Педагогічні технології в підготовці вчителів

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, Вид-во «Мітра»
Анотація
Книга, яка пропонується Вашій увазі, є навчальним посібником, основною метою якого є допомога вчителям у використанні педагогічних технологій, наближенні навчального процесу до потреб сьогодення. Ця книга присвячена вчителю. В ній аналізуються педагогічні технології, які дозволяють підвищити ефективність професійної підготовки майбутніх учителів а також подаються відомості про авторські школи викладачів ХНПУ імені Г. С. Сковороди. Книга, которая предлагается Вашему вниманию, является учебным пособием, основной целью которого является помощь учителям в использовании педагогических технологий, приближении учебного процесса к потребностям сегодняшнего дня. Эта книга посвящена учителю. В ней анализируются педагогические технологии, которые позволяют повысить эффективность профессиональной подготовки будущих учителей а также приводятся сведения об авторских школах преподавателей ХНПУ имени Г. С. Сковороды. The book, which is offered to your attention, is a textbook, the main purpose of which is to help teachers in the use of pedagogical technologies, bringing the learning process to the needs of today. This book is dedicated to the teacher. Pedagogical technologies are analyzed in it, which make it possible to increase the effectiveness of professional training of future teachers, and also provides information about the author’s schools of teachers of the KhNPU named after GS Skovoroda.
Опис
Ключові слова
педагогіка, педагогічні технології, професійна підготовка, майбутні учителі, педагогика, педагогические технологии, профессиональная подготовка, будущие учителя, pedagogy, educational technology, professional training, future teachers
Цитування
Педагогічні технології в підготовці вчителів : навч. посіб. / І. Ф. Прокопенко, О. М. Іонова, В. І. Євдокимов [та ін.] ; Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди ; за ред. І. Ф. Прокопенка. – 3-тє вид., допов. і переробл. – Харків : ХНПУ, 2018. – 457 с.