Технології дистанційного навчання: діяльності та ресурси MOODLE

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2021
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Посібник є продовженням (другою частиною) посібника «Технології дистанційного навчання: методологія створення та супроводу навчальних курсів» (автори: Прокопенко А. І., Підчасов Є. В., Москаленко В. В., Доценко С. О., Лебедєва В. В.). В даному посібнику продовжується опис методики та технології створення дистанційних курсів в умовах змішаної та дистанційної форм навчання. Опис має практичну спрямованість на створення теоретичних та практичних складових дистанційних курсів, акцентування на налаштування навчальних елементів системи дистанційного навчання MOODLE для створення сучасного ефективного освітнього середовища. Пособие является продолжением (второй частью) пособия «Технологии дистанционного обучения: методология создания и сопровождения учебных курсов» (авторы: Прокопенко А. И., Пидчасов Е. В., Москаленко В. В., Доценко С. А., Лебедева В. В.). В данном пособии продолжается описание методики и технологии создания дистанционных курсов в условиях смешанной и дистанционной форм обучения. Описание имеет практическую направленность на создание теоретических и практических составляющих дистанционных курсов, акцентирование на настройку учебных элементов системы дистанционного обучения MOODLE для создания современной эффективной образовательной среды.The manual is a continuation (second part) of the manual "Distance learning technologies: methodology for creating and supporting training courses" (authors: Prokopenko A., Pidchasov E., Moskalenko V., Dotsenko S., Lebedeva V.). This guide continues the description of the methodology and technology of creating distance learning courses in mixed and distance learning. The description has a practical focus on creating theoretical and practical components of distance learning courses, emphasizing the configuration of educational elements of the distance learning system MOODLE to create a modern effective educational environment.
Опис
Ключові слова
використовувати, дистанційний курс, лекції, навчання, особливість, робота, студент, урок, to use, distance course, lectures, teaching, feature, work, student, lesson
Цитування
Технології дистанційного навчання: діяльності та ресурси MOODLE : навч. посіб. / А. І. Прокопенко, С. О. Доценко, В. В.Москаленк та ін. ; Харківський нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : Новий курс, 2021 – 49 с.