Кафедра здоров’я людини, реабілітології і спеціальної психології

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 430
 • Документ
  Методика «Лікувальна казка» у роботі з дітьми, які потребують використання терапевтичних процедур
  (Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського, 2023-10-23) Казачінер, О. С.; Бойчук, Ю. Д.; Галій, А. І.
  У публікації запропоновано опис методики «Лікувальна казка» у роботі з дітьми, які потребують використання терапевтичних процедур, а також рекомендації щодо її застосування. Прикладом такої казки обрано казку для дітей із діабетом 1 типу «Глюкоза та Інсулін у казковій країні Гармонія». Зазначено, що лікувальна казка є дієвим інструментом у роботі з дітьми, які потребують терапевтичного лікування, перебувають у стаціонарі або отримують лікування у домашніх умовах. Лікувальні казки можуть мати різне призначення: 1) у доступній формі пояснити дитині, на що вона захворіла, і як позбутися чи коригувати хворобливий стан; 2) зменшення негативних емоцій, пов’язаних із лікуванням чи перебуванням у стаціонарі; 3) формування у дитини стійкого наміру одужання, якщо хворобу складно перемогти. The publication offers a description of the "Healing fairy tale" technique in working with children who need the use of therapeutic procedures, as well as recommendations for its use. As an example of such a fairy tale, the fairy tale for children with type 1 diabetes "Glucose and Insulin in the fairyland of Harmony" was chosen. It is noted that the therapeutic fairy tale is an effective tool in working with children who need therapeutic treatment, are in inpatients or receive treatment at home. Healing fairy tales can have different purposes: 1) to explain to the child in an accessible form what he is sick with, and how to get rid of or correct the painful condition; 2) reduction of negative emotions associated with treatment or hospitalization; 3) formation of the child's persistent intention to recover, if the disease is difficult to overcome.
 • Документ
  PEER TUTORING IN SPECIAL AND INCLUSIVE EDUCATION
  (International Science Group, 2023-02-21) Казачінер, О. С.; Бойчук, Ю. Д.
  Peer tutoring in special and inclusive education is a strategy where higher performing students are paired with lower-performing students or students with disabilities to review or teach academic material. This strategy has been proven to help students on both sides’ master content and gain self-confidence in specific skills. The peer tutoring definition allows for different types of student pairings. Some models pair peers of similar abilities, while other models pair a higher-performing student with a lower-performing student for a target skill. Some models pair students of different ages. Teachers should pair students based on the skill being addressed ascarefully prescribed format and steps, while other peer tutoring is less formal. Peer tutoring has been a part of the American education system for many years and has been the subject of much research and development. well as on their behavioural and personality needs. Взаємне наставництво у спеціальній та інклюзивній освіті - це стратегія, за якої учні з кращими показниками в навчанні об'єднуються в пари з учнями з нижчими показниками або учнями з інвалідністю для повторення чи викладання академічного матеріалу. Доведено, що ця стратегія допомагає учням з обох сторін засвоїти навчальний матеріал і набути впевненості у власних силах. Визначення "рівний-рівному" допускає різні типи об'єднання учнів у пари. Деякі моделі об'єднують в пари учнів зі схожими здібностями, тоді як інші моделі об'єднують в пари учня з вищими показниками з учнем з нижчими показниками для розвитку цільової навички. Деякі моделі об'єднують в пари учнів різного віку. Вчителі повинні об'єднувати учнів у пари на основі навичок, які відпрацьовуються, з дотриманням ретельно прописаного формату та етапів, тоді як інші моделі наставництва менш формальні. Наставництво з боку однолітків є частиною американської системи освіти вже багато років і є предметом багатьох досліджень і розробок. а також на їхні поведінкові та особистісні потреби.
 • Документ
  ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ДО СТВОРЕННЯ БЕЗПЕЧНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ
  (Хмельницький національний університет, 2023-10-19) Казачінер, О. С.; Бойчук, Ю. Д.; Галій, А. І.
  У публікації досліджено підготовку фахівців до створення безпечного освітнього середовища в умовах воєнного стану. У збройних конфліктах питання збереження закладів освіти як безпечного простору є надзвичайно гострим. Під час військових дій та ще тривалий час після їх закінчення заклади освіти в Україні працюватимуть у нових для себе вимогах до збереження освітнього середовища. Однією з відомих організацій, яка виконує завдання створення безпечного простору для дітей, що пережили або переживають психотравмуючі ситуації, є Early Starters International. Представлено власний невеликий практичний досвід співпраці з організацією Early Starters International у контексті підготовки фахівців, що працюють із дітьми, що пережили або переживають психотравмуючі ситуації, зокрема майстер-клас зі створення терапевтичної або психокорекційної казки, оскільки казкотерапія є одним із дієвих та найбільш безпечних інструментів роботи з дитиною та допомоги у розв’язанні її проблем, у тому числі пов’язаних зі стресом, страхами, депресивним станом тощо. The publication examines the training of specialists to create a safe educational environment under martial law. In armed conflicts, the issue of preserving educational institutions as a safe space is extremely acute. During military operations and for a long time after their end, educational institutions in Ukraine will work under new requirements for preserving the educational environment. One of the famous organizations that performs the task of creating a safe space for children, which have experienced or are experiencing psychotraumatic situations, is Early Starters International. It presents its own small practical experience of cooperation with the organization Early Starters International in the context of training specialists working with children who have experienced or are experiencing psychotraumatic situations, in particular, a master class on creating a therapeutic or psychocorrective fairy tale, since fairy-tale therapy is one of the most effective and safest work tools with the child and help in solving his problems, including those related to stress, fears, depression, etc.
 • Документ
  НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО КЛАСИФІКАЦІЇ ТИПІВ РОДИН, ЩО ВИХОВУЮТЬ ДИТИНУ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ
  (International Science Group, 2023-11-14) Казачінер, О. С.; Бойчук, Ю. Д.
  У публікації проаналізовано наукові підходи до класифікації типів родин, які виховують дитину з особливими освітніми потребами. Саме батьки дитини та інші близькі члени сім’ї відіграють вирішальну роль у становленні та розвитку особистості дитини, яка у дорослому житті займе активну життєву позицію, буде здатна приймати самостійні рішення та нести відповідальність за своє життя та своїх близьких. Саме в сім’ї дитина повинна почуватися в безпеці, тобто захищеною від навколишніх негараздів і труднощів. Зазначено, що в родинах, які виховують дитину з особливими освітніми потребами, в силу психологічних портретів батьків часто використовуються неправильні типи виховання, зокрема: гіперопіка, суперечливе виховання, виховання по типу моральної відповідальності, авторитарна гіперсоціалізація, виховання в «культі» хвороби, симбіотичний тип виховання, тип виховання «маленький невдаха», гіпоопіка, відторгнення дитини. The publication analyzes scientific approaches to classification of types of families that raise a child with special educational needs. It is the child's parents and other close family members who play a decisive role in the formation and development of the child's personality, who in adulthood will take an active life position, will be able to make independent decisions and bear responsibility for his life and his loved ones. It is in the family that a child should feel safe, i.e. protected from surrounding troubles and difficulties. It is noted that in families that raise a child with special educational needs, due to the psychological portraits of the parents, wrong types of upbringing are often used, in particular: hyperawareness, contradictory upbringing, upbringing according to the type of moral responsibility, authoritarian hypersocialization, upbringing in the "cult" of illness, symbiotic type of upbringing, "little loser" type of upbringing, hypoopia, rejection of the child.
 • Документ
  ХАРАКТЕРНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИДІВ КАЗОК, ЩО ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ У ПРАКТИЦІ КАЗКОТЕРАПІЇ
  (Класичний приватний університет, Українсько-польське наукове видавництво «Liha-Pres», 2023-04-14) Казачінер, О. С.; Бойчук, Ю. Д.
  У публікації розкрито принципи казкотерапії, її функцій, суті та змісту різних видів казок, що застосовуються у її практиці. Казкотерапія допомагає у вирішенні різноманітних психологічних, поведінкових, емоційних проблем дитини. Концепція комплексної казкотерапії базується на п'ятьох видах казок: художні, дидактичні, медитативні, психотерапевтичні та психокорекційні. У дослідженні було представлено особливості та алгоритми складання казки для роботи з дитиною. The publication reveals the principles of fairy-tale therapy, its functions, and its essence and the content of various types of fairy tales used in her practice. Fairytale therapy helps in solving various psychological, behavioral and emotional problems of the child. The concept of complex fairy tale therapy is based on five types of fairy tales: artistic, didactic, meditative, psychotherapeutic and psychocorrective. The study presented the features and algorithms of composing a fairy tale for working with a child.