Український світ у наукових парадигмах

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2023
Автори
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Харківське історико-філологічне товариство
Анотація
Збірник містить матеріали Всеукраїнських наукових читань, присвячених 85-ій річниці від дня народження доктора філологічних наук, професора Ольги Георгіївни Муромцевої, які відбулись 16 лютого 2023 року та матеріали XХ Мiжнародної конференцiї з актуальних проблем лінгвістичних дослiджень «Мова, думка, людина», присвяченої пам’яті й з нагоди 95-річчя від дня народження Лідії Андріївни Лисиченко доктора філологічних наук, професорки, яка відбулась 23–24 березня 2023 року. Розглянуто науковий доробок О. Г. Муромцевой та Л. А. Лисиченко, керівника кафедри української мови Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди протягом 36 років. The collection contains the materials of the All-Ukrainian scientific readings dedicated to the 85th anniversary of the birth of Doctor of Philology, Professor Olha Muromtseva, held on 16 February 2023, and the materials of the XX International Conference on topical issues of linguistic research "Language, Thought, Man" dedicated to the memory and on the occasion of the 95th anniversary of the birth of Lidia Andriiivna Lysychenko Doctor of Philology, Professor, which took place on 23–24 March 2023. The scientific achievements of O. H. Muromtseva and L. A. Lysychenko, Head of the Department of Ukrainian Language at H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University for 36 years.
Опис
Ключові слова
українська мова, наукові парадигми, мовна картина світу, мовознавство, лінгвоконцептологія, етнолінгвістика, літературознавство, лінгвокомпаравістика, літературно-художній дискурс, фразеологія, Муромцева О. Г., Лисиченко Л. А., Ukrainian language, scientific paradigms, linguistic picture of the world, linguistics, linguistic conceptology, ethnolinguistics, literary studies, linguistic comparatics, literary and artistic discourse, phraseology, O. H. Muromtseva, L. A. Lisichenko
Цитування
Український світ у наукових парадигмах : зб. наук. пр. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Харків. іст.-філол. т-во ; [редкол.: О. О. Маленко (голов. ред.) та ін.]. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди : ХІФТ, 2023. – Вип. 10. – 209 с. : портр.