Кафедра освітології та інноваційної педагогіки

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 1127
 • Документ
  ВИХОВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ЕЛІТИ НАЦІЇ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА
  (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2022-10-27) Чихаріна, К.
  У публікації досліджено виховання інтелектуальної еліти нації, що є однією з лейтмотивних тем сучасного педагогічного дискурсу. Безумовно, це аргументується тим, що саме інтелектуальна еліта закладає підвалини успішного майбутнього країни, поширює нові інноваційні погляди та ідеї. Зазначено, що в Україні прослідковуються позитивні тенденції переоцінки власних здобутків, прагнення їх змінювати й розвивати, запозичувати міжнародний досвід й тяжіти до нових технологій організації навчання. Постійний розвиток й плекання інтелектуальної еліти безумовно гарантує країні успішне й світле майбутнє. The publication examines the education of the nation's intellectual elite, which is one of the key themes of modern pedagogical discourse. Of course, this is argued by the fact that it is the intellectual elite that lays the foundations for the successful future of the country, spreads new innovative views and ideas. It is noted that positive trends of re-evaluating one's own achievements, striving to change and develop them, borrowing international experience and gravitating towards new technologies of educational organization are being observed in Ukraine. The constant development and nurturing of the intellectual elite definitely guarantees a successful and bright country future.
 • Документ
  СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПОНЯТТЯ «ПРОДУКТИВНА ПЕДАГОГІКА»
  (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2022-10-27) Васильєва, С.
  У публікації досліджено сутність та особливості поняття «продуктивна педагогіка». Зазначено, що в основі продуктивної педагогіки є результат діяльності здобувача тобто продукт, який виступає результатом навчання. Для отримання продукту здобувач послідовно виконує дії в результаті яких опановує нові знання, вміння, навички та вміння застосовувати їх на практиці. Саме такі послідовні дії знаходяться в основі індивідуального розвитку особистості. Відмічено, що в продуктивній педагогіці акценти навчання робляться на саморозвитку, самоконтролі, самоуправлінні. Здобувачі самостійно ініціюють процес свого навчання, що надає їм змоги у результаті професійно особистісної підготовки стати конкурентоспроможнім професіоналом. The publication examines the essence and features of the concept "productive pedagogy". It is noted that the basis of productive pedagogy is the result of the learner's activity, that is, a product that acts as a result of learning. To obtain the product, the acquirer consistently performs actions as a result of which he acquires new knowledge, skills, and the ability to apply them in practice. Such consistent actions are at the basis of individual personality development. It has been noted that in productive pedagogy, teaching focuses on self-development, self-control, and self-management. Applicants independently initiate the process of their education, which gives them the opportunity to become a competitive professional as a result of professional and personal training.
 • Документ
  РОЛЬ SOFT SKILLS У СТВОРЕННІ ПЕРСОНАЛЬНОГО БРЕНДУ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ
  (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2022-10-27) Білик, В.; Ялліна, В.
  У публікації досліджено роль soft skills у створенні персонального бренду майбутніх учителів. Термін soft skills у Оксфордському словнику визначається як особисті атрибути, що дозволяють ефективно і гармонійно взаємодіяти з іншими людьми. Серед актуальних навичок зазначено вміння вирішувати складні задачі, критичне мислення. Актуальність використання self-branding в освіті пояснюється завдяки впровадженню дистанційної, змішаної освіти на фоні пандемії, через COVID-19. Зазначено, що вміння створити персональний бренд має стати передумовою успішної самопрезентації майбутнього вчителя на ринку праці та особистісною характеристикою на фоні можливих конкурентів. The publication examines the role of soft skills in creating a personal brand of future teachers. The term soft skills in the Oxford dictionary is defined as personal attributes that allow effective and harmonious interaction with other people. Among the relevant skills, the ability to solve complex problems, critical thinking is indicated. The relevance of the use of self-branding in education is explained by the introduction of distance, mixed education against the background of the pandemic, due to COVID-19. It is noted that the ability to create a personal brand should become a prerequisite for successful self-presentation of the future teacher on the labor market and a personal characteristic against the background of possible competitors.
 • Документ
  ОСВІТНІ ТЕНДЕНЦІЇ ОНЛАЙНОВОГО НАВЧАННЯ
  (Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського, Видавець Букаєв Вадим Вікторович, 2022-10-27) Башкір, О.
  У публікації досліджено освітні тенденції онлайнового навчання. Зазначено, що під час організації онлайнового навчання варто звертатися до відомих трендових методик та адаптувати їх під сучасні вимоги та відомі наразі застосунки організації дистанційної взаємодії учасників освітнього процесу. The publication examines the educational trends of online learning. It is noted that during the organization of online training it is worth refer to well-known trendy methods and adapt them to modern requirements and currently known applications of the organization of remote interaction of participants in the educational process.
 • Документ
  Традиційна спадщина Китаю у шкільній художній освіті
  (БО «Благодійний фонд Харків з тобою», ГО «Дерево-життя», КЗК «Харківський літературний музей», 2019-09-13) Чжао, Бейбей
  Сьогодні в Китаї найбільше потрібні інноваційні таланти, і одне з найважливіших завдань мистецтва – виховувати в людях інноваційний дух та інноваційні здібності. Проте інновації не виникають нізвідки, хороші інновації невіддільні від спадщини. Китайська культурна історія налічує 5000 років. Today, innovative talents are most needed in China, and one of the most important tasks of art is to cultivate people's innovative spirit and innovative abilities. However, innovations do not appear out of nowhere, good innovations are inseparable from heritage. Chinese cultural history is 5000 years old.