Кафедра наукових основ управління

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 254
 • Документ
  ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ КЕРІВНИКІВ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ДО ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІННЯ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2021-05-19) Черновол-Ткаченко, Р. І.
  У статті розкрито досвід роботи науково-педагогічних працівників інституту підвищення кваліфікації педагогічних працівників і менеджменту освіти в ХНПУ імені Г. С. Сковороди щодо підготовки керівників закладу освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент». Здійснено екскурс в історію зародження цієї професії, визначено роль і місце науково-методичного забезпечення освітнього процесу, показано взаємозв`язок і доцільність використання як традиційних, так і інноваційних технологій. The article reveals the experience of research and teaching staff of the Institute for Professional Development of Teachers and Education Management at H. S Skovoroda KhNPU on the training of heads of educational institutions in the specialty 073 "Management". An excursion into the history of the origin of this profession is made, the role and place of scientific and methodical providing of educational process are defined, interrelation and expediency of use of both traditional, and innovative technologies is shown.
 • Документ
  ДІАГНОСТИКО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД В УПРАВЛІННІ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2021-05-19) Хлєбнікова, Т. М.
  У статті обґрунтовано аспекти діагностико-технологічного підходу в управлінні освітнім процесом. Визначені особливості діагностики в управлінні якістю освітнього процесу, схарактеризовано її функції та можливості які вона надає в розробці технології подоланні виявлених проблем. The article substantiates aspects of diagnostic-technological approach in educational process management. The peculiarities of diagnostics in the quality management of educational process are determined. Functions of diagnostics and opportunities that it provides in development of technology for identified problems overcoming are characterized.
 • Документ
  ІННОВАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ЯК ОБ’ЄКТ УПРАВЛІНСЬКОЇ ПІДТРИМКИ КЕРІВНИКА
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2021-05-19) Темченко, О. В.
  У статті робиться спроба розкрити зміст діяльності керівника закладу загальної середньої освіти з розвитку інноваційної компетентності вчителя. З’ясовано, що рівень інноваційної компетентності педагога залежить від рівня інноваційної компетентності керівника, спрямованості науково-методичної роботи закладу освіти на її розвиток та безпосередньо від прагнення вчителя до професійного самовдосконалення. The article attempts to reveal the content of the activities of the head of a general secondary education institution for the development of innovative competence of a teacher. It was found that the level of innovative competence of the teacher depends on the level of innovative competence of the head, the focus of scientific and methodological work of the educational institution on its development and directly on the desire of the teacher to professional self-improvement.
 • Документ
  УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ОСВІТИ У КОНТЕКСТІ НАУКОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2021-05-19) Мармаза, О. І.
  У статті обґрунтовано доцільність професійної підготовки керівників закладів освіти. Розкрито наукові засади управлінської діяльності, особливості її завдань та змісту. З’ясовано основні компетентності сучасного керівника, вимоги до нього. Розглянуто основні тенденції розвитку професійного управління. Визначено підходи до професійної підготовки керівника. The article substantiates the expediency of professional training of heads of educational institutions. The scientific principles of managerial activity, features of its tasks and content are revealed. The main competencies of a modern leader, the requirements for him are clarified. The main tendencies of professional management development are considered. Approaches to professional training of the head are defined.
 • Документ
  УПРАВЛІННЯ ЗАКЛАДОМ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ НА ЗАСАДАХ АКМЕОЛОГІЧНОГО ПІДХОДУ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2021-05-19) Калюжна, Н. С.
  У статті уточнено суть акмеологічного підходу, розглянутотможливості використання акмеологічних ідей в управлінні закладом загальної середньої освіти, схарактеризовано риси акмеологічної школи, напрями оновлення функцій управління. The article clarifies the essence of the acmeological approach, considers the possibilities of using acmeological ideas in the management of general secondary education, describes the features of the acmeological school, the directions of updating the management functions.