Наукові публікації Ю. Д. Бойчука

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 82
 • Документ
  ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ ТА РОЗРОБЛЕННЯ ЛІКУВАЛЬНОЇ КАЗКИ ДЛЯ ДИТИНИ ІЗ ПСИХОСОМАТИЧНИМИ ПОРУШЕННЯМИ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-05-18) Казачінер, О. С.; Бойчук, Ю. Д.; Галій, А. І.
  У публікації висвітлено особливості змісту та розроблення лікувальної казки для дитини із психосоматичними порушеннями. Казка є одним із найефективніших психотерапевтичних засобів в роботі з дітьми, які мають психофізичні порушення. Зазначено, що лікувальна казка є важливим інструментом для створення у хворої дитини або дитини із психосоматичними порушеннями стійкого наміру одужання. Для того, щоб майбутні фахівці оволоділи знаннями щодо особливостей казки для роботи з психосоматичними захворюваннями та казкотерапії як способу створення наміру одужання, а також відповідними вміннями, нами розроблено практикум «Казкотерапія: поглиблений курс». У Практикумі пропонуються завдання як теоретичного, так і практичного змісту; надається можливість створити власні казки, розробити завдання до готових казок тощо. Усе це сприяє розвитку професійної компетентності як майбутніх, так і працюючих фахівців у сфері казкотерапії як одного з напрямів спеціальної педагогіки та арт-терапії. The publication highlights the peculiarities of the content and development of a therapeutic fairy tale for a child with psychosomatic disorders. A fairy tale is one of the most effective psychotherapeutic tools in working with children who have psychophysical disorders. It is noted that there is a healing fairy tale an important tool for creating a persistent intention of recovery in a sick child or a child with psychosomatic disorders. In order for future specialists to acquire knowledge about the peculiarities of fairy tales for working with psychosomatics diseases and fairy-tale therapy as a way of creating the intention of recovery, as well as the corresponding skills, we have developed the workshop "Fairy-tale therapy: an advanced course". The Workshop offers tasks of both theoretical and practical content; it is possible to create your own fairy tales, develop tasks for ready-made fairy tales, etc. All this contributes to the development of professional competence of both future and working specialists in the field of fairy-tale therapy as one of the areas of special pedagogy and art therapy.
 • Документ
  НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ДІАЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ СТАРШИХ ДОШКІЛЬНИКІВ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ В УМОВАХ ПРЕДМЕТНО-ПРАКТИЧНОЇ ТА ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  (Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2022) Бойчук, Ю. Д.; Науменко, Н. В.; Дрожик, Л. В.
  В статті розглянуто напрями розвитку діалогічного мовлення у старших дошкільників з інтелектуальними порушеннями. Зазначено, що діалогічне мовлення дітей старшого дошкільного віку, які мають інтелектуальні порушення, характеризується рядом особливостей – малою активністю та ініціативністю, обмеженим життєвим досвідом, низьким рівнем розуміння почутого внаслідок недостатності мислення, низькою мотивацією до промови та взаємодії, відсутністю мовлення за рахунок бідності активного словника та несформованістю граматичного боку мовлення, ухиленням від діалогу, сумбурністю мовлення та інших. Виявлено, що порушення діалогічного мовлення у старших дошкільників з інтелектуальними порушеннями негативно впливає на весь психічний розвиток дитини, відбивається на її діяльності, поведінці, виявляється у несформованості засобів комунікації, перешкоджає здійсненню повноцінного спілкування, негативно впливає на встановлення та підтримку контактів з однолітками. Наголошено на тому, що пріоритетним напрямом розвитку зв’язного діалогічного мовлення дошкільників є реалізація комунікативно-діяльнісного підходу до навчання дітей, що забезпечується при дотриманні таких умов, як: діяльнісний характер організації процесу засвоєння мовленнєвих засобів, здійснення мовленнєвого розвитку в предметно-практичній та ігровій діяльності. Досліджено, що корекційно-розвиткова робота з дошкільниками старшого віку з інтелектуальними порушеннями має відбуватися в умовах предметно-практичної та ігрової діяльності з використанням комунікативних методів – розмови, бесіди, полілогу; різних видів продуктивної діяльності – малювання, ліплення, аплікації, конструювання, побутової праці; сюжетно-рольових та дидактичних ігор; арттерапевтичного методу – казкотерапія, театралізація, створення та розігрування казок. Охарактеризовано види діяльності старших дошкільників з інтелектуальними порушеннями з метою збагачення змісту мовленнєвого виховання та вдосконалення форм та методів мовленнєвої роботи; для формування вміння слухати та чути партнера, підтримувати мовленнєву та ігрову взаємодію, відповідати на висловлювання партнера, розмірковувати, аргументувати висловлювання; для підвищення ігрової та комунікативної мотивації до занять; для формування вміння доповнювати висловлювання партнера: ставити запитання, ввічливо висловлювати припущення, побажання, незгоду; міркувати, обґрунтовувати свої міркування. The article deals with the directions of development of dialogic speech for senior preschoolers with intellectual disabilities. It is noted that the dialogic speech of senior preschool children with intellectual disabilities is characterized by a number of features – low activity and initiative, limited life experience, low level of understanding of what they hear due to lack of thinking, low motivation to speak and interact, lack of speech due to the poverty of active vocabulary and unformed grammatical side of speech, avoidance of dialogue, confusion of speech and others. It is determined, that the violation of dialogic speech in senior preschoolers with intellectual disabilities negatively affects the entire mental development of the child, affects his/her activity, behavior, manifests itself in the unformed means of communication, prevents the implementation of full communication, negatively affects the establishment and maintenance of contacts with peers. It is emphasized that the priority direction of the development of coherent dialogic speech of preschoolers is the implementation of a communicative-activity approach to teaching children, which is ensured under the following conditions: the activity nature of the organization of the process of mastering speech means, the implementation of speech development in subject-practical and game activities. It is researched, that correctional and developmental work with older preschoolers with intellectual disabilities should take place in the conditions of subject-practical and game activities using communicative methods - conversation, talk, polylogue; various types of productive activities – drawing, modeling, application, design, work; role-playing and didactic games; art therapy method - fairy tale therapy, theatricalization of creating and playing fairy tales. The types of activities of senior preschoolers with intellectual disabilities for enriching the content of speech education and improving the forms and methods of speech work are described; for the formation of the ability to listen and hear a partner, to support speech and game interaction, to respond to the partner's statements, to reflect, to argue statements; to increase the game and communicative motivation for classes; to form the ability to complement the partner's statements: ask questions, politely express assumptions, wishes, disagreement; reason, justify their reasoning.
 • Документ
  ТЕАТРАЛІЗОВАНА ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ЕМОЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ДОШКІЛЬНИКА ІЗ ЗПР
  (Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2022) Бойчук, Ю. Д.; Дрожик, Л. В.; Науменко, Н. В.; Щербак, І. М.
  В статті розглянуто шляхи розвитку емоційно-вольової сфери дошкільників із затримкою психічного розвитку. Зазначено, що емоційно-вольова сфера являє собою комплекс властивостей особистості людини, що характеризують зміст, якість та динаміку її почуттів та емоцій. Охарактеризовано специфіку емоційно-вольової сфери у дітей з затримкою психічного розвитку, що проявляється у неможливості на тривалий час сконцентруватися на цілеспрямованій діяльності. Виявлено, що психологічною причиною нестійкості емоційно-вольової сфери є низький рівень довільної психічної активності, прояв негативних характеристик кризового розвитку, труднощі у встановленні комунікативних контактів, поява емоційних розладів. Наголошено на тому, що серед психокорекційних технологій, завдяки яким можна здійснити позитивний вплив на емоційний розвиток дітей із затримкою психічного розвитку, є театралізована ігрова діяльність, оскільки дозволяє дітям емоційно та фізично розрядитися, сприяє формуванню лідерських якостей, умінню спілкуватися з однолітками, знаходити способи спілкування, долаючи почуття боязкості. Досліджено, що корекційно-розвиткова робота з дошкільниками з затримкою психічного розвитку має включати такі напрямки театралізованої діяльності, як режисерські ігри: настільний театр картинок, настільний театр ляльок; ігри-драматизації з пальчиками, ігри-драматизації з ляльками, імпровізація. Охарактеризовано вправи для розвитку уяви та уваги; вправи для формування вмінь розуміти та емоційно виражати стани героїв за допомогою інтонації; знаходити засоби виразності для адекватного вираження свого настрою за допомогою міміки; вправи, які формують вміння психологічно налаштуватися на виконання майбутньої дії, швидко переключатися з однієї на іншу, контролювати міміку, позу, жести; здатність змінювати свої переживання, вираз обличчя, ходу, рух відповідно до емоційного стану. In the article, the ways of development of the emotional and volitional sphere of preschool children with delayed mental development are considered. It is indicated that the emotional and volitional sphere is a complex of properties of a person’s personality, characterizing the content, quality and dynamics of their feelings and emotions. The specificity of the emotional and volitional sphere in children with mental retardation, which is manifested in the inability to concentrate on purposeful activity for a long time, is characterized. Low level of voluntary mental activity, manifestation of negative characteristics of crisis development, difficulties in establishing communicative contacts, emergence of emotional disorders are the psychological reasons for instability of the emotional and volitional sphere. It is noted that among the psychologically corrective techniques through which it is possible to have a positive impact on the emotional development of children with mental retardation, there is theatrical play activity, because it allows children to discharge emotionally and physically, promotes the formation of leadership skills, ability to communicate with peers, to find ways to communicate, overcoming a sense of timidity. It is researched that correctional and developmental work with preschool children with mental retardation should include such directions of theatrical activity as director’s games, table picture theater, table puppet theater; drama games with fingers, drama games with puppets, improvisation. Exercises for the development of imagination and attention are characterized; exercises for the formation of skills to understand and emotionally express the state of the characters through intonation; to find means of expression to adequately express their mood through facial expressions; exercises that form the ability to psychologically tune into the future action, to quickly switch from one to another, control facial expression, posture, gestures; ability to change their experiences, facial expressions, gait, movement according to the emotional state.
 • Документ
  ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ДО ЗБЕРЕЖЕННЯ І ЗМІЦНЕННЯ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ В УМОВАХ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ
  (Національний фармацевтичний університет, Харків, 2023) Козлов, А. В.; Науменко, Н. В.; Бойчук, Ю. Д.
  В статті розглянуто питання підготовки вчителів початкової школи до збереження та зміцнення фізичного здоров’я дітей з особливими освітніми потребами; визначено концептуальні засади інклюзивного навчання; схарактеризовано професійні компетентності вчителя початкових класів відповідно до збереження та зміцнення фізичного здоров’я дітей з особливими освітніми потребами; виявлено шляхи реалізації завдань професійної підготовки вчителів початкової школи щодо здоров’язбереження дітей з особливими освітніми потребами. The article examines the issue of training primary school teachers to preserve and strengthen the physical health of children with special educational needs; the conceptual principles of inclusive education are defined; the professional competencies of primary school teachers are characterized in accordance with the preservation and strengthening of the physical health of children with special educational needs; ways of implementing the tasks of professional training of primary school teachers regarding the health care of children with special educational needs have been identified.
 • Документ
  Під знаком Григорія Сковороди
  (Харківський національний університет радіоелектроніки, 2023) Бойчук, Ю. Д.; Бережна, С. В.
  300-річчя Григорія Сковороди увійшло до переліку ювілейних дат ЮНЕ СКО 2022 року. Видатний українець залишив нащадкам феноменальну духовно-педагогічну спадщину, яка не втрачає свого унікального пізнавального, етико-виховного, естетичного значення і тепер, у найскладніші часи в історії нашої держави. Напередодні визначної дати (з 30 листопада по 2 грудня 2022 року) у Харківському національному педагогічному університеті імені Г. С. Сковороди пройшли урочисті заходи, присвячені ювілею українського філософа.The 300th anniversary of Hryhoriy Skovoroda was included in the list of UNESCO jubilee dates in 2022. The outstanding Ukrainian left his descendants a phenomenal spiritual and pedagogical heritage, which does not lose its unique cognitive, ethical, educational, aesthetic significance even now, in the most difficult times in the history of our country. On the eve of the important date (from November 30 to December 2, 2022) at the Kharkiv National Pedagogical University named after H.S. Skovorody held solemn events dedicated to the anniversary of the Ukrainian philosopher.