Кафедра наукових основ управління

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 244
 • Документ
  Психологія управління
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023) Хлєбнікова, Т. М.
  Це видання допоможе здобувачам освіти, майбутнім магістрам, опанувати дисципліну «Психологія управління». Наведено силабус навчальної дисципліни «Психологія управління», матеріали курсу в схемах і таблицях, методичні рекомендації щодо підготовки до семінарських і практичних занять, алгоритм підготовки доповіді (виступу) до семінарського (практичного) заняття, теми практичних занять, тести для самоконтролю, питання до іспиту з навчальної дисципліни «Психологія управління», глосарій (Короткий словник базових термінів). This edition will help students, future masters, to master the discipline "Management Psychology". The syllabus of the educational discipline "Management Psychology", course materials in diagrams and tables, methodical recommendations for preparation for seminar and practical classes, algorithm for preparing a report (speech) for a seminar (practical) class, topics of practical classes, tests for self-control, exam questions are given from the academic discipline "Management Psychology", glossary (Short dictionary of basic terms).
 • Документ
  Управління виховною діяльністю
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023) Гречаник, О. Є.
  Це видання допоможе здобувачам освіти, майбутнім магістрам, опанувати дисципліну вільного вибору «Управління виховною діяльністю». Наведено програму навчальної дисципліни, плани та конспекти лекцій, понятійний апарат тем, теми семінарських і практичних занять, алгоритми роботи, діагностичні матеріали для вимірювання якості управління виховною діяльністю в закладі освіти тощо. This publication will help students of education, future master's degrees, to master the discipline of free choice "Management of educational activities". The program of the educational discipline, plans and abstracts of lectures, conceptual apparatus of topics, topics of seminar and practical classes, work algorithms, diagnostic materials for measuring the quality of management of educational activities in an educational institution, etc. are given.
 • Документ
  Методичні рекомендації для вступників другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 073 «Менеджмент»
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023) Темченко, О. В.; Хлєбнікова, Т. М.; Мармаза, О. І.; Гречаник, О. Є.
  Це видання допоможе абітурієнтам підготуватися до складання фахового вступного випробування зі спеціальності 073 «Менеджмент». Подано програму вступного випробування, у якій зазначено знання й уміння, що мають продемонструвати абітурієнти, зміст тем, процедуру вступного випробування, критерії оцінювання. Науково-педагогічними працівниками підготовлено орієнтовні відповіді на питання екзаменаційних білетів. This publication will help applicants to prepare for the professional entrance examination in the specialty 073 "Management". The program of entrance test, which indicates the knowledge and skills that should to be demonstrated by applicants, the content of the topics, the procedure of the entrance test, evaluation criteria. Scientific and pedagogical workers have prepared approximate answers to the questions of the examination tickets.
 • Документ
  Стратегія інноваційних змін: підготовка до підсумкового контролю
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023) Мармаза, О. І.
  Методичні рекомендації розраховано на здобувачів вищої освіти із спеціальності 073 «Менеджмент», які навчаються за освітньою програмою «Менеджмент організацій і адміністрування». Подані матеріали дозволять студентам організувати свою роботу під час підготовки до підсумкового контролю з навчальної дисципліни «Стратегія інноваційних змін». Вони містять витяг з навчальні програми, критерії оцінювання, поради щодо висвітлення змісту теоретичних та практичних завдань, список рекомендованої літератури з дисципліни. The methodical recommendations are designed for higher education applicants from the specialty 073 "Management" who are studying under the educational program "Management of Organizations and Administration". The submitted materials will allow students to organize their work while preparing for the final control in the discipline "Strategy of Innovative Changes". They contain an excerpt from the curriculum, evaluation criteria, advice on covering the content of theoretical and practical tasks, a list of recommended literature on the discipline.
 • Документ
  Інноваційні засоби організації освітнього процесу в ЗО: досвід країн ЄС та України
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023)
  Збірник підготовлено за матеріалами науково-методологічного семінару, що розкривають інноваційні засоби організації освітнього процесу в ЗВО: досвід країн ЄС та України, дистанційне та змішане навчання як сучасну освітню технологію, обґрунтовують організаційно-педагогічні умови застосування інформаційно-комунікаційних технологій, описують методологічні та методичні аспекти впровадження в освітній процес інноваційних методів і прийомів, які раціонально використовувати в процесі підготовки магістрів із менеджменту. Навчальне видання стане в пригоді викладачам системи вищої освіти, у тому числі післядипломної, перепідготовки кадрів, дозволить їм упорядкувати й оптимізувати власну діяльність під час роботи зі здобувачами освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти. The collection was prepared based on the materials of a scientific and methodological seminar, which reveal innovative means of organizing the educational process in higher education institutions: the experience of the EU and Ukraine, distance and mixed learning as a modern educational technology, substantiate the organizational and pedagogical conditions for the use of information and communication technologies, describe methodological and methodical aspects introduction into the educational process of innovative methods and techniques that can be rationally used in the process of training masters in management. The educational edition will be useful for teachers of the system of higher education, including post-graduate, retraining of personnel, will allow them to organize and optimize their own activities when working with students of the second (master's) level of higher education.