Кафедра здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 464
 • Документ
  ГУРТКОВА РОБОТА ЯК ФОРМА РОБОТИ З ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ОРІЄНТУВАННЯ У ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024-04-09) Шевченко, З. Д.
  В умовах сучасної освіти гурткова робота є важливою формою роботи з формування навичок соціально-побутового орієнтування дітей з інтелектуальними порушеннями. Цей вид діяльності дозволяє дітям спілкуватися, співпрацювати та вирішувати спільні завдання між однолітками, що сприяє їхньому соціальному розвитку. Залучення дітей з інтелектуальними порушеннями до гурткової роботи сприяє розвитку їх творчих здібностей, здобуттю професійних знань, формування вмінь і навичок, які сприяють соціальній адаптації та підвищенню рівня загального розвитку дітей. Зазначено, що гурткова робота є важливим елементом виховного процесу, який сприяє формуванню різноманітних навичок у дітей з інтелектуальними порушеннями, зокрема соціально-побутового орієнтування. Участь у гуртках допомагає дітям розвивати творчі та практичні здібності, набувати нові знання та навички. Також гурткова робота допомагає закріпити набуті знання та застосовувати предметні вміння на практиці, які діти з інтелектуальними порушеннями зможуть застосувати у повсякденному житті. In the conditions of modern education, group work is an important form of work for the formation of social and everyday orientation skills of children with intellectual disabilities. This type of activity allows children to communicate, cooperate and solve common tasks among peers, which contributes to their social development. Involvement of children with intellectual disabilities in group work contributes to the development of their creative abilities, the acquisition of professional knowledge, the formation of skills and abilities that contribute to social adaptation and increase the level of general development of children. It is noted that group work is an important element of the educational process, which contributes to the formation of various skills in children with intellectual disabilities, in particular social and everyday orientation. Participation in clubs helps children develop creative and practical abilities, acquire new knowledge and skills. Also, group work helps to consolidate acquired knowledge and apply subject skills in practice, which children with intellectual disabilities will be able to apply in everyday life.
 • Документ
  ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ОРІЄНТУВАННЯ У ДІТЕЙ З ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИМИ ПОРУШЕННЯМИ ЗАСОБАМИ ІГРОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ З ВИКОРИСТАНЯМ НАОЧНОСТІ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024-04-09) Тюпова, В. І.
  У публікації досліджено визначення умов, за яких ігрова активність може використовуватися як ефективний засіб навчання на уроках соціально-побутової адаптації у спеціальних школах. Гра, у всіх своїх проявах та формах, є потужним інструментом для формування навичок соціально-побутового орієнтування. Вона відкриває перед дітьми з інтелектуальними порушеннями цілий світ можливостей, навчивши їх цілому спектру важливих умінь та навичок. Застосування ігрових методик сприяє розвитку пізнавального інтересу до навчального матеріалу, формуванню соціально значущих знань, умінь та навичок у дітей з розумовою відсталістю, а також успішної інтеграції випускників спеціальної школи до соціального середовища. The publication examines the definition of the conditions under which game activity can be used as an effective means of learning in the lessons of social and everyday adaptation in special schools. The game, in all its manifestations and forms, is a powerful tool for the formation of social and everyday orientation skills. It opens up a whole world of possibilities for children with intellectual disabilities, teaching them a whole spectrum of important abilities and skills. The use of game methods contributes to the development of cognitive interest in educational material, the formation of socially significant knowledge, abilities and skills in children with mental retardation, as well as the successful integration of special school graduates into the social environment.
 • Документ
  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ СУПРОВОД ДІТЕЙ З ООП: ОСОБЛИВОСТІ МІЖДИСЦИПЛІНАРНОГО ПІДХОДУ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024-04-09) Стадник, О. А.
  У публікації здійснено теоретичний аналіз наукової літератури з питань сучасного стану психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами та якісного мультидисциплінарного підходу до його організації. Міждисциплінарний аналіз наукових публікацій засвідчує наявність різноаспектних досліджень з проблеми психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами, як теоретичного так і практичного характеру. Зазначено, що в сучасній Україні створено нормативно-правову базу, яка регламентує психолого-педагогічний супровід дітей з ООП, існує й теоретична база з питання психолого-педагогічного супроводу, але практичного досвіду в здійсненні системного мультидисциплінарного підходу до здійснення психолого-педагогічного супроводу дітей з ООП й досі бракує, що вимагає подальшої активної роботи у цьому напрямку. The publication provides a theoretical analysis of scientific literature on the current state of psychological and pedagogical support for children with special educational needs and a high-quality multidisciplinary approach to its organization. The interdisciplinary analysis of scientific publications confirms the presence of multifaceted studies on the problem of psychological and pedagogical support of children with special educational needs, both of a theoretical and practical nature. It is noted that in modern Ukraine, a normative and legal framework has been created that regulates the psychological and pedagogical support of children with disabilities, there is also a theoretical base on the issue of psychological and pedagogical support, but practical experience in the implementation of a systemic multidisciplinary approach to the implementation of psychological and pedagogical support for children with disabilities is still lacking, which requires further active work in this direction.
 • Документ
  ГРА ЯК МЕТОД ФОРМУВАННЯ НАВИЧОК СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВОГО ОРІЄНТУВАННЯ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024-04-09) Літвінчук, А. М.
  У статті проаналізовано важливість гри як інструменту виховання та навчання, зокрема у формуванні ключових соціальних компетенцій, необхідних для ефективної адаптації у суспільстві. Ігри, такі як дидактичні та сюжетно-рольові, займають важливе місце у процесі формування соціально-побутових знань, умінь та навичок у дітей з особливими освітніми потребами. Зазначено, що гра виступає потужним інструментом для формування соціально-побутового орієнтування у дітей. Вона сприяє розвитку взаєморозуміння, емпатії та співпраці, що є ключовими компонентами успішної взаємодії у суспільстві. Гра є не лише засобом навчання, але й ефективним інструментом соціалізації, що сприяє позитивним змінам у психіці та розвитку особистості дитини. The article analyzes the importance of the game as a tool of education and training, in particular, in the formation of key social competencies necessary for effective adaptation in society. Games, such as didactic and story role-playing games, play an important role in the formation of social and everyday knowledge, skills and abilities in children with special educational needs. It is noted that the game is a powerful tool for the formation of social and everyday orientation in children. It promotes the development of mutual understanding, empathy and cooperation, which are key components of successful interaction in society. The game is not only a means of learning, but also an effective tool of socialization, which contributes to positive changes in the child's psyche and personality development.
 • Документ
  ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ З ТПМ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2024-04-09) Зосімова, В. В.
  У статті розглянуто оволодіння монологічним мовленням, яке має велике значення для розвитку мовлення дітей, оскільки саме при побудові монологу найбільшою мірою виявляються їх мовленнєві вміння. Монологічне мовлення вважається більш складною формою зв'язного мовлення, ніж діалогічне, воно демонструє всі мовні досягнення дітей, тому його розвиток має дуже важливе місце в логопедичній роботі з молодшими школярами, тому як розвинене монологічне мовлення є необхідною умовою навчання дитини в школі. Зазначено, що навіть незначні мовленнєві порушення можуть в подальшому позначитися на навчанні дитини в школі, наприклад, при освоєнні процесів письма і читання. The article examines the mastery of monologue speech, which is of great importance for the development of children's speech, since it is during the construction of a monologue that their speech skills are revealed to the greatest extent. Monologic speech is considered a more complex form of coherent speech than dialogic speech, it demonstrates all linguistic achievements of children, so its development has a very important place in speech therapy work with younger schoolchildren, because developed monologic speech is a necessary condition for a child's education at school. It is noted that even minor speech disorders can later affect the child's education at school, for example, when mastering the processes of writing and reading.