ГЕНДЕРНИЙ ПІДХІД У ОСВІТЯНСЬКИХ ВИМІРАХ: АНАЛІЗ ДОСВІДУ ІНІЦІАТИВНИХ ПЕДАГОГІВ

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022-06-10
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
Анотація
В статті розглянуто ідеї гендерного підходу в процесі підготовки майбутніх психологів. Це зумовлено завданнями, які постають перед психологом, а саме: психологічний супровід розвитку особистості; психологічна підтримка та допомога людині під час долання кризових станів. Підготовка майбутніх психологів на ідеях гендерного підходу допоможе у вирішенні внутрішніх конфліктів клієнтів, пов’язаних із гендерною позицією, гендерними стереотипами; підтримці гармонійного розвитку та самореалізації особистості; формуванні гендерної рівності у колективах; розвитку гендерної культури українського суспільства. The article discusses the ideas of gender approach in the training of future psychologists. This is due to the tasks facing the psychologist, namely psychological support of personality development; psychological support and assistance to a person in overcoming crisis conditions. Training of future psychologists on the ideas of gender approach will help in solving internal conflicts of clients related to conflicts of clients related to gender position, gender stereotypes; support for harmonious development and self-realization personality; formation of gender equality in teams; development of gender culture of Ukrainian society.
Опис
Ключові слова
гендерна рівність, освіта, педагогічний досвід, підготовка психологів, gender equality, education, pedagogical experience, training psychologists
Цитування
Рибалко Л. С. Гендерний підхід у освітянських вимірах: аналіз досвіду ініціативних педагогів / Л. С. Рибалко, Д. Р. Овсюк, А. Г. Карась // Освіта збереже Україну! : матеріали І Всеукраїнських Прокопенківських читань, Харків, 10 черв. 2022 р. / Харків. нац. пед. ун-т ім. Г. С. Сковороди ; [редкол.: Ю. Д. Бойчук (голов. ред.) та ін.]. – Харків : [б. в.], 2022. – С. 311–315.