Кафедра математики

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 364
 • Документ
  ОРГАНІЗАЦІЯ ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ: ВИКЛИКИ СУЧАСНОСТІ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024) Чернишова, О.; Штонда, О.
  У статті розглянуто поняття онлайн-навчання математики в умовах сучасності, оскільки проблема організації онлайн-навчання математики в сучасній школі не лише відповідає на сучасні виклики, але й визначає новий вектор розвитку освіти, забезпечуючи підготовку учнів до життя в цифровому суспільстві. Виокремлено недоліки та виклики, які виникають при використанні традиційних методів, проведено порівняння системи та рівня онлайн освіти в Україні та США, обґрунтовано специфіку навчання математики онлайн. Проаналізовані перспективи та надані рекомендації, що створюють основу для подальшого розвитку онлайн-навчання математики, забезпечуючи ефективну та інноваційну освітню практику. The article deals with the concept of online mathematics education in modern conditions, since the problem of organizing online mathematics education in a modern school not only responds to modern challenges, but also determines a new vector of education development, ensuring the preparation of students for life in a digital society. The article highlights the shortcomings and challenges that arise when using traditional methods, compares the system and level of online education in Ukraine and the United States, and substantiates the specifics of online mathematics education. Prospects are analyzed and recommendations are made that create the basis for further development of online mathematics education, ensuring effective and innovative educational practice.
 • Документ
  РОЗВИТОК МАТЕМАТИЧНОГО МИСЛЕННЯ У ДІТЕЙ ПІДЛІТКОВОГО ВІКУ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-11-10) Толок, Д.
  У публікації розглянуто розвиток математичного мислення у дітей підліткового віку. Математичне мислення у підлітків розвивається із зростанням їхньої когнітивної та пізнавальної спроможності. Зазначено, що математичне мислення у підлітків є складним та розвивається з часом під впливом різних факторів. Важливо створювати сприятливі умови для розвитку математичного мислення у підлітків, надаючи їм можливість вдосконалювати свої абстрактні, логічні та аналітичні навички. Математика може стати корисним інструментом для підлітків у вирішенні практичних завдань та розвитку їхнього критичного мислення. The publication examines the development of mathematical thinking in adolescent children. Mathematical thinking in adolescents develops with the growth of their cognitive and cognitive abilities. It is noted that the mathematical thinking of teenagers is complex and develops over time under the influence of various factors. It is important to create favorable conditions for the development of mathematical thinking in teenagers, giving them the opportunity improve your abstract, logical and analytical skills. Mathematics can be a useful tool for teenagers in solving practical problems and developing their critical thinking.
 • Документ
  РОЗВИТОК КОГНІТИВНИХ ПРОЦЕСІВ У ДИТИНИ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ ПРИ ВИВЧЕННІ МАТЕМАТИКИ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-11-10) Толок, Д.
  У публікації розглянуто розвиток когнітивних процесів у дитини середнього шкільного віку при вивченні математики. Навчання математики сприяє розвитку когнітивних навичок, таких як: аналітичне мислення, логічне мислення, креативність та вміння приймати самостійні рішення. Зазначено, що когнітивні процеси грають важливу роль при вивченні математики, сприяючи розвитку інтелекту особистості та формуючи її навички. Навчання математиці передбачає не тільки засвоєння знань, а й сприяє загальному інтелектуальному розвитку учнів. The publication examines the development of cognitive processes in a child of middle school age when learning mathematics. Learning mathematics contributes to the development of cognitive skills, such as: analytical thinking, logical thinking, creativity and the ability to make independent decisions. It is noted that cognitive processes play an important role in the study of mathematics, contributing to the development of a person's intelligence and forming his skills. Learning mathematics involves not only the assimilation of knowledge, but also contributes to the general intellectual development of students.
 • Документ
  АКТИВІЗАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ 7 КЛАСУ НА УРОКАХ АЛГЕБРИ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-11-10) Толок, Д.
  У публікації розглянуто активізацію пізнавальної діяльності учнів 7 класу на уроках алгебри. Зазначено, що вивчення алгебри вимагає не лише математичних знань, а й включає розвиток пізнавальної сфери особистості. Абстрактне мислення, логічне мислення відіграють важливу роль у процесі засвоєння алгебри. The publication examines the activation of the cognitive activity of 7th grade students in algebra lessons. It is noted that the study of algebra requires not only mathematical knowledge, but also includes the development of the cognitive sphere of the individual. abstract thinking, logical thinking plays an important role in the process of learning algebra.
 • Документ
  РОЗВИТОК ТВОРЧОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В УМОВАХ НУШ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-11-10) Галяс, А.; Рой, О.
  У публікації розглянуто розвиток творчої компетентності на уроках математики в умовах Нової української школи. Концепція Нової української школи (НУШ) – це освіта нових сенсів. Головна ідея НУШ – компетентнісне навчання. Зазначено, що головним завданням вчителів є організація навчальної діяльності таким чином, щоб учні мали змогу засвоїти знання за умов пошуководослідницької діяльності, набуваючи навичок творчої компетентності на уроках математики. The publication examines the development of creative competence in mathematics lessons in the conditions of the New Ukrainian School. The concept of the New Ukrainian School (NUS) is the education of new meanings. The main idea of NUS is competence training. It is noted that the main task of teachers is the organization of educational activities in such a way that students have the opportunity to acquire knowledge under the conditions of search and research activities, acquiring the skills of creative competence in mathematics lessons.