Кафедра наукових основ управління

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 237
 • Документ
  ТАЙМ-МЕНЕДЖМЕНТ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ЕФЕКТИВНОГО УПРАВЛІНЯ
  (International Science Group, 2023-02-28) Мармаза, О. І.; Черняк, Д. В.
  У публікації досліджено тайм-менеджмент, який дає можливість керівнику організації управляти часом, підвищувати свій професіоналізм, опримізувати роботу персоналу. Ефективне керування робочим часом полягає у тому, щоб робити саме те, що було заплановано, у визначений для цього час. Те, як керівник уміє використовувати час, багато в чому визначає його професійну індентичність і стратегію досягнення поставленої мети. Наведено основні принципи тайм-менеджменту. Виокремлено етапи керування робочим часом. The publication examines time management, which enables the head of an organisation to manage time, improve his or her professionalism, and organise the work of staff. Effective time management is about doing exactly what was planned at the time allocated for it. The way a manager uses time largely determines his or her professional identity and strategy for achieving the goal. The basic principles of time management are presented. The stages of working time management are highlighted.
 • Документ
  Управління системою забезпечення якості освіти й освітньої діяльності в закладі вищої освіти
  (Іnternational Science Group, 2023) Гречаник, О.; Плахтєєва, В.
  У публікації досліджено управління системою забезпечення якості освіти й освітньої діяльності в закладі вищої освіти. Уточнено суть ключових понять дослідження: «якість освіти», «якість освітньої діяльності ЗВО». Установлено, що особливості внутрішньої системи забезпечення якості освіти й управління нею в базовому ЗВО обумовлені внутрішньою культурою вишу, його місією, візією, традиціями, відповідною політикою якості й регламентовані нормативними документами Університету. Розроблено комплексно-цільову програму з удосконалення управління системою якості освіти й освітньої діяльності, яка розрахована на 5 років і має такі структурні компоненти, як мета, стратегічні напрями, очікувані результати, терміни, виконавці, план реалізації стратегічних завдань за п’ятьма напрямами. Доведено результативність упровадження комплексно-цільової програми за проміжними даними, отриманими після трьох років її реалізації. The publication examines the management of the system of quality assurance of education and educational activities in a higher education institution. The essence of the key concepts of the study is clarified: "quality of education", "quality of educational activity of a higher education institution". It is established that the peculiarities of the internal system of quality assurance and management of education in a basic higher education institution are determined by the internal culture of the university, its mission, vision, traditions, relevant quality policy and are regulated by the university's regulatory documents. A comprehensive and targeted programme for improving the management of the quality system of education and educational activities has been developed, which is designed for 5 years and has such structural components as the goal, strategic directions, expected results, deadlines, executors, and a plan for implementing strategic tasks in five areas. The author proves the effectiveness of the implementation of the comprehensive targeted programme based on interim data obtained after three years of its implementation.
 • Документ
  ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ У КОНТЕКСТІ ПРОЦЕСНОГО ПІДХІДУ
  (International Science Group, 2023-04-04) Мармаза, О. І.; Романова, О. В.
  У публікації проаналізовано функції управління. Зазначено, що функції – це основні види діяльності, які утворюються шляхом зведення однотипних видів робіт, що виконує керівник, до більш загальних та поєднуються однаковою цілеспрямованістю. Розглянуто основні критерії, які дозволяють виокремити діяльність у функцію, висвітлено операційну (технологічну) сторону процесу управління. The article analyses the functions of management. It is noted that functions are the main types of activities that are formed by reducing the same types of work performed by a manager to more general ones and are combined with the same focus. The article considers the main criteria which allow to distinguish activities into a function, and highlights the operational (technological) side of the management process.
 • Документ
  ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО МЕНЕДЖЕРА ОСВІТИ В УМОВАХ МАГІСТРАТУРИ
  (International Science Group, 2022-12-06) Мармаза, О. І.
  У публікації досліджено професійну підготовку менеджера освіти. Підготовка до професії є фундаментом якості діяльності та успішності людини у подальшому. Професія – це вид праці людини, яка володіє спеціальним комплексом теоретичних знань та практичних умінь, яких вона набула у результаті спеціальної підготовки та досвіду роботи. Професія дає право виконувати певну діяльність, за результати якої передбачається відповідальність, і це право треба отримати. The publication examines the professional training of an education manager. Preparation for the profession is the foundation of the quality of activity and success of a person in the future. A profession is a type of work of a person who has a special set of theoretical knowledge and practical skills acquired as a result of special training and work experience. The profession gives the right to perform certain activities for which the results are expected to be responsibility, and this right must be obtained.
 • Документ
  ОЦІНЮВАННЯ РІЧНОГО ПЛАНУ РОБОТИ ОРГАНІЗАЦІЇ
  (International Science Group, 2023-02-07) Черновол-Ткаченко, Р.
  У публікації досліджено оцінювання річного плану роботи організації. Запропоновано критерії оцінювання, що допоможуть визначити якість річного планування організації та вдосконалити її за результатами проведеного дослідження. The article examines the evaluation of an organisation's annual work plan. Evaluation criteria are proposed that will help determine the quality of the organisation's annual planning and improve it based on the results of the study.