Кафедра освітології та інноваційної педагогіки

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 1239
 • Документ
  МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ. ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА. МОДУЛЬ ОСВІТА І ВИХОВАННЯ В МУЛЬТИКУЛЬТУРНОМУ СЕРЕДОВИЩІ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024) Білик, В. М.; Ялліна, В. Л.
  У методичних рекомендаціях розроблені та викладені матеріали до курсу лекцій модуля «Освіта і виховання в мультикультурному середовищі» (1 кредит) дисципліни «Загальна педагогіка», яка вивчається здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 014 «Середня освіта» в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди. Методичні рекомендації складаються з викладення змісту семи лекцій у вигляді схем та таблиць. Рекомендовано для використання здобувачами освіти та викладачами під час вивчення дисциплін з загальної педагогіки, при написанні наукових робіт, кваліфікаційних робіт на здобуття ступеня бакалавра, під час проходження педагогічної практики в закладах середньої освіти. In the methodical the materials for the course of lectures of the module "Education and upbringing in a multicultural environment" (1 credit) of the discipline "General pedagogy" which are studied by students of the first (bachelor's) level of higher education in the first year of study in the speciality 014 "Secondary education" at H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. The synopsis of the lectures is a presentation of the content of seven theme with schemes and tables, recommended literature. Recommended for use by students and teachers during the study of pedagogic disciplines, when writing scientific papers, qualifying papers for obtaining a bachelor's degree, during the course of pedagogical practice in institutions of education.
 • Документ
  МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО КВАЛІФІКАЦІЙНОГО ІСПИТУ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ»
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024) Білик, В. М.; Ялліна, В. Л.
  У методичних рекомендаціях подано роз’яснення щодо складання кваліфікаційного іспиту з «Історії педагогіки» відповідно до вимог професійної підготовки спеціаліста першого (освітньо-наукового) рівня вищої освіти за спеціальностями 014 «Середня освіта» ХНПУ імені Г. С. Сковороди». Методичні рекомендації містять: опис курсу, програму курсу, рекомендації щодо підготовки до іспиту, список рекомендованої літератури, а також схеми і таблиці, глосарій. The methodological recommendations provide explanations for writing a qualification exam of "Hystory of pedagogy" in accordance with the requirements of professional training of a specialist of the first (educational and scientific) level of higher education in the specialties 014 "Secondary Education" of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University. Methodical recommendations include: a description of the course, the program of the course, recommendations for preparing for the exam, a list of recommended literature, schemes and tables, glossary.
 • Документ
  ЦИФРОВІ ЗАСТОСУНКИ PADLET ТА CANVA В ОРГАНІЗАЦІЇ ГРУПОВОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ ЗВПО ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024-03-20) Судаков, О.; Собченко, Т.
  У статті акцентовано увагу на необхідності оволодіння цифровими навичками учасниками освітнього процесу в умовах цифрових трансформаційних змін. Схарактеризовано можливості цифрових застосунків Padlet та Canva в організації групової роботи та досвід їхнього використання під час вивчення педагогічних дисциплін в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди. The article focuses on the need for participants in the educational process to master digital skills in the context of digital transformational changes. The possibilities of digital applications Padlet and Canva in organizing group work and the experience of their use in teaching pedagogical disciplines at H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University are characterized.
 • Документ
  ЦИФРОВІЗАЦІЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024-03-20) Єсікова, І.
  Дана стаття присвячується проблематиці цифровізації інклюзивної освіти, яка є особливо актуальною в умовах війни в Україні. Визначено та проаналізовано нормативні документи, які регулюють цифровізацію інклюзивної освіти в Україні. This article is devoted to the issue of digitalization of inclusive education, which is especially relevant in the conditions of war in Ukraine. The normative documents regulating the digitization of inclusive education in Ukraine have been identified and analyzed.
 • Документ
  НЕФОРМАЛЬНА ОСВІТА ДОРОСЛИХ: ВИКЛИКИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ПОДОЛАННЯ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024-03-20) Шматько, К.
  Мета статті полягає у вивченні та обговоренні актуальних тенденцій, інноваційних підходів та викликів, пов’язаних з неформальною освітою дорослих в сучасному світі, зокрема в аспекті розвитку освітніх програм, підвищення якості навчання та сприяння професійному зростанню учасників освітнього процесу. The aim of the article is to study and discuss the current trends, innovative approaches, and challenges related to adult informal education in the modern world, particularly in terms of the development of educational programs, improvement of teaching quality, and promotion of professional growth among participants in the educational process.