Формування готовності до творчої самореалізації студентів художньо-педагогічних спеціальностей з позиції акмеологічного підходу

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського
Анотація
Розкрито акмеологічні принципи формування готовності до творчої самореалізації майбутніх учителів образотворчого мистецтва. Наведено результати аналізу освітньої програми «Образотворче мистецтво», її потенційні можливості для творчої самореалізації студентів. Визначено поняття «готовність до творчої самореалізації студентів художньо-педагогічних спеціальностей» як особистісно-професійне новоутворення, що містить мотиви й потреби виявлення й розкриття творчого потенціалу в освітньому процесі, інтегровані знання й уміння художньо-педагогічної діяльності, адекватну самооцінку на основі рефлексії та зовнішнього оцінювання. Акмеологічними засадами формування готовності до творчої самореалізації майбутніх учителів визначено ідея досягнення акме, роль образотворчого мистецтва для розкриття творчого потенціалу. Авторами розроблено спецкурс «Творча самореалізація майбутніх педагогів-художників у процесі навчання олійного живопису» для студентів, майстерку «Акмеологічні технології в освітньому процесі» для викладачів. This article reveals the contradiction between the urgent need for training highly qualified and creative teachers who can identify creative potential in working with students, and insufficiently developed procedures for readiness formation for creative self-realization of future fine arts teachers. The acmeological principles of readiness formation for creative self-realization by future fine arts teachers are revealed. The main acmeological requirement for the formation of creative self-realization of the future fine arts teacher is the activation of his desire for self-development and self-improvement throughout life. The results of the analysis of the educational program «Fine Arts», its potential opportunities for creative self-realization of students are given. The concept of «readiness for creative self-realization of art and pedagogical specialty students» as a personal and professional innovation, containing motives and needs for identifying and disclosing creative potential in the educational process, integrated knowledge and skills of artistic and pedagogical activities, adequate self-esteem based on reflection and external evaluation. Acmeological principles of readiness formation for creative self-realization by future teachers determine the idea of achieving acme, the role of fine arts for the disclosure of creative potential. The combination of artistic and pedagogical activities has a positive effect on the disclosure of the creative potential of the individual who has spiritual needs for its development. Additionally, such a person can convey to others the beautiful and unique means of fine art, which enriches the inner world of man, harmonizes his vital forces. The authors have developed a special course «Creative self-realization of future teachers-artists in the process of teaching oil painting» for students, a workshop «Acmeological technologies in the educational process» for teachers.
Опис
Ключові слова
педагогічна акмеологія, творча самореалізація особистості, учителі образотворчого мистецтва, освітній процес, художньо-педагогічні дисципліни, освітня програма, олійний живопис, майстерка, спецкурс, pedagogical acmeology, creative self-realization of personality, teachers of fine arts, educational process, art-pedagogical disciplines, educational program, oil painting, master, special course
Цитування
Лі Янь. Формування готовності до творчої самореалізації студентів художньо-педагогічних спеціальностей з позиції акмеологічного підходу / Лі Янь, Л. Рибалко // Імідж сучасного педагога. – 2022. – № 2 (203). – С. 12–16.