Український світ у наукових парадигмах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2024
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство
Анотація
Даний випуск збірника «Український світ у наукових парадигмах» присвячений 100-літньому ювілею відомого українського мовознавця, заслуженого діяча науки і техніки України, доктора філологічних наук, професора Сергія Івановича Дорошенка. Цій події була присвячена XХІ Мiжнародна конференцiя з актуальних проблем лінгвістики і лінгводидактики, що відбулася в Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди 6–7 березня 2024 року. С. І. Дорошенко — представник епохи великих учених, науковців, які формували патерн українського мовознавства ХХ століття, спрямовуючи його на розвиток нових концепцій і дослідницьких парадигм. Конференція, що зібрала в науковому єднанні майже 180 досвідчених і молодих українських мовознавців та лінгводидактів з України, Європи й Америки, підтвердила вартість і позачасовість напрацювань С. І. Дорошенка в царині фонетики, лексикології, граматики, діалектології, стилістики української мови, методики її навчання в закладах освіти. Різноаспектна інтерпретація традиційних і новітніх лінгвістичних положень, представлена в авторських матеріалах конференції, уповні віддзеркалює стан сучасного українського мовознавства — онтологійно антропоцентричного, поліпарадигмального, компаративного, орієнтованого як на теоретичне осмислення мови, так і її практичне засвоєння в навчальній діяльності. This issue of the collection "The Ukrainian World in Scientific Paradigms" is dedicated to the 100th anniversary of the famous Ukrainian linguist, Honoured Worker of Science and Technology of Ukraine, Doctor of Philology, Professor Serhii Doroshenko. The XXI International Conference on Current Issues in Linguistics and Linguodidactics, held at H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University on 6-7 March 2024, was dedicated to this event. S. I. Doroshenko is a representative of the era of great scientists, scholars who shaped the pattern of Ukrainian linguistics in the twentieth century, directing it towards the development of new concepts and research paradigms. The conference, which brought together nearly 180 experienced and young Ukrainian linguists and linguistic experts from Ukraine, Europe, and America, confirmed the value and timelessness of S. I. Doroshenko's work in the field of phonetics, lexicology, grammar, dialectology, stylistics of the Ukrainian language, and methods of teaching it in educational institutions. The multifaceted interpretation of traditional and modern linguistic provisions presented in the conference proceedings fully reflects the state of modern Ukrainian linguistics - ontologically anthropocentric, polyparadigmatic, comparative, focused on both theoretical understanding of the language and its practical mastery in educational activities.
Опис
Ключові слова
українська мова, наукові парадигми, Дорошенко С. І. , мовознавство, українська лінгвістика, лінгводидактика, соціолінгвістика, дискурс, культура мови, Ukrainian language, scientific paradigms, S. I. Doroshenko, linguistics, Ukrainian linguistics, linguodidactics, sociolinguistics, discourse, language culture
Цитування
Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХІФТ, 2024. – Вип. 11. – 286, [2] с. : портр.