Кафедра математики

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 370
 • Документ
  ESSAY ON KHARKIV MATHEMATICS SCHOOL
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024) Deinychenko, T.; Krol, H.
  The article is devoted to a retrospective review of issues from the history of the Kharkiv mathematical school; information about prominent mathematicians and teachers of the Kharkiv region is provided, and their role in the development of the national science of Ukraine is highlighted. Статтю присвячено ретроспективному огляду питань з історії Харківської математичної школи; подано відомості про видатних математиків, педагогів Харківщини, висвітлено їх роль у розвитку національної науки України.
 • Документ
  ДО ПИТАННЯ ГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024) Дейніченко, Т.; Петренко, Н.
  Статтю присвячено проблемі графічної підготовки майбутніх учителів математики у педагогічних ЗВО; схарактеризовано релевантні й пертинентні поняття, пов’язані з досліджуваним феноменом; способи підготовки здобувачів вищої освіти до здійснення графічної діяльності за принципом збагачення навчання (латеральний, інтенсивний). The article is devoted to the disclosure of some issues of graphic training of future mathematics teachers in their professional activities; relevant and pertinent concepts related to the above-mentioned problem are characterized; methods of training students of higher education to carry out graphic activities based on the principle of enriching learning (lateral, intensive).
 • Документ
  Методичні матеріали з навчальної дисципліни «Історія математики»
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024) Сіра, І. Т.
  У методичних рекомендаціях викладено професійно спрямований курс історії математики, складений за її періодами розвитку. Метою посібника є ознайомлення майбутнього вчителя математики з основними етапами розвитку науки та її підготовка до здійснення культурно-історичного підходу до викладання математики у школі. Призначено для студентів математичних спеціальностей педагогічних закладів вищої освіти, вчителів математики та викладачів, які застосовують історію математики у своїй роботі. The methodological recommendations present a professionally oriented course in the history of mathematics, organised by its periods of development. The purpose of the manual is to acquaint future mathematics teachers with the main stages of the development of the science and to prepare them for the implementation of a cultural and historical approach to teaching mathematics at school. It is intended for students of mathematical specialities of pedagogical institutions of higher education, mathematics teachers and teachers who use the history of mathematics in their work.
 • Документ
  Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики в означеннях і задачах
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024-06-01) Проскурня, І. П.; Проскурня, О. І.; Жерновникова, О. А.; Дейніченко, Т. І.; Дейниченко, Г. В.; Чібісов, О. Д.
  У навчальному посібнику “Елементи теорії ймовірностей і математичної статистики в означеннях і задачах” викладено основні поняття і теореми комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики. Посібник містить зразки розв’язування задач з усіх тем курсу, задачі для практичних занять і задачі, рекомендовані для організації самостійної роботи здобувачів. Навчальний посібник може використовуватись як в освітньому процесі педагогічного ЗВО у вивченні курсу «Теорія ймовірностей та методи математичної статистики», так і для самоосвіти здобувачів природничо-математичних спеціальностей педагогічних ЗВО. The textbook "Elements of Probability Theory and Mathematical Statistics in Definitions and Problems" describes the basic concepts and theorems of combinatorics, probability theory and mathematical statistics. The manual contains examples of solving problems from all topics of the course, problems for practical classes and problems recommended for the organization of independent work of applicants. The study guide can be used both in the educational process of pedagogical higher education in the study of the course "Probability theory and methods of mathematical statistics", and for self-education of students of natural and mathematical specialties of pedagogical higher education.
 • Документ
  Проективна геометрія та методи зображень
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024-06-01) Дейниченко, В. Г.; Жерновникова, О. А.; Дейніченко, Т. І.; Масич, В. В.; Чібісов, О. Д.
  У посібнику розкрито основні питання проективної геометрії та методів зображень геометричних фігур, спрямованих на вдосконалення графічної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності «014.04 Середня освіта (математика)» педагогічних ЗВО у межах їхньої професійної компетенції. The manual discloses the main issues of projective geometry and methods of representing geometric figures, aimed at improving the graphic training of applicants of the first (bachelor) level of higher education in the specialty "014.04 Secondary Education (Mathematics)" of pedagogical higher education institutions within their professional competence.