Кафедра фізики і хімії

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 176
 • Документ
  РОЗРОБКА КОМП’ЮТЕРНОГО РЕФРАКТОМЕТРА НА ОСНОВІ ПРОГРАМНОГО ЗАСОБУ COLORKIT
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024) Романько, А.; Винник, О.
  STEM освіта - це один із пріоритетних напрямків у вирішенні проблеми збільшення інтересу дітей до природничих-математичних та технічних наук. Затверджені урядом України «Концепція розвитку STEM-освіти до 2027 року» та «Про затвердження типового переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій» передбачають розвиток освітньої матеріальної бази. В той же час, в Україні виробляється досить незначна кількість пристроїв для навчальних цифрових лабораторій. Статтю присвячено проблемі розробки комп’ютерних навчальних лабораторій, а саме створенні світлодіодного навчального комп’ютерного рефрактометра на основі вітчизняного програмного забезпечення. Представлено діючу модель шкільного комп’ютерного рефрактометра та результати його апробації. Розроблений пристрій дозволяє з достатньо високою точністю проводити як вимірювання показників заломлення рідин так і вивчати зміну показника заломлення в режимі реального часу. Показано, що на основі застосунку ColorKit можна створити в умовах шкільної хімічної лабораторії якісні навчальні рефрактометри, за допомогою яких можна наочно демонструвати принципи на яких ґрунтується робота цих оптичних пристроїв. STEM education is one of the priority directions in solving the problem of increasing children's interest in natural, mathematical and technical sciences. The "Concept for the development of STEM education until 2027" and "On the approval of a standard list of teaching aids and equipment for classrooms and STEM laboratories" approved by the Government of Ukraine provide for the development of the educational material base. At the same time, a rather small number of devices for educational digital laboratories are produced in Ukraine. The article is devoted to the problem of developing computer training laboratories, namely the creation of an LED training computer refractometer based on domestic software. The working model of the school computer refractometer and the results of its approval are presented. The developed device makes it possible to measure the refractive index of liquids with sufficiently high accuracy and to study the change in the refractive index in real time. It is shown that on the basis of the ColorKit application, it is possible to create high-quality educational refractometers in the conditions of a school chemical laboratory, with the help of which it is possible to visually demonstrate the principles on which the operation of these optical devices is based.
 • Документ
  ІГРОВІ КОНТЕНТИ НА УРОКАХ ХІМІЇ ЯК ЗАСІБ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО РОЗВАНТАЖЕННЯ СЕРЕД УЧНІВ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-11-10) Котюк, Т.
  У публікації розглянуто впровадження ігрових контентів на уроках хімії з використанням їх за допомогою інтернет ресурсів, зокрема платформи Wordwall для психоемоційного розвантаження серед учнів. Задоволення від навчання, легкість і доступність для оволодіння і засвоєння нового матеріалу, високі бали за навчання дозволяють учням підняти самооцінку, віру в свій успіх, що позитивно впливає на психоемоціний стан. The publication discusses the introduction of game content in chemistry lessons using Internet resources, in particular the Wordwall platform for psycho-emotional relief among students. Enjoyment of learning, ease and accessibility for mastering and learning new material, high grades for learning allow students to raise their self-esteem, belief in their success, which has a positive effect on their psycho-emotional state.
 • Документ
  ОПТИМІЗАЦІЯ ВИРОЩУВАННЯ ПШЕНИЦІ ЗА ДОПОМОГОЮ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПОЛІВ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023) Клімов, М.; Малець, Є.
  У даній статті розглядається використання електричних полів для оптимізації вирощування пшениці в рамках шкільного проекту. Автори досліджують вплив електричних полів на процес росту та розвитку рослин, зокрема пшениці, і розробляють установку для проведення експериментів у шкільному середовищі. Основна мета проекту — показати переваги застосування електричних полів у вирощуванні рослин та сприяти розвитку інтересу учнів до природничих наук. This article explores the use of electric fields for optimizing wheat growth within the framework of a school project. The authors investigate the influence of electric fields on the growth and development of plants, particularly wheat, and develop an experimental setup for conducting experiments in a school environment. The main goal of the project is to demonstrate the advantages of applying electric fields in plant cultivation and to foster students' interest in natural sciences.
 • Документ
  КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД У ПРОЦЕСІ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ УЧНІВ ЗЗСО
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2021) Потапова, Т. В.
  У публікації розглянуто особливості компетентнісного підходу у процесі навчання фізики учнів закладів загальної середньої освіти. В умовах сучасності фізична освіта у широкому сенсі розглядається, як внесок у розвиток суспільства. Міжпредметна компетентність – можливість учня використовувати свою обізнаність у групі навчальних дисциплін або галузей, для розв’язання проблем міжпредметного характеру. Формування такої компетентності в учнів дає змогу обґрунтувати деякі питання з фізики більш ширше та наочніше, розвивати творче та критичне мислення, встановлювати зв’язки фізики з іншими дисциплінами. Зазначено, що впровадження компетентнісного підходу до процесу навчання фізики учнів ЗЗСО ґрунтується на особливостях формування трьох основних видів компетентностей: ключових, міжпредметної та предметної. The publication examines the peculiarities of the competence approach in the process of teaching physics to students of general secondary education institutions. In modern conditions, physical education in a broad sense is considered as a contribution to the development of society. Interdisciplinary competence is the student's ability to use his knowledge in a group of academic disciplines or fields to solve problems of an interdisciplinary nature. The formation of such competence in students makes it possible to substantiate some questions in physics more broadly and more clearly, to develop creative and critical thinking, to establish connections between physics and other disciplines. It is noted that the implementation of the competency-based approach to the process of teaching physics of the students of ZZSO is based on the peculiarities of the formation of three main types of competences: key, interdisciplinary and subject.
 • Документ
  ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ ВИКЛАДАННІ ФІЗИКИ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-06-14) Масич, В. В.; Малець, Є. Б.; Сєргєєв, В. М.
  У публікації проаналізовано застосування сучасних технологій при викладання фізики. Фізика є фундаментом для прикладних наук, на базі яких формується науково-технічний прогрес, тому навчання фізики школярів і студентів представляє важливу й актуальну задачу. На кафедрі фізики ХНПУ імені Г. С. Сковороди протягом багатьох років ведуться розробки, пов’язані з осучасненням фізичного експерименту і, зокрема, акцентується увага на демонстраційний фізичний експеримент. Зазначено, що оновлене програмне забезпечення для Windows 11 дозволяє проводити математичну обробку результатів експерименту, записувати результати вимірювань в Exsel, Word. Крім цього, за допомогою вимірювального комплексу і програми проведення відеоконференцій Zoom студенти мають можливість виконувати не віртуальні, а реальні лабораторні роботи, дистанційно керуючи комплексом зі свого домашнього комп’ютера, і отримувати результати проведених досліджень. Ця розробка є актуальною під час пандемії та особливо під час воєнного стану, коли немає можливості проведення занять в аудиторіях. The publication analyzes the use of modern technologies in teaching physics. Physics is the foundation for applied sciences, on the basis of which scientific and technical progress is formed, therefore teaching physics to schoolchildren and students is an important and urgent task. For many years, the Department of Physics of KhNPU named after H.S. Skovoroda has been developing developments related to the modernization of physical experiments and, in particular, attention is focused on demonstration physical experiments. It is noted that the updated software for Windows 11 allows you to perform mathematical processing of the results of the experiment, record the results of measurements in Excel, Word. In addition, with the help of the measuring complex and the Zoom video conferencing program, students have the opportunity to perform not virtual, but real laboratory work, remotely controlling the complex from their home computer, and to receive the results of conducted research. This development is relevant during a pandemic and especially during martial law, when it is not possible to conduct classes in classrooms.