Кафедра фізики і хімії

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 178
 • Документ
  МЕТОДОЛОГІЯ ПЕРЕТВОРЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ХІМІЇ НА ІНКЛЮЗИВНЕ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024-02-22) Єсікова, І.; Сидоренко, О.
  У даній статті висвітлено доцільність та необхідність використання засобів ІКТ під час вивчення хімії дітьми з особливими освітніми потребами в умовах воєнного стану для ефективного перетворення дистанційного навчання на зручне та ефективне інклюзивне навчання. Проаналізовано перелік освітніх платформ для ефективної інклюзивної роботи та наведено приклади дидактичних завдань. Наголошено на тому, що успішна реалізація інклюзивного навчання за допомогою цифрових технологій у закладах загальної середньої освіти можлива переважно за створення відповідних умов та ресурсів. This article highlights the expediency and necessity of using ICT tools during the study of chemistry by children with special educational needs in the conditions of martial law for the effective transformation of distance learning into convenient and effective inclusive learning. The list of educational platforms for effective inclusive work is analyzed and examples of didactic tasks are given.
 • Документ
  Конспект лекцій з дисципліни «Статистична фізика та термодинаміка»
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024) Малець, Є. Б.; Масич, В. В.; Сергєєв, В. М.
  Представлено основні положення статистичної теорії, які є базовими для опису і прогнозування властивостей макроскопічних систем. Знаходження густини ймовірності стану системи дає можливість встановити середні значення всіх макропараметрів системи. Таким чином, встановлюється органічний зв'язок між статистичною фізикою та термодинамікою, що є основною метою посібника. Теоретичні положення ілюструються прикладами розв’язку задач. Посібник створено у відповідності до навчальної програми підготовки здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня, може бути корисним для студентів фізико-математичних факультетів під час підготовки до семестрових та державних іспитів. The basic provisions of statistical theory are presented, which are basic for describing and predicting the properties of macroscopic systems. Finding the probability density of the system state makes it possible to establish the average values of all macroparameters of the system. Thus, an organic connection between statistical physics and thermodynamics is established, which is the main purpose of the textbook. The theoretical concepts are illustrated with examples of problem solving. The textbook was created in accordance with the curriculum for the first (bachelor's) level of higher education and can be useful for students of physics and mathematics faculties in preparation for semester and state exams.
 • Документ
  РОЗРОБКА КОМП’ЮТЕРНОГО РЕФРАКТОМЕТРА НА ОСНОВІ ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ COLORKIT
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024) Романько, А.; Винник, О.
  STEM освіта - це один із пріоритетних напрямків у вирішенні проблеми збільшення інтересу дітей до природничих-математичних та технічних наук. Затверджені урядом України «Концепція розвитку STEM-освіти до 2027 року» та «Про затвердження типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій» передбачають розвиток освітньої матеріальної бази. В той же час, в Україні виробляється досить незначна кількість пристроїв для навчальних цифрових лабораторій. Статтю присвячено проблемі розробки комп’ютерних навчальних лабораторій, а саме створенні світлодіодного навчального комп’ютерного рефрактометра на основі вітчизняного програмного забезпечення. Представлено діючу модель шкільного комп’ютерного рефрактометра та результати його апробації. Розроблений пристрій дозволяє з достатньо високою точністю проводити як вимірювання показників заломлення рідин так і вивчати зміну показника заломлення в режимі реального часу. Показано, що на основі застосунку ColorKit можна створити в умовах шкільної хімічної лабораторії якісні навчальні рефрактометри, за допомогою яких можна наочно демонструвати принципи на яких ґрунтується робота цих оптичних пристроїв. STEM education is one of the priority directions in solving the problem of increasing children's interest in natural, mathematical and technical sciences. The "Concept for the development of STEM education until 2027" and "On the approval of a standard list of teaching aids and equipment for classrooms and STEM laboratories" approved by the Government of Ukraine provide for the development of the educational material base. At the same time, a rather small number of devices for educational digital laboratories are produced in Ukraine. The article is devoted to the problem of developing computer training laboratories, namely the creation of an LED training computer refractometer based on domestic software. The working model of the school computer refractometer and the results of its approval are presented. The developed device makes it possible to measure the refractive index of liquids with sufficiently high accuracy and to study the change in the refractive index in real time. It is shown that on the basis of the ColorKit application, it is possible to create high-quality educational refractometers in the conditions of a school chemical laboratory, with the help of which it is possible to visually demonstrate the principles on which the operation of these optical devices is based.
 • Документ
  ІГРОВІ КОНТЕНТИ НА УРОКАХ ХІМІЇ ЯК ЗАСІБ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО РОЗВАНТАЖЕННЯ СЕРЕД УЧНІВ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-11-10) Котюк, Т.
  У публікації розглянуто впровадження ігрових контентів на уроках хімії з використанням їх за допомогою інтернет ресурсів, зокрема платформи Wordwall для психоемоційного розвантаження серед учнів. Задоволення від навчання, легкість і доступність для оволодіння і засвоєння нового матеріалу, високі бали за навчання дозволяють учням підняти самооцінку, віру в свій успіх, що позитивно впливає на психоемоціний стан. The publication discusses the introduction of game content in chemistry lessons using Internet resources, in particular the Wordwall platform for psycho-emotional relief among students. Enjoyment of learning, ease and accessibility for mastering and learning new material, high grades for learning allow students to raise their self-esteem, belief in their success, which has a positive effect on their psycho-emotional state.
 • Документ
  ОПТИМІЗАЦІЯ ВИРОЩУВАННЯ ПШЕНИЦІ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПОЛІВ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023) Клімов, М.; Малець, Є.
  У даній статті розглядається використання електричних полів для оптимізації вирощування пшениці в рамках шкільного проекту. Автори досліджують вплив електричних полів на процес росту та розвитку рослин, зокрема пшениці, і розробляють установку для проведення експериментів у шкільному середовищі. Основна мета проекту — показати переваги застосування електричних полів у вирощуванні рослин та сприяти розвитку інтересу учнів до природничих наук. This article explores the use of electric fields for optimizing wheat growth within the framework of a school project. The authors investigate the influence of electric fields on the growth and development of plants, particularly wheat, and develop an experimental setup for conducting experiments in a school environment. The main goal of the project is to demonstrate the advantages of applying electric fields in plant cultivation and to foster students' interest in natural sciences.