Робочий зошит з дистанційної безперервної пропедевтичної педагогічної практики в закладах загальної середньої освіти для студентів І курсу факультету початкового навчання

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
У посібнику представлено програму, методичні рекомендації, а також матеріали, що допоможуть в організації й проведенні дистанційної безперервної пропедевтичної педагогічної практики студентів І курсу факультету початкового навчання за спеціальністю «Початкова освіта». Для викладачів і студентів педагогічних університетів. В пособии представлена ​​программа, методические рекомендации, а также материалы, которые помогут в организации и проведении дистанционной непрерывной пропедевтической педагогической практики студентов I курса факультета начального обучения по специальности «Начальное образование». Для преподавателей и студентов педагогических университетов. The manual presents the program, methodical recommendations, and also the materials which will help in the organization and carrying out of remote continuous propaedeutic pedagogical practice of students of the first course of faculty of initial training on a specialty "Primary education". For teachers and students of pedagogical universities.
Опис
Ключові слова
безперервна пропедевтична педагогічна практика, заклади загальної середньої освіти, освітній процес, інклюзивне навчання, виховна робота, непрерывная пропедевтическая педагогическая практика, учреждения общего среднего образования, образовательный процесс, инклюзивное обучение, воспитательная работа, continuous pro-pedagogical teaching practice, general secondary education institutions, educational process, inclusive education, еducational аctivities
Цитування
Філатова Л. С. Робочий зошит з дистанційної безперервної пропедевтичної педагогічної практики в закладах загальної середньої освіти для студентів І курсу факультету початкового навчання. Спеціальність / Освітня програма : 013 Початкова освіта / Початкова освіта; 013 Початкова освіта / Початкова освіта з методиками спеціальної освіти; 016 Спеціальна освіта / Корекційна та інклюзивна освіта : метод. рек. для викл. і студентів пед. ун-тів / Л. С. Філатова, Т. О. Довженко , В. О. Шишенко ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2021. – 30 с.