Кафедра здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 435
 • Документ
  МЕНТАЛЬНЕ ЗДОРОВ'Я: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ СЬОГОДЕННЯ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-12-12)
  У збірці представлено матеріали регіонального круглого столу, метою якого було обговорення питань щодо збереження ментального здоров’я, психосоціальної підтримки та психолого-педагогічного супроводу в межах освітнього простору, підвищення обізнаності учасників освітнього процесу щодо оцінки власного психоемоційного стану, потенційних ризиків для ментального здоров’я, дієвих методів їх вирішення, ментального здоров'я в контексті психологічної та фізичної реабілітації, техніки самодопомоги та підтримки інших, що базуються на доказових методиках піклування про ментальне і фізичне здоров’я, підготовки фахівців в галузі освіти з базовими навичками першої психологічної допомоги у сфері ментального здоров’я. Для науково-педагогічних працівників, здобувачів закладів вищої освіти, педагогічних працівників закладів загальної середньої, спеціальної та позашкільної освіти, практичних психологів, фахівців інклюзивно-ресурсних центрів. The collection presents the materials of a regional roundtable aimed at discussing issues related to mental health, psychosocial support and psychological and pedagogical support within the educational space, raising awareness of participants in the educational process about assessing their own psycho-emotional state, potential risks to mental health, effective methods of addressing them, mental health in the context of psychological and physical rehabilitation, self-help techniques and support for others based on evidence-based methods of mental and physical health care, training of in the context of psychological and physical rehabilitation, self-help techniques and support for others based on evidence-based methods of mental and physical health care, training of educational professionals with basic skills of first aid in the field of mental health. For research and teaching staff, students of higher education institutions, pedagogical staff of general secondary, special and out-of-school education institutions, practical psychologists, specialists of inclusive resource centres.
 • Документ
  КАЗКОТЕРАПЕВТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У ДОШКІЛЬНИКІВ ТА МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
  (Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2023-11-16) Казачінер, О. С.; Бойчук, Ю. Д.; Галій, А. І.
  У публікації визначено психолого-педагогічні та корекційні підходи, що застосовуються у казкотерапії і які б сприяли формуванню навичок здорового способу життя у дошкільників та молодших школярів. Формування у дитини дошкільного та молодшого шкільного віку навичок здорового способу життя постає одним із першочергових завдань сучасної педагогічної теорії та практики. Зазначено, що сприяти формуванню навичок здорового способу життя в дитячому віці як найбільш сензитивному до сприймання інформації може застосування методів казкотерапії. Саме казка чи казкова історія є тим інструментом, а головне – безпечним інструментом, завдяки якому дитина пізнає оточуючий світ. А якщо казка матиме корекційний, терапевтичний, дидактичний сюжет, то робота над цим сюжетом стане мотивуючим чинником дотримання здорового способу життя. The publication defines psychological-pedagogical and correctional approaches used in fairy-tale therapy that would contribute to the formation of healthy lifestyle skills in preschoolers and younger schoolchildren. Formation of healthy lifestyle skills in children of preschool and primary school age is one of the primary tasks of modern pedagogical theory and practice. It is noted that the use of fairy-tale therapy methods can contribute to the formation of healthy lifestyle skills in childhood as the most sensitive to the perception of information. It is a fairy tale or a fairy tale that is the tool, and most importantly, a safe tool, thanks to which the child gets to know the world around him. And if the fairy tale has a corrective, therapeutic, didactic plot, then working on this plot will become a motivating factor for maintaining a healthy lifestyle.
 • Документ
  ДОСЛІДЖЕННЯ СТРЕСОСТІЙКОСТІ ЯК ПЕРЕДУМОВИ ПРОФЕСІЙНОГО ЗДОРОВ’Я МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ
  (Інститут психології імені Г. С. Костюка НАПН України, 2023-11-16) Бацилєва, О. В.
  У публікації досліджено стресостійкість майбутніх педагогів. Професійна діяльність сучасних педагогів характеризується зростанням інтенсифікації праці, підвищенням вимог до професійної відповідності і ефективності при виконанні різного роду завдань. Зауважено, що професія педагога є особливо вразливою до дії різного роду стресових чинників, та вимагає від фахівців постійної актуалізації когнітивних, емоційних, рефлексивних та інших можливостей та ресурсів їхньої особистості. Зазначено, що стресостійкість виступає складною інтегративною характеристикою, що визначає здатність людини протистояти впливу стресових чинників та зберігати ефективну поведінку в стресових ситуаціях, активно перетворюючи їх або пристосовуючись до них без шкоди для здоров’я і якості діяльності, що виконується. Рекомендовано впровадження у процес підготовки майбутніх педагогів проведення низки соціально-психологічного тренінгів, які мають бути спрямовані на формування навичок психічної саморегуляції, що сприятиме не тільки підвищенню рівня стресостійкості та оптимізації внутрішнього потенціалу, а й гармонійному функціонуванню особистості педагога у всіх сферах його життєдіяльності, що безумовно матиме позитивне значення для збереження та зміцнення професійного здоров’я. The publication examines the stress resistance of future teachers. The professional activity of modern teachers is characterized by an increase in the intensification of work, an increase in the requirements for professional compliance and efficiency in the performance of various types of tasks. It is noted that the profession of a teacher is particularly vulnerable to the action of various types of stress factors, and requires specialists to constantly update their cognitive, emotional, reflective and other personal capabilities and resources. It is noted that stress resistance is a complex integrative characteristic that determines a person's ability to resist the influence of stressful factors and maintain effective behavior in stressful situations, actively transforming them or adapting to them without harming health and the quality of the activity being performed. It is recommended to introduce a series of social-psychological trainings into the process of training future teachers, which should be aimed at the formation of mental self-regulation skills, which will contribute not only to increasing the level of stress resistance and optimizing internal potential, but also to the harmonious functioning of the teacher's personality in all areas of his life, which is definitely will have a positive value for preserving and strengthening professional health.
 • Документ
  ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ ЯК УЯВЛЕННЯ ЛЮДИНИ ПРО РЕАЛЬНІСТЬ ЛЮДСЬКОГО БУТТЯ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-12-01) Матвійчук, О.
  В статті розглянуто поняття «здоров’я», «спосіб життя» та «здоровий спосіб життя» як феномен людського буття, погляди філософів щодо розуміння поняття «здоров’я». Уточнено різні погляди філософів, сутність та різноманіття здорового способу життя. The article examines the concepts of "health", "way of life" and "healthy lifestyle" as a phenomenon of human existence, views of philosophers regarding the understanding of the concept of "health". Various views of philosophers, the essence and diversity of a healthy lifestyle are clarified.
 • Документ
  ДІАГНОСТИКА ТРУДНОЩІВ РОЗВИТКУ ДИТИНИ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯ-ДЕФЕКТОЛОГА
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-06-14) Казачінер, О. С.; Бойчук, Ю. Д.; Галій, А. І.
  У публікації досліджено висвітлення особливостей підготовки магістрантів зі спеціальності 016.02 Спеціальна освіта. Олігофренопедагогіка до оволодіння професійною компетентністю щодо здійснення діагностики труднощів розвитку дитини. Рання діагностика порушень пізнавального, комунікативного, соціального, емоційно-вольового, фізичного розвитку дітей є надзвичайно складною і водночас необхідною діяльністю. Відповідно до чинної освітньої програми підготовки фахівців першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, галузі знань 01 Освіта / Педагогіка Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди розроблено робочу та навчальну програми, а також силабус обов’язкової навчальної дисципліни «Діагностика труднощів розвитку дитини». Зазначено, що контент навчальної дисципліни можна запроваджувати у закладах вищої освіти в різних режимах навчання (онлайн, змішаний, офлайн). Це є надзвичайно актуальним та важливим у зв’язку з воєнним станом в Україні та необхідністю дотримання заходів безпеки. The publication examines the coverage of training features master's students in the specialty 016.02 Special education. Oligophrenopedagogy to mastering professional competence in the diagnosis of child development difficulties. Early diagnosis of disorders of cognitive, communicative, social, emotional-volitional, physical development of children is an extremely difficult and at the same time necessary activity. In accordance with the current educational program for the training of specialists of the first (bachelor) level of higher education, field of knowledge 01 Education / Pedagogy of the H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, a work and study program was developed, as well as a syllabus for the compulsory educational discipline "Diagnostics of child development difficulties ". It is noted that the content of the academic discipline can be to be implemented in higher education institutions in various modes of study (online, mixed, offline). This is extremely relevant and important in connection with the state of war in Ukraine and the need to observe security measures.