Наукові видання

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 55
 • Документ
  Порадник для професійного педагогічного та наукового зростання освітян
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Тернопільський обласний комунальний інститут післядипломної педагогічної освіти, 2023) Борисова, Л.; Волкова, Н.; Грабовський, О.; Дунебабіна, О.; Жуковська, Г.; Калашник, Л.; Каліна, К.; Каплун, С.; Клімова, С.; Кікінежді, О.; Кізь, О.; Левченко, К.; Лупаренко, С.; Мірошніченко, В.; Недря, К.; Непіпенко, Л.; Олійник, Н.; Парфанович, І.; Перетяга, Л.; Петровський, О.; Рибалко, Л.; Савелюк, Н.; Семенова, А.; Собина, В.; Трубавіна, І.; Чередниченко, О.
  Науково-методичний посібник «Порадник для професійного наукового зростання освітян» розроблено на допомогу молодим освітянам всіх рівнів освіти у професійному науковому зростанні. Він відповідає на актуальні питання сьогоднішньої науки: як її здійснювати, якими методами, на якій теоретичниій основі, що є етичним і патріотичним в науці сьогодні, де і як шукати гроші на дослідження, як зберегти здоров’я в умовах навантаження і війни тощо. Посібник розкриває теоретичні і методичні основи сучасних науково-педагогічних досліджень, має практичне значення для аспірантів, молодих викладачів, вчителів, які підвищують кваліфікацію, здійснюють професійне наукове зростання, готують учнів до участі в МАН. Він відбиває зміст І Міжнародної наукової школи молодих науковців сектору безпеки та оборони 3-4 лютого 2022 в НАНГУ та побажання і потреби молодих науковців цивільних ЗВО, ЗЗСО тощо. The scientific and methodological manual "Advisor for professional pedagogical and scientific growth of educators" was developed to help young educators of all levels of education in their professional scientific growth. It answers topical questions of today's science: how to carry out it, by what methods, on what theoretical basis, what is ethical and patriotic in science today, where and how to find money for research, how to maintain health under conditions of stress and war, etc. The manual reveals the theoretical and methodological foundations of modern scientific and pedagogical research, and is of practical importance for graduate students, young teachers, teachers who are improving their skills, carrying out professional scientific growth, and preparing students for participation in the Junior Academy of Sciences. It reflects the content of the First International Scientific School of Young Security and Defence Scientists on 3-4 February 2022 at the National Academy of Sciences of Ukraine and the wishes and needs of young scientists from civilian universities, military schools, etc.
 • Документ
  Вісник Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Філософія
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2019)
  Науковий вісник містить праці аспірантів, докторантів, кандидатів та докторів наук, які відображають широкий спектр філософських проблем у галузі методології і діалектики пізнання, філософської антропології і філософії культури, соціальної філософії виховання, психології творчості та духовності. Видання розраховане на аспірантів, викладачів та студентів, на всіх, хто цікавиться філософією. The scientific bulletin presents the work of graduate students, doctoral students, candidates and doctors of science. Scientific works reflect a wide range of philosophical problems in the field of methodology and dialectics of knowledge, philosophical anthropology and philosophy of culture, social philosophy, education, psychology of creativity and spirituality. The publication is designed for graduate students, teachers and students, everyone who is interested in philosophy.
 • Документ
  Український світ у наукових парадигмах
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство, 2023)
  Збірник містить матеріали Всеукраїнських наукових читань, присвячених 85-ій річниці від дня народження доктора філологічних наук, професора Ольги Георгіївни Муромцевої, які відбулись 16 лютого 2023 року та матеріали XХ Мiжнародної конференцiї з актуальних проблем лінгвістичних дослiджень «Мова, думка, людина», присвяченої пам’яті й з нагоди 95-річчя від дня народження Лідії Андріївни Лисиченко доктора філологічних наук, професорки, яка відбулась 23–24 березня 2023 року. Розглянуто науковий доробок О. Г. Муромцевой та Л. А. Лисиченко, керівника кафедри української мови Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди протягом 36 років. The collection contains the materials of the All-Ukrainian scientific readings dedicated to the 85th anniversary of the birth of Doctor of Philology, Professor Olha Muromtseva, held on 16 February 2023, and the materials of the XX International Conference on topical issues of linguistic research "Language, Thought, Man" dedicated to the memory and on the occasion of the 95th anniversary of the birth of Lidia Andriiivna Lysychenko Doctor of Philology, Professor, which took place on 23–24 March 2023. The scientific achievements of O. H. Muromtseva and L. A. Lysychenko, Head of the Department of Ukrainian Language at H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University for 36 years.
 • Документ
  Формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами в системі позашкільної, спеціальної та інклюзивної освіти
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023)
  Збірник містить наукові праці, присвячені висвітленню проблеми формування життєвої компетентності осіб з особливими освітніми потребами. Розглянуто широке коло нагальних питань, пов’язаних з організацією психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладах спеціальної, інклюзивної та позашкільної освіти в умовах воєнного стану. The collection contains scientific papers on the following issues formation of life competence of persons with special educational needs. A wide range of pressing issues related to the organisation of psychological and pedagogical support for children with special educational needs in institutions of special, inclusive and extracurricular education under martial law.
 • Документ
  Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. Випуск 56
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2021)
  У збірнику представлено результати наукових педагогічних досліджень. Для викладачів вищих навчальних закладів, докторантів, аспірантів, освітян. The collection contains scientific pedagogycal research results. For higher educational institutions lecturers, doctoral candidates, postgraduate students, educators.