Формування професійної мобільності вчителів : акмеологічний підхід, загальна середня освіта

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019-04-08
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ імені Г. С. Сковороди, ТОВ «Видавнича група “Основа”»
Анотація
У книзі розкрито сутність і зміст професійної мобільності вчителів та потенційні можливості акмеологічного підходу для її формування. Обґрунтовано педагогічні умови формування професійної мобільності педагогів у системі методичної роботи школи. Для керівників закладів освіти, широкого кола педагогів. В книге раскрыта сущность и содержание профессиональной мобильности учителей и потенциальные возможности акмеологического подхода для ее формирования. Обоснованы педагогические условия формирования профессиональной мобильности педагогов в системе методической работы школы. Для руководителей учреждений образования, широкого круга педагогов. The book reveals the essence and content of teachers' professional mobility and the potential possibilities of the acmeological approach for its formation. The pedagogical conditions for the formation of professional mobility of teachers in the system of methodological work of the school are justified. For heads of educational institutions, a wide range of teachers.
Опис
Ключові слова
педагогіка, професійна мобільність вчителів, загальна середня освіта, акмеологічний підхід, методична робота, педагогика, профессиональная мобильность учителей, общее среднее образование, акмеологический подход, методическая работа, pedagogy, professional mobility of teachers, general secondary education, acmeological approach, methodical work
Цитування
Рибалко Л. С. Формування професійної мобільності вчителів : акмеологічний підхід, загальна середня освіта : кол. моногр. / Л. С. Рибалко, Р. І. Черновол-Ткаченко, І. І. Горбачова ; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ : Основа, 2019. – 96 с. – (Бібліотека журналу «Управління школою» ; Вип. 6 (197)).