2022

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 684
 • Документ
  Роль композиційних засобів при вирішенні оформлення книжкового видання
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2022) Сорока, К. В.
  У кваліфікаційній роботі окреслено історичні відомості розвитку та становлення книжкової справи, її стилістики, особливості створення книжкової ілюстрації у різних країнах та різний історичний період часу. Встановлено, що історія книговидавництва розвивалася паралельно з розвитком суспільства, втілюючи його головні здобутки та відповідаючи вимогам тієї чи іншої історичної епохи. Винайдення нових матеріалів та способи передачі книжкової мудрості зумовлювали новий етап розвитку. Спочатку був папірус, потім пергамент і, нарешті, папір, а на рубежі ХХ – ХХІ століть на допомогу книговидавництву прийшли передові комп’ютерні технології. Визначено роль композиційних засобів у процесі оформлення книжкового видання, підкреслено, що використання композиційних прийомів впливає на зовнішній і внутрішній вигляд книги. Правильне застосування композиційних правил і прийомів допомагає створити гармонійне враження. Описано послідовність роботи над книжковим виданням за допомогою комп’ютерної графіки, що включає наступні етапи: вивчення аналогів; пошук текстового та ілюстративного наповнення зміста книги; ознайомлення з основними художніми елементами оформлення книги; визначення формату публікації; визначення типу компонування та розташування основних елементів проекту; верстка книги в спеціальній програмі Adobe Indesign. Підготовлено та висвітлено методична розробка уроку для 5 класу на тему: «Ілюстрація як вид образотворчого мистецтва». The qualification work outlines the historical information of the development and formation of the book publishing industry, its stylistics, peculiarities of creation of book illustrations in diverse countries and within different historical periods. It has been established that the history of book publishing was developed in parallel with progress of society, embodying its main achievements and responding the requirements of different historical periods. The invention of new materials and ways of sharing book wisdom has determined a new stage of development. First, there was papyrus, then parchment, and finally paper. Advanced computer technologies came to the aid of book publishing at the cusp between the 20th and 21st centuries. The role of compositional methods in the design process in book edition has been determined. It has been emphasized that the use of compositional techniques affects the external and internal look of a book. The right application of compositional rules and techniques help to create a harmonious impression. The sequence of work on the book edition by means of computer graphics is described, which includes the following stages: study analogues; search for textual and illustrative content of the book; review of the main artistic elements of book design, definition of publication format; determination of the layout type and the placement of the main elements of the project; layout of the book in special program Adobe Indesign. The methodical manual of the lesson for the 5th grade on the topic: “Illustration as a type of Arts” has been made up and enlightened.
 • Документ
  Графіка як естетична складова становлення майбутнього вчителя образотворчого мистецтва
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2022) Сітнік, І. І.
  У кваліфікаційній роботі виявлено що, найбільш традиційним різновидом графіки є малюнок. Перші малюнки в існуванні людини можно знайти на скелях та вазах античного періоду, мініатюрах середньовіччя. Основою для малюнку були каміння, вологий пісок та глина. З часом цей вид мистецтва перенесли на кераміку та тканину. В епоху Відродження, у вигляді ескізів, етюдів та замальовок, малюнок стає самостійним виробом, який виготовляється за допомогою різноманітних матеріалів. Досліджено, що графічне мистецтво є обов’язковою умовою як один із найсильніших впливів на формування естетичності особистості. Це розкриває естетику не тільки в образотворчій діяльності, а й загострює її емоційне сприйняття всього світу естетичної цінності. Естетична функція освіти не обмежується мистецтвом. Естетичне сприйняття екстраполюється на всі сфери життя. Мистецтво виступає каталізатором будь-якого естетичного відношення. Описано поетапність роботи над триптихом за байками Г. С. Сковороди за допомогою графічних засобів. У практичній частині, враховуючи мету, та призначення, важливим є художнє оформлення елементів триптиха. Триптих розроблюється за наступними етапами: ознайомлення з текстовим наповненням байок Г. С. Сковороди; вивчення аналогів; розробка тематичного плану графічного триптиху ; визначення формату ілюстрацій триптиху; визначення типу композиції та розміщення основних елементів ; виготовлення підсумкової роботи по байкам “Ворон і чиж”, “Дві курки” та “Орел і черепаха”. Розроблено методичні матеріали до теми: “Мистецтво графіки. Абстрактна композиція ” для учнів 7-го класу. За допомогою яких формуються предметні компетенції у учнів: продовжується знайомство з графікою як з одним із видів образотворчого мистецтва, вчяться робити ескізи абстрактної композиції, збагачують словник та правильне слововживання; формуються поведінкові компетенції: виховуються в учнів уважність, охайність, спостережливість, стимулюються розвиток допитливості, культуру поведінки та праці, виховується любов і цікавість до творів образотворчого мистецтва; та формуються навички мислення високого рівня: у дітей розвиваються образне, просторове мислення, вони вчаться міркувати та аналізувати, розвивають творчу фантазію та художній смак, це сприяє творчому самовираженню учнів. In the qualification work, it was found that the most traditional type of graphics is a drawing. The first drawings in human existence can be found on rocks and vases of the ancient period, miniatures of the Middle Ages. The basis for the picture was stones, wet sand and clay. Over time, this art form was transferred to ceramics and fabric. In the Renaissance, in the form of sketches, the drawing becomes an independent product, which is made with the help of various materials. It has been studied that graphic art is a prerequisite as one of the strongest influences on the formation of personal aesthetics. This reveals aesthetics not only in artistic activity, but also sharpens her emotional perception of the entire world of aesthetic value. The aesthetic function of education is not limited to art. Aesthetic perception is extrapolated to all spheres of life. Art acts as a catalyst for any aesthetic relationship. The staged work on the triptych based on the fables of H. S. Skovoroda's. Frying pans using graphic tools. In the practical part, taking into account the purpose, the artistic design of the elements of the triptych is important. The triptych is developed in the following stages: familiarization with the text content of H. S. Skovoroda's fables; study of analogues; development of a thematic plan of a graphic triptych; definition of the format of the triptych illustrations; determination of the type of composition and placement of the main elements; production of the final work on the fables "The Raven and the Siskin", "Two Chickens" and "The Eagle and the Tortoise". Methodical materials have been developed for the topic: "The art of graphics. Abstract composition" for students of the 7th grade. With the help of which the students' subject competencies are formed: familiarity with graphics as one of the types of fine art continues, they learn to make sketches of abstract compositions, enrich vocabulary and correct vocabulary; behavioral competences are formed: attentiveness, tidiness, observation are brought up in students, the development of curiosity, the culture of behavior and work is stimulated, love and curiosity for works of fine art are fostered; and high-level thinking skills are formed: children develop imaginative, spatial thinking, they learn to reason and analyze, develop creative imagination and artistic taste, this contributes to the creative self-expression of students.
 • Документ
  Методологія виконання міського пейзажу засобами олійного живопису
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2022) Малий, В. В.
  У даній кваліфікаційній роботі встановлено, що у живописі, серед інших жанрів, пейзаж займає найважливіше значення. Але, незважаючи на це, сучасне уявлення про пейзаж формувалось протягом сторічь. З розвитком художніх прийомів для зображення пейзажу змінювалися і самі принципи побудови перспективи і композиції виду. Особливе значення приділялось передачі стану атмосфери, середовище світла і повітря. Поступово пейзаж набував переосмислення. Висвітлено особливості міського пейзажу як жанрового різновиду у образотворчому мистецтві. Міський пейзаж є синонімом міського краєвиду. Слово «пейзаж» асоціюється зазвичай з полями, лісам, річками. Але існує для сучасної людини напрямок – міський пейзаж, який їй ближчий. Він презентує те середовище, яке раціонально організоване людиною: будинки, вулиці, площі, сквери. У роботі акцентовано увагу на тому, що міський пейзаж хоч і є найбільш близьким для сучасної людини з-поміж інших різновидів пейзажу, він є малодослідженим явищем у мистецтві. Виявлено методологічні основи виконання міського пейзажу. Існує дуже багато прийомів, засобів і технік роботи з олійними фарбами. Детально описано техніку одношарового та багатошарового методу, та їх можливості в олійному живописі. Означено роль кольору в створенні композиції, у побудові самої картини. Так, вплив кольору на стан освітленості, на глибину і цілісність створюваного полотна дуже значущий. Окреслено, що створення міського пейзажу відбувається поетапно. Розкрито послідовність виконання кожного етапу. Охарактеризовано їх особливості, детальне опрацювання кожного. Приділено увагу фінальному етапу і узагальненню. Це і надає картині вигляду завершеності. In this qualification work it is established that in painting, among other genres, landscape is of the utmost importance. But, despite this, the modern idea of landscape has been formed over the centuries. With the development of artistic techniques for depicting the landscape, the very principles of perspective and composition of the view changed. Particular importance was given to the transfer of the state of the atmosphere, the environment of light and air. Gradually the landscape was redefined. The features of the cityscape as a genre variety in the fine arts are highlighted. Cityscape is synonymous with urban landscape. The word "landscape" is usually associated with fields, forests, rivers. But there is a direction for modern man - the cityscape, which is closer to him. It represents the environment that is rationally organized by man: houses, streets, squares, squares. The work focuses on the fact that the urban landscape, although it is the closest to the modern man among other types of landscape, it is an understudied phenomenon in art. The methodological foundations of the cityscape are revealed. There are many techniques, means and techniques of working with oil paints. The technique of single and multi-layer method and their possibilities in oil painting are described in detail. The role of color in the creation of the composition, in the construction of the picture itself is indicated. Thus, the influence of color on the state of illumination, on the depth and integrity of the created canvas is very significant. It is outlined that the creation of the cityscape occurs in stages. The sequence of each stage is revealed. Their features, detailed elaboration of each are characterized. Attention is paid to the final stage and generalization. This gives the picture the appearance of completeness.
 • Документ
  Методологія розробки поліграфічної продукції за допомогою комп’ютерної графіки
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2022) Сагіна, Ю. В.
  У кваліфікаційній роботі встановлено, що використання комп’ютерної графіки у навчальному процесі сприяє успішному культурно-естетичному розвитку студентів. Створення та вдосконалення комп'ютерних технологій призвело до активного формування абсолютно нових підходів до вивчення теоретики та практики цієї сфери. Окреслено, що поліграфічна продукція разом з комп’ютерною графікою відіграє значну роль під час комунікативної діяльності суспільства. Спеціальні програми для створення комп'ютерної графіки дозволяють дизайнерам та друкарям створювати файли, що містять в собі елементи тексту та зображення, забезпечують комфортну підготовку до процесу друку і високу якість готової продукції. Найпоширенішими програмами для творення комп’ютерної графіки є – «Corel Draw», «Adobe Illustrator», «Adobe Photoshop» та ін. Висвітлені у дослідженні види поліграфічної продукції можна поділити на декілька категорій – книжково-журнальна, корпоративна та рекламна. На підставі отриманих теоретичних даних з посібників були висвітлені дев’ять способів післядрукарської обробки, серед них такі: біговка, різання, фальцювання, ламінування, вирубка, перфорування, брошуровка, фальцювання, а також закруглення кутів поліграфічної продукції. За кожною категорією обробки була подана відповідна теоретична інформація та особливості її використання та призначення. Розробка елементів каталогу виставки студентських робіт відбувалася за наступними етапами: збір відомостей за тематикою каталогу; кропітка праця над зображеннями та середовищем розміщення ілюстрацій; вибір оптимального формату майбутнього каталогу; планування необхідної кількості сторінок; упорядкування змісту каталогу; розробка макету обкладинки; верстка макету каталогу в спеціальній програмі «CorelDraw»; друк каталогу. The qualification work established that the use of computer graphics in the educational process contributes to the successful cultural and aesthetic development of students. The creation and improvement of Computer Technologies has led to the active formation of completely new approaches to the study of theorists and practitioners in this field. It is determined that printing products together with computer graphics play a significant role in the communicative activity of society. Special programs for creating computer graphics allow designers and printers to create files containing elements of text and images, provide comfortable preparation for the printing process and high quality of finished products. The most common programs for creating computer graphics are "Corel Draw", "Adobe Illustrator", "Adobe Photoshop", etc. The types of printed products covered in the study can be divided into several categories – book and magazine, corporate and advertising. Based on the theoretical data obtained from the manuals, nine methods of post-printing processing were highlighted, among them the following: creasing, cutting, folding, lamination, cutting, punching, binding, folding, as well as rounding the corners of printed products. Relevant theoretical information and features of its use and purpose were provided for each Processing category. The development of elements of the catalog of the exhibition of Student Works took place in the following stages: collecting information on the subject of the catalog; painstaking work on images and the environment for placing illustrations; choosing the optimal format of the future catalog; planning the required number of pages; organizing the content of the catalog; developing the cover layout; layout of the catalog in a special program "CorelDraw"; printing the catalog.
 • Документ
  ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ КОЛОВОГО ТРЕНУВАННЯ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ ЮНИХ ВОЛЕЙБОЛІСТІВ ГРУПИ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2022) Циганкова, К. В.
  У волейболі фізична підготовленість спортсменів є одним з найважливіших складових успішності не тільки окремого гравця, а й усієї команди [31]. Тому перед тренерами, як юнацьких так і професійних волейбольних команд, кожного разу постає проблема знаходження найбільш раціональних і ефективних методів підвищення рівня фізичної підготовки. Зараз у сучасному спорті винайдено дуже багато різних ефективних методик і методів, зокрема і метод колового тренування. Цей метод з кожним роком набуває популярності і виходить на новий рівень. Саме доступність і зрозумілість методу колових тренувань дає можливість його використання не тільки для підготовки професійних команд де є хороше фінансування, а й простим початківцям, де бюджет на закупки найновішого обладнання відсутній. Метод колового тренування полягає у виконанні вправ, які впливають на різні групи м'язів та функціональні систему по принципу безперервної чи інтервальної роботи. У коло включаються, як правило, кілька вправ або станцій, які спортсмени проходять один або кілька разів. Аналіз досліджень і публікацій показує, що фахівці в галузі волейболу активно використовують метод колового тренування для розвитку фізичних якостей спортсменів. Дослідник В. Ковцун розробив комплекси вправ для розвитку спеціальної координації рухів волейболістів, які виконувались методом колового тренування [15]. Провідні фахівці С. Єрмаков, М. Носко, В. Маслов, Л. Гришко описують тренажери та тренажерні пристрої, які використовуються для розвитку та удосконалення технічної та фізичної підготовленості волейболістів [11]. Фахівці відмічають, що фізична підготовленість спортсменів є одним з найважливіших складових успішності не тільки окремого гравця, а й усієї команди. Тому проблема знаходження найбільш раціональних і ефективних методів підвищення рівня фізичної підготовки, постає перед тренерами кожного разу. Зараз, у сучасному світі, винайдено дуже багато різних ефективних методик і методів, зокрема і метод колового тренування. Мета роботи - розробити та експериментально обґрунтувати доцільність застосування методу колового тренування під час навчальнотренувального процесу юних волейболістів групи базової підготовки в умовах тренажерного залу. Учасниками дослідження є волейболісти 2006 р.н., 2007 р.н. (чоловіки) Комунального закладу «Харківський фаховий коледж спортивного профілю» Харківської обласної ради (n=28). Які поділені на контрольну та експериментальну групу випадковим способом. Усі учасники та їх батьки дали згоду про участь у експерименті. Методи дослідження: для вирішення поставлених завдань були застосовані такі методи дослідження: аналіз наукових джерел, тестування фізичних якостей, педагогічний експеримент, методи математичної статистики. Організація дослідження: Дослідження проводилося з жовтня 2021 по лютий 2022 року на базі Комунального закладу «Харківський фаховий коледж спортивного профілю» Харківської обласної ради (n=28). У дослідженні брали участь волейболісти 2006 р.н., 2007 р.н. (чоловіки) групи базової підготовки. Кожна група складалася з 14 осіб, які були поділені на контрольну та експериментальну групу випадковим способом. Контрольна група виконувала вправи для розвитку та вдосконалення всіх фізичних якостей, що були передбачені планом. Експериментальна група працювала в тренажерному залі на базі Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, який оснащений стандартними тренажерами. Нами було розроблено 2 комплекси вправ. Вправи в першому комплексі направлені на роботу м’язів плечового поясу з чергуванням вправ, що направлені на розвиток м'язів живота та м'язів спини, а вправи в другому комплексі були направлені на роботу м’язів ніг з чергуванням направленості роботи м'язів живота, спини та рук. Під час експерименту вправи виконувались в порядку послідовного проходження станцій, які були розташовані в тренажерному залі. Результати: Виявлено, що в кінці дослідження в експериментальній групі достовірно покращилися показники семи тестів, в контрольній групі трьох тестів. Установлено достовірне підвищення показників тестування силових та швидкісно-силових здібностей (р<0,05; р<0,01), в експериментальній групі дані показники достовірно вищі порівняно зі спортсменами контрольної групи в кінці експерименту. In volleyball, the physical fitness of athletes is one of the most important components of the performance of not only an individual player, but the whole team [31]. Therefore, the coaches, both youth and professional volleyball teams, each time face the problem of finding the most rational and effective methods of increasing the level of physical fitness. Now in modern sports, a lot of different effective techniques and methods have been invented, including the circuit training method. This method is gaining popularity every year and goes to a new level. It is the accessibility and understandability of the circuit training method that makes it possible to use it not only for training professional teams, where there is good funding, but also for simple beginners, where there is no budget for the purchase of the latest equipment. The circuit training method consists in performing exercises that affect various muscle groups and the functional system according to the principle of continuous or interval work. As a rule, several exercises or stations are included in the circle, athletes go through one or more times. Analysis of research and publications shows that experts in the field of volleyball actively use the circular training method to develop the physical qualities of athletes. Researcher V. Kovtsun developed sets of exercises for the development of special coordination of movements of volleyball players, which were performed by the method of circular training [15]. Leading experts S. Yermakov, M. Nosko, V. Maslov, and L. Grishko describe simulators and training devices that are used to develop and improve the technical and physical fitness of volleyball players [11]. Experts note that the physical fitness of athletes is one of the most important components of the performance of not only an individual player, but the entire team. Therefore, the problem of finding the most rational and effective methods of increasing the level of physical fitness is faced by coaches every time. Now, in the modern world, many different effective techniques and methods have been invented, including the circuit training method. The aim of the work is to develop and experimentally substantiate the feasibility of using the method of circular training during the educational and training process of young volleyball players of the basic training group in the conditions of the gym. The participants of the study are volleyball players born in 2006, born in 2007. (men) of the Municipal Institution "Kharkiv Professional College of Sports Profile" of the Kharkiv Regional Council (n=28). They were randomly divided into control and experimental groups. All participants and their parents agreed to participate in the experiment. Research methods: the following research methods were used to solve the tasks: analysis of scientific sources, testing of physical qualities, pedagogical experiment, methods of mathematical statistics. Organization of the study: The study was conducted from October 2021 to February 2022. The preparatory period lasted from early August to mid October, after which the competitive period began (athletes took part in the Ukrainian Championship, I League 2021-2022), which lasted until the end of the experiment. The control group performed standard exercises for the development and improvement of all physical qualities. The experimental group worked in the gym at the Yaroslav Mudryi National Law University, equipped with standard simulators. In the preparatory period, training sessions in the hall were held on Monday, Wednesday, and Friday, in the competitive period - on Monday and Wednesday. 2 sets of exercises were developed. The exercises in the first complex are aimed at the work of the muscles of the shoulder girdle, alternating with the muscles of the abdomen and back muscles, the exercises in the second complex are aimed at working the muscles of the legs, alternating with the work of the muscles of the abdomen, back and arms. In the preparatory period, the athletes performed 2 rounds of 2 sets. During the competitive period, athletes performed 1 round in 3 sets. Exercises are performed in the order of successive passage of the stations, which are in the gym. Results: It was found that at the end of the study in the experimental group, the performance of seven tests significantly improved, in the control group of three tests. A significant increase in the indicators of testing strength and speed-strength abilities (p<0.05; p<0.01) was established, in the experimental group these indicators are higher compared to the athletes of the control group at the end of the experiment.