ІНКЛЮЗИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ОСНОВ ЗДОРОВ’Я

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2015
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
ХНПУ ім. Г. С. Сковороди
Анотація
Монографія присвячена дослідженню проблеми формування інклюзивної компетентності майбутнього вчителя основ здоров’я як невід’ємного складника його готовності до професійної діяльності в умовах інклюзивного навчання. У монографії обґрунтовано зміст інклюзивної компетентності майбутнього вчителя основ здоров’я як результату підготовки до професійної діяльності в умовах інклюзивного навчання. Визначено структурні компоненти інклюзивної компетентності майбутнього вчителя основ здоров’я (мотиваційно-ціннісний, когнітивно-операційний, рефлексивнооцінний) та її функції (конструктивно-комунікативна, навчально-виховна, аналітикокорегувальна). Уточнено критерії, показники і рівні підготовки майбутнього вчителя основ здоров’я до професійної діяльності в умовах інклюзивного навчання. Розроблено, теоретично обґрунтовано організаційно-педагогічну модель формування інклюзивної компетентності майбутнього вчителя основ здоров’я в умовах професійно-педагогічної підготовки. The monograph is dedicated to research of problem of forming of inclusive competence of a future teacher of the bases of health as a basis of his professional activity in the conditions of inclusive education. It givesprove of the content of inclusive competence of a future teacher of the bases of health as the result of preparation to professional activity in the conditions of inclusive education. It defines the structural components of inclusive competence of a future teacher of the bases of health (motivationally-valued, cognitively-operational, reflectionally-evaluative). It also defines its functions (structurally-communicative, educational andanalytically-corrected). The work specifies the criteria, rates and the levels of training of a future teacher of the bases of health in professional activity in the conditions of inclusive education. It also develops and theoretically grounds the organizationally-pedagogical model of forming of inclusive competence of a future teacher of the bases of health in the conditions of professional pedagogical training. Монография посвещена исследованиям проблемы формирования инклюзивной компетентности будущего учителя основ здоровья как неотъемлемой составляющей его готовности к профессиональной деятельности в условиях инклюзивного обучения. В монографии обосновано содержание инклюзивной компетентности будущего учителя основ здоровья как результата подготовки к профессиональной деятельности в условиях инклюзивного обучения. Определены структурные компоненты инклюзивной компетентности будущего учителя основ здоровья (мотивационно-ценностный, когнитивнооперационный, рефлексивно-оценочный) и ее функции (конструктивнокоммуникативная, учебно-воспитательная, аналитико-коррекционная). Уточнены критерии, показатели и уровни подготовки будущего учителя основ здоровья к профессиональной деятельности в условиях инклюзивного обучения. Разработана, теоретически обоснована организационно-педагогическая модель формирования инклюзивной компетентности будущего учителя основ здоровья в условиях профессионально-педагогической подготовки.
Опис
Ключові слова
інклюзивна компетентність, підготовка вчителя, здоров'я людини
Цитування
Бойчук Ю. Д. Інклюзивна компетентність майбутнього вчителя основ здоров’я : монографія / Ю. Д. Бойчук, О. С. Бородіна, О. М. Микитюк ; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди . – Харків : ХНПУ, 2015. – 117 с.