Кафедра математики

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 333
 • Документ
  ІСТОРІЯ МАТЕМАТИКИ ЯК ЗАСІБ ФОРМУВАННЯ КУЛЬТУРИ МАТЕМАТИЧНОГО МИСЛЕННЯ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-03-16) Сіра, І. Т.
  У публікації досліджено історію математики як засіб формування культури математичного мислення. Історія математики представляє багатий матеріал про діяльність учених як яскраве свідчення величі їхньої праці та наочне підтвердження великої цінності наукового знання. Виділено цілі уведення елементів історії в навчання математики та засобів, якими вона має для формування загальної культури. Зазначено, що урахування всіх вимог до формування математичної культури учнів у процесі вивченні математики сприятиме якісному засвоєнню математичних знань. The publication investigates the history of mathematics as a means of forming a culture of mathematical thinking. The history of mathematics presents a rich material about the activities of scientists as a vivid testimony to the greatness of their work and a clear confirmation of the great value of scientific knowledge. The aims of introducing elements of history into mathematics teaching and the means it has for forming a general culture are highlighted. It is noted that taking into account all the requirements for the formation of students' mathematical culture in the process of studying mathematics will contribute to the quality of mathematical knowledge.
 • Документ
  FORMATION OF A NEW STRATEGY IN HIGHER EDUCATION IN UKRAINE: DIGITALIZATION OF MEDICAL EDUCATION
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-03-16) Batyuk, L. V.; Zhernovnykova, O. A.
  The increased and early integration of the topic of digital medicine into the medical curriculum can potentially compensate for the existing differences in competence at the beginning and end of the training of future specialists, which contributes to the growth of students’ self-confidence during the course of study, compensating for possible bias in self-esteem. Digital transformation in the higher education industry in Ukraine is a roadmap to a sustainable education management strategy in higher medical institutions and determines the future of the country’s medical services sector. Більш широка і рання інтеграція теми цифровізації медичної освіти в навчальну програму потенційно може компенсувати існуючі відмінності в компетентностях на початку та наприкінці навчання майбутніх фахівців, що сприяє зростанню впевненості студентів у собі протягом навчання, компенсуючи можливі перекоси в самооцінці. Цифрова трансформація у сфері вищої освіти в Україні - це дорожня карта до стратегії сталого управління освітою у вищих медичних закладах та визначає майбутнє сектору медичних послуг країни.
 • Документ
  Математична індукція як інструмент вивчення квантової механіки
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-05-18) Лисогор, Т. О.; Штонда, О. Г.
  Авторами досліджено роль математичної індукції у вивченні квантової механіки. The authors investigated the role of mathematical induction in the study of quantum mechanics.
 • Документ
  Теорія ймовірностей та математична статистика
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-04-20) Жерновникова, О. А.; Дейніченко, Т. І.; Дейниченко, Г. В.; Чібісов, О. Д.
  Ураховуючи міждисциплінарне значення теорії ймовірностей і методів математичної статистики, в сучасних умовах виникає необхідність у ґрунтовному оволодінні нею здобувачами природничо-математичних спеціальностей педагогічних ЗВО як складником їхньої професійної підготовки. Навчально-методичний посібник дозволяє ознайомити здобувачів з цілями, змістом, вимогами щодо сформованості рівнів навчальних досягнень з предмету, формами і методами контролю навчально-пізнавальної діяльності; містить основні теоретичні відомості з курсу теорії ймовірностей та математичної статистики з метою повторення, узагальнення й систематизації знань, що сприятиме покращенню професійної підготовки майбутніх учителів. Taking into account the interdisciplinary importance of the theory of probability and methods of mathematical statistics, in modern conditions there is a need for thorough mastering of it by students of natural and mathematical specialties of pedagogical higher education institutions as a component of their professional training. The educational and methodological guide allows applicants to familiarize themselves with the goals, content, requirements for the formation of levels of educational achievements in the subject, forms and methods of monitoring educational and cognitive activities; contains the main theoretical information from the course of probability theory and mathematical statistics for the purpose of repetition, generalization and systematization of knowledge, which will contribute to the improvement of the professional training of future teachers.
 • Документ
  Методичні рекомендації до проведення науково-дослідної практики магістрантів спеціальності «014.04 Середня освіта (математика)»
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-04-20) Жерновникова, О. А.; Дейниченко, Г. В.; Дейніченко, Т. І.
  Методичні матеріали призначено для супроводу проходження здобувачами вищої освіти другого (магістерського) рівня науково-дослідної практики в закладах вищої педагогічної освіти. У методичних рекомендаціях наведено програму практики, висвітлено вимоги до оформлення звітної документації, подано зразки звітних документів з виконання завдань практики тощо. Призначено для викладачів та магістрантів педагогічних ЗВО. The methodical materials are intended to accompany the students of higher education at the second (master's) level of scientific research practice in institutions of higher pedagogical education. The methodical recommendations provide the practice program, highlight the requirements for drawing up report documentation, provide samples of report documents on the performance of practice tasks, etc. Intended for teachers and master's students of pedagogical higher education institutions.