підготовці реферативних робіт. У третьому розділі містяться методичні вказівки щодо семінарсько-практичних занять, плану семінарського заняття у вигляді переліку питань для самостійної підготовки, а також практичних завдань для поповнення власних методичних знань і умінь. Четвертий розділ методичних рекомендацій присвячено роз’ясненню особливостей індивідуальної самостійної роботи, а також підготовці ІНДЗ з дисципліни. Враховуючи специфіку даного виду діяльності, і труднощі, які виникають у здобувачів вищої освіти, тут подано методичні матеріали, за допомогою яких здобувачі вищої освіти більш ефективно зможуть виконати всі етапи роботи над рефератом та навчальним проєктом, починаючи від вибору теми і закінчуючи аналізом результатів індивідуального науково-дослідного завдання. Зміст п’ятого розділу методичних рекомендацій сприятиме формуванню вмінь здобувачів вищої освіти здійснювати самоконтроль й самооцінювання в процесі навчання, оскільки містить критерії оцінювання різних видів самостійної роботи, а також пояснення щодо особливостей її виконання. У додатковій частині можна знайти інформацію стосовно змісту основних термінів, підручників і посібників, які рекомендовано для засвоєння курсу, перелік питань до іспиту, а також практичні завдання. Methodical recommendations "Social design" for students of the second (master's) level of higher education of full-time and part-time forms of education in the specialty "Social work" are concluded to promote more complete disclosure of opportunities and self-improvement of students of higher education in the process of independent work. This edition consists of five chapters. In the first, the program of the discipline "Social Design" is given, which will help students of higher education in motivating their own independent work, revealing the logical structure of the course. The material of the second section will provide students with the opportunity to more consciously learn the main issues of the lecture course with the help of independent study of the literature according to certain thematic blocks, and will also help in the preparation of abstract works. The third section contains methodical instructions for seminar-practical classes, a plan for a seminar class in the form of a list of questions for independent preparation, as well as practical tasks for replenishing one's own methodological knowledge and skills. The fourth section of methodological recommendations is devoted to the clarification of the specifics of individual independent work, as well as the preparation of INDZ in the discipline. Taking into account the specifics of this type of activity and the difficulties that students of higher education face, methodological materials are presented here, with the help of which students of higher education will be able to more effectively perform all stages of work on an essay and an educational project, starting from the choice of a topic and ending with the analysis of the results of an individual scientific - a research task. The content of the fifth section of methodological recommendations will contribute to the formation of the skills of students of higher education to carry out self-monitoring and self-evaluation in the learning process, as it contains criteria for evaluating various types of independent work, as well as explanations about the specifics of its implementation. In the additional part, you can find information about the content of the main terms, textbooks and manuals that are recommended for mastering the course, a list of questions for the exam, as well as practical tasks.
 • Документ
  МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023) Костіна В. В.
  Методичні рекомендації "Менеджмент соціальної роботи" для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти денної та заочної форм навчання спеціальності «Соціальна робота» укладені для сприяння більш повному розкриттю можливостей та самовдосконаленню здобувачів вищої освіти у процесі самостійної роботи. Дане видання складається з п’яти розділів. У першому наведено програму дисципліни «Менеджмент соціальної роботи», що допоможе здобувачам вищої освіти у мотивуванні власної самостійної роботи, розкритті логічної структури курсу. Матеріал другого розділу надасть студентам можливості більш свідомого засвоєння основних питань лекційного курсу за допомогою самостійного опрацювання літератури за певними тематичними блоками, а також допоможе у підготовці реферативних робіт. У третьому розділі містяться методичні вказівки щодо семінарсько-практичних занять, плану семінарського заняття у вигляді переліку питань для самостійної підготовки, а також практичних завдань для поповнення власних професійних здібностей та вмінь. Четвертий розділ методичних рекомендацій присвячено роз’ясненню особливостей індивідуальної самостійної роботи, а також підготовці ІНДЗ з дисципліни. Враховуючи специфіку даного виду діяльності, і труднощі, які виникають у здобувачів вищої освіти, тут подано методичні матеріали, за допомогою яких здобувачі вищої освіти більш ефективно зможуть виконати всі етапи роботи над рефератом та навчальним проєктом, починаючи від вибору теми і закінчуючи аналізом результатів індивідуального науково-дослідного завдання. Зміст п’ятого розділу методичних рекомендацій сприятиме формуванню вмінь здобувачів вищої освіти здійснювати самоконтроль й самооцінювання в процесі навчання, оскільки містить критерії оцінювання різних видів самостійної роботи, а також пояснення щодо особливостей її виконання. У додатковій частині можна знайти інформацію щодо змісту основних термінів, підручників і посібників, які рекомендовано для засвоєння курсу, а також окремих методичних наробок, що допоможуть в опануванні управлінської діяльності в галузі соціальної роботи. Methodical recommendations "Social work management" for students of the second (master's) level of higher education of full-time and correspondence forms of education in the specialty "Social work" are concluded to promote the full disclosure of opportunities and self-improvement of students of higher education in the process of independent work. This edition consists of five chapters. In the first, the program of the discipline "Social Work Management" is given, which will help students of higher education in motivating their own independent work, revealing the logical structure of the course. The material of the second section will provide students with the opportunity to more consciously learn the main issues of the lecture course with the help of independent study of the literature according to certain thematic blocks, and will also help in the preparation of abstract works. The third section contains methodical instructions for seminar-practical classes, a plan for a seminar class in the form of a list of questions for independent preparation, as well as practical tasks for replenishing one's own professional abilities and skills. The fourth section of methodological recommendations is devoted to the clarification of the specifics of individual independent work, as well as the preparation of INDZ in the discipline. Taking into account the specifics of this type of activity and the difficulties that students of higher education face, methodological materials are presented here, with the help of which students of higher education will be able to more effectively perform all stages of work on an essay and an educational project, starting from the choice of a topic and ending with the analysis of the results of an individual scientific - a research task. The content of the fifth section of methodological recommendations will contribute to the formation of the skills of students of higher education to carry out self-monitoring and self-evaluation in the learning process, as it contains criteria for evaluating various types of independent work, as well as explanations about the specifics of its implementation. In the additional part, you can find information about the content of the main terms, textbooks and manuals that are recommended for mastering the course, and as well as certain methodological skills that will help in mastering managerial activities in the field of social work.
 • Документ
  МЕНЕДЖМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023) Кабусь, Н. Д.
  Методичні рекомендації до виконання індивідуального науково-дослідного завдання з дисципліни «Менеджмент соціальної роботи» укладені для здобувачів спеціальності 231 «Соціальна робота» освітньої програми «Соціальна педагогіка» другого (магістерського) рівня вищої освіти денної і заочної форми навчання Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Здобувачі вищої освіти з освітньої програми «Соціальна педагогіка» в результаті вивчення цієї дисципліни мають засвоїти зміст найважливіших ідей та практик, які стосуються управління установами соціальної сфери; оволодіння навичками прийняття рішень та управлінської комунікації з використанням інноваційних підходів до менеджменту соціальної роботи; опанувати здатність здійснювати управлінську діяльність в соціальній сфері. Methodological recommendations for the implementation of an individual scientific research task in the discipline "Social work management" concluded for applicants of the specialty 231 "Social work" educational program "Social pedagogy" of the second (master's) level of full-time and part-time higher education of the H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. Students of higher education from the educational program "Social pedagogy" as a result of studying this discipline should learn the content of the most important ideas and practices related to the management of institutions of the social sphere; mastering the skills of decision-making and managerial communication using innovative approaches to the management of social work; master the ability to perform management activities in the social sphere.
 • Документ
  МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ПРОФІЛАКТИКА ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ В СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ»
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023) Макар, Л. М.
  Методичні рекомендації до навчальної дисципліни «Профілактика професійного вигорання в соціальній роботі» призначені для магістрів спеціальності 231 Соціальна робота, яка належать до вибіркових дисциплін і передбачає формування компетенцій, необхідних для професійної діяльності. Курс дисципліни «Профілактика професійного вигорання в соціальній роботі спрямований на формування у здобувачів вищої освіти знань з теоретичних основ організації та здійснення профілактики професійного вигорання фахівців із соціальної роботи. Метою вивчення навчальної дисципліни «Профілактика професійного вигорання в соціальній роботі» є: формування здатності до ефективного застосування соціально-психологічних знань для вирішення задач особистісного розвитку та попередження і профілактики професійної деформації особистості (втома та професійне вигорання). Methodological recommendations for the educational discipline "Prevention of professional burnout in social work" intended for masters in the specialty 231 Social work, which belong to elective disciplines and provide for the formation of competencies necessary for professional activity. The discipline course "Prevention of professional burnout in social work" is aimed at forming higher education students' knowledge of the theoretical foundations of the organization and implementation of prevention of professional burnout of social work specialists. The purpose of studying the academic discipline "Prevention of professional burnout in social work" is: formation of the ability to effectively apply social and psychological knowledge to solve problems of personal development and prevention and prevention of professional burnout personality deformations (fatigue and professional burnout).