Навчання через дослідження: дизайн розроблення і презентування результатів науково-дослідницької роботи

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
Методичні рекомендації для самостійної роботи складено для вивчення освітнього компоненту «Методологія наукових досліджень та академічна доброчесність». Це навчальне видання стане в нагоді здобувачам другого (магістерського) рівня вищої освіти у контексті підготовки і презентування поточних і підсумкових результатів магістерського дослідження. Матеріали, подані нижче, станом у нагоді для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти з огляду самоорганізації науково-дослідницької роботи за темами досліджень на здобуття наукового ступеня доктора філософії. Осмислення категорій і процесних моментів дизайну розроблення і презентування результатів науково-дослідницької роботи, набуття відповідних універсальних навичок дослідника – усе це допоможе здобувачеві вищої освіти бути ефективним в навчанні через дослідження, зрозумілішим в академічних спільнотах, сприятиме успішному опануванню освітніх програм. У цьому виданні візуалізацію використано з відкритих безкоштовних мережевих ресурсів, інформацію про які подано у переліку використаних і рекомендованих джерел. Methodological recommendations for independent work were compiled for the study of the educational component "Methodology of scientific research and academic integrity". This educational edition will be useful for the second (master's) level of higher education in the context of preparation and presentation of current and final results of master's research. The materials below are as a useful condition for applicants of the third (educational and scientific) level of higher education in view of the self-organization of scientific research work on the topics of research on obtaining the scientific degree of doctor of philosophy. Comprehension of the categories and process points of design and development presentation of the results of scientific and research work, acquisition of relevant ones universal skills of the researcher - all this will help the student of higher education be effective in learning through research, clearer in academics communities, will contribute to the successful mastering of educational programs. In this edition, the visualization is used from open source network resources, information about which is provided in the list of used and recommended sources.
Опис
Ключові слова
процес навчання, наукове дослідження, академічна доброчесність, науково-дослідницька робота, початкова освіта, методичні рекомендації, learning process, scientific research, academic integrity, research work, primary education, methodological guidelines
Цитування
Навчання через дослідження: дизайн розроблення і презентування результатів науково-дослідницької роботи : метод. рек. для самост. роботи здобувачів другого (магістер.) і третього (освіт.-наук.) рівнів вищ. освіти, галузь знань 01 Освіта / Педагогіка / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; уклад.: В. Ворожбіт-Горбатюк, Т. Довженко, О. Іонова, І. Єсьман, Л. Ткаченко. – Харків : [б. в.], 2022. – 27 с.