Кафедра інформатики

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 230
 • Документ
  Використання інтернет-ресурсів у самоосвіті школярів в умовах дистанційного навчання
  (Харкiвський національний унiверситет радiоелектронiки, Харкiвський національний педагогічний університет ім. Г. С. Сковороди, Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, Приватна фірма «Колегіум», 2023) Майстрюк, І. С.; Пономарьова, Н. О.
  Ефективність дистанційного навчання суттєво залежить від сформованості в учнів умінь та навичок самоосвіти. Стаття присвячена встановленню проблем використання інтернет-ресурсів у самоосвіті школярів в умовах дистанційного навчання. Було проведено онлайн-опитування, у якому прийняли участь 109 респондентів (учні 7–9 класів закладів загальної середньої освіти міста Харкова). Встановлено, що в умовах дистанційного навчання основним засобом самоосвіти школярів є інтернет-ресурси. Для продуктивного використання інтернет-ресурсів у самоосвіті в умовах дистанційного навчання необхідно забезпечити їх адаптацію до використання на різних видах передусім мобільних пристроїв як основного цифрового знаряддя школярів. Разом із тим, для тих школярів, які взагалі мають обмежений доступ до цифрових пристроїв значущим є надання можливості їх використання у школах, навчальних центрах, бібліотеках. Попри те, що інтерес учнів під час дистанційного навчання до тих чи інших навчальних предметів досить високий, їх обізнаність у видах інтернет-ресурсів, якими можна скористатися для навчання та самонавчання недостатня. Найбільш перспективні та сучасні їх види (віртуальні лабораторії, онлайн-музеї та бібліотеки, онлайн-курси) використовуються обмежено та потребують популяризації. Освітні інтернет-ресурси досі недостатньо використовуються під час дистанційного навчання на шкільних уроках та для виконання домашніх завдань, що обумовлює потребу додаткового цілеспрямованого формування у школярів умінь та навичок роботи з ними. Перспективним напрямом подальших наукових розвідок уявляється встановлення умов формування самоосвітньої компетентності школярів з урахуванням особливостей здійснення самоосвіти школярів під час сучасних реалій організації освітнього процесу в закладах освіти. The effectiveness of distance learning depends significantly on the development of self-education skills and abilities in students. The article is devoted to establishing the problems of using Internet resources in the self-education of schoolchildren in conditions of distance learning. An online survey was conducted, in which 109 respondents (students of grades 7–9 of general secondary education institutions of the city of Kharkiv) took part. It was established that in the conditions of distance learning, the main means of self-education of students are internet resources. For the productive use of internet resources in self-education in the conditions of distance learning, it is necessary to ensure their adaptation to use on various types of mobile devices as the main digital tool of students. At the same time, for those students who generally have limited access to digital devices, it is important to provide them with the opportunity to use them in schools, educational centers, and libraries. Despite the fact that the interest of students during distance learning in certain educational subjects is quite high, their awareness of the types of internet resources that can be used for education and self-study is insufficient. The most promising and modern types of them (virtual laboratories, online museums and libraries, online courses) are used to a limited extent and need popularization. Educational internet resources are still not sufficiently used during distance learning in school lessons and for homework, which determines the need for additional purposeful formation of students' abilities and skills to work with them. Establishing the conditions for the formation of self-educational competence of students, taking into account the peculiarities of the implementation of self-education of students during the modern realities of the organization of the educational process in educational institutions, is a promising direction for further scientific research.
 • Документ
  РОЗРОБКА КОМП’ЮТЕРНОЇ ГРИ ДЛЯ НАВЧАННЯ ШКОЛЯРІВ ОСНОВ БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ В ІНТЕРНЕТІ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024) Щербак, С.; Гайдусь, А.
  У сучасному світі, де технології витісняють традиційні методи навчання, важливо створювати інноваційні підходи до освіти. З поширенням залежності від Інтернету у дитячому віці, не можливо залишатися осторонь від проблем цифрової безпеки. Інтернет безпосередньо впливає на соціалізацію дитини та її здоров’я. Зважаючи на стрімкий розвиток цифрових технологій, перелік загроз постійно збільшується [1]. Тому дуже важливим питанням є розуміння дитиною наслідків і небезпек під час використання Інтернет-ресурсів та засобів їх запобігання. Питання безпеки доцільно розкриваються в тематичних уроках курсу інформатики та вчитель повинен досягти максимального розуміння матеріалу учнями. Створення комп'ютерної гри для навчання школярів основам безпечної поведінки в Інтернеті стає актуальним завданням для педагогів та розробників програмного забезпечення. In today's world, where technology is replacing traditional teaching methods, it is important to create innovative approaches to education. With the deepening dependence on the Internet, the children's age cannot remain aloof from the problems of digital security. The Internet directly affects a child's socialization and health. Due to the rapid development of digital technologies, the list of threats is constantly increasing. Therefore, a very important issue is the child's understanding of the consequences and dangers when using Internet resources and means of their prevention. Security issues are expediently disclosed in the thematic lessons of the computer science course, and the teacher must achieve the maximum understanding of the material by the students. Creating a computer game to teach schoolchildren the basics of safe behavior on the Internet is becoming an urgent task for teachers and software developers.
 • Документ
  МЕТОДИКА НАВЧАННЯ КОДУВАННЯ ДАНИХ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ІНФОРМАТИКИ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024) Храмов, О.; Гайдусь, А.
  У сучасному світі, де програмування можна зустріти будь-де і воно є найцікавішою професією, треба мати цікавий та зрозумілий спосіб зацікавити дитину у його вивченні. Стаття висвітлює значення стеганографії в шкільному курсі інформатики, покладаючи основний акцент на її актуальності та цікавості для учнів. Розглядаються сучасні підходи та методи викладання стеганографії, враховуючи переваги цього методу навчання кодування для дітей. Важливим аспектом є аналіз того, як стеганографія стає потужним інструментом для розвитку ключових навичок учнів у сфері програмування. Навчання програмуванню через стеганографію враховує сучасні технології та педагогічні тенденції. Закликаючи вчителів інформатики до використання стеганографії як засобу зацікавлення учнів у програмуванні, стаття сприяє розвитку та впровадженню ефективних методів навчання в шкільних програмах. In the modern world, where programming is ubiquitous and considered one of the most fascinating professions, it is essential to have an engaging and comprehensible way to spark a child's interest in learning it. This article highlights the significance of steganography in the school computer science curriculum, placing a primary emphasis on its relevance and appeal to students. Contemporary approaches and teaching methods of steganography are examined, considering the advantages of this coding education method for children. An important aspect is the analysis of how steganography becomes a powerful tool for developing key skills in programming. Teaching programming through steganography incorporates modern technologies and educational trends. By encouraging computer science teachers to use steganography as a means to captivate students in programming, the article contributes to the development and implementation of effective teaching methods in school programs.
 • Документ
  ОРГАНІЗАЦІЇ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ УЧНІВ БАЗОВОЇ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ ПРИ ВИВЧЕННІ ПРОГРАМУВАННЯ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024) Хвіц, В.; Андрієвська, В.
  Статтю присвячено висвітленню питання організації самостійної роботи учнів базової середньої школи при вивченні програмування на прикладі розробки консольної гри Tetris. The article is devoted to highlighting the issue of organizing independent work of students of basic secondary school when learning programming using the example of the development of the Tetris console game.
 • Документ
  ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПРОФІЛЬНОЇ ШКОЛИ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024) Талалай, В.; Гайдусь, А.
  Використання технологій дистанційного навчання в освітньому процесі профільної школи може мати декілька переваг. Найголовніше, це можливість забезпечити доступ до освіти для учнів з віддалених регіонів або тих, хто не може фізично присутністю в школі, наприклад, у зв'язку з хворобою. Також використання технологій дистанційного навчання розширює можливості навчання учнів. Вони можуть мати доступ до додаткових ресурсів, інформаційних матеріалів та інтерактивних вправ, що допомагають глибше засвоїти матеріал. Дистанційне навчання сприяє розвитку самостійності та відповідальності учнів. Вони вчаться планувати свій час, самостійно здійснювати пошук та опрацювання інформації, а також виконувати завдання без постійного контролю вчителя. Однак, використання технологій дистанційного навчання також може мати свої виклики. Наприклад, необхідно забезпечити стабільне інтернет-з'єднання та доступ до відповідного обладнання для всіх учнів. Також важливо враховувати, що навчання віддалено може потребувати більшої самодисципліни та організованості учнів. Враховуючи ці фактори, використання технологій дистанційного навчання в профільній школі може стати ефективним доповненням до традиційного навчання, дозволяючи учням розширити свої можливості та здобути якісну освіту, незалежно від фізичної локації або обставин. The use of distance learning technologies in the educational process of a specialized school can have several advantages. The most important thing is the opportunity to provide access to education for students from remote regions or those who cannot be physically present at school, for example, due to illness. Also, the use of distance learning technologies expands the learning opportunities of students. They can have access to additional resources, information materials, and interactive exercises that help them learn the material more deeply. Distance learning promotes the development of students' independence and responsibility. They learn to plan their time, to search and process information independently, and to complete tasks without the constant supervision of a teacher. However, using distance learning technologies can also have its challenges. For example, it is necessary to ensure a stable Internet connection and access to appropriate equipment for all students. It is also important to consider that remote learning may require greater self-discipline and organization of students. Considering these factors, the use of distance learning technologies in a specialized school can be an effective supplement to traditional education, allowing students to expand their opportunities and obtain a quality education, regardless of physical location or circumstances.