Кафедра інформатики

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 194
 • Документ
  НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ЯК ЧИННИК УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023)
  Збірник наукових праць викладачів, співробітників, здобувачів вищої освіти фізико-математичного факультету ХНПУ імені Г. С. Сковороди містить результати досліджень з актуальних проблем природничо-математичної та інформатичної освіти, освітології, професійної підготовки майбутніх учителів. Розрахований на наукових і практичних працівників, викладачів, здобувачів закладів вищої освіти. The collection of scientific works of teachers, staff, and applicants for higher education of the Faculty of Physics and Mathematics of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University contains results of research on topical issues of natural, mathematical and computer science education, educational science, and professional training of future teachers. It is intended for researchers and practitioners, teachers, and students of higher education institutions.
 • Документ
  Методичні рекомендації до виконання випускних кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика)
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2021) Веприк, С. А.; Олефіренко, Н. В.; Остапенко, Л. П.; Пономарьова, Н. О.
  У даному навчальному посібнику розміщені методичні рекомендації до виконання, оформлення та підготовки до захисту випускних кваліфікаційних робіт здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 014 Середня освіта (Інформатика). Матеріали посібника можуть бути використані також здобувачами другого (магістерського) рівня вищої освіти інших спеціальностей, викладачами, методистами та фахівцями закладів вищої освіти для організації студентських наукових досліджень, підготовки випускних кваліфікаційних робіт тощо. This study guide contains methodological recommendations for the execution, design and preparation for the defense of final qualification papers for applicants of the second (master's) level of higher education in the specialty 014 Secondary education (Informatics). The materials of the manual can also be used by students of the second (master's) level of higher education in other specialties, teachers, methodologists and specialists of higher education institutions for the organization of student scientific research, preparation of final qualification papers, etc.
 • Документ
  РОЗРОБКА WEB-СЕРВІСУ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННИХ ТРЕНУВАЛЬНИХ ВПРАВ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2022) Курганський, А. Р.; Олефіренко, Н. В.
  Цифрові засоби навчання посідають значне місце в освітньому процесі, вони змінюються й набувають нових ролей у поточній ситуації. Наразі особливо затребуваними є такі електронні ресурси, що здатні забезпечити реальну варіативність завдань, їх неповторюваність, терпеливо перевіряти правильність кожного завдання і надавати різнорівневу допомогу кожному користувачеві. Здійснено аналіз функціональних можливостей наявних онлайн сервісів, зорієнтованих для проєктування й реалізацію електронних тренажерів, який свідчить про необхідність їх розвитку й суттєвого розширення з тим, щоб учитель зміг обрати саме той тренажер, який відповідав би потребам і вимогам конкретного уроку й поставлених методичних завдань. У наукових публікаціях висвітлюються різні аспекти проблем проєктування й ефективного використання дидактичних електронних ресурсів в освітньому процесі, проте залишаються актуальними питання створення таких конструкторів, які будуть зручні для конкретної ситуації на уроці або конкретному учителю. У статті розглянуто технологію проєктування й реалізації вебсервісу, конструктора тренувальних вправ, в яких учневі потрібно вказати фрагмент зображення в якості відповіді на запитання. Розкрито зміст етапів проєктування: цілепокладального, аналітичного, створення моделі тренажера, методичного, вибору інструментальних засобів, апробаційного та рефлексивно-корекційного. Розроблений вебсервіс має дві складові – конструктор тренажерів та тренажер. Всі розробки учителя зберігаються у хмарі, можуть бути доступними у будь-який момент. Перевагами вебсервісу є: підтримка особливого типу вправ, зорієнтованих на пошук фрагмента у загальному зображенні; наявність адаптивного інтерфейсу, зручний і легкий інтерфейс додатка; можливість використовувати векторні й растрові векторні зображення для побудови вправи; доступність додатка користувачам через розміщення даних у хмарі; можливість використання при вивченні різних предметів; доступність банку готових тренажерів, розроблених раніше учительською спільнотою. Сервіс розроблений мовою програмування Visual C# з використанням технології Blazor і може бути застосований у навчанні школярів будь-яких дисциплін. Digital learning tools occupy a significant place in the educational process, they change and acquire new roles in the current situation. Currently, such electronic resources are especially in demand, which are able to ensure the real variability of tasks, their non-repeatability, patiently check the correctness of each task and provide different levels of assistance to each user. An analysis of the functionality of available online services, oriented to the design and implementation of electronic simulators, was carried out, which indicates the need for their development and significant expansion so that the teacher could choose exactly the simulator that would meet the needs and requirements of a specific lesson and set methodological tasks. Many scientific publications highlight various aspects of the problems of designing and effective use of didactic electronic resources in the educational process, but the issues of creating such constructors that will be convenient for a specific situation in a lesson or for a specific teacher remain relevant. The article discusses the technology of designing and implementing a web service, a designer of training exercises in which the student needs to indicate a fragment of an image as an answer to a question. The content of the stages of design is disclosed: goal-setting, analytical, creation of a simulator model, methodical, selection of tools, approbation and reflective-corrective. The developed web service has two components – simulator designer and simulator. All the teacher's developments are stored in the cloud and can be accessed at any time. The advantages of the web service are: support for a special type of exercises aimed at finding a fragment in the general image; the presence of an adaptive interface, a convenient and easy application interface; the ability to use vector and raster vector images to build the exercise; availability of the application to users due to the placement of data in the cloud; the possibility of use when studying various subjects; availability of a bank of ready-made simulators previously developed by the teaching community. The service is developed in the Visual C# programming language using Blazor technology and can be used in teaching students of any discipline.
 • Документ
  Виховна робота в закладах вищої освіти в умовах дистанційного навчання
  (Харкiвський національний унiверситет радiоелектронiки, Харкiвський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Приватна фірма «Колегіум», 2023) Пономарьова, Н. О.; Гуліч, О. О.
  Присвячено аналізу особливостей реалізації форм виховної роботи зі здобувачами вищої освіти в умовах дистанційного навчання (з досвіду ХНПУ імені Г. С. Сковороди), виходячи із підходу до навчання та виховання як до єдиного процесу, безперервного на всіх етапах освіти. Розглянуто традиційні форми виховної роботи зі здобувачами освіти в закладі вищої освіти (організаційні, практичні, вербальні, активні, наочні) та доведено, що в умовах дистанційного навчання вони набувають особливих рис та навіть певних нових можливостей завдяки онлайн-формату. Наведено приклади та висвітлено специфіку підготовки і проведення на фізико-математичному факультеті ХНПУ імені Г. С. Сковороди у дистанційній формі таких заходів з виховної роботи, як: збори студентського колективу (по курсам, по групам, засідання органів студентського самоврядування тощо); фестивалі та конкурси (загально-університетські та факультетські); інтерактивні онлайн-ігри та вікторини; онлайн-екскурсії; різні види зустрічей; онлайн-свята; флешмоби та челенджі. Уточнено роль кураторів в освітньому процесі в дистанційному форматі. Особливу увагу приділено співпраці зі студентським самоврядуванням та роботі Студентської ради, її структурі та комітетам. Розглянуто напрями висвітлення заходів з виховної роботи завдяки використанню сучасних інтернет-технологій — на сайтах, у соціальних мережах, в чатах, на каналах тощо. Як значущі виокремлено такі риси виховної роботи в закладах вищої освіти: подолання просторових та часових бар’єрів між учасниками освітнього процесу; загальне кількісне та якісне збільшення числа учасників заходів з виховної роботи; індивідуалізація роботи зі студентами; популяризація ідеї студентського самоврядування; зміни у організаційних засадах та впровадження нових прийомів виховної роботи; посилення вимог до цифрової компетентності учасників тощо. Наголошено, що урахування вказаних переваг має виконати компенсаторну функцію під час загострення проблем здійснення освітнього процесу, пов’язаних із обмеженнями дистанційної форми навчання. The article is devoted to the analysis of the peculiarities of the implementation of forms of educational work with students of higher education in the conditions of distance learning (from the experience of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University), based on the approach to education and upbringing as a single process, continuous at all stages of education. Traditional forms of educational work with students in a higher education institution (organizational, practical, verbal, active, face-to-face) were considered and it was proved that in the conditions of distance learning they acquire special features and even certain new opportunities due to the online format. Examples of such educational activities are given and the specifics of preparation and implementation of them are revealed at the Faculty of Physics and Mathematics H. S. Skovoroda KhNPU. Meetings of the student team (in courses, in groups, meetings of student self-government bodies, etc.); festivals and competitions (university and faculty); interactive online games and quizzes; online tours; different types of meetings; online holidays; flash mobs and challenges are concedered as examples of such educational activities. The role of curators in the educational process in a distance format has been specified. Special attention is paid to the work of Student Council, its structure and committees and it is emphosised on the cooperation with student self-government. The areas of coverage of educational activities due to the use of modern Internet technologies are considered — websites, social networks, chats, channels, etc. The following features of educational work in institutions of higher education were singled out as significant: overcoming spatial and temporal barriers between participants in the educational process; overall quantitative and qualitative increase in the number of participants in educational activities; individualization of work with students; popularization of the idea of student self-government; changes in organizational principles and introduction of new methods of educational work; strengthening of requirements for digital competence of participants, etc. It is emphasized that taking into account the specified advantages should perform a compensatory function during the aggravation of the problems of the implementation of the educational process associated with the limitations of the distance form of education.
 • Документ
  ОРГАНІЗАЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧИТЕЛЯ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-03-16) Пономарьова, Н. О.; Молчанова, Д. О.
  У публікації проаналізовано сучасні наукові підходи до визначення суті організаційної компетентності вчителя в контексті концепції Нової української школи. Зазначено, що організаторські вміння та навички завжди вважалися важливою складовою професійної майстерності вчителя, що організаційна компетентність учителя проявляється в управлінні закладом освіти, здійсненні педагогічного менеджменту, школознавстві, організації методичної роботи в закладі загальної середньої освіти, розробці педагогічних інновацій та їх упровадженні в шкільну практику, організації навчання та виховання учнів в закладах освіти. The publication analyses modern scientific approaches to defining the essence of teacher's organisational competence in the context of the New Ukrainian School concept. It is noted that organisational skills have always been considered an important component of a teacher's professional skills, that the organisational competence of a teacher is manifested in the management of an educational institution, implementation of pedagogical management, school science, organisation of methodological work in a general secondary education institution, development of pedagogical innovations and their implementation in school practice, organisation of teaching and upbringing of students in educational institutions. practice, organisation of education and upbringing of students in educational institutions.