Дистанційна освіта

Немає доступних мініатюр
Дата
2016
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харків. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації містять тематичний план, тематику самостійних робіт, питання для обговорення, конструктивні, творчі завдання, глосарій та перелік літератури. Завдання для самопідготовки допоможуть здобувачам вищої освіти аналітично осмислити зміст лекційних занять, оптимізувати навчальну діяльність під час аудиторних занять, організувати самонавчання, раціонально здійснити самопідготовку до підсумкової атестації. Методические рекомендации содержат тематический план, тематику самостоятельных работ, вопросы для обсуждения, конструктивные, творческие задания, глоссарий и перечень литературы. Задания для самоподготовки помогут соискателям высшего образования аналитически осмыслить содержание лекционных занятий, оптимизировать учебную деятельность во время аудиторных занятий, организовать самообучение, рационально осуществить самоподготовку к итоговой аттестации. Methodical recommendations include a thematic plan, a topic of independent work, discussion questions, constructive, creative tasks, a glossary and a list of literature. Tasks for self-study will help the students of higher education to analytically understand the content of the lectures, to optimize the educational activity during the classroom, to organize self-study, to rationally carry out the self-preparation for the final attestation.
Опис
Ключові слова
дистанційна освіта, електронне навчання, відкрите освітньо-наукове середовище, формування інформаційно-комунікаційної компетентності, дистанційна платформа Moodle, здобувачі наукового ступеня доктора філософії, дистанционное образование, электронное обучение, открытая образовательно-научная среда, формирование информационно-коммуникационной компетентности, дистанионная платформа Moodle, соискатели ученой степени доктора философии, distance education, eLearning, open educational environment, formation of information and communication competence, Moodle distance platform, applicants for a Ph.D.
Цитування
Дистанційна освіта : метод. рек. для орг. позааудитор. самост. роботи, підгот. до підсумкової атестації / А. І. Прокопенко, Т. О. Олійник, С. О. Доценко [та ін.] ; Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди. – Харків : ХНПУ, 2016. – 22 с.