Кафедра спортивно-педагогічних дисциплін і фітнесу

Постійний URI для цієї колекції

Перегляд

Останні подання

Зараз показано 1 - 5 з 53
 • Документ
  УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ТЕХНІЦІ ВПРАВ З М'ЯЧЕМ У ХУДОЖНІЙ ГІМНАСТИЦІ НА ЕТАПІ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-12-01) Лєнкова, А.; Кравчук, Т.
  Мета дослідження – обґрунтувати й розробити спеціальні комплекси вправ, спрямовані на удосконалення процесу навчання техніці рухів з м’ячем в художній гімнастиці на етапі базової підготовки. Матеріал і методи дослідження: В дослідженні взяли участь 20 дівчат 8-9 років, що займалися художньою гімнастикою в групах базової підготовки першого року навчання. Для проведення дослідження було сформовано контрольну (КГ) і експериментальну (ЕГ) групи в кожній по 10 осіб. Для досліджуваних експериментальної групи в навчально-тренувальний процес впроваджувалися спеціально розроблені комплекси вправ, що мали сприяти полегшенню та удосконаленню процесу навчання базовим рухам з м’ячем. Дівчата, що входили до контрольної групи, навчалися за стандартною методикою. Для вирішення сформульованих завдань використовувались наступні методи дослідження: аналіз наукової і спеціально-методичної літератури; аналіз правил та відеоматеріалів змагань з художньої гімнастики; узагальнення досвіду фахівців з цього виду спорту і власного практичного досвіду; опитування тренерів і гімнасток; педагогічні спостереження; педагогічний експеримент; педагогічне тестування з метою оцінки техніки виконання контрольних вправ з м’ячем, методи математичної статистики. Результати. У дослідженні виявлено групи вправ з м’ячем, при навчанні яких, виникає найбільше складнощів, у гімнасток, що тренуються на етапі базової підготовки в художній гімнастиці. Серед них великі перекати по двом і більше частинам тіла та високі кидки. Підібрано засоби, що можуть ефективно використовуватися в підготовчій, основній і заключній частинах заняття та сприяти удосконаленню процесу навчання вправам з м’ячем. Це загальнорозвиваючі, підготовчі та підвідні вправи і рухливі ігри з м’ячами різної фактури, розмірів і ваги. Висновки. Експериментально доведено ефективність розроблених комплексів вправ, шляхом їх впровадження до навчально-тренувального процесу в групах базової підготовки з художньої гімнастики та статистичної обробки отриманих результатів дослідження. Показано, що розроблені комплекси найбільший позитивний вплив зробили на вміння юних гімнасток виконувати великі перекати та високі кидки лівою рукою. The aim of the study was to substantiate and compile special exercises for improving the process of learning the technique of movement with a ball in rhythmic gymnastics at the stage of basic training. Material and methods: The research involved 20 girls between the ages of 8 and 9 who were engaged in rhythmic gymnastics in basic preparation groups for the first year of schooling. A control and experimental group of 10 persons each was formed to conduct the study. Specially compiled exercises were introduced into the training process for the experimental group under study. They were intended to facilitate and improve the teaching of basic ball movements. The girls in the control group were trained according to the standard method. To solve the formulated problems the following research methods were used: analysis of literature; analysis of rules and video materials of competitions in rhythmic gymnastics; generalization of the experience of specialists in this sport and their own practical experience; survey of coaches and gymnasts; pedagogical observations; pedagogical experiment; pedagogical testing of technique of control exercises with ball, methods of mathematical statistics. Results. The study identified groups of exercises with a ball, during the training of which the greatest number of difficulties, gymnasts who train at the stage of basic training in rhythmic gymnastics. Among them are large rolls on two or more body parts and high throws. Selected means that can be effectively used in the preparatory, main and final part of the lesson and contribute to the improvement of the training process with the ball. These are general educational, preparatory and leading exercises and mobile games with balls of different textures, sizes and weights. Conclusions. The effectiveness of developed sets of exercises by their introduction into the educational process in groups of basic training in rhythmic gymnastics and statistical processing of the obtained results of research has been experimentally proved. It is shown that the compiled complexes had the most positive impact on the ability of gymnasts to perform large rolls and high throws with the left hand.
 • Документ
  РУХЛИВІ ІГРИ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ ФІЗИЧНИХ ЗДІБНОСТЕЙ В ПРОЦЕСІ ПІДГОТОВКИ ЮНИХ СПОРТСМЕНОК В СПОРТИВНІЙ АЕРОБІЦІ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-12-01) Голенкова, Ю.; Скумін, А.; Рядинська, І.
  Спортивна аеробіка – складнокоординаційний естетичний вид спорту, який характеризується здатністю спортсмена виконувати складні, високоінтенсивні комбінації аеробних рухів під музичний супровід. В змагальній програмі спортсмен демонструє високу техніку елементів складності, базових кроків та рівень розвитку фізичних якостей. Спортивна підготовка в цьому виді спорту являє собою багаторічний організований процес навчання та виховання тих, хто займається. Сучасними фахівцями в спортивній аеробіці постійно здійснюється пошук нових форм, методів, підходів та засобів підготовки спортсменів на всіх етапах багаторічного процесу. Дана робота присвячена вивченню ефективності застосування рухливих ігор як засобу розвитку фізичних якостей юних спортсменів на етапі початкової підготовки. Мета дослідження - визначити ефективність застосування рухливих ігор в процесі підготовки юних спортсменок що займаються спортивною аеробікою. Матеріали і методи дослідження. Експеримент проводився з вихованками (n=15) групи початкової підготовки (першого року навчання) відділення спортивної аеробіки КДЮСШ №13 Харківської міської ради. При проведенні дослідження використовувались наступні методи організації дослідження: аналіз сучасної літератури і наукових досліджень, педагогічні методи (спостереження, бесіди, анкетування), тестування рівня фізичних здібностей, методи математичної статистики (статистичний аналіз, t- критерій Ст’юдента). Результати. Для вирішення завдання комплексної фізичної підготовки юних вихованок нами було розроблено програму застосування рухливих ігор відповідно завданням навчально-тренувальних занять згідно плану мезоциклу. Для ровитку кожної фізичної здібності підібрані рухливі ігри, які враховують особливості підготовки в спортивній аеробіці. У підготовчій частині тренувального заняття застосовувались менш активні ігри з простими правилами, спрямовані на стимулювання концентрації уваги вихованок. В основній частині тренувального заняття застосовувалися більш активні ігри, спрямовані на розвиток швидкості, спритності, подолання перешкод, виконання різних стрибків, а також вправи для розвитку рівноваги та одноборств. У заключній частині уроку проводилися менш інтенсивні ігри, спрямовані на активний відпочинок після значного фізичного навантаження в основній частині уроку. Як результат ззастосування розробленої програми застосування рухливих ігор в спортивній підготовці юних спортсменок, які займаються спортивною аеробікою, ми спостерігали вірогідне покращення результатів контрольних нормативів за показниками човниковий біг 3х10 на 0,7с (p<0,1), згинання та розгинання рук в упорі лежачи на 1,3 рази (p<0,05), зменшилась відстань до підлоги у поперечному шпагаті на 3,4 см (p<0,05). За іншими показниками визначено, що вони мають зрушення в бік покращення, але різниця не вірогідна. Висновки. Аналізуючи отримані дані, ми можемо зазначити про позитивний вплив застосування рухливих ігор на розвиток фізичних якостей у юних спортсменок групи початкової підготовки зі спортивної аеробіки. За період проведення експерименту виявлено вірогідні покращення у формуванні таких фізичних якостей, як гнучкість, координаційні здібності та сила, що вважаються провідними на етапі початкової підготовки в спортивній аеробіці. Sports aerobics is a complex coordination aesthetic sport, which is characterized by the ability of an athlete to perform complex, high-intensity combinations of aerobic movements under musical accompaniment. In the competitive program, the athlete demonstrates the high technique of the elements of complexity, basic steps, and the level of development of physical qualities. Sports training in this sport is a long-term organized process of training and educating those involved. Modern specialists in sports aerobics are constantly searching for new forms, methods, approaches, and means of training athletes at all stages of the multi-year process. This work is devoted to the study of the effectiveness of the use of mobile games as a means of raising the physical qualities of young athletes at the initial training stage. The purpose of the study is to determine the effectiveness of the use of mobile games in the preparation of young athletes engaged in sports aerobics. Materials and methods of research. The experiment was conducted with 15 pupils of the initial training group (first year of study) of the sports aerobics department of the KDYuSSh No. 13 of the Kharkiv City Council. During the study, the following methods of research organization were used: analysis of modern literature and scientific research, pedagogical methods (observations, conversations, questionnaires), testing the level of physical abilities, methods of mathematical statistics (statistical analysis, Student's tcriterion). Results. To solve the problem of complex physical training of young pupils, we developed a program for the use of mobile games with the tasks of training sessions according to the mesocycle plan. For the roving of each physical ability, mobile games are selected that take into account the peculiarities of training in sports aerobics. In the preparatory part of the training session, less active games were used with simple rules aimed at stimulating the concentration of attention of pupils. In the main part of the training session, more active games were used aimed at developing speed, agility, overcoming obstacles, performing various jumps, as well as exercises for developing balance and single combats. In the final part of the lesson, less intensive games were held, aimed at active rest after considerable physical activity in the main part of the lesson. As a result of the application of the developed program for the use of mobile games in sports training of young athletes involved in sports aerobics, we observed a likely improvement in the results of control standards for shuttle running 3x10 per 0, 7c (p<0.1), flexion and extension of the arms in the stop lying 1.3 times (p<0.05), the distance to the floor in the transverse twine decreased by 3.4 cm (p<0.05). Other indicators are determined to have a shift towards improvement, but the difference is not likely. Conclusions. Analyzing the data obtained, we can note the positive impact of the use of mobile games on the development of physical qualities in young athletes of the initial training group in sports aerobics. During the period of the experiment, probable improvements were identified in the formation of such physical qualities as flexibility, coordination abilities and strength, which are considered to be leading at the initial training stage in sports aerobics.
 • Документ
  ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ АУТОГЕННОГО ТРЕНУВАННЯ В НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ БОРЦІВ СУМО
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-12-01) Голенкова, Ю.; Караченко, Д.; Вострокнутов, Л.
  Боротьба сумо є видовищним видом спорту завдяки різним аспектам, які роблять його цікавим та захоплюючим. Даний вид боротьби вражає глядачів величезними розмірами та фізичною масою борців. Борці сумо, які важать сотні кілограмів, зіштовхуються на рингу, що робить змагання імпресивними. Для нашої країни сумо – молодий вид спорту, який тільки починає свій розвиток у порівнянні з розвитком в країні його зародження Японії. У зв’язку з цим актуальним стає питання підготовки фахівців з цього виду спорту, вивчення особливостей навчально-тренувального процесу на різних етапах підготовки спортсменів. Метою дослідження є визначення ефективності застосування аутогенного тренування в навчально-тренувальному процесі висококваліфікованих борців. Матеріали та методи дослідження. Дослідження проводилось з борцями сумо на базі спортивного клубу «Адреналін». Кількість досліджуваних складало 10 спортсменів, серед яких було 4 майстра спорту України, 4 майстри спорту міжнародного класу та 2 заслужених майстра спорту. При проведенні дослідження використовувались наступні методи організації дослідження: аналіз науково-методичної літератури педагогічні методи (спостереження, бесіди, анкетування), тестування психоемоційного стану (тест САН), тестування фізичного стану (частота серцевих скорочень, проба Штанге, проба Генчі, проба Ромберга, реакціометрія), методи математичної статистики (статистичний аналіз, t- критерій Ст’юдента). Опанування техніки аутогенного тренування відбувалось в групі протягом 5 тижнів наприкінці кожного тренування, після першого тижня до аутогенного тренування була додана методика візуалізації. Результати дослідження після використання аутогенного тренування з візуалізацією в процесі підготовки висококваліфікованих борців сумо показали, що частота серцевих скорочень була майже однаковою з показниками до початку тренування (p>0,05), спостерігалось вірогідне покращення показників реакціометрії на 3,4 см (p<0,05), відмічено вірогідне зниження рівню тривожності на 6,5 бали (p<0,01) та відзначено покращення самопочуття (p<0,05), настрою (p<0,01) при одночасному підвищенні активності (p<0,05). Sumo wrestling is a spectacular sport due to various aspects that make it interesting and exciting. This type of struggle amazes spectators with its huge size and physical mass of wrestlers. Sumo wrestlers, who weigh hundreds of kilograms, collide in the ring, which makes the competition impressive. For our country, sumo is a young sport that is just beginning its development compared to the development of Japan in its country of origin. In this regard, the issue of training specialists in this sport, studying the features of the training process at different stages of training athletes becomes relevant. The purpose of the study is to investigate the effectiveness of the use of autogenic training in the training process of highly qualified wrestlers. The study was conducted with sumo wrestlers based on the Adrenaline Sports Club. The number of subjects was 10 athletes, including 4 masters of sports of Ukraine, 4 masters of sports of international class, and 2 honored masters of sports. The following methods of research organization were used in the work: analysis of scientific and methodological literature: pedagogical methods (observations, conversations, questionnaires), testing of psycho-emotional state (SAN test), testing of physical state (heart rate, Stange test, Genchi test, Romberg test, reactionometry), methods of mathematical statistics (statistical analysis, Student's t-test). Mastering the technique of autogenous training took place in the group for 5 weeks at the end of each training, after the first week, an imaging technique was added to the autogenous training. The results of the study after using autogenous training with visualization in the process of training highly qualified sumo wrestlers showed that the heart rate was almost the same as before the start of training (p > 0.05), there was a probable improvement in reactionometry by 3.4 cm (p < 0.05), there was a probable decrease in anxiety level by 6.5 points (p < 0.01). and marked improvement in well-being (p < 0.01) and there was an improvement in well-being (p < 0.05), and mood (p < 0.01) with a simultaneous increase in activity (p < 0.05).
 • Документ
  ВПЛИВ ЗАНЯТЬ З AQUA JOGGING НА ПОКАЗНИКИ РІВНЯ ТРЕНОВАНОСТІ ГІМНАСТОК ВІКОМ 15-17 РОКІВ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-12-01) Голенкова, Ю.; Висоцький, Д.
  Дослідження спрямоване на вивчення впливу тренувань з Aqua Jogging на рівень фізичної підготовленості гімнасток у віці 15-17 років. Мета дослідження – експериментально перевірити вплив занять з Aqua Jogging на показники рівня тренованості гімнасток віком 15-17 років. Учасники. В експерименті взяли участь дівчата віком 15-17 років, які займаються художньою гімнастикою (n=12). Методи організації дослідження – педагогічні спостереження, бесіди, анкетування, тест САН, аналіз наукової літератури, методи математичної статистики обробки отриманих результатів. Результати: Аквафітнес на даний час слід розглядати як один із популярних інноваційних фізкультурно-оздоровчих технологій, який можна використовувати у навчально-тренувальному процесі спортсменів. У порівнянні показників тестування Гарвардського степ-тесту відбулися позитивні статистично достовірні зміни таких даних: ЧСС1– на 11,1с. (p0,001); ЧСС2 – на 14,0с. (p0,001); ЧСС3 – на 16,6с. (p0,001) та оцінка рівня тренованості – на 24,1 бали (p0,001). Також вірогідних змін набули показники тесту САН, які свідчать про зниження активності – на 23,9 бали (p0,001) та покращення настрою – на 10,3 бали (p<0,05), а виявлені зміни самопочуття не є статистично вірогідними. Висновки: Застосування розробленої системи тренувань з Aqua Jogging сприяло покращенню рівня тренованості усієї досліджувальної групи, що підтверджує свою ефективність застосування в навчально-тренувальному процесі гімнасток. The study aimed to investigate the effects of Aqua Jogging training on the physical fitness level of 15-17-year-old gymnasts. The purpose is to experimentally examine the impact of Aqua Jogging sessions on the fitness level indicators of 15-17-year-old gymnasts. Participants: The experiment involved 12 girls aged 15-17 years, engaged in artistic gymnastics. Methods of research organization: Pedagogical observations, interviews, surveys, SAN tests, analysis of scientific literature, and methods of mathematical statistical analysis of the obtained results. Results: Aqua-fitness is currently considered one of the popular innovative physical and recreational technologies that can be used in athletes' educational and training processes. Comparative analysis of the Harvard Step Test indicators revealed statistically significant positive changes in the following data: HR1 - by 11.1 s (p <0.001); HR2 - by 14.0 s (p <0.001); HR3 - by 16.6 s (p <0.001) and the assessment of the fitness level - by 24.1 points (p <0.001). Significant changes were also observed in the SAN test indicators, indicating a decrease in activity by 23.9 points (p <0.001) and an improvement in mood by 10.3 points (p <0.05), while the changes in well-being - a decrease by 1.9 points (p> 0.05) were not statistically significant. Conclusions: Implementing the Aqua Jogging training system improved the fitness level of the entire research group, confirming its effectiveness in the educational and training process of gymnasts.
 • Документ
  АНАЛІЗ СИЛОВИХ ВИДІВ ФІТНЕСУ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТОК, ЯКІ ЗАЙМАЮТЬСЯ СПОРТИВНОЮ АЕРОБІКОЮ
  (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди, 2023-12-01) Соловйова, Т.; Санжарова, Н.
  Спортивна аеробіка є популярним видом фізичної активності і вона може бути цікавим засобом покращення фізичного здоров'я. Заняття в секції спортивної аеробіки популярні серед студентської молоді. Цей вид спорту приваблює виконанням різноманітних елементи, таких як стрибки, оберти, рухи руками та ногами, які виконуються під музичний супровід. Спортивна аеробіка вимагає від спортсменів вміння виконувати рухи з досконалою технікою. Тому підбір засобів і методів на різних етапах багаторічної підготовки спортсменів в аеробній гімнастиці є предметом дослідження сучасних фахівців. Мета дослідження: визначити напрями силового фітнесу, які можно ефективно застосовувати у підготовці студентських команд зі спортивної аеробіки. Матеріали і методи дослідження: аналіз сучасних наукових публікацій з питань дослідження нових підходів щодо удосконалення навчально-тренувального процесу в спортивній аеробіці. Результати. Серед елементів складності в аеробній гімнастиці достатньо багато елементів, які виконуються завдяки силової витривалості та значної силової напруги. Силові тренування проводились в аеробному режимі з використанням ваги власного тілу, тренажерів та вільних обтяжень. До силового обладнання відносяться: - еластичні джгути – довгі, резинові стрічкі, -еспандери – резинові стрічки з ручками, - тренажери – обладнання, яке має систему блоків та набір вантажних плит для обтяження. Висновки. Таким чином, на теперішній час існує достатня кількість видів оздоровчого силового фітнесу з використанням доступного обладнання, розробленими програмами, які можна використовувати у підготовці спортсменок в аеробній гімнастиці. Sports aerobics is a popular form of physical activity and it can be an interesting means of improving physical health. Classes in the sports aerobics section are popular among student youth. This sport attracts with the performance of various elements, such as jumps, spins, movements of arms and legs, which are performed to the accompaniment of music. Sports aerobics requires athletes to be able to perform movements with perfect technique. Therefore, the selection of means and methods at various stages of the long-term training of athletes in aerobic gymnastics is the subject of research by modern specialists. The purpose of the study: to determine the areas of strength fitness that can be effectively applied in the training of student teams in sports aerobics. Research materials and methods: analysis of modern scientific publications on researching new approaches to improving the educational and training process in sports aerobics. The results. Among the elements of difficulty in aerobic gymnastics, there are quite a lot of elements that are performed due to strength endurance and significant strength tension. Strength training was carried out in an aerobic mode using the weight of one's own body, simulators and free weights. Power equipment includes: - elastic harnesses - long, rubber bands, - expanders - rubber bands with handles, - simulators - equipment that has a system of blocks and a set of load plates for weighting. Conclusions. Thus, at the present time, there is a sufficient number of types of strength fitness with the use of available equipment, developed programs that can be used in the training of female athletes in aerobic gymnastics.