Потенційні можливості позааудиторної роботи для інтелектуального розвитку майбутніх учителів фізико-математичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2019
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Всесвітнє наукове ноосферно-онтологічне товариство; Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди; Асоціація російськомовних вчених штату Масачусетс, м. Бостон, США
Анотація
Статтю присвячено комплексному дослідженню потенційних можливостей позааудиторної роботи для інтелектуального розвитку майбутніх учителів фізико-математичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди. Статья посвящена комплексному исследованию потенциальных возможностей внеаудиторной работы для интеллектуального развития будущих учителей физико-математического факультета Харьковского национального педагогического университета имени Г. С. Сковороды. The article is devoted to a comprehensive study of the potential opportunities for extracurricular work for the intellectual development of future teachers of the Physics and Mathematics Faculty of the Kharkiv National Pedagogical University named after G. S. Skovoroda.
Опис
Ключові слова
позааудиторна робота, інтелектуальний розвиток, майбутні вчителі, фізико-математичний факультет, внеаудиторная работа, интеллектуальное развитие, будущие учителя, физико-математический факультет, extracurricular work, intellectual development, future teachers, physics and mathematics faculty
Цитування
Потенційні можливості позааудиторної роботи для інтелектуального розвитку майбутніх учителів фізико-математичного факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди / Н. О. Пономарьова, Н. В. Олефіренко, О. А. Жерновникова та ін. // Духовно-інтелектуальне виховання і навчання молоді в ХХІ столітті : міжнар. кол. монографія / Всесвіт. наук. ноосферно-онтолог. тов-во, Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди, Асоц. рос. вчених штату Масачусетс [та ін.] ; за заг. ред. В. П. Бабича, Л. С. Рибалко. – Харків : ВННОТ, 2019. – С. 226–230.