Наукові публікації Ю. Д. Бойчука

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 111
 • Документ
  Освітній хаб ХНПУ імені Г. С. Сковороди: мета, функції, напрями і зміст роботи
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024) Бойчук, Ю. Д.; Борисов, В. А.; Рибалко, Л. С.; Дідоренко, Г. С.
  Узагальнено досвід організації і проведення освітнього хабу, метою якого є створення умов для надолуження освітніх втрат під час соціальних викликів (пандемії, війни), підвищення якості освіти та повноцінної самореалізації учасників освітнього процесу. Освітній хаб є поліфункціональним, а головною функцією є розвивальна. Заняття в хабі розкривають внутрішній потенціал учасників освітнього процесу, поглиблюють знання й уміння з різних галузей, формують здатність співпрацювати та надихатися новими ідеями. Визначен о освітній хаб як осередок сприятливого оточення й спілкування, задоволення власних потреб, пізнання нового і саморозвитку в нових видах діяльності. Робота здійснюється за декількома напрямами: інклюзивна освіта, Еnglish Speaking Club, STEM-освіта для всіх, підготовка до мовних тестів, підготовка до НМТ–2024, підготовка до сертифікації, післядипломна освіта і менеджмент, правова грамотність для всіх, психологічна допомога, тренінги для вчителів за напрямами НУШ, цифрова грамотність для всіх. Зміст кожного напряму роботи підбирається з урахуванням потреб відвідувачів, вікових особливостей, професійної майстерності викладачів. Так, зміст інклюзивної освіти спрямовано на запобігання мовленнєвим порушенням у дітей, зниження рівня тривожності здобувачів загальної середньої освіти засобами арттерапії в умовах воєнного стану. Акцентовано на проведенні вебінарів, просвітницьких лекцій, семінарів, індивідуальних корекційно-розвиткових занять з дітьми з особливими освітніми потребами та надання консультативної допомоги їхнім батькам стосовно оптимізації процесів соціалізації та розвитку. Зазначено, що Сковорода-хаб виконує функцію профорієнтації і популяризації професії вчителя нової формації, здатного сприймати нове й транслювати кращі ідеї сучасній молоді. Хаб збирає небайдужих людей до освітніх процесів, зацікавлених у підвищенні якості освіти в Україні. The article summarises the experience of organising and conducting sessions in an educational hub, which aims at creating conditions for making up for educational losses during social challenges (pandemics, war), improving the quality of education and full self-realisation of participants of the educational process. The educational hub is multifunctional; its main function is developmental. Sessions in the hub reveal the internal potential of participants in the educational process, deepen knowledge and skills in various fields, and develop the ability to cooperate and be inspired by new ideas. The educational hub is defined as a centre of favourable environment and communication, designed to satisfy personal needs, learn new things, and selfdevelop in new activities. The work is carried out in several directions, such as inclusive education, English Speaking Clubs, STEM education for all, preparation for language tests, preparation for NMT 2024, preparation for certification, postgraduate education and management, legal literacy for all, psychological assistance, trainings for teachers in the areas of the NUS, and digital literacy for all. The content of each work direction is selected considering attendees’ needs, their age, and professional skills. For example, inclusive education aims at preventing children’s speech disorders and reducing anxiety among secondary school students via art therapy in martial law. Emphasis is placed on conducting webinars, educational lectures, seminars, individual correctional and developmental sessions with children with special educational needs, and counselling for their parents to optimise socialisation and development. It is noted that the Skovoroda Hub performs the function of career guidance and promotion of the profession of a new teacher, capable of perceiving new things and transmitting the best ideas to modern youth. The hub brings together people who are not indifferent to educational processes and are interested in improving the quality of education in Ukraine.
 • Документ
  РОЗВИТОК ВІТЧИЗНЯНИХ ІДЕЙ ПІДГОТОВКИ ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ДО ОРГАНІЗАЦІЇ МУЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УКРАЇНІ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024) Ларіна, І. О.
  У дослідженні розкрито особливості розвитку вітчизняних ідей організації музичного виховання дітей дошкільного віку в Україні на початку ХХ століття. Виявлено їх вплив на становлення змісту музично-педагогічної підготовки кадрів для дитячих освітніх закладів. Показано можливості використання позитивного досвіду музично-педагогічної підготовки кадрів в Україні на початку ХХ століття у сучасному освітньому процесі педагогічних ЗВО. The study discloses the development of domestic ideas of organizing musical education for preschool children in Ukraine at the beginning of the 20th century. It also reveals the influence of the said ideas on the formation of the content of musical and pedagogical training of personnel for children's educational institutions. The study shows the possibility of using the positive experience of music-pedagogical personnel training in Ukraine at the beginning of the 20th century in the modern educational process of pedagogical higher education institutions.
 • Документ
  СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК КАЗКОТЕРАПІЇ У ТЕОРІЇ І ПРАКТИЦІ СПЕЦІАЛЬНОЇ ТА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023) Казачінер, О. С.; Бойчук, Ю. Д.; Галій, А. І.
  У публікації висвітлено особливості етапів становлення казкотерапії як одного з напрямів спеціальної педагогічної теорії і практики. Для досягнення мети використано теоретичні методи: аналіз, синтез, узагальнення, аналогія – для формулювання основної наукової проблеми дослідження, визначення її методологічних засад. Проведене дослідження дозволяє дійти висновку про те, що в історії розвитку казкотерапії традиційно виділяють чотири основних етапи: 1 етап – усна народна творчість; 2 етап – збір та дослідження казок та міфів; 3 етап – психотехнічний (використання казки як інструменту психодіагностики, корекції та розвитку особистості); 4 етап – інтегративний, пов’язаний із формуванням концепції комплексної казкотерапії. Щодо подальшого розвитку казкотерапії, то можна припустити, що цей напрям продовжуватиме становлення в усіх названих вище напрямах, оскільки казку можна використовувати і як матеріал для читання, ознайомлення з цікавими творами, їх аналізу, і для особистісного розвитку, і як діагностичний інструментарій, і з метою корекції різноманітних порушень. The publication highlights the peculiarities of the stages of the development of fairy-tale therapy as one of the areas of special pedagogical theory and practice. To achieve the goal, theoretical methods were used: analysis, synthesis, generalization, analogy - to formulate the main scientific problem of the research, to determine its methodological foundations. The conducted research allows us to come to the conclusion that in the history of the development of fairy-tale therapy, four are traditionally distinguished main stages: 1 stage – oral folk art; 2 stage – collection and research of fairy tales and myths; 3 stage – psychotechnical (using a fairy tale as a tool for psychodiagnostics, correction and personality development); 4 stage – integrative, related to the formation of the concept of complex fairy-tale therapy. As for the further development of fairy-tale therapy, it can be assumed that this trend will continue to develop in all the above-mentioned directions, since a fairy tale can be used as a material for reading, familiarization with interesting works, their analysis, and for personal development, and as a diagnostic toolkit, and with for the purpose of correcting various violations.
 • Документ
  КАЗКОТЕРАПЕВТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У ДОШКІЛЬНИКІВ ТА МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
  (Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2023-11-16) Казачінер, О. С.; Бойчук, Ю. Д.; Галій, А. І.
  У публікації визначено психолого-педагогічні та корекційні підходи, що застосовуються у казкотерапії і які б сприяли формуванню навичок здорового способу життя у дошкільників та молодших школярів. Формування у дитини дошкільного та молодшого шкільного віку навичок здорового способу життя постає одним із першочергових завдань сучасної педагогічної теорії та практики. Зазначено, що сприяти формуванню навичок здорового способу життя в дитячому віці як найбільш сензитивному до сприймання інформації може застосування методів казкотерапії. Саме казка чи казкова історія є тим інструментом, а головне – безпечним інструментом, завдяки якому дитина пізнає оточуючий світ. А якщо казка матиме корекційний, терапевтичний, дидактичний сюжет, то робота над цим сюжетом стане мотивуючим чинником дотримання здорового способу життя. The publication defines psychological-pedagogical and correctional approaches used in fairy-tale therapy that would contribute to the formation of healthy lifestyle skills in preschoolers and younger schoolchildren. Formation of healthy lifestyle skills in children of preschool and primary school age is one of the primary tasks of modern pedagogical theory and practice. It is noted that the use of fairy-tale therapy methods can contribute to the formation of healthy lifestyle skills in childhood as the most sensitive to the perception of information. It is a fairy tale or a fairy tale that is the tool, and most importantly, a safe tool, thanks to which the child gets to know the world around him. And if the fairy tale has a corrective, therapeutic, didactic plot, then working on this plot will become a motivating factor for maintaining a healthy lifestyle.
 • Документ
  ДІАГНОСТИКА ТРУДНОЩІВ РОЗВИТКУ ДИТИНИ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-06-14) Казачінер, О. С.; Бойчук, Ю. Д.; Галій, А. І.
  У публікації досліджено висвітлення особливостей підготовки магістрантів зі спеціальності 016.02 Спеціальна освіта. Олігофренопедагогіка до оволодіння професійною компетентністю щодо здійснення діагностики труднощів розвитку дитини. Рання діагностика порушень пізнавального, комунікативного, соціального, емоційно-вольового, фізичного розвитку дітей є надзвичайно складною і водночас необхідною діяльністю. Відповідно до чинної освітньої програми підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 01 Освіта / Педагогіка Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди розроблено робочу та навчальну програми, а також силабус обов’язкової навчальної дисципліни «Діагностика труднощів розвитку дитини». Зазначено, що контент навчальної дисципліни можна запроваджувати у закладах вищої освіти в різних режимах навчання (онлайн, змішаний, офлайн). Це є надзвичайно актуальним та важливим у зв’язку з воєнним станом в Україні та необхідністю дотримання заходів безпеки. The publication examines the coverage of training features master's students in the specialty 016.02 Special education. Oligophrenopedagogy to mastering professional competence in the diagnosis of child development difficulties. Early diagnosis of disorders of cognitive, communicative, social, emotional-volitional, physical development of children is an extremely difficult and at the same time necessary activity. In accordance with the current educational program for the training of specialists of the first (bachelor) level of higher education, field of knowledge 01 Education / Pedagogy of the H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, a work and study program was developed, as well as a syllabus for the compulsory educational discipline "Diagnostics of child development difficulties ". It is noted that the content of the academic discipline can be to be implemented in higher education institutions in various modes of study (online, mixed, offline). This is extremely relevant and important in connection with the state of war in Ukraine and the need to observe security measures.