Формування цифрової компетентності майбутніх учителів математики : констатувальний етап

dc.contributor.authorРомановський, О. Г.
dc.contributor.authorГриньова, В. М.
dc.contributor.authorЖерновникова, О. А.
dc.contributor.authorШтефан, Л. А.
dc.contributor.authorФазан, В. В.
dc.date.accessioned2019-02-01T21:33:54Z
dc.date.available2019-02-01T21:33:54Z
dc.date.issued2018
dc.description.abstractСтаття присвячена визначенню рівнів сформованості цифрової компетентності майбутніх учителів математики на констатувальному етапі педагогічного експерименту. Проведено науковий аналіз суті поняття «цифрова компетентність», визначено її складові. У процесі дослідження визначено компоненти сформованості цифрової компетентності майбутніх учителів математики: ціннісно-мотиваційний (мотиви, мета, потреби в професійному навчанні засобами цифрових технологій, вдосконаленні, самовихованні, саморозвитку, стимулює майбутнього вчителя математики до використання цифрових технологій у навчальній діяльності), змістовий (вільне володіння навичками об'єктами, які відповідно впливають на формування цифрової компетентності майбутніх учителів математики до цифрового суспільства, своєї цифрової підготовки, відповідальності за результати своєї діяльності в цифровому освітньому просторі, пізнання себе і самореалізація в майбутній професійній діяльності через засоби цифрових технологій і комп'ютера в навчальній діяльності як засобів пізнання і формування цифрової компетентності, самовдосконалення і творчості майбутніх учителів математики, а також виховання подібних якостей в учнів у процесі проходження педагогічної практики), рефлексійний (відношенням майбутніх учителів математики до цифрового суспільства, своєї цифрової підготовки, відповідальності за результати своєї діяльності і в цифровому освітньому просторі, пізнання себе і самореалізація в майбутній професійній діяльності через засоби цифрових технологій). У статті уточнено критерії, показники та рівні сформованості цифрової компетентності майбутніх учителів математики. Для перевірки сформованості цифрової компетентності майбутніх учителів математики за визначеними критеріями схарактеризовано методи дослідження. Результати проведеного етапу педагогічного експерименту дали підстави констатувати переважно середній і низький рівні сформованості цифрової компетентності майбутніх учителів математики. Наступними напрямами наукових розвідок з представленої проблеми автори вважають за необхідність теоретично обґрунтувати технологію формування цифрової компетентності й реалізувати ії в процесі підготовки майбутніх учителів математики на таких етапах : базовому, технологічному, професійному. Статья посвящена определению уровней сформированности цифровой компетентности будущих учителей математики на констатирующем этапе педагогического эксперимента. Проведен научный анализ сути понятия «цифровая компетентность», определены ее составляющие. В процессе исследования определены компоненты сформированности цифровой компетентности будущих учителей математики: ценностно-мотивационный (мотивы, цели, потребности в профессиональном обучении средствами цифровых технологий, совершенствовании, самовоспитании, саморазвитии, стимулирует будущего учителя математики к использованию цифровых технологий в учебной деятельности), содержательный (свободное владение навыками обработки информации и работы с цифровыми объектами, которые соответственно влияют на формирование цифровой компетентности будущих учителей математики), деятельностный (активное применение цифровых технологий и компьютера в учебной деятельности как средства познания и формирования цифровой компетентности, самосовершенствования и творчества будущих учителей математики, а также воспитание подобных качеств у учащихся в процессе прохождения педагогической практики), рефлексивный (отношением будущих учителей математики к цифровому обществу, своей цифровой подготовке, ответственности за результаты своей деятельности в цифровом образовательном пространстве, познания себя и самореализация в будущей профессиональной деятельности через средства цифровых технологий). В статье уточнены критерии, показатели и уровни сформированности цифровой компетентности будущих учителей математики. Для проверки сформированности цифровой компетентности будущих учителей математики за определенными критериями описаны методы исследования. Результаты проведенного этапа педагогического експеримента дали основания констатировать преимущественно средний и низкий уровни сформированности цифровой компетентности будущих учителей математики. Следующим направлениям научных исследований по представленной проблеме авторы считают необходимым теоретически обосновать технологию формирования цифровой компетентности и реализовать ее в процессе подготовки будущих учителей математики на следующих этапах: базовом, технологическом, профессиональном. The article is devoted to determining the levels of digital competence of future teachers of mathematics at the ascertaining stage of a pedagogical experiment. A scientific analysis of the essence of the concept of “digital competence” was carried out, its components were determined. In the process of research identified components of the development of digital competence of future teachers of mathematics: value-motivational (motives, goals, needs for professional education using digital technologies, improvement, self-education, self-development, stimulates the future mathematics teacher to use digital technologies in educational activities) digital society, its digital training, responsibility for the results of its activities in digital education space, self-knowledge and self-realization in the future professional activity through the means of digital technology, technology and computer in educational activities as a means of knowledge and the formation of digital competence, self-improvement and creativity future teachers of mathematics, as well as education of similar qualities in students in the process of pedagogical practice) (the attitude of future teachers of mathematics to the digital society, their digital training, responsibility for the results of their activities and in the digital educational space, self-realization and self-realization in future professional activities through digital technology). The article clarifies the criteria, indicators and levels of digital competence of future teachers of mathematics. To check the digital competence of future teachers of mathematics and certain criteria characterized by research methods. The results of the pedagogical experiment carried out gave grounds to state mainly the middle and low levels of digital research on the presented problem, the authors consider it necessary to theoretically substantiate the technology of digital competence formation and implement it in the process of preparing future mathematics teachers at such basic, technological and professional stages.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.citationФормування цифрової компетентності майбутніх учителів математики : констатувальний етап / О. Г. Романовський та ін. // Інформаційні технології і засоби навчання : електрон. наук. фах. вид. / Ін-т інформ. технол. і засобів навчання Нац. акад. пед. наук України, Ун-т менедж. освіти Нац. акад. пед. наук України. – Київ : НАПН, 2018. – Т. 65, № 3. – С. 184–200.uk_UA.UTF-8
dc.identifier.issn2076-8184
dc.identifier.urihttp://dspace.hnpu.edu.ua/handle/123456789/2024
dc.language.isoukuk_UA.UTF-8
dc.publisherІнститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН Україниuk_UA.UTF-8
dc.subjectмайбутній учительuk_UA.UTF-8
dc.subjectматематикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectпідготовкаuk_UA.UTF-8
dc.subjectцифрова компетентністьuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрофесійна підготовкаuk_UA.UTF-8
dc.subjectпедагогічний експериментuk_UA.UTF-8
dc.subjectконстатувальний етапuk_UA.UTF-8
dc.subjectбудущий учительuk_UA.UTF-8
dc.subjectматематикаuk_UA.UTF-8
dc.subjectподготовкаuk_UA.UTF-8
dc.subjectцифровая компетентностьuk_UA.UTF-8
dc.subjectпрофессиональная подготовкаuk_UA.UTF-8
dc.subjectпедагогический экспериментuk_UA.UTF-8
dc.subjectконстатирующий этапuk_UA.UTF-8
dc.subjectfuture teacheruk_UA.UTF-8
dc.subjectmathematicsuk_UA.UTF-8
dc.subjecttraininguk_UA.UTF-8
dc.subjecttraininguk_UA.UTF-8
dc.subjectdigital competenceuk_UA.UTF-8
dc.subjectpedagogical experimentuk_UA.UTF-8
dc.subjectfixing stageuk_UA.UTF-8
dc.titleФормування цифрової компетентності майбутніх учителів математики : констатувальний етапuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeФормирование цифровой компетентности будущих учителей математики : констатирующий этапuk_UA.UTF-8
dc.title.alternativeFormation of digital competence of future mathematics teachers : staging stageuk_UA.UTF-8
dc.typeArticleuk_UA.UTF-8
Файли
Оригінальний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
Романовський О. Г. .pdf
Розмір:
322.2 KB
Формат:
Adobe Portable Document Format
Опис:
Ліцензійний пакет
Зараз показано 1 - 1 з 1
Завантаження...
Зображення мініатюри
Назва:
license.txt
Розмір:
9.64 KB
Формат:
Item-specific license agreed upon to submission
Опис: