Педагогіка миру

Завантаження...
Зображення мініатюри
Дата
2022
Назва журналу
ISSN журналу
Назва тому
Видавець
Комунальний заклад «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради
Анотація
Реалізація в освітню практику ідеї навчльної дисципліни «Педагогіка миру» розробникам бачиться за прикладом просвітницьких ініціатив кращих викладачів, засновників наукових шкіл нашого університету у творчій співпраці з науковцями і практиками провідних університетів світу, у діяльності яких прослідковуються миротворчі ініціативи. У форматі воршопів, спічрайтингу, навчальних інтеракцій педагогіку миру презентуватимуть провідні викладачі. Практикум педагогіки миру – суспільно значимі проєкти, наприклад, створення інтерактивної Книги миру, як творчої аналогії Алфавіту миру Григорія Сковороди, в якій можуть бути презентовані мотивуючі, повчальні, патріотичні, милосердні історії проживання Сковородинівською родиною нинішніх трагічних і, водночас, героїчних подій. Педагогічний досвід і миротворчі практики освітян Харківщини сприяють утвердженню стабільності і підтримки миру. Implementation of the idea of ​​the educational discipline "Pedagogy of Peace" into educational practice can be seen by the developers based on the example of the educational initiatives of the best teachers, founders of the scientific schools of our university in creative cooperation with scientists and practitioners of the world's leading universities, in the activities of which peace-making initiatives are followed. In the format of workshops, speechwriting, educational interactions, peace pedagogy will be presented by leading teachers. Peace pedagogy workshop - socially significant projects, for example, the creation of an interactive Book of Peace, as a creative analogy to the Alphabet of Peace by Hryhoriy Skovoroda, in which motivational, instructive, patriotic, compassionate stories of living by the Skovorodin family of current tragic and, at the same time, heroic events can be presented. Pedagogical experience and peace-making practices of Kharkiv region educators contribute to the establishment of stability and maintenance of peace.
Опис
Ключові слова
педагогіка, педагогіка миру, підготовка вчителів, гуманістична педагогіка, національні цінності, толерантність, pedagogy, pedagogy of peace, teacher training, humanistic pedagogy, national values, tolerance
Цитування
Бойчук Ю. Д. Педагогіка миру / Ю. Д. Бойчук, Н. О. Борисенко, А. В. Боярська-Хоменко // Підвищення якості національної освіти у контексті викликів сьогодення : матеріали Регіон. наук.-практ. конф., Харків, 26 трав. 2022 р. / Комун. закл. «Харків. гум.-пед. акад.» Харків. обл. ради. – Харків : Петров В. В., 2022 р.