2022

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 662
 • Документ
  Реалізація міжпредметних зв'язків у навчанні інформатики учнів профільної школ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2022) Дубовик, Т. В.
  У кваліфікаційній роботі визначено особливості шкільного курсу інформатики у старшій (профільній) школі, зміст та специфіку міжпредметних зв’язків в освітньому процесі закладів загальної середньої освіти. Розкрито зміст функцій міжпредметних зв’язків у навчанні школярів інформатики. Розглянуто окремі види міжпредметних зв’язків, визначено переваги систематичної реалізації міжпредметних зв’язків у шкільному навчанні, встановлено специфіку міжпредметних зв’язків інформатики з іншими дисциплінами. Розроблено комплект завдань міжпредметного змісту до навчання таких змістових ліній курсу: «Інформаційні технології в суспільстві», «Моделі і моделювання», «Аналіз та візуалізація даних». Запропоновано набір завдань міжпредметного змісту у навчанні вибіркових модулів. Іn the qualification work, the features of the school computer science course in the senior (professional) school, the content and specificity of intersubject connections in the educational process of general secondary education institutions are defined. The content of the functions of interdisciplinary connections in the education of computer science students is revealed. Some types of interdisciplinary connections are considered, the advantages of systematic implementation of interdisciplinary connections in school education are determined, the specifics of interdisciplinary connections of informatics with other disciplines are established. A set of tasks of interdisciplinary content has been developed for teaching the following content lines of the course: "Information technologies in society", "Models and modeling", "Analysis and visualization of data". A set of tasks of interdisciplinary content in the study of optional modules is proposed.
 • Документ
  Проблема вибору у малій прозі В. Підмогильного
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2022) Яхно, М. Ю.
  У магістерській роботі окреслено дискусійні аспекти трактування поняття «проблема вибору» з літературної та психологічної точки зору та окремо схарактеризовано поняття «психологізм» в українській літературі. Систематизовано методологічні підходи в їхньому вивченні. У досліджені означено риси психологізму в малій прозі Валер'яна Підмогильного, запропоновано періодизацію прози письменника. За допомогою ретельного аналізу творчості митця, виявлено місце психологізму творчості попередників і послідовників В. Підмогильного, а також інтерпретовано концепт «межової ситуації» у творах. У першому розділі «Теоретичний аспект дослідження психологізму у творчості В. Підмогильного» відображені різні погляди літературознавців про поняття «проблема вибору», «психологізм», «характер» та на основі аналізу цих думок сформовано власне тлумачення терміну «проблема вибору». У другому розділі «Аналіз малої прози В. Підмогильного» висвітлюється психологічний розбір героїв творів «Важке питання», «Син», «Місто». Наведені різні підходи до вивчення особливостей письма Валер'яна Підмогильного та психологізм його творів. Уроботі зазначається, що розгляд художніх творів у концептуальному аспекті – новий напрям в українській літературі, що надає можливість розуміння ідіостилю письменника у річищі національної культурної традиції та загальнолюдських моральних цінностей. Також зазначено, що в художній ідеології Валер'яна Підмогильного переважають проблеми екзистенції. У третьому розділі подано аналіз межових ситуацій у творчості Підмогильного крізь теорії Карла Ясперса, психологічний портрет героя твору “Важке питання”, а також типологію характерів у творчості В. Підмогильного, методичну розробку урока за темою дипломної роботи. The master's thesis outlines the debatable aspects of the interpretation of the concept of "problem of choice" from a literary and psychological point of view, and separately characterizes the concept of "psychologism" in Ukrainian literature. Methodological approaches in their study are systematized. In the study, the features of psychologism in the short prose of Valerian Pidmogilny are identified, the periodization of the writer's prose is proposed. With the help of a careful analysis of the artist's work, the place of psychologism in the work of V. Podmohylny's predecessors and followers was revealed, and the concept of "borderline situation" in the works was also interpreted. In the first chapter, "Theoretical aspect of the study of psychologism in the works of V. Podmohylnyi", the different views of literary critics on the concepts of "problem of choice", "psychologism", "character" are reflected, and based on the analysis of these opinions, a proper interpretation of the term "problem of choice" is formed. In the second chapter "Analysis of short prose of V. Podmohylny" the psychological analysis of the characters of the works "A Difficult Question", "Son", "City" is highlighted. Various approaches to the study of the peculiarities of Valerian Pidmohylyny's writing and the psychologism of his works are given. Uroboti notes that consideration of artistic works in a conceptual aspect is a new direction in Ukrainian literature, which provides an opportunity to understand the writer's idiostyle in the context of the national cultural tradition and universal moral values. It is also stated that the problems of existence prevail in the artistic ideology of Valerian Pidmohylyny. The third chapter presents an analysis of boundary situations in the work of Podmohylny through the theories of Karl Jaspers, a psychological portrait of the hero of the work "A Difficult Question", as well as a typology of characters in the work of V. Podmohylny, a methodical development of the lesson on the topic of the thesis.
 • Документ
  Фольклорні мотиви у творчості Володимира Івасюка
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2022) Федорова, В. М.
  У кваліфікаційній роботі проаналізовано основні теоретичні поняття фольклористики, а також фольклорної символіки, мотивів. Окрім того, було проаналізовано їхнє вживання в авторських мелодіях, узагальнено погляди українських літературознавців на визначення специфіки втілення фольклорних символів і мотивів у піснях літературного походження. Фольклорний мотив та образ-символ стали цінними засобами глибокого аналізу фольклорного тексту. Система образів-символів саме у пісенному фольклорі є засобами передачі дійсності. Аналізуючи пісні автора, можна простежити використання найбільш вживаних образів-символів: води, сонця, землі, місяця та зірок. Більшість пісень Володимира Івасюка представляють мотив надприродного кохання чи то взаємного, чи то невзаємного. На підставі порівняльного методу визначено особливості уживання, відмінності форм вираження фольклору, його символіки, мотивів у творчості Володимира Івасюка, а саме у піснях: «Червона рута», «Нестримна течія», «Водограй», «Я піду в далекі гори», «Балада про мальви», «Пісня буде поміж нас» та інші. The qualification work analyzed the main theoretical ones concepts of folkloristics, as well as folklore symbols, motives. In addition, their use in author's melodies was analyzed, the views of Ukrainian literary experts on defining the specifics of the embodiment of folklore symbols and motifs in songs of literary origin were summarized. Folk motif and image-symbol have become valuable means of in-depth analysis of folklore text. The system of images-symbols in song folklore is a means of conveying reality. Analyzing the author's songs, it is possible to trace the use of the most used images-symbols: water, sun, earth, moon and stars. Most of Volodymyr Ivasyuk's songs represent the motif of supernatural love, either mutual or unrequited. On the basis of the comparative method, the peculiarities of usage, differences in the forms of expression of folklore, its symbolism, motives in the work of Volodymyr Ivasyuk, namely in the songs: "Red Ruta", "Unstoppable Current", "Vodogray", "I will go to distant mountains", "Ballad about mallows", "The song will be between us" and others.
 • Документ
  Система образів у романі Оксани Забужко "Польові дослідження з українського сексу"
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2022) Сухарєва, А. О.
  Мета кваліфікаційної роботи – детальна характеристика, аналіз, опис та класифікація системи образів у романі Оксани Забужко «Польові дослідження з українського сексу». У роботі розкрито роль жінки-письменниці у сучасному літературному процесі. Визначено особливості письма Оксани Забужко. The purpose of the qualification work is a detailed characterization, analysis, description and classification of the image system in Oksana Zabuzhko's novel "Field Research on Ukrainian Sex". The work reveals the role of a woman writer in the modern literary process. The features of Oksana Zabuzhko's writing are determined.
 • Документ
  Концепт КОХАННЯ в ліричному дискурсі шістдесятників: Василь Симоненко, Микола Вінграновський, Ліна Костенко
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2022) Ситник, В. О.
  У кваліфікаційній роботі досліджено складові концепту «кохання» в ліричному дискурсі шістдесятників. Окреслено теоретичні поняття «концептосфера» та «концепт». Схарактеризовано творчість шістдесятників у літературно-критичному дискурсі. Досліджено функціонування концепту «кохання» у творчому доробку Василя Симоненка, Миколи Вінграновського, Ліни Костенко. У процесі класифікації художніх концептів, що були використанні в ліричних текстах поетів-шістдесятників, було визначено що автори найчастіше застосовують загально-художні концепти (архетипи та прототипи) – ментальні конструкти, зміст яких повністю або частково збігається в багатьох художніх текстах різних авторів із номінаціями та змістом концептів-універсалій, та авторські концепти (ідіотипи), номінації яких можуть збігатися з номінаціями концептів-універсалій. The qualifying work examines the components of the concept of "love" in the lyrical discourse of the sixties. The theoretical concepts of "conceptosphere" and "concept" are outlined. The creativity of the sixties in the literary and critical discourse is characterized. The functioning of the concept of "love" in the creative work of Vasyl Simonenko, Mykola Vingranovskyi, and Lina Kostenko has been studied. In the process of classifying the artistic concepts used in the lyrical texts of the sixties poets, it was determined that the authors most often use general artistic concepts (archetypes and prototypes) - mental constructs, the content of which fully or partially coincides in many artistic texts of different authors with nominations and the content of concepts-universals, and author's concepts (idiotypes), the nominations of which may coincide with the nominations of concepts-universals.