МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СЕМІНАРСЬКО-ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ І СОЦІАЛЬНОЇ ПЕДАГОГІКИ»

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації до семінарсько-практичних занять розроблені згідно з пограмою обов'язкової навчальної дисципліни "Актуальні проблеми соціальної роботи і соціальної педагогіки", складеної відповідно до рівня підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти, галузі знань 23 Соціальна робота, спеціальності 231 Соціальна робота. Мета вивчення навчальної дисципліни "Актуальні проблеми соціальної роботи і соціальної педагогіки" – формування і закріплення у майбутніх фахівців уявлення про сучасну соціальну роботу і соціальну педагогіку як наукові галузі, що розвиваються і мають практичне втілення в оновленій соціальній політиці, соціальній і соціально-педагогічній діяльності. Methodical recommendations for seminar-practical classes were developed according to the program of the compulsory educational discipline "Actual problems of social work and social pedagogy", compiled according to the level of training of specialists of the second (master's) level of higher education, field of knowledge 23 Social work, specialty 231 Social work . The purpose of studying the academic discipline "Actual problems of social work and social pedagogy" is to form and consolidate in future specialists the idea of modern social work and social pedagogy as scientific fields that are developing and have a practical embodiment in updated social policy, social and socio-pedagogical activities.
Опис
Ключові слова
соціальна робота, соціальна педагогіка, соціальна політика, соціально-педагогічна діяльність, методичні рекомендації, social work, social pedagogy, social policy, social-pedagogical activity, methodical recommendations
Цитування
Методичні рекомендації до семінарсько-практичних занять з дисципліни "Актуальні проблеми соціальної роботи і соціальної педагогіки" : для здобувачів другого (магістер.) рівня вищ. освіти ф-ту соц. і поведінк. наук спец. 231 Соціальна робота / М. П. Васильєва, Н. О. Єсіна, І. А. Романова, І. О. Шеплякова ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2023. – 45 с.