Формування цифрової компетентності майбутніх учителів математики : констатувальний етап

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2018
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
Анотація
Стаття присвячена визначенню рівнів сформованості цифрової компетентності майбутніх учителів математики на констатувальному етапі педагогічного експерименту. Проведено науковий аналіз суті поняття «цифрова компетентність», визначено її складові. У процесі дослідження визначено компоненти сформованості цифрової компетентності майбутніх учителів математики: ціннісно-мотиваційний (мотиви, мета, потреби в професійному навчанні засобами цифрових технологій, вдосконаленні, самовихованні, саморозвитку, стимулює майбутнього вчителя математики до використання цифрових технологій у навчальній діяльності), змістовий (вільне володіння навичками об'єктами, які відповідно впливають на формування цифрової компетентності майбутніх учителів математики до цифрового суспільства, своєї цифрової підготовки, відповідальності за результати своєї діяльності в цифровому освітньому просторі, пізнання себе і самореалізація в майбутній професійній діяльності через засоби цифрових технологій і комп'ютера в навчальній діяльності як засобів пізнання і формування цифрової компетентності, самовдосконалення і творчості майбутніх учителів математики, а також виховання подібних якостей в учнів у процесі проходження педагогічної практики), рефлексійний (відношенням майбутніх учителів математики до цифрового суспільства, своєї цифрової підготовки, відповідальності за результати своєї діяльності і в цифровому освітньому просторі, пізнання себе і самореалізація в майбутній професійній діяльності через засоби цифрових технологій). У статті уточнено критерії, показники та рівні сформованості цифрової компетентності майбутніх учителів математики. Для перевірки сформованості цифрової компетентності майбутніх учителів математики за визначеними критеріями схарактеризовано методи дослідження. Результати проведеного етапу педагогічного експерименту дали підстави констатувати переважно середній і низький рівні сформованості цифрової компетентності майбутніх учителів математики. Наступними напрямами наукових розвідок з представленої проблеми автори вважають за необхідність теоретично обґрунтувати технологію формування цифрової компетентності й реалізувати ії в процесі підготовки майбутніх учителів математики на таких етапах : базовому, технологічному, професійному. Статья посвящена определению уровней сформированности цифровой компетентности будущих учителей математики на констатирующем этапе педагогического эксперимента. Проведен научный анализ сути понятия «цифровая компетентность», определены ее составляющие. В процессе исследования определены компоненты сформированности цифровой компетентности будущих учителей математики: ценностно-мотивационный (мотивы, цели, потребности в профессиональном обучении средствами цифровых технологий, совершенствовании, самовоспитании, саморазвитии, стимулирует будущего учителя математики к использованию цифровых технологий в учебной деятельности), содержательный (свободное владение навыками обработки информации и работы с цифровыми объектами, которые соответственно влияют на формирование цифровой компетентности будущих учителей математики), деятельностный (активное применение цифровых технологий и компьютера в учебной деятельности как средства познания и формирования цифровой компетентности, самосовершенствования и творчества будущих учителей математики, а также воспитание подобных качеств у учащихся в процессе прохождения педагогической практики), рефлексивный (отношением будущих учителей математики к цифровому обществу, своей цифровой подготовке, ответственности за результаты своей деятельности в цифровом образовательном пространстве, познания себя и самореализация в будущей профессиональной деятельности через средства цифровых технологий). В статье уточнены критерии, показатели и уровни сформированности цифровой компетентности будущих учителей математики. Для проверки сформированности цифровой компетентности будущих учителей математики за определенными критериями описаны методы исследования. Результаты проведенного этапа педагогического експеримента дали основания констатировать преимущественно средний и низкий уровни сформированности цифровой компетентности будущих учителей математики. Следующим направлениям научных исследований по представленной проблеме авторы считают необходимым теоретически обосновать технологию формирования цифровой компетентности и реализовать ее в процессе подготовки будущих учителей математики на следующих этапах: базовом, технологическом, профессиональном. The article is devoted to determining the levels of digital competence of future teachers of mathematics at the ascertaining stage of a pedagogical experiment. A scientific analysis of the essence of the concept of “digital competence” was carried out, its components were determined. In the process of research identified components of the development of digital competence of future teachers of mathematics: value-motivational (motives, goals, needs for professional education using digital technologies, improvement, self-education, self-development, stimulates the future mathematics teacher to use digital technologies in educational activities) digital society, its digital training, responsibility for the results of its activities in digital education space, self-knowledge and self-realization in the future professional activity through the means of digital technology, technology and computer in educational activities as a means of knowledge and the formation of digital competence, self-improvement and creativity future teachers of mathematics, as well as education of similar qualities in students in the process of pedagogical practice) (the attitude of future teachers of mathematics to the digital society, their digital training, responsibility for the results of their activities and in the digital educational space, self-realization and self-realization in future professional activities through digital technology). The article clarifies the criteria, indicators and levels of digital competence of future teachers of mathematics. To check the digital competence of future teachers of mathematics and certain criteria characterized by research methods. The results of the pedagogical experiment carried out gave grounds to state mainly the middle and low levels of digital research on the presented problem, the authors consider it necessary to theoretically substantiate the technology of digital competence formation and implement it in the process of preparing future mathematics teachers at such basic, technological and professional stages.
Опис
Ключові слова
майбутній учитель, математика, підготовка, цифрова компетентність, професійна підготовка, педагогічний експеримент, констатувальний етап, будущий учитель, математика, подготовка, цифровая компетентность, профессиональная подготовка, педагогический эксперимент, констатирующий этап, future teacher, mathematics, training, training, digital competence, pedagogical experiment, fixing stage
Цитування
Формування цифрової компетентності майбутніх учителів математики : констатувальний етап / О. Г. Романовський та ін. // Інформаційні технології і засоби навчання : електрон. наук. фах. вид. / Ін-т інформ. технол. і засобів навчання Нац. акад. пед. наук України, Ун-т менедж. освіти Нац. акад. пед. наук України. – Київ : НАПН, 2018. – Т. 65, № 3. – С. 184–200.